3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGOIBARKO UDALA

Iragarkia

Araubidezko jendaurreko informazio aldia inolako alegazio edo erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan delarik, uztailaren 5eko 11/89 Foru Arauaren 16. artikuluak xedatutakoari jarraiki tasa, kuota, tarifa eta Ordenantza Fiskalen finkapen eta aldaketa behin-betiko onetsita geratu da, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina duela, aldatutako testuak honela geratu direlarik:

1)  ‑ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKATZEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

HOM.: Hirikoa.

a)  Hiri izaerako ondasunak: Karga tasa %0,234an finkatuko da

b)  Industria lurzoruan kokatutako hiri izaerako ondasunak: Karga tasa %0,482an finkatuko da

OHZ: Landalurra.

a)  Landalur izaerako Ondasunak: karga mota %1,1ean finkatu da.

7. artikulua (Erantsen da).

Ez dira izapidetuko, ondorioz ez dira onartuko hobari eskaera egin den momentuan Udalarekin zorra duten titularren esakerarik.

2)  ‑UDALERRIKO JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ORDAINARAZTEKO ZENBAIT AHALMEN ERREGULATZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA

Koefiziente bakarra: 2,2.

Kaleen biderkaria: 1; izan ere, kale guztiak berdintzat hartzen dira.

3)  ‑TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

Potentzia eta ibilgailu mota                                                                                                        

A)  Turismoak:

— 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak  .........................         42,35

— 9tik 11.99 zaldi fiskalera bitartekoak ..................         84,65

— 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak ................       141,14

— 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak ................       197,67

— 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak ................       254,21

— 20 zaldi fiskaletik gorakoak ...................................       310,75

B)  Autobusak:

21 plaza baino gutxiagokoak ....................................       191,84

21etik 50 plazatara bitartekoak ...............................       273,22

50 plaza baino gehiagokoak .....................................       341,53

C)  Kamioiak:

— 1.000 kg baino gutxiagoko karga baliag. .............         97,33

— 1.000 kg-tik 2.999ra arteko karga baliag.  ..........       191,84

— 2.999 kg-tik 9.999ra arteko karga baliag.  ..........       273,22

— 9.999 kg baino gehiagoko karga baliag. ..............       341,53

D)  Traktoreak:

— 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak .......................         40,64

— 16 zaldi fiskaletik 25era artekoak ........................         67,04

— 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak ........................       191,84

E)  Trakzio mekanikodun ibilgailuek herrestan
eramandako atoiak eta erdiatoiak:

— 1.000 kg. baino gutxiagoko eta 750 kg. baino
gehiagoko karga baliagarria dutenak ...............         40,64

— 1.000 kg-tik 2.999 kg-ra arteko karga baliag ......         63,93

— 2.999 kg. baino gehiagoko karga baliag ..............       191,84

F)  Bestelako ibilgailuak:

— Ziklomotoreak ..........................................................         10,46

— Motozikletak:

*  125 c3-ra bitartekoak ..........................................         10,46

*  125 c3-tik 250era bitartekoak ............................         17,75

*  250 c3-tik 500era bitartekoak ............................         35,56

*  500 c3-tik 1.000ra bitartekoak ..........................         71,12

*  1.000 c3 baino gehiagokoak ..............................       142,29

Aldatzen da:

001 - Gutxi kutsatzen duten ibilgailuentzako hobaria: %25.  

Energia elektrikoa eta gasolina edota gasolioa konbinatuz, nahiz elektrizitatea eta gas naturala konbinatuz (PGL eta GNK) dabiltzan ibilgailu hibridoak, eta gas naturalarekin (PGL eta GNK) dabiltzan ibilgailuak.

Kentzen da:

Hobari hauek eskaera egin eta hurrengo ekitalditik aurrera izango dute eragina.

002 - Familia ugarientzako hobariak.

Gehitzen da:

Gurasoetako batek edo biek desgaitasunen bat dutenean, seme-alabaren bat gehiago izango balute bezala konputatuko dute.

Era berean, seme-alabetako batek desgaitasun bat duenean, bigatik konputatuo da.

B)  BORONDATEZKO ZERGAK

4)  ‑ERAIKUNTZEN, INSTALAZIOEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

Karga tasa: Obrarako materialaren aurrekontuari dagokion %5.

Denda txiki, ostalaritza eta sortutako zerbitzu berrientzako zerga %1,25ekoa izango da.

Jarduera baten titularitate aldaketa dela eta, egin beharreko eraberritze obra merkataritzako jarduerarako bada, %2,5ekoa izango da.

Babes ofizialeko etxebizitzak egiteko karga tasa: %2.             

Honako hobariak gehitzen dira:

a)  Landa gunean kokaturik daudek etxebizitzetako obrak: 90%.

b)  Lur hiritarrean dauden eraikinetan, hain zuzen, egurrezko egitura edo egitura mistoa duten eraikinetan, eraikina bera eraitsi gabe, egiten diren obrak 90%.

c)  Lur hiritarrean dauden eraikinak, egurrezko egitura edo egitura mistoa dutenak, ordezkatzeko egiten diren obra berriko eraisketa eta eraiketa lanei 40%.

Ez dira kitatuko eta ondorioz ez dira onartuko hobari eskaera egiteko orduan titularrak Udalarekin zorren bat duten eskaerak.

10 € baino gutxiagoko kuotak ez dira izapidetuko

5)  ‑HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA 

1.  Ehunekoen taula.

                                                                                           Urteko
Aldia                                                                      ehunekoa %

a)  1 urtetik 5 urtera artekoa         3,00

b)  10 urtera artekoa                      2,80

c)  15 urtera artekoa                       2,70

d)  20 urtera artekoa                      2,60

1.1.  Tarifa

Karga tasa %7,30.

Kudeaketaren gutxieneko kuota: 10 €.

Ez dira izapidetuko eta ondorioz ez dira onartuko hobari eskaer egin den momentuan titularrak Udalarekin zorrak dituen esakerarik.

C)  TASAK

6)  ‑UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

— A epigrafea: Ibilgailuak espaloietan zehar barrualdera sartzea eta aparkalekua erreserbatzea.

