3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

Behin bukatu denez gero Gipuzkoako Udal Ogasunak araututako uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16.1 artikuluak arautzen duen jendaurreko erakustaldia, eta ez denez inolako erreklamaziorik, ezta oharrik ere aurkeztu. Behin betikotzat jotzen da Udaleko Osoko Bilkurak 2019ko urriaren 10ean hartutako erabakia. Jarraian zehazten den Ordenantzen indarraldia 2020. urteko urtarrilaren 1etik hasiko da.

2020RAKO ZERGA ORDENANTZAK

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza.

Ondasun Higiezinen gaineko zergaren karga tasak honako hauek dira:

— Industri guneetan dauden ondasunentzat, %0,53930eko karga tasa.

— Gainerako hiri ondasunentzat, %0,21294ko karga tasa.    

— Landa ondasun higiezinentzat, %0,7218ko karga tasa.     

Kuota osoaren %50eko hobaria mantentzea proposatzen da, Eusko Jaurlaritzaren 2002ko abenduaren 30eko 316/2002 Dekretu bidez etxebizitza hutsei buruz onartutako Bizigune programaren barruan erabilera-lagapena duten ondasun higiezinei dagokionez. Hobari honek erregu izaera izango du: ondasunaren titularrak eta Bizigune Programa kudeatzen duen erakundeak izenpetutako kontratua aurkeztu beharko da, hobari hau, beti ere, zergaldi horretako urtarrilean eskatu beharko da.

Familia ugarien hobariak arautzen duen atala aldatu egiten da eta honela idatzita gelditzen da:

Familia-errenta honela zehaztuko da: zerga-hobariaren aurreko urtean, familia-unitateko kide guztien PFEZen likidazio-oinarriak batuta (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga).

Ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortzio kasuetan, hitzarmen arautzailea edo epai judizialaren arabera seme-alaben zaintza daukan aita edo ama eskatzailearen zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren batura hartuko da kontuan, eta horri egungo ezkontide edo izatezko bikotearen diru-sarrerak gehituko zaizkio, halakorik edukiko balu.

Familia-unitatea honako hauek osatuko dute:

a)  Eskatzailea.

b)  Bere ezkontidea (ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortziorik ez badago) edo izatezko bikote modura eskatzailearekin batera bizi den pertsona (behar bezala frogatuta baldin badago).

c)  Bere zaintzapean etxebizitza berean bizi diren seme-alabak.

Familia ugariaren titulartasuna duten subjektu pasiboek, ondoren, zehazten diren baldintzak bete behar dituzte:    

Hobaria eskuratzeko baldintzak hauexek dira:         

a)  Zergaren subjektu pasiboa, zergaduna, familia ugariaren titularra izan behar da zergaren sortzapen egunean (urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean).

b)  Familiako kideak ezingo dute beste etxebizitzaren jabe izan.

c)  Etxebizitzaren balio katastrala 180.304 eurotik gorakoa bada, gehienez ere balio horri dagokion hobaria bakarrik aplikatuko da.

d)  Familia-unitatearen ohiko etxebizitza eta higiezin berean kokatutako ganbara edo trastelekua bakarrik hartuko da kontuan hobaria aplikatzean.

e)  Higiezin bat ohiko etxebizitza izateko nahitaezkoa izango da higiezin horretan erroldatuta egotea zerga-hobaria jasotzeko eskubidea duen familia-unitateko kide guztiak.

f)  Hobariak ez du atzeraeraginezko ondoriorik, hau da, ez da aplikatuko epe barruan aurkeztutako hobari-eskaera egin aurreko ekitaldietan.

g)  Familiako PFEZ-ren aitorpenaren diru-sarrera gordinak 90.000 € baino gutxiagoko batura izango du.

Hobaria eskuratzeko aurkeztu behar diren agiriak:

a)  Eskaera egiten den momentuan indarrean dagoen familia ugariaren tituluaren fotokopia.

b)  Familia Liburuaren fotokopia.

c)  Etxebizitzaren jabe izatearen titulua.

d)  Familiako inork beste etxebizitzarik ez duela ziurtatzen duen subjektu pasiboaren zinpeko aitorpena.

e)  Hobaria aplikatu beharreko familia osatzen duten kide bakoitzaren aurreko urtean aurkeztutako PFEZaren fotokopia. Aitorpena egin behar ez izanez gero, dagokion ziurtagiria eta informazio fiskala aurkeztu beharko ditu.

Aurreko urtean emandako hobaria berriztatzea eskatzen bada, aurkeztu behar diren agiriak a), d) eta e) ataletan jasotzen direnak izango dira.

Hobariaren iraupena:

