3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Kultura sailak 2020 urtean emango dituen dirulaguntzen deialdia. 6.1. Dirulaguntza lerroa: Aurreikusitako jarduerak. BDNS (Identif.): 485089.

Azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Diru-laguntzen Datu-Base Nazionalean kontsulta daiteke, goiburuan zehazten den erreferentzia zenbakiarekin (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/index).

2019ko azaroaren.19an 3364zk.ko alkatearen dekretu bidez onartu dira Errenteriako Udalak 2020.urtean zehar lehiaketa bidez emango dituen diru-laguntzak arautzeko oinarri orokorrak.

Kultura saileko zinegotzi delegatuak, 2019ko abenduaren 3an, dekretu zka. 3531, ebazpenean jasotzen den diru-laguntza ematea arautzen duten deialdia onartzea erabaki du.        

6.1. Diru-Laguntza Lerroa: Aurreikusitako Jarduerak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 81.000,00 eurotakoa da.

Aurreikusitako jarduerak programetarako diru-laguntzen eskabideak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean eta amaituko da 2020ko urtarrilaren 31n.

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian (https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?de=eu06712342) eta kultura sailean (tfnoa 943.449.634; posta elektronikoa kultura@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.              

Errenteria, 2019ko abenduaren 4a.—Alazne Korta Zulaica, Antolaketako ordezkaria.        (7687)