1 Tarifa.  Ibi iraunkorrarekin:

                                                                                                                                                             

Garajeak:

*  Gehienez, 2 ibilgailurentzako kapazitatea .......         37,35

*  3 eta 5 ibilgailu arteko kapazitatea ..................         97,70

*  6 eta 10 ibilgailu arteko kapazitatea ................       192,85

*  11 eta 30 ibilgailu arteko kapazitatea .............       289,45

*  31 eta 60 ibilgailu arteko kapazitatea .............       382,50

*  60 ibilgailutik gorako kapazitate .......................       499,35

2 Tarifa.  Ibi iraunkorrik gabe:

Garajeak:

*  Gehienez 2 ibilgailurentzako kapazitatea ........         18,50

*  3 eta 5 ibilgailu arteko kapazitatea ..................         48,35

*  6 eta 10 ibilgailu arteko kapazitatea ................         96,40

*  11 eta 30 ibilgailu arteko kapazitatea .............       144,75

*  30 ibilgailutik gorako kapazitatea .....................       191,20

3 Tarifa.  Industriak, biltegiak eta antzerakoak:

*  Ibi iraunkorrarekin, metro lineal edo zati bakoi--
tzeko .......................................................................         10,45

*  Ibi iraunkorrik gabe, metro lineal edo zati bakoi-
tzeko .......................................................................            5,25

— B epigrafea: Udalerriko herri-bideen erabilera pribatiboa edo lurzoruaren, lur azpiaren eta gainaldearen aprobetxamendu berezia.

Udalerrian izandako sarrera gordinei %1,50eko koefizientea ezarriko zaie.

— C epigrafea: Salgaiak, hesiak, aldamioak, eta eraikuntzako materialak jarrita, herri-bidea okupatzea.

                                                                                                                                                             

1 tarifa.  Eraikuntzarako materialak pilatzeko
edukiontzi metalikoak, ibilgailuak edo antzerakoak
jartzea, ale bakoitzeko eta eguneko:

— Lehenengo eguna ....................................................         10,40

— Bigarren egunetik aurrera ......................................            7,25

2 tarifa.  Herri-bidea pasabidea oztopatzen
duten hesi, aldamio, edo beste edozein instalaziore-
kin hartzea, oinezkoak azpitik pasatzerik ez dute-
nean, metro karratuko edo zatiko eta eguneko:

 ......................................................................................            0,25

3. tarifa.  Herri-bidea pasabidea oztopatzen
duten, herritarrak azpitik pasatzen husten duten an-
damio, markesina edo antzekoak, metro karratuko
edo zatiko eta eguneko:

 ......................................................................................            0,15

— D epigrafea: Herri-bidea mahaiekin eta aulkiekin okupatzea.

                                                                                                                                                             

Urteko eta m².ko izendatzen dena. ...........................         27,65

Tasa hori seihilero kobratuko da. Ordainketa bi zatitan egin arren, urte osorako baimen bakarra emango da, eta ezin izango da baimen partziala eskatu seihileko baterako.

— E epigrafea: Feria eta jaietan jartzen diren saltokiak

Kultura Batzordeak izendatuko du zenbat ordaindu behar den herri-bidea feria-aparailuekin okupatzeagatik.           

— F epigrafea: Jabari publikoa hainbat instalaziorekin okupatzea

                                                                                                                                                             

1. tarifa: Kutxazain automatikoak (Aleko/urteko) ..       373,75

2. tarifa: Ondasunak eta zerbitzuak saltzeko aparai-
lu automatikoak, txanpon bidez eragindakoak
(m²-ko edo zatiko eta urteko) ..............................       171,50

3. tarifa kendu egiten da: merkataritza lokaletako
jangaiak, arropak eta bestelako artikuluak
(m²-ko  edo zatiko eta urteko) .............................       142,85

4. tarifa: Filmazioak, iragarkiak, bideoak eta antze-
koak (m²-ko eta eguneko) ....................................            7,00

5. tarifa: Elikagaiak saltzeko instalazioak edota ibilgai-
luak (m²-ko eta eguneko)  ...................................            5,00

6. tarifa: bestelako instalazioak (m²-ko eta eguneko)

.....  ................................................................................            3,10

Tasa hau kudeatzeko arauak:

1.  Eskatutako aprobetxamendu bakoitzeko, tarifa hauen arabera eska daitezkeen zenbatekoak urtero likidatuko dira, dagokion baimena eman aurretik.

2.  Ordaintzeko betebeharra noiz sortzen den:

a)  Baimen edo instalazio berrien kasuan, erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia hasten den unean. Alten kasuan, kuotaren hainbanaketa egun naturalen arabera kalkulatuko da, baimena ematen den egunetik aurrera. Bajen kasuan, berriz, eskaera egiten den unera arte, hainbanaketa berbera kalkulatuko da.

b)  Dagoeneko baimenduta edo instalatuta dauden aprobetxamenduen kasuan, urte natural bakoitzaren lehendabiziko egunean.

c)  10 € baino gutxiagoko kuotak ez dira kitatuko.

7)  ‑ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIKO ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

07.03 Jakinarazitako obra atal osoa kentzen da.

— A epigrafea: Kirol instalazioen erabilera.

Jarduerak

                                                                                                                                                             

— Abonuak.

Banakakoa <18 ..........................................................       123,75

Banakakoa >18 ..........................................................       156,75

Jubilatua >60 ..............................................................       137,00

Ikaslea ..........................................................................       131,00

Familiarra ....................................................................       284,00

Jubilatuak Familiarra .................................................       238,75

Ezinduak ......................................................................       111,75

Rokodromoa urtekoa ..................................................         66,00

Banakakoa <18- Hilabetekoa ...................................         35,00

Banakakoa >18- Hilabetekoa ...................................         44,25

Jubilatua >60 – Hilabetekoa .....................................         39,25

Ikaslea - Hilabetekoa ..................................................         36,25

Familiarra – Hilabetekoa ...........................................         78,75

Familiarra Jubilatuak – Hilabetekoa ........................         66,00

Ezinduak – Hilabetekoa .............................................         31,00

Rokodromoa – Hilabetekoa .......................................         17,25

Banakakoa <18 - Lauhilekoa ....................................         74,75

Banakakoa >18 - Lauhilekoa ....................................         95,00

Jubilatua >60 – Lauhilekoa ......................................         82,50

Ikaslea – Lauhilekoa ..................................................         78,25

Familiarra – Lauhilekoa .............................................       171,00

Familiarra Jubilatuak – Lauhilekoa .........................       143,25

Ezinduak – Lauhilekoa ...............................................         67,25

Rokodromoa - Lauhilekoa ..........................................         39,50

Banakakoa <18 – sei hilabetekoa ............................         93,75

Banakakoa >18 – sei hilabetekoa ............................       118,50

Jubilatua >60 – sei hilabetekoa ...............................       103,00

Ikaslea – sei hilabetekoa ...........................................       100,00

Familiarra – sei hilabetekoa ......................................       212,50

Familiarra Jubilatuak – sei hilabetekoa ..................       178,50

Ezinduak – sei hilabetekoa ........................................         83,00

Rokodromoa – sei hilabetekoa ..................................         49,75

— Sarrerak

Sarrera Bazkideak ......................................................          Doan

Igerilekuko sarrera <18 ..............................................            4,00

Igerilekuko sarrera >18 ..............................................            6,00

Igerilekuko 5 sarrerako bonoa <18 ...........................         16,50

Igerilekuko 5 sarrerako bonoa > 18 ..........................         24,50

Mintxetako aldagelak – Urte Osoa ............................         30,25

— Alokairuak

IMHko Kantxa alokairua – Ordu 1 ............................         42,50

Kiroldegiko Kantxa alokairua – Ordu 1 ....................         42,50

Kiroldegiko frontoi txikia – Bazkideak ......................          Doan

Kiroldegiko frontoi txikia –Ez Bazkide– (ordua pertso-
nako) ......................................................................            6,00

Squash 1 Ordu- Bazkideak ........................................          Doan

Squash 1 Ordu- Ez Bazkide – (ordua pertsonako) ..            6,00

Gimnasioa I – Ordu 1 .................................................         42,00

Gimnasioa II – Ordu 1 ................................................         35,00

Mintxetako Zelai Handia – Ordu 1 ...........................         72,50

Mintxetako Zelai Erdia – Ordu 1 ...............................         45,50

Mintxetako Zelai Txikia – Ordu 1 ..............................         30,25

Ikastolako frontoia ......................................................         10,75

— Hilabeteko kuotak.

Aerobik – Bazkideak – Egun 1 ...................................         21,50

Aerobik – Ez bazkideak – Egun 1 ..............................         27,00

Aerobik – Bazkideak – 2 Egun ...................................         33,00

Aerobik – Ez bazkideak – 2 egun ..............................         45,50

Aerobik – Bazkideak – 3 egun ...................................         40,25

Aerobik – Ez Bazkideak – 3 egun ..............................         51,25

Aquaerobik – bazkideak – Bi egun ...........................         33,00

Aquaerobik – Ez bazkideak – Bi egun ......................         44,50

Igeri eskola – Bazkideak – 2 egun ............................         32,00

Igeriketa haurrak – Bazkideak ..................................         54,25

Igeriketa haurrak – Ez bazkideak .............................         74,50

Igeriketa nagusiak – Bazkideak ................................         66,25

Igeriketa nagusiak – Ez bazkideak ...........................         88,75

Igeriketa master - Bazkideak .....................................         40,00

Igeriketa master – Ez bazkideak ...............................         53,75

Wing-tsun - Bazkideak ................................................         40,00

Spinning egun 1 - Bazbideak ....................................         25,55

Spinning egun 1 – Ez bazbideak ..............................         36,75

Spinning 2 egun - Bazkideak .....................................         40,00

Spinning 2 egun – Ez bazkideak ...............................         64,00

Spinning saio bat - Bazkideak ...................................            8,00

Spinning saio bat – Ez bazkideak .............................         10,50

Pilates egun 1 - Bazkideak .........................................         25,50

Pilates egun 1 – Ez bazkideak ...................................         36,75

GAP egun 1 – Bazkideak ............................................         25,50

GAP egun 1 – Ez bazkideak .......................................         36,75

Zumba egun 1 - Bazkideak ........................................         25,50

Zumba egun 1 – Ez bazkideak ..................................         36,75

Zumba 2 egun - Bazkideak ........................................         40,00

Zumba 2 egun – Ez bazkideak ..................................         64,00

Zumba Gazteak 1egun Bazkideak ............................         21,75

Zumba Gazteak 1 egun ez bazkideak ......................         27,00

Zumba Gazteak 2 egun Bazkideak ...........................         32,75

Zumba Gazteak 2 egun ez bazkideak ......................         45,50

K-Stretch egun 1 – Bazkideak ...................................         25,50

K-Stretch egun 1 – Ez bazkideak ..............................         36,75

Krosfit egun 1 – Bazkideak ........................................         25,50

Krosfit egun 1 – Ez bazkideak ...................................         36,75

Trs egun 1 bazkide ......................................................         25,50

Trs egun 1 ez bazkide .................................................         36,75

Hipopresiboak egun 1 – Bazkideak ..........................         25,50

Hipopresiboak egun 1 – Ez bazkideak .....................         36,75

60 + Bazkideak - hileko ..............................................          Doan

60 + Ez bazkideak - hileko .........................................          Doan

60 + spinning Bazkideak – egun 1 ...........................         21,25

60 + spinning Ez bazkideak egun bat ......................         34,75

60 + spinning Bazkideak – 2 egun ...........................         37,75

60 + spinning Ez bazkideak 2 egun ..........................         62,00

Anateusk bazkide .......................................................         21,25

Anateusk ez bazkide ...................................................         26,75

Eskalada <16 urte bazkide ........................................         33,25

Eskalada <16 urte ez bazkide ...................................         38,25

Eskalada >16 urte bazkide ........................................         37,25

Eskalada >16 urte ez bazkide ...................................         48,00

Laguntza bereziak behar dituztenentzat ur jarduerak
 - Bazkide ...............................................................         31,25

Laguntza bereziak behar dituztenentzat ur jardue-
rak - Ez bazkide .....................................................         36,25

Patinajea bazkideak banakakoa .............................         33,75

Patinajea bazkideak familiarra ................................         41,00

Patinajea ez bazkideak banakakoa .........................         41,00

Patinajea ez bazkideak familiarra ...........................         51,75

Abdominalak bazkideak ............................................         12,75

Abdominalak ez bazkideak .......................................         18,75

K-Stretch egun 1 – Haurdunentzako ........................         25,50

Yoga bazkideak ...........................................................         37,25

Yoga ez bazkideak ......................................................         54,50

— Talde bereziak.

Igerilekuko sarrera haurrak .......................................            3,75

Igerilekuko sarrera helduak .......................................            4,75

Rokodromoa ................................................................            5,00

Kiroldegiko kantxa - Ordu 1 .......................................         41,25

Mintxetako futbol zelaia - Ordu 1 .............................         19,25

Mintxetako futbol zelaia txikia - Ordu 1 ...................         29,25

Mintxetako futbol zelaia haundiaren erdia - Ordu 1                 
.................................................................................         44,50

Mintxetako futbol zelaia haundia - Ordu 1 .............         71,50

Atlestimo pista .............................................................         66,00

Ikastolako frontoia - Ordu 1 .......................................         41,25

Gimnasioak - Ordu 1 ...................................................         15,75

Institutoari eskaintzen zaizkion ikastaroak 1 ..........         41,25

Muskulazioa + igerilekua Klubak ..............................         75,50

Mintxetako muskulazio gela Klubak .........................         60,50

40 x 15 tenis eta padel elkarteari alokairua orduko                  
.................................................................................            6,00

—Bestelakoak.

Karnet berria egiteagatik ...........................................            4,00

— Estali gabeko igerilekua.

Sarrera 3 urtera arte ..................................................          Doan

Sarrera <18 urte .........................................................            4,00

Sarrera >18 urte .........................................................            6,00

Sonbrillen alokairua ...................................................            1,00

— Tenis eta paddela.

Tenis pista bazkideak .................................................            2,75

Tenis pista ez bazkideak ............................................            5,00

Padel pista bazkideak ................................................            2,75

Padel pista ez bazkideak ...........................................            5,00

Pista piztea ..................................................................            2,75

Padel palak alokairua ................................................            4,00

Padel pilotak alokairua ..............................................            2,75

Galdutako padel pilotak ............................................            1,75

— Denboraldiko bonoa.

Banakakoa < 18 urte .................................................         67,00

Banakakoa > 18 urte .................................................         75,25

Jubilatua > 60 urte .....................................................         67,00

Ikaslea ..........................................................................         70,00

Familiarra ....................................................................       132,00

Ezinduak ......................................................................         63,00

Kanpotar banakakoa .................................................         88,75

Jubilatu familiarra ......................................................       111,25

Kanpotar familiarra ....................................................       142,25

— Uda kanpaina.

Igeriketa haurrak bazkideak .....................................         54,25

Igeriketa haurrak ez bazkideak .................................         74,75

Aerobika bazkideak ....................................................         32,50

Aerobika ez bazkideak ...............................................         45,50

Zumba krosfit bazkideak ...........................................         40,25

Zumba krosfit ez bazkideak .......................................         51,25

Kanpusa bazkideak ....................................................       102,75

Kanpusa ez bazkideak ...............................................       112,75

Aste Santuko kanpusa bazkide ................................         44,50

Aste Santuko kanpusa ez bazkide ............................         49,50

Spinning gazteak bazkide .........................................         33,00

Sponning gazteak ez bazkide ....................................         45,50

— B epigrafea: Trakzio mekanikodun ibilgailuak herri-bidean aparkatzea (TAO).

Hurrengo aparkaleku erreserba ezik, epigrafe osoa kentzen da:

                                                                                                                                                             

Aparkalekua erreserbatzea: €/plazako eta hileko .         26,00

— C epigrafea: Merkatu Plazako zerbitzua eta Merkatu txikia.

                                                                                                                                                             

a.  Saltoki finkoak:

Saltoki alokairua, m²-ko/hileko ................................            9,10

Sotoen alokairua, m²-ko/hileko ................................            3,20

b.  Finkoak ez diren saltokiak:

Azoka Plaza, m²-ko/eguneko .....................................            0,35

Herri-bidean, m²-ko/eguneko ....................................            1,00

c.  Kobratzeko borondatezko epea bukatu eta hiru hilabeteko epea igaro ondoren, ordainagiriren bat ordaindu ezean, automatikoki, emandako baimena galduko da.

— D epigrafea: Ibilgailuak herri-bidetik kentzea.

                                                                                                                                                             

1.  Motorrak kentzea ................................................       181,50

2.  Turismoak kentzea ..............................................       181,50

3.  1.000 kg. arteko ibilgailuak kentzea ................       181,50

4.  1.000 kg. baino gehiagoko ibilgailuak kentzea                        181,50

5.  Ibilgailua geldiaraztea edo zepoa jartzea ........
.................................................................................         30,03

6.  Ibilgailua biltegian gordetzea, eguneko ...........         22,48

7.  Garabiaren irteera ..............................................         54,92

— E epigrafea: Herriko Antzokiko instalakuntzen erabilpena eta Kultur Etxea.

                                                                                                                                                             

a)  Pelikula emanaldiak:

*  Emanaldi arruntak ..............................................            6,00

*  Gazte Txartela ......................................................            4,50

*  Astelehena ikuslearen eguna .............................            4,00

— Haurrentzako zine emanaldia:

*  Haurrak .................................................................            3,50

*  Nagusiak ...............................................................            5,00

b)  Antzerki emanaldiak:

*  Emanaldi arruntak ..............................................         10,00

*   Gazte Txartela .....................................................            7,00

— Haurrentzako antzerki emanaldia:

*   Haurrak ................................................................            3,50

*   Nagusiak ..............................................................            5,00

— Kultura Sailak, jardueraren izaera kontutan izanda, Ikuskizun eszenikoen prezioetan salbuespenak egin ahal izango ditu.  

                                                                                                                                                             

c)  Lokalen alogera orduko:

*   Kultur Etxeko hitzaldi gela .................................         50,00

*   Aita Agirreko bilera gela .....................................         50,00

*   Kultur Etxeko sotoa .............................................         50,00

d)  Herriko Antzokiaren alokairua:

Lanegunetan:

*   Lanaldi erdia .......................................................       475,00

*   Lanaldi erdia (10 lanalditik gora) ....................       350,00

*   Lanaldi osoa ........................................................       900,00

*   Lanaldi osoa (10 lanalditik gora) .....................       600,00

*   Operadorea ..........................................................         87,00

Ostiral, jai egunetan eta jai bezperetan:

*   Lanaldi erdia .......................................................       600,00

*   Lanaldi erdia (10 lanalditik gora) ....................       450,00

*   Lanaldi osoa ........................................................    1.110,00

*   Lanaldi osoa (10 lanalditik gora) .....................       850,00

*   Operadorea ..........................................................       120,00

Alokairuaren ordutegia:

Lanaldi osoa: 8 ordu

Lanaldi erdia: 4 ordu

Ohiko ordutegia gainditzen den ordu bakoitzeko, %20ko errekargua ezarriko da.

e)  Ikuskizunaren kostua kontuan izanik, antolatzen duen batzordeak tarifa horiek 20 eurora arte igotzeko erabakia hartu ahal izango du.

f)  Idotorbeko (San Pedro) Lokala:

                                                                                                                                                             

*   4 ordu arte ...........................................................         50,00

*   4 ordu baino gehiago .........................................       100,00

Irabazi asmorik gabeko elkarteek, kultur elkarteek eta ikastetxeek ez dute tasa hau ordaindu beharko.

Lokalen alokairua eskatu eta azkeneko momentuan atzera botatzen bada, eskatzaileak tasaren %15 ordaindu beharko du. 

— F epigrafea: Landa Auzoetan karpa jartzea.

Landa Auzoetan bigarren karpa jartzea 600 €.        

