3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikoko epea amaitu eta erreklamaziorik jaso ez denez, behin betirako onartu dira 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez, zerga, tasa, prezio publiko, kontribuzio berezi eta zerga kudeaketaren ordenantza fiskalean eginiko aldaketak, honela argitaratzen direlarik:         

1.  Ondasun Higiezinei buruzko Zergaren Kuotak finkatzeko funtsezko elementuak erregulatuko dituen Ordenantza Fiskala.

Karga tasa:

                                                                                                                                                             %

Industri eta zerbitzu erabilera ...................................       0,5701

Beste erabilerak (etxebizitzak, etab... ) ....................       0,1888

Landalur ondasun higiezinak ...................................       0,8239

3.  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga.

Potentzia eta ibilgailu mota                                                       Koefizientea                Kuota

a)  Turismoak:

9 zaldi fiskaletik beherakoak ............................ 1,79         33,00

9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak ................. 1,76         64,87

12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak ............... 2,15      132,00

14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak ............... 2,34      201,24

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak ............... 2,50      275,47

20 zaldi fiskaletik gorakoak .............................. 2,69      362,90

b)  Autobusak:

21 plazatik beherakoak ..................................... 2,38      198,00

21 eta 50 plaza bitartekoak ............................. 2,50      297,00

50 plazatik gorakoak ......................................... 2,67      396,00

c)  Kamioiak:

1.000 kilogramotik beherako karga erabil-
garria dutenak .............................................. 2,34         99,00

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga
erabilgarria dutenak .................................... 2,38      198,00

2.999tik gorako eta 9.999 kg. tarteko karga
erabilgarria dutenak .................................... 2,50      297,00

9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria
dutenak ......................................................... 2,67      395,90

d)  Traktoreak:

16 zaldi fiskaletik beherakoak .......................... 1,87         33,00

16 eta 25 zaldi fiskal bitartekoak .................... 2,38         66,00

25 zaldi fiskaletik gorakoak .............................. 2,38      198,00

e)  Trakzio mekanikoko ibilgailuek era-
mandako atoiak eta erdi-atoiak:

1.000 kg.tik beherako eta 750 kg.tik gora-
ko karga erabilgarria dutenak .................... 1,87         33,00

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga
erabilgarria dutenak .................................... 2,38         66,00

Potentzia eta ibilgailu mota                                                       Koefizientea                Kuota

2.999 kilogramotik gorako karga erabil-
garria dutenak .............................................. 2,38      198,00

f)  Bestelako ibilgailuak:

Ziklomotorrak ...................................................... 2,20           9,90

125 c.c. bitarteko motozikletak ........................ 2,20           9,90

125 c.c.tik gorako eta 250 c.c. bitarteko
motozikletak .................................................. 2,56         19,80

250 c.c.tik gorako eta 500 c.c. bitarteko
motozikletak .................................................. 2,61         40,25

500 c.c.tik gorako eta 1.000 c.c. bitarteko
motozikletak .................................................. 2,67         82,47

1.000 c.c.tik gorako motozikletak ..................... 2,72      168,26

6.   Zerbitzu Publikoak eskaini eta Jarduerak burutzeagatik Tasak arautzen dituen Ordenantza.

A.    Ur hornidura zerbitzua.

1.    Ur-zerbitzu orokorra.

— Tarifa finkoa, kalibrearen arabera, euroak/hiruhilero.

Kalibrea, mm                                                                                                               €/hiruhilero

20 mm arte ..................................................................            6,82

21 – 40 mm .................................................................         10,23

40 tik gora mm ............................................................         20,48

— Tarifa aldakorra, erabilera eta kontsumoaren arabera, euroak/m³.

Kontsumoa

Consumo

Erabilera

Uso

Etxerako

Domestico

Merkatal/Garaje

Comercial/Garajes

Industria/Ostalaritza

Industrial/Hostelería

Nekazaritza

Agrícola

0 – 30 m3

0,47

0,60

0,82

0,23

30,01 – 50 m3

0,60

0,70

0,96

0,38

50,01 –100 m3

0,70

0,84

1,08

0,42

100,01 – 200 m3

0,84

0,96

1,43

0,47

200,01 m3 tik gora

1,43

1,43

1,79

0,54

Igerilekuetako kontsumoa m3 / Consumo piscinas m3

1,82

 

2.    Ur-sarera lotzea, lehenengo aldiz alta ematea.

Kalibrea, mm                                                                                                                             Tasa

20 mm arte ..................................................................         70,54

21 – 40 mm .................................................................       139,94

40 – 80 mm .................................................................       279,86

80 tik gora mm ............................................................       559,72

B.    Zabor bilketa ezabaketa.

1.  Zerbitzu orokorra.

1.1.    Hondakin bilketaren tarifa finkoa.

Erabiltzaile mota                                                                                            Tarifa €/hiruhileko

1.    Etxebizitzak:

Hiriguneko etxebizitzak ..............................................         21,51

Landa eremuko etxebizitzak ......................................         18,63

2.    Merkatal establezimenduak:

Sortzaile txikiak ...........................................................         21,51

Sortzaile txikiak landa eremuan ...............................         18,63

Beste establezimenduak:

OBZ (Oinarrizko bilketa zerbitzua) – organikoa ......         39,93

Erabiltzaile mota                                                                                            Tarifa €/hiruhileko

OBZ – organikoa landa eremuan ..............................         29,94

OBZ ...............................................................................       106,48

OBZ landa eremuan ...................................................         69,36

3.    Poligonoetako Industriak eta merkatal gu-
neak:

Industria eta merkatal guneak – organikoa ............       133,69

Industria eta merkatal guneak .................................       427,54

Industria sortzaile txikiak ...........................................         23,29

4.    Beste zerbitzuak:

Poligonoetako egur zerbitzua ....................................         58,69

1.2.    Tarifa aldakorra, sortutako errefusa kopuruaren araberakoa eta erabiltzaile motaren araberakoa.

Errefusa unitatearen kostua.

Ontziaren Bolumena (litro)

Volumen (litro)

/Unitatea

/Unidad

/unitatea

< 0,1 kg/l komertzioak

/unidad

< 0,1 kg/l comercios

Nahastua bada

Mezclado

0 L (etxebizitza/viviendas)

1,00

-

3,00

40 L

13,25

2,67

40,12

50 L

13,70

2,74

41,64

120 L

14,65

2,83

44,95

240 L

17,60

3,52

54,74

360 L

21,95

4,43

69,08

1000 L

45,82

9,18

145,53

 

2.  Zerbitzu bereziak.

2.1.    Bilketa berezien tarifak.

Zerbitzua                                                                                                                                   Tarifa

Tamaina handiko hondakinen bilketa, zerbitzuko .         13,99

2.2.    Edukiontziak.

Edukiontzi bolumena (litro)                                                                                       Kostua (€)

40 l ................................................................................         32,00

50 l ................................................................................         43,00

120 l .............................................................................         54,00

240 l .............................................................................         59,00

360 l .............................................................................         75,00

1000 l ...........................................................................       223,00

C.    Estolderia zerbitzua.

1.    Udal saneamenduko sarera isurtzeko baimenaren tasa:

                                                                                                                                                             

Etxebizitzak eta garaje/trastelekuak ........................         64,00

Merkatal establezimenduak ......................................       127,00

Industriak eta obra sustatzaileak:

1,5 pulgadetako hodia ...............................................       317,00

2,5 pulgadetako hodia ...............................................       445,00

3 pulgada edo gehiago ..............................................       635,00

D.    Dokumentuen luzatze zerbitzua.

                                                                                                                                                             

Zakur arriskutsuak inskribatzeko baimena .............         75,75

Zakur arriskutsuak eramateko baimena .................         75,75

Udal bulegoetan fotokopiak:

DIN A4 zuri beltzean ...................................................            0,21

DIN A4 koloretan .........................................................            0,31

DIN A3 zuri beltzean ...................................................            0,31

DIN A3 koloretan .........................................................            0,42

Udal planoen kopiak ..................................................                   

Kopiak euskarri digitalean (CD/DVD) ......................         39,73

Gainontzeko zerbitzuak.

Kopisteriko kostua: Udal liburutegian fotoko-
piak edo inprimatzea.

DIN A4 zuri beltzean, alde batetik ............................            0,05

DIN A4 zuri beltzean, bi aldetatik .............................            0,07

DIN A4 koloretan, alde batetik ..................................              0,2

DIN A4 koloretan, bi aldetatik ...................................              0,3

DIN A3 zuri beltzean ...................................................              0,1

Erabiltzaileak orriak ekarri ezkero, %25 beherapena.

E.    Hileta zerbitzuak.

 

 

%20%

%40%

%60%

%80%

%90%

Gorpu 1

1 cuerpo

Gorpu 2

2 cuerpos

Gorpu 3

3 cuerpos

Gorpu 4

4 cuerpos

Gorpu 5

5 cuerpos

Gorpu 6

6 cuerpos

Ehorzketak lurrazpian edo bakarreko panteoian

Inhumación en panteón individual o subterraneo

343,20

617,80

823,80

961,10

1.029,70

1.064,00

Ehorzketak nitxoan

Inhumación en nicho

313,40

564,20

752,20

877,60

940,30

971,60

Ehorzketa errautsen kolunbarioan

Inhumación en columbario

104,80

188,70

251,60

293,50

314,50

324,90

Ehorzketa errautsen parkean

Inhumación en parque de cenizas

104,80

188,70

251,60

293,50

314,50

324,90

Lurrazpiko edo bakarreko panteoiko hobitik ateratzea

Exhumación en panteón individual o subterraneo

150,10

270,10

360,10

420,20

450,20

465,10

Nitxoko hobitik ateratzea

Exhumación en nicho

123,30

222,00

295,90

345,30

370,00

382,30

Kolunbarioko hobitik ateratzea

Exhumación en columbario

82,20

148,00

197,40

230,20

246,60

256,70

 

                                                                                                                                                             

Panteoi oso bat hobitik ateratzea .............................       463,00

Panteoien kontzesioa, bakoitza 50 urte ...................    2.661,00

Errauts kolunbarioaren kontzesioa, bakoitzeko 50
urteko .....................................................................       894,00

Tanatorio zerbitzuaren erabilera eguneko ...............       118,00

F.    Lurzoruaren legeko 207. Artikuluko hirigintza lizentziak emateko jarduera.

                                                                                                                                                             

Hirigintzako lizentziak ................................................         47,00

Terreno zatiketak, onibarra berri bakoitza ..............         75,00

Lehen-erabilera lizentziak:

Etxebizitzak ..................................................................         25,00

Lokal ez komertzialak .................................................         19,00

Lokal komertzialak eta industrialak, m² ..................            0,60

Nekazal izaerako eraikinak, m² ................................            0,31

G.    Jarduera lizentziak emateagatik eta jardueraren edo instalazioaren funtzionamenduaren egiaztatze-ikuskaritza egiteagatik.

1.    Aldez aurretiko baimena behar duten jarduerak:

A.    Jarduera baimenak edo lizentziak ematea:

                                                                                                                                                             

Industriak eta tailerrak:

250 m²-raino ...............................................................    1.264,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            6,00

Ostalaritza eta aisialdiko jarduerak:

250 m²-raino ...............................................................       627,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            6,00

Nekazal jarduerak:

250 m²-raino ...............................................................       313,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            4,00

Beste jarduera batzuk:

250 m²-raino ...............................................................    1.081,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            4,00

Tasa bereziak:

Jolas aretoak, diskotekak eta dantzalekuak bin-
goak eta kasinoak, kategoria bereziko edarite-
giak eta musika-edaritegiak ................................    4.372,00

