3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

2020 urtean emango diren Hezkuntza azpisaileko diru-laguntzen deialdia: 3.4 dirulaguntza lerroa: aurrikusi gabeko jarduerak. BDNS (Identif.): 484135.

2020 urtean emango diren Hezkuntza saileko dirulaguntzen deialdia. 3.4 Dirulaguntza Lerroa: aurrikusi gabeko jarduerak.          

Azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa Diru-laguntzen Datu-Base Nazionalean kontsulta daiteke, goiburuan zehazten den erreferentzia zenbakiarekin (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/index).

Hezkuntza saileko zinegotzi delegatuak, 2019ko azaroaren 26an emandako abazpenean (3418 z.kikoa) jasotzen diren dirulaguntzak ematea arautzen duten Oinarri espezifikoak eta deialdia onartzea erabaki du. Horien artean:     

3.4 dirulaguntza lerroa: aurrikusi gabeko jarduerak. 2020 deialdia.

Lerro horretarako baimendutako gastua 4.000,00 eurotakoa da.

Eskaerak aurkezteko epea iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasiko da eta 2020ko azaroaren 30a bitarte izango da (biak barne).           

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian (https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?de=eu06712336) eta hezkuntza sailean (tfnoa 943.449.606 posta elektronikoa hezkuntza@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2019ko azaroaren 27a.—Antolaketako Ordezkaria.        (7516)