— G epigrafea: Eguneko zentroa eta erabilera anitzeko pisua

1.  Eguneko zentroa.

Gipuzkoako Foru Aldundiak honi buruz onartzen duen Ebazpenean zehazten den zenbatekoa onartzea erabaki da.

2.  Erabilera anitzeko pisua.

Honakoa kentzen da: Erabilera hori arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera, honakoak dira aplikatuko diren tarifak:

— Etxebizitza hutsa hiruhilero: 196,00 €,

+ Hiruhileko bakoitzari dagokion KPI, etxebizitza hutsik baldin badago.

— Etxebizitza okupatua hiruhilero:               391,00 €.

+ Hiruhileko bakoitzari dagokion KPI, etxebizitza okupatuta baldin badago.

— H epigrafe: Larrialdi egoeretan harrera egiteko udal etxebizitza erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasa.

Tasa premiazko harrerarako udal etxebizitza erabiltzeagatik ezarriko da.

Ondorengo tarifa ezarriko da: 450 euro/hileko.

Erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa.

1.  Erabiltzaileek zenbateko horren %100 ordaindu beharko dute ondorengo kasuetan.

— Harreran hartutako pertsonek kide kopuru bereko bizikidetza unitatearentzat ezarrita dagoen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren indarreko zenbatekoaren %150etik gorako sarrerak badituzte.

— Erabiltzaileak harrera eragin duen ezbeharraren edo inguruabarraren ondorioz sortu diren gastuak estaliko dituen asegururen bat kontratatuta badu, baldin eta aukerako lojamendua aseguratutako kontzeptutzat hartu ahal baldin bada.    

— Sarrera egin bitartean, erabiltzailea lojamendu gastuak estaltzea xede duen laguntza publiko edo pribaturen bat jasotzen ari bada.

— Zerbitzua erabiltzeko eskaera beste erakunderen batek egin baldin badu, Gizarte Larrialdi Egoerak artatzeko udalaren harrera- etxebizitza arautzen duen araudiko 3. artikuluan zehaztutako baldintzei jarraiki.

2.  Erabiltzaileek zenbateko horren %50 ordaindu beharko dute ondorengo kasuetan:

— Harreran hartutako pertsonek kide kopuru bereko bizikidetza unitatearentzat ezarrita dagoen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren indarreko zenbatekoaren %100etik gorako eta %150era arteko edo hortik beherako sarrerako badituzte.

3.  Erabiltzaileek ez dute inolako tasarik ordainduko ondorengo kasuetan:

— Harreran hartutako pertsonek kide kopuru bereko bizikidetza unitatearentzat ezarrita dagoen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren indarreko zenbatekoaren pareko edo zenbateko horretatik beherako sarrerako badituzte.

— Zerbitzua pertsona batek baino gehiagok, edo arrazoi desberdinak tarteko, harreran hartutako pertsona talde batek partekatzen badute, horietako bakoitzak tasa, arestian adierazitako irizpideen arabera ordaindu beharko du.

— I epigrafea: Zabor bilketa eta ezabaketa.

                                                                                                                                                             

1.  Etxebizitzak ..........................................................       204,31

2.  ‑Jarduera ekonomikorik gabeko lokalak, konta-
gailua zigilatu gabe dutenak ..............................       403,48

2.1.  ‑Jardunik gabeko lokalak, kontagailua zigilatu-
rik dutenak ............................................................       229,22

3.  ‑Denda arruntak, biltegiak, lanbidezko jarduera
duten lokalak eta antzerakoak:

— 5 langilera artekoak ................................................       605,47

— 6 eta 15 langile artekoak .......................................       877,97

— 15 langiletik gorakoak ............................................    1.210,15

4.  Banketxeak, higiezinen agentziak eta bidaia
agentziak eta antzerakoak:

— 5 langilera artekoak ................................................       977,28

— 6 eta 15 langile artekoak .......................................    1.612,74

— 15 langiletik gorakoak ............................................    2.444,05

5.  Supermerkatu eta jatetxeak:

— 5 langilera artekoak ................................................    1.612,74

— 6 eta 15 langile artekoak .......................................    2.444.05

— 15 langiletik gorakoak ............................................    3.660,14

6.  Tabernak, kafetegiak eta antzerakoak;

— 5 langilera artekoak ................................................    1.007,88

— 6 eta 15 langilera artekoak ...................................    1.412,13

7.  Industria jarduerak, mekanikoak, jolaserakoak,
zerbitzuetarakoak, biltegiak eta antzerakoak:

— 5 langilera artekoak ................................................       966,84

— 6 eta 10 langile artekoak .......................................    1.210,13

— 11 eta 50 langile artekoak .....................................    2.017,11

— 51 eta 100 langile artekoak ..................................    3.023,77

— 101 langiletik gorakoak ..........................................    4.032,73

8.  Gastronomi elkarteak:

— 10 bazkidera artekoak ...........................................       482,72

— 11 eta 25 bazkide artekoak- ..................................    1.007,88

— 26 bazkidetik gorakoak ..........................................    1.580,59

— 50 bazkidetik gorakoak ..........................................    2.424,64

— 100 bazkidetik gorakoak ........................................    2.810,19

9.  ‑Kirol elkarteak, jolaserakoak eta kultur arloko
ak, jarduera gastronomikorik egiten ez dutenak
eta horretarako beharrezkoak diren instalazioak
ez dauzkatenak ....................................................       605,47

10.  Dantzalekuak, jai gelak, bingoak ...................    2.621,39

11.  Ibilgailuak aparkatzea:

Aparkaleku bakoitzeko ...............................................         10,59

12.  Hotelak, ostatuak eta pentsioak:

— 10 logela artekoak ..................................................       400,97

— 11 eta 25 logela artekoak ......................................    1.204,89

— 26 logelatik gorakoak .............................................    1.513,22

Zabor-bilketaren tasa kudeatzeko arauak:

1.  Zerbitzua ezartzearekin batera sortuko da tasa ordaintzeko betebeharra, tasa hori ordaintzea nahitaezkoa eta orokorra baita zaborrak biltzeko tokitik, gehienez, 150 metrora dauden etxebizitzen eta merkataritza-jardueren titular guztientzat.

2.  Tasa horiek ezartzeko, honako atal hauek izango dira kontuan:

A)  Etxebizitzan bertan edo norberaren bizitokian burutzen diren merkataritza, industria eta lanbide jarduerak: esaterako, ile-apaindegiak, kontsultategiak... 

Burututako jardueraren araberako tasa hartuko da kontuan.

B)  Biltegi gisa erabiltzen diren lokalak.

Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, unitate juridiko independente gisa agertzen den lokal bakoitza izango da Tasa hori ezartzeko kontuan izango den zergapeko egitatea.