Gasolindegiak, gasolina, lubrikatzaile eta olioen
salmenta ................................................................       876,00

Telekomunikazio azpiegiturak ezartzea ...................                   
.................................................................................    2.162,00

B.    Jarduera lizentzia eman ondoren, jardueraren edo instalazioaren funtzionamenduaren egiaztatze-ikuskaritza:

                                                                                                                                                             

Industriak eta tailerrak:

250 m²-raino ...............................................................       627,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            4,00

Ostalaritza eta aisialdiko jarduerak:

250 m²-raino ...............................................................       313,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            4,00

Nekazal jarduerak:

250 m²-raino ...............................................................       158,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            4,00

Beste jarduera batzuk:

250 m²-raino ...............................................................       541,00

250 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            4,00

Tasa bereziak:

Jolas aretoak, diskotekak eta dantzalekuak bin-
goak eta kasinoak, kategoria bereziko edarite-
giak eta musika-edaritegiak ................................    2.187,00

Gasolindegiak, gasolina, lubrikatzaile eta olioen
salmenta ................................................................       438,00

Telekomunikazio azpiegiturak ezartzea ...................                   
.................................................................................    1.081,00

2.    Aldez aurretiko komunikazioa eskatzen duten jarduerak:

A.    Jardueraren edo instalazioaren funtzionamenduaren egiaztatze-ikuskaritza:

                                                                                                                                                             

Industriak eta tailerrak:

100 m²-raino ...............................................................       276,00

100 m²-tik 300 m²ra ..................................................       551,00

300 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            6,00

Ostalaritza eta aisialdiko jarduerak:

100 m²-raino ...............................................................       238,00

100 m²-tik 300 m²ra ..................................................       477,00

300 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            6,00

Nekazal jarduerak:

                                                                                                                                                             

100 m²-raino ...............................................................         55,00

100 m²-tik 300 m²ra ..................................................       109,00

300 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            6,00

Beste jarduera batzuk:

100 m²-raino ...............................................................       238,00

100 m²-tik 300 m²ra ..................................................       477,00

300 m²-tik gora, 10 m² bakoitzeko ...........................            6,00

Titularitate aldaketatan jarduerak jarraitzen due-
nean........................................................................         54,00

G.2.    Hirigintza espedienteak.

                                                                                                                                                             

Hirigintza-kontsultak ..................................................         37,00

Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arris-
kutsuen espedienteak izapidetzea .....................         77,00

Partikularren eskariz eragiten diren Arau Subsidiarioen aldaketetan planoen aldaketak beharrekoak diren kasutan, beraiek sortzen dituzten gastuen %80 partikularren bizkar joango dira. Arau Subsidiarioen aldaketa ez balitz onartuko udalari egotzi dakizkioken arrazoiengatik, gastu guztiak Udalaren bizkar izango dira.

H.    Publizitate lizentzien luzatze zerbitzua.

Errotuluen erakusketagatik                                                                                €/m²/urteko

Argirik gabeko errotulu edo kartelak ........................         32,00

Argidun errotulu edo kartelak ...................................         61,00

Pantailetan proiektatutako iragarkiak ....................         61,00

I.    Taxi lizentzien luzatze zerbitzua.

                                                                                                                                                             

Auto-taxien lehen lizentzia .........................................       419,00

Eman diren eta indarrean dauden lizentzien eskual-
daketak...................................................................      689,00

Ibilgailuen ordezkapena ............................................         30,00

Lizentzien errebisioak .................................................         14,00

J.    Aretoen erabilera tarifak

                                                                                                                   €/orduko     €/eguneko

Sutegi aretoa:

1.    Auditorioa.

Teknikari eta elementu teknikoekin ............... 65,00      432,00

Teknikari eta elementu teknikorik gabe ........ 33,00      218,00

2.    Erakusketa gela .................................. 16,00      109,00

3.    Garbiketa:

Aretoa .....................................................................               44,00

