3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Udal Hizkuntza Politika sailak 2020 urtean emango dituen dirulaguntzen deialdia. 4.5. Dirulaguntza lerroa: Langabetuei, DBE edo/eta GLD jasotzaileei euskalduntze – alfabetatzerako ikastaro hasierako diru-laguntzak. BDNS (Identif.): 484604.         

Azaroaren 17ko Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Diru-laguntzen Datu-Base Nazionalean kontsulta daiteke, goiburuan zehazten den erreferentzia zenbakiarekin (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/index).

Alkateak, 2019/11/19ko datarekin, 3364 dekretu zka., Errenteriako Udalak 2020. urtean eta 2020-2021 ikasturtean zehar diru-laguntzak ematea arautzeko oinarri orokorrak onartu ditu.

Udal Hizkuntza Politika saileko zinegotzi delegatuak, 2019/11/22an, dekretu zka. 3399, ebazpenean jasotzen diren diru-laguntzak ematea arautzen duten oinarri espezifikoak eta deialdia onartzea erabaki du. Horien artean:      

4.5. Diru-laguntza lerroa: Langabetuei, DBE edo/eta GLD jasotzaileei euskalduntze – alfabetatzerako ikastaro hasierako diru-laguntzak.

Diru-laguntza lerro honetarako baimendutako gastua 30.000 eurotakoa da. Egoki den kreditu aldaketaren bitartez kopurua handituko balitz, deialdi honi egozgarria izango den gastuaren baimentze berria egin liteke.

Eskaerak aurkezteko epea ikastaroa hasten denetik 10 lanegunekoa izango da.

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?de=eu06712333 eta udal hizkuntza politika. sailean (tfnoa 943.449.613; posta elektronikoa euskara@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2019ko azaroaren 25a.—Alazne Korta Zulaika,  Antolaketako ordezkaria.     (7595)