C)  Zabor-bilketa zerbitzua edukinontzi bidez egingo da.      

D)  Udaleko zerbitzu teknikoek adieraziko dute edukinontzi horiek non jarri behar diren.

E)  Eraikina edo etxebizitza hutsik egon ala ez, erakinaren edo etxebizitzaren jabeak berdin ordaindu beharko du dagokion tasa.

F)  Zabor-bilketari dagokion tasa sei hilabetetik behin kobratuko da, ordainagiri bakar batean.

G)  Subjektu pasiboa etxebizitzaren edo lokalaren jabea izango da, periodoaren lehenengo egunean.

Ordainagiria errenteroaren edo maizterraren kontu korrontean helbideratu ahal izango da, baldin eta ordainagiriaren titularra den jabeak, espresuki, horretarako baimena ematen badu.

H)  Tarifa aldatu behar ez bada, altak, bajak eta aldaketak transmisioa egiten den egunetik aurrera sartuko dira indarrean. Bestalde, tarifak aldatu behar baldin badira, Udalari adierazpena egin eta hurrengo seihilekotik aurrera sartuko dira indarrean.

I)  Etxebizitza eraikitzaileek edo sustatzaileek, eraikuntzaren lehen erabilerarako lizentzia ematen denetik hasi eta bi hilabeteko epearen barruan, etxe horretako etxebizitzak izango dituzten jabeen aitorpen-zerrenda aurkeztu beharko dute Udal honetan bertan, haien deiturak, izena eta N.A.N. adierazi beharko dira, baita etxebizitzaren identifikazioa ere.         

— J epigrafea: Hilerriak.

                                                                                                                                                             

a)  Nitxoak denboraldi baterako uztea:

— Gehienez 10 urtera arteko epea ............................       262,66

— Gehienez 99 urtera arteko epea ............................    1.843,60

b)  Hilerriko zerbitzuei dagozkienak:

— Utzitako nitxoak 10 edo 99 urterako .....................       423,04

— Zulodun hilobia .......................................................       502,04

— Apaladun hilobia ....................................................       624,77

— Hobi-panteoia edo errautsentzako apalak ..........       113,52

c)  Gorpuzkiak hilerri barruko beste leku bate-
ra eramatea edo gorpuzkiak tratatzea leku be-
rean edo beste batean uzteko  ...........................       366,45

d)  Hilobiak garbitzea:

Apaldunak:

— Gorpu bakoitzeko ....................................................       364,27

— Gainerako gorpu bakoitzeko ..................................         71,16

Hobidunak:

— Gorpu bakoitzeko ....................................................       364,27

— Gainerako gorpu bakoitzeko ..................................         53,01

e)  Eskualdatzeak, herentziak edo lagapenak ins-
kribatzeagatiko eskubideak:

— Panteoi bat eta dagokion lursaila, 1. eta 2. maila-
ko odolkidetasun harremana duten senideen ar-
tean ........................................................................         97,68

— 3. eta 4. mailako odolkidetasun harremana du-
ten senideen artean .............................................       169,71

— 5. mailako odolekotasun harremana duten senide-
en artean ...............................................................       302,20

— Panteoirik gabeko lursaila, hau da, mota horreta-
ko eraikuntzarik ez duena, 1. eta 2. mailako se-
nideen artean .......................................................         84,80

— Panteoirik gabeko lursaila, hau da, mota horreta-
ko eraikuntzarik ez duena, 3. eta 4. mailako
senideen artean ....................................................       121,47

— Panteoirik gabeko lursaila, hau da, mota horre-
tako eraikuntzarik ez duena, 5. mailako senide-
en eta arrotzen artean .........................................       205,67

Geratzen den emakidaren denborako, eskubideari uko egiten baldin bazaio, ez da zati proportzionala itzuliko

— K epigrafea: Jarduera-baimenak emateagatiko tasa eta jardueraren edo instalazioaren funtzionamendua egiaztatzeagatiko eta ikuskatzeagatiko tasa.

                                                                                                                                                             

1.  Jarduera baimena behar duten jarduerak:       

A)  Sailkatutako jarduerei dagozkien baimenak
ematea.

— Industria arloko jarduerak, lantegiak eta biltegiak:

100 m² arte .................................................................    1.659,39

500 m² arte .................................................................    1.938,00

1.000 m² arte ..............................................................    2.216,62

2.000 m² arte ..............................................................    2.583,65

2.500 m² arte ..............................................................    2.895,21

2.500 m²-tik gora ........................................................    3.489,46

— Ostalaritza eta jolas alorreko jarduerak

Dantzalekuak, dantza aretoak eta antzeko estable-
zimenduak .............................................................    2.175,52

3. taldeko Pubak eta tabernak .................................    1.808,48

— Abeltzaintza arloko jarduerak:

Azienda Larriko 20 Unitatetik gora ...........................       669,29

— Bestelako jarduerak:

300 m² arte .................................................................       739,20

300 m²-tik aurrera, 10 m² bakoitzeko gehitu behar
dena .......................................................................            3,06

— Titularitatea aldatzea.

Aurrez ezarritako tarifa %50 murriztuko da.             

2.  Jardueraren aurretiazko adierazpena behar duten jarduerak.

Jardueraren edo instalazioaren funtzionamendua egiaztatzea-.

                                                                                                                                                             

— Biltegi jarduerak:

100 m² arte .................................................................    1.659,39

500 m² arte .................................................................    1.938,00

1.000 m² arte ..............................................................    2.216,62

2.000 m² arte ..............................................................    2.583,65

2.500 m² arte ..............................................................    2.895,21

2.500 m²-tik gora ........................................................    3.489,46

— Industria arloko jarduerak eta lantegiak:

100 m² arte .................................................................    1.659,39

300 m² arte .................................................................    1.799,23

— Ostalaritza eta jolas alorreko jarduerak

Jatetxeak, elkarte gastronomikoak eta antzekoak ..    1.933,88

2 taldeko Kafetegiak eta tabernak ...........................    1.659,39

Kafetegiak, dastalekuak, izozkitegiak e.a. ...............                   
.................................................................................    1.229,63

Bestelakoak .................................................................    1.229,63

— Abeltzaintza arloko jarduerak

Azienda larriko 20 Unitatera arte .............................       556,21

— Bestelako jarduerak

100 m² arte .................................................................       246,72

300 m² arte .................................................................       739,23

300 m²-tik aurrera, 10 m²-ko gehitu behar dena ...            3,06

Titularitatea aldatzen baldin bada, tarifa 50% murriztuko da.