Kamerinoak edo erakusketa gela .......................               21,00

Aretoa eta kamerinoa ...........................................               65,00

Artzabal aretoa:

Teknikariarekin ................................................. 48,00      346,00

Teknikaririk gabe (bertako ekipamendua
erabili daiteke) ........................................... 13,00      109,00

Garbiketa ...............................................................               33,00

Potxoenea kultur etxea:

1.    Urdintxo aretoa:

Teknikariarekin.................................................. 48,00      346,00

Teknikaririk gabe (bertako ekipamendua
erabili daiteke) ........................................... 16,00      109,00

2.    Bilera gela 1/2 eta sotoa ................... 13,00      109,00

3.    Garbiketa .................................................               33,00

7.    Udal jabetza erabiltzeagatik Tasak arautzen dituen Ordenantza.

A.    Hesiak, aldamioak, zutabe eta eustagaiak.

                                                                                                        € m² edo zatiko eta eguneko

Hesiekin itxitura ..........................................................       0,0952

Aldamioa, azpitik pasabidea utzi gabe ...................       0,1694

Aldamioa, azpitik pasabidea utziz ...........................       0,1271

Edukiontziak ................................................................       4,2340

Txabolak .......................................................................       8,4680

B.    Ibilgailuak espaloietan zehar finken barrualdera sartzea eta horien aparkamendu erreserba bide publikoan.

                                                                                                                                                             

Baimendutako ibi iraunkorrarekin:

Garajeak, ibilgailu eta urteko ....................................            6,82

Zoru publikoa erabiltzeagatik, merkatalgune eta
industrialdetan, metro lineal eta urteko ............         75,08

Ibi iraunkorrik gabe:

Garajeak, ibilgailu eta urteko ....................................            4,56

Zoru publikoa erabiltzeagatik, merkatalgune eta
industrialdetan, metro lineal eta urteko ............         50,06

Ibi iraunkorreko baimena €/m lineal edo zatiko ....                   
.................................................................................         15,15

C.    Feria eta herriko jaietan postuak.

                                                                                                                                                             

Taberna, kafetegi eta antzerakoetan .......................            2,27

Txosna eta jaietako salmenta edo jolas postuak ....            1,70

Zirkoak ..........................................................................            0,23

Salbuespena: Tarifa hauek ordaintzeaz salbuetsita egongo dira irabazi asmorik gabeko taldeak eta entitateak eta interes publikokoak diren ekitaldiak antolatu nahi duen norbanakoak. Beti ere antolatutako ekitaldiak Udalaren interesekoak diren irizpideekin bat badatoz.

D.    Udal bide publikoen lur, lur azpi edo lur gainaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia.

                                                                                                                                                             

Terrazak .......................................................................            2,27

Kutxazain automatikoak, urteko ...............................       331,79

Salmenta makinak (bideoak, tabakoa, edariak),
urteko .....................................................................       110,23

Beste erabilerak ..........................................................            1,55

F.    Landa bideen erabilera.

Bide mota                                                                                    €/km/estereo    Fidan. €/km

Asfalto edo zementua ........................................ 0,38   2.425,04

Gainerakoak ........................................................ 0,75   4.851,13

G.    Asteroko azoka egiteko plazaren erabilpen pribatua.

                                                                                                                                                             

Metro karratuko edo zatiko eta eguneko .................            1,63

H.    Ibilgailuak kaletik kendu eta biltegian jasotzea.

Ibilgailu mota                                                                                                                                  

Bizikletak eta ziklomotorrak .......................................         33,00

Motozikletak, trizikloak, motokarroak .......................         56,00

Turismoak eta 3.499kg bitarteko tarakoak .............       111,00

Kamioi, traktore, atoi, autobus eta 3.500kg baino
gehiagoko tarakoak ..............................................       189,00

Zepoa jarri eta ibilgetzea ...........................................         56,00

Kendutako ibilgailuak gorde eta zaintzea                                                         €/eguneko

Bizikletak eta ziklomotoreak ......................................            7,00

