3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

2020 urtean emango diren Berdintasuna saileko diru-laguntzen deialdia. Diru-laguntza lerroa: X. Mariasun Landa Sariak. BDNS (Identif.): 488160.

Azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Diru-laguntzen Datu-Base Nazionalean kontsulta daiteke, goiburuan zehazten den erreferentzia zenbakiarekin (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/index).

Alkateak, 2019/11/19ko datarekin, 3364 dekretu zka., Errenteriako Udalak 2020. urtean eta 2020-2021 ikasturtean zehar dirulaguntzak ematea arautzeko oinarri orokorrak onartu ditu.

Berdintasun azpisaileko zinegotzi delegatuak, 2019ko abenduaren 19an, dekretu zka. 3706, ebazpenean jasotzen den dirulaguntza ematea arautzen duen deialdia eta honen oinarri zehatzak onartzea erabaki du:

Diru-laguntza lerroa: IX. Mariasun Landa Sariak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 900 eurotakoa da.              

Eskaerak aurkezteko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean eta amaituko da 2020ko urtarrilaren 31ean.

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian (https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?de=eu06712331) eta berdintasun azpisailean (tfnoa 943.449.576 ; posta elektronikoa berdintasuna@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2019ko abenduaren 19a.—Alazne Korta Zulaika, alkateordea.        (8119)