300 m²-tik beherako jardueren titularitatea aldatzen baldin bada, ez da inolako tasarik aplikatuko

— L epigrafea: Auto-taxien baimen administratiboak.

                                                                                                                                                             

a)  Baimenak ematea, jaulkitzea eta erregistratzea:

— Baimen bakoitzeko:

A motakoak ..................................................................         74,24

B motakoak ..................................................................         92,75

C motakoak ..................................................................       111,46

b)  Baimenak erabiltzea eta ustiatzea:

— Urteko baimen bakoitzeko:

A motakoak ..................................................................         40,78

B motakoak ..................................................................         46,65

                                                                                                                                                             

C motakoak ..................................................................         56,01

c)  Ibilgailuak aldatzea:

— Baimen bakoitzeko:

A motakoak (taximetroarekin) ...................................         18,20

B motakoak ..................................................................         24,14

C motakoak (Anbulantziak, etab.) ............................         27,41

d)  Baimenak eskualdatzea:

Baimena eskualdatzen den bakoitzeko ...................    1.850,78

— M epigrafea: Hirigintzako baimenak.

                                                                                                                                                             

Gutxiengo kuota: .........................................................         34,15

A)  Exekuzio materialaren aurrekontuaren %0,70.                 

B)  ‑Lehenengo erabileragatiko edo okupazioagatiko
baimenak:

— Etxebizitza bakoitzean eraikitako m² bakoitzeko            2,01

— Lokal komertzial bakoitzean eraikitako m² bakoi-
tzeko .......................................................................            3,97

— Pabilioi edo modulu industrial bakoitzean eraikita-
ko m² bakoitzeko ..................................................            3,97

— Borda, ukuilu eta nekazaritzako edo abeltzaintza-
ko pabiloi bakoitzean eraikitako m² bakoitzeko                        1,36

— Irabazi asmorik gabeko lokalak eta udal interese-
ko erakundeak, m² bakoitzeko ...........................            2,61

C)  Finkak normalizatzea  ........................................       264,07

D)  Segregazioak  ......................................................       121,77

— N epigrafea: Hirigintzako zerbitzuak eskaintzeagatiko tasak.

                                                                                                                                                             

— Birpartzelatze proiektuak .......................................    3.192,74

— Birpartzelatze prozedura laburtuak ......................       797,05

— Nahitaezko Desjabetze Espedienteak, baldin eta
onuraduna herri-administrazioa ez bada .........    1.062,28

— Aurri-deklarazioak egiteko espedienteak, alderdi
batek eskatutakoak egindakoak ........................    1.594,10

— Ñ epigrafea: Dokumentuak jaulkitzea.

                                                                                                                                                             

a)  Akordioen eta agirien egiaztagiriak, Udal bule-
goetan daudenei buruzkoak, bulego horietan jaul-
kitzen direnak:

— 5 urteren barrukoak ................................................    Dohainik

— Aurrekoak .................................................................            1,80

Baliabide elektronikoen bitartez tramitatutako egiaz-
tagiriak eta bolanteak tasa hauek ordaintzetik
salbuetsita geldituko dira.

b)  Administrazio espedienteak eta onura partikula-
rreko espedienteak direla-eta, udal teknikariek
 jaulkitzen duten txosten bakoitzeko ..................                 5

c)  Udal Liburutegian eskatzen den fotokopia bakoi-
tzeko .......................................................................            0,10

d)  Hirigintzako kontsultak edo argibideak ...........         97,38

e)  Tasa honen a) eta b) ataletan zehaztutakoa or-
daintzetik salbuetsita egongo dira, gizarte-izaera-
ko laguntza ekonomikoen (GLL, DBE, KGP) onu-
radun diren pertsona fisiko guztiak, baldin eta
aipatutako dokumentuak laguntza horiek lortze-
ra bideratuta badaude, eta Gizarte Zerbitzuko Sai-
lak egiten baditu.

— O epigrafea: Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua eskaintzeagatiko tasa

a)  Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zuzeneko onuradun diren pertsona fisikoak, non eta ez dauden 1. paragrafo honetako b) eta c) ataletan aipatzen diren egoeretan.

b)  Zerbitzuaren erabiltzaileak adingabeak badira, haien gaineko guraso agintea, tutoretza edo zaintza duen/duten pertsona/pertsonak.

c)  Pertsona helduak, zerbitzura sartzeko arautegian aurreikusitako moduan legezko ordezkari edo izatezko zaintzaile bidez dihardutenean; hala ere, kasu horretan, ordezkatutako pertsonaren errentaren eta ondarearen kontura egingo da ordainketa, eta ordezkatutako pertsonaren ahalmen ekonomikoa hartuko da kontuan.    

d)  Zerbitzuan sartzeko eskaria egin aurreko bost urteetan erabiltzaileak doan egindako ondare eskualdatze baten edo gehiagoren onuradun izan diren pertsonak, baldin eta zerbitzuaren titularrak ezin badio aurre egin legokiokeen prezio publikoaren ordainketari, Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legearen 57.6 artikuluan adierazitakoari jarraituz.  

Tasa:

Gehienezko kantitate hau aplikatuko zaie erabiltzaileei:        

                                                                                                                                                             

Laneguneko ordua ......................................................         14,00

Aste bukaera eta jai egunetako ordua .....................         19,40

Ekarpenen koadroa.

Zerbitzuaren erabiltzailearen ekarpena:

Erabiltzaileak zerbitzuaren kostuari egin beharreko ekarpena honako ekarpen koadro honen arabera zehaztuko da:

                                                                                                     %
LGAS sarrerak                                                          Ekarpena

≤%75LGAS ..................................        1,5

>%75-%78 ...................................           4

>%78-%81 ...................................           8

>%81-%94 ...................................         15

>%94-%110 ................................         24

>%110-%125 ..............................         35

>%125-%140 ..............................         48

>%140-%155 ..............................         61

>%155-%170 ..............................         74

>%170-%190 ..............................         87

>%190 LGAS ...............................       100

— P epigrafea: Erraldoi eta buru handiak lagatzeagatiko tasa.

                                                                                                                                                             

a)  Erraldoi bikote bakoitzeko .................................       600,00

b)  Buruhandi bakoitzeko ........................................       100,00

c)  Zezenzikleta bakoitzeko .....................................       100,00

d)  Horiek Elgoibarren desfilatzeko erabiltzen badira, eta eskaera egiten duena Elgoibarkoa bada edo herriko jaien batzorderen batekoa bada, %80eko beherapena egingo da.            

D)  PREZIO PUBLIKOAK

8)  ‑ZERBITZUAK ESKAINTZEAGATIKO EDO UDAL ESKUMENEKO JARDUERA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA

— A Epigrafea: Ludoteka Zerbitzua.