Motozikletak, trizikloak, motokarroak .......................            7,00

Kendutako ibilgailuak gorde eta zaintzea                                                         €/eguneko

Turismoak eta 3.499kg bitarteko tarakoak .............         27,00

Kamioi, traktore, atoi, autobus eta 3.500kg baino
gehiagoko tarakoak ..............................................         44,00

I.    Udal baratzen erabilera.

                                                                                                                                                             

30 m² ko baratza ........................................................         45,73

60 m² ko baratza ........................................................         91,46

8.    Zerbitzuak eskaini edo Udal Jarduerak burutzeagatik Prezio Publikoak arautzen dituen Ordenantza. 

A.    Etxez etxeko zerbitzua.

                                                                                                    Gehienezko kopurua €/orduko

Laneguneko prezioa ...................................................         15,00

Jaieguneko prezioa .....................................................         18,00

B.  Udaleko kirol instalazioak.

A)  Oiardo kiroldegia,

                                                                                                                                                             

Sarrerak:

19 urte edo gehiago ....................................................            6,30

10 sarrerako bonoa, 19 urte edo gehiago ................         49,60

18 urte edo gutxiago ...................................................            3,90

10 sarrerako bonoa, 18 urte edo gutxiago ...............         31,20

Erreserba sarrera .........................................................            2,00

Dutxa ............................................................................            2,00

Abonuak:

Epea

Periodo

Familiarra

Familiar

19 urte edo gehiago

19 años o más

18 urte edo gutxiago, pentsiodun, erretiratu eta 25 urtez beheko ikasleak

18 años o menos, pensionistas, jubilados o estudiantes menores de 25 años

Urt. – abe., ots. - abe.

Ene. - dic., febr. - dic.

252,00

166,00

104,00

Mar. - abe.

Mar. - dic.

235,00

155,00

97,00

Api. – abe.

Abr. - dic.

214,00

141,00

89,00

Mai. – abe.

May. - dic.

193,00

127,00

80,00

Eka. – abe.

Jun. - dic.

172,00

113,00

71,00

Urt. – eka., uzt.- abe.

Ene. - jun., jul. - dic.

164,00

108,00

68,00

Ots. – eka., abu. – abe.

Febr. - jun., agos. - dic.

143,00

94,00

59,00

Mar. – eka., ira. – abe.

Mar. - jun., sept. - dic.

122,00

80,00

50,00

Api. – eka., urr. - abe.

Abr. - jun., oct. - dic.

101,00

66,00

42,00

Mai. – eka., aza. - abe.

May. - jun., nov. - dic.

80,00

52,00

33,00

Eka. – eka., abe. – abe. edo hilabete naturala

Jun. - jun., dic. - dic. o mes natural

59,00

39,00

24,00

 

a)  Oiardoko erreserbak.

                                                                                                                                                             

Squash (60´) ...............................................................            5,50

10 saioko bonua .........................................................         44,00

Sauna ...........................................................................            3,90

10 saioko bonua .........................................................         31,20

Pista kirolanitza (60´) ................................................         22,30

Argia .............................................................................            4,55

Pista kirolanitza (60´) 1/3 ........................................            8,60

Argia .............................................................................            1,70

Pista kirolanitzean gomak jarri eta kentzea ............       314,45

Kanpoko zelaia ............................................................         16,65

Argia .............................................................................            4,40

Gela erabilanitza ........................................................            8,60

Tatamia ........................................................................         10,75

Oiardoko zerbitzuak:

Giltza puskatzea, galtzea ...........................................            5,50

Karneta puskatzea, galtzea .......................................            3,70

Txanoa ..........................................................................            2,00

Ikastaroak ikasturteko prezioa:

Ikastaroa                                                                                                                     Abonatuak €

Zumba eta aerobik astean 2 egunez ........................       137,55

Mantentze gimnastika astean 3 egunez ..................       206,35

Pilates, Aquagym, Aquazumba eta Jumping astean
2 egunez.................................................................      286,15