                                                                                                                                                             

Zerbitzua ikasturtearen arabera eskainikio da:

— Urteko kuota (iraila-uztaila): ..................................         45,00

                                                                                                                                                             

— Gabonetako opor ondorengo altak: ......................         30,00

— Aste Santuko opor osteko altak: ............................         15,00

— Familia Ugaria eta/ edo gurasobakarra %30eko
deskontua.

— Familia ugariak ez direnak: bigarren anai-arre-
bek %30eko deskontua.

— Gizarte izaerako laguntza ekonomikoak jasotzen
dituzten familiak: %70eko deskontua.

— B Epigrafea: Argitalpenen salmenta.

                                                                                                                                                             

1.  ‑Elgoibar, modernitatearen atarian (1870-1910)
Eukal Jaiak 1907 ..................................................         10,00

2.  Uraren indarra .....................................................         10,00

3.  Villamayor de Marquina-Elgoibar 1346-1946 .         10,00

4.  Parrokiko Jaiotzaren 25. urteurrena 1980-2004                      10,00

5.  Elgoibartarren esanetan, liburua ......................         10,00

6.  Elgoibartarren esanetan, CD .............................            5,00

7.  Elgoibar eta bere errotak ....................................         10,00

8.  Elgoibar dantzan .................................................         15,00

9.  Gelatxo .................................................................         10,00

10.  Elgoibar. Apuntes etnográficos I .....................         10,00

11.  ‑Elgoibar. Apunte etnografikoak II. Igarotze erri-
toak ........................................................................         10,00

12.  ‑Elgoibarko Ondare Historiko Artistikoa; Arkitek-
tura Zibila ..............................................................         10,00

13.  Festa herrikoiak Elgoibarren ............................         10,00

14.  Elgoibar, lanak eta mendeak ..........................         10,00

15.  La Iglesia parroquial de Elgoibar ....................         10,00

16.  Postala ...............................................................            1,00

17.  Poster txikia .......................................................            1,00

18.  Poster handia ....................................................            2,00

19.  Elgoibar: Iragana eta oraina ...........................         15,00

20.  Elgoibarko euskara ...........................................         15,00

— C Epigrafea: Gazteria Sailaren Jarduerak.

Jarduera bakoitzari ezartzen zaion prezioa:

— Familia ugariak eta/edo gurasobakarra %30eko deskontua.

— Bigarren-anai arrebak, familia ugarietakoak ez direnak: %30eko deskontua.

— Gizarte izaerako laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten familiak: %70eko deskontua.

— Langabezian dauden pertsonak eta Gazte Txartela edo Ikasle Txartelaren titular direnak: %20ko deskontua.

— D epigrafea: Saiakeren prezioen tarifa.

Lokalen artean, aireko soinuarekiko isolamendu
akustikoa dela-eta «in situ» egindako saiakera,
UNE-EN ISI 140-4 arauaren araberakoa.

Fatxaden isolamendu akustikoari buruz «In Situ» egin
dako UNE-EN ISO 140-5 saiakera akustikoak.

Talka makina normalizatuarekin laginak hartzea,
UNE-EN ISO 140-7 prozedura

Saiakeran ondokoak sartzen dira: etxebizitza baten,
ondoko lokalen eta fatxadaren azterketa.

Oinarrizko zenbatekoa ...............................................       849,85

Kreditazioen barruan emandako egiaztagiriak.......

Jarduerek izan ditzaketen musika ekipoek, motoreek
 eta instalazio orokorrek transmititzen duten soi-
nua neurtzea..........................................................

Oinarrizko zenbatekoa ...............................................       618,55

Keak husteko hodien estankotasuna egiaztatzea...

Oinarrizko zenbatekoa ...............................................       403,40

Arestiko tarifak frogak banaka eskatzen direnean
ezarriko dira. Jarduera bakar batean, isolamendu
 akustikoari edo transmisio akustikoari buruzko
taldeko balorazio bat egin behar baldin bada,
prezioa honela zehaztuko da:..............................

Isolamenduari buruzko saiakera osoa .....................       849,85

Soinu transmisioari buruzko neurri osagarria .........       371,10

Adierazitako zenbatekoak, nolanahi ere, etxebizitza
bakar batean egindako jarduerak kontuan hartu
ta kalkulatu dira. Bi etxebizitzari edo gehiagori da-
gozkien lokalei buruzko jardueren kasuan
132,05 euroko tarifa ezarriko da gehitutako etxe-
bizitza bakoitzeko, eta aldez aurretik, aurrekon
tua egingo da, lokal bakoitzaren egoera kontuan
izanda.

— E Epigrafea: Jabekuntza eskolaren prestakuntza jarduerak.

Prestakuntza ekintzak:

                                                                                                                                                             

— 12 ordu artekoak .....................................................         10,00

— 12 ordutik 30 ordura atekoak ...............................         15,00

— 30 ordutik gorakoak ................................................         20,00

— Ikastaroa Udal Kirol Patronatuarekin elkarlanean eskaintzen bada, edo Kirol Patronatuak ikastaro berdina eskaintzen badu, azken honek jarritako tarifa ezarriko da.

— Gizarte izaerako laguntzak jasotzen dituzten emakumeak: %70eko deskontua.

— Langabezian dauden emakumeak: %70eko deskontua.

— Guraso bakarreko familien burua diren emakumeak %70eko deskontua

Aldatutako Ordenantza eta eraskinen gainerako hitzbaketak 2019ko urriaren 29an, 207. zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, eta hemen aipatutzat jotzen dira, osorik hartuta bailiren, alegia.  

Hau guztia, Gipuzkoako Hazienda Lokalak, erregulatzen dituen uztailaren 6eko 11/1989 Foru Arauko 16.4 artikuluak agindutakoa betez argitaratzen da, guztion jakinerako eta artikulu horretan aurrikusten den gainerako ondorietarako.

Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin, tasa, kuota, tarifa eta Ordenantzetan egindako finkatze eta aldaketak onartzen dituzten erabaki horien kontra, interesatuek tartejarri ahal izango dute errekurtso kontentzioso Administratiboa Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiaren aurrean, bi hilabetetako epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.     

Horren kalterik gabe eta aipatutako artikuluak emandako baimenarekin bat, interesatuek jarri ahal izango dute, hala nahi badute eta bide Kontentzioso-Administratiboa hartu aurretik, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurreko erreklamazioa, horretarako hilabeteko epea dutelarik, argitalpen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunaren biharamunetik hasita.

Elgoibar, 2019ko abenduaren 13a.—Ane Beitia Arriola, alkatea.           
                (7891)