Spinning, Total Training eta Bizkar-Osasuna astean
2 egunez.................................................................      229,30

3.adinako gimnastika astean 2 egunez ...................         62,35

Igeriketa umeak: dordoka ..........................................       429,20

Igeriketa umeak: karramarro .....................................       382,00

Igeriketa umeak: olagarro eta antxoa ......................       286,15

Igeriketa umeak: angula eta izurde ..........................       229,30

Yoga, astean behin (ordu eta erdi) ...........................       171,95

Hipopresiboak astean 2 egunez ................................       147,45

Ikastaroa                                                                                                                         Abonatuak

Haurtxoentzako igeriketa ikastaroa, astean 2 egunez,
3 hilabete ..............................................................       143,05

Helduen igeriketa hastapena, astean 4 egunez, 1 hi-
labete .....................................................................         63,45

Helduen igeriketa hobekuntza, astean 3 egunez, 3
hilabete ..................................................................       114,60

Helduen igeriketa gidatua astean 2 egunez, 3 hila-
bete ........................................................................       112,10

Kirol-Txokoak astean 5 egunez, 1 hilabete ..............       115,00

Patinajea eta eskalada astean 2 egunez, 3 hilabete                      140,40

Abonatu ez diren ikasleak bikoitza ordaindu beharko dute ikastaroa.

B)  Udalaren beste kirol instalazioak.

                                                                                                                    Abonodunak €/orduko

Harane futbol zelaia:

Zelai osoa (60´) ...........................................................         49,45

Argiarekin .....................................................................         62,10

Zelai erdia (60´) ..........................................................         27,25

Argiarekin .....................................................................         33,50

Pilotalekuak:

Pilotalekua (60´) ........................................................         13,85

Argiarentzako fitxa ......................................................            4,25

C.    Haur eskolaren hezkuntza zerbitzua.

1.    Usurbilen erroldatutako guraso eta haurrak:

                                                                                                                                                €/hilean

Egun osoko zerbitzua ..................................................       280,93

Egun osoko zerbitzua eta merienda ..........................       303,75

Egun erdiko zerbitzua .................................................       113,77

Egun erdiko zerbitzua gehi janaria ...........................       216,15

Arratsaldeko egun erdia eta merienda ....................         93,28

Txikiak (0-6 hilabete) egun erdia eta biberoia.........      117,19

Txikiak (0-6 hilabete) egun osoa eta biberoia .........       199,15

Txikiak (0-6 hilabete) egun osoa, biberoia eta me-
rienda .....................................................................       224,11

2.    Usurbildik kanpo erroldatutako guraso eta haurrak:

                                                                                                                                                €/hilean

Egun osoko zerbitzua ..................................................       349,84

Egun osoko zerbitzua eta merienda ..........................       379,70

Egun erdiko zerbitzua .................................................       142,21

Egun erdiko zerbitzua gehi janaria ...........................       270,20

Arratsaldeko egun erdia eta merienda ....................       152,44

Txikiak (0-6 hilabete) egun erdia eta biberoia ........       146,47

Txikiak (0-6 hilabete) egun osoa eta biberoia..........      250,28

Txikiak (0-6 hilabete) egun osoa, biberoia eta me-
rienda .....................................................................       280,14

D.    Eguneko zentroaren zerbitzua.

Mendekotasuna duten erabiltzaileak:

                                                                               Gutx. kop. eguneko      Gehi. kop. eguneko

Eguneko prezioa                                          8,33                   16,83

Autonomoak diren erabiltzaileak:

                                                                               Gutx. kop. eguneko      Gehi. kop. eguneko

Eguneko prezioa                                          7,85                   42,84

E.    Udal lorezaintza zerbitzua.

                                                                                                                                                             

Lorezaintza gunea (zentimo/m²) ..............................         20,55

Lorezaintza setoa ( €/m linealeko)............................            2,11

F.    Edalontzi berrerabilgarrien zerbitzua.

Edalontzia                                                                                                                      €/unitatea

330 ml ..........................................................................            0,35

500 ml ..........................................................................            0,41

1.000 ml .......................................................................            0,65

G.    Udal materialaren alokairua:

                                                                       Alokairua €/erabilerako                    Birjarpena €

Aulkiak                                                         0,30                   10,00

Mahaiak                                                      3,00                   52,00

I.    Udajolas udaleku irekiak.

                                                                                                                                                             

Kuota arrunta ..............................................................         85,00

Famili ugaria ...............................................................         69,00

10.    Zuzenbide publikoko udal zergen eta beste diru sarreren kudeaketaren eta bilketaren gaineko ordenantza nagusia.

27. artikulua.  Egutegi fiskala.

2020 URTEKO EGUTEGI FISKALA / CALENDARIO FISCAL DEL AÑO 2020

 

Zerga kontzeptua

Impuesto / Tasa

Ordain epea

Periodo de pago

- Asteroko merkatuaren erabilpen tasa – aurreko urteko 4. hiruhilekoa

- Tasa por utilización del mercado municipal – 4º trimestre año anterior

Urtarrilaren 2tik 31ra

2 a 31 de enero

- Ura, estolderia eta hondakinak – aurreko urteko 4. hiruhilekoa

- Tasa agua, alcantarillado y residuos – 4º trimestre año anterior

Otsailak 3tik martxoak 16ra

3 de febrero a 16 de marzo

- Trakzio mekanikozko ibilgailuen zerga

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Martxoak 2tik apirilak 16ra

2 de marzo a 16 de abril

- Asteroko merkatuaren erabilpen tasa - urteko 1. hiruhilekoa

- Tasa por utilización del mercado municipal – 1º trimestre

Apirilak 3tik 30era

3 a 30 de abril

- Ura, estolderia eta hondakinak - urteko 1. hiruhilekoa

- Tasa agua, alcantarillado y residuos – 1º trimestre

Maiatzak 2tik ekainak 15era

2 de mayo a 15 de junio

- Ondasun higiezinen gaineko zerga

- Impuesto sobre bienes inmuebles

Maiatzak 15etik uztailak 1era

15 de mayo a 1 de julio

- Asteroko merkatuaren erabilpen tasa - urteko 2. hiruhilekoa

- Tasa por utilización del mercado municipal – 2º trimestre

Uztailak 1etik abuztuak 3ra

1 de julio a 3 de agosto

- Ura, estolderia eta hondakinak - urteko 2. hiruhilekoa

- Tasa agua, alcantarillado y residuos – 2º trimestre

Abuztuak 1etik irailak 16ra

1 agosto a 16 de septiembre

- Espaloian zehar ibilgailuak sartzea (badoa)

- Paso de vehículos a través de aceras

Irailak 1etik urriak 1era

1 septiembre a 1 de octubre

- Ekonomi jarduera gaineko zerga

- Impuesto sobre actividades económicas

Urriak 1etik azaroak 10era

1 octubre a 10 de noviembre

- Asteroko merkatuaren erabilpen tasa - urteko 3. hiruhilekoa

- Tasa por utilización del mercado municipal – 3º trimestre

Urriak 1etik 30era

1 a 30 de octubre

- Ura, estolderia eta hondakinak - urteko 3. hiruhilekoa

- Tasa agua, alcantarillado y residuos – 3º trimestre

Azaroak 2tik abenduak 16ra

2 de noviembre a 16 de diciembre

- Bide publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik tasa (beladoreak, kutxazain automatikoak...)

- Tasa por utilización privativa o aprovechamento especial del suelo (beladores, cajeros automático...)

Azaroaren 2tik 30era

2 a 30 de noviembre

- Emakida administratiboak (atxega jauregia, udal baratzak...)

.-Concesiones administrativas: (Atxega jauregia, huertas municipales...)

Azaroaren 2tik 30era

2 a 30 de noviembre

 

Usurbil, 2019ko abenduaren 6a.—Alkatea.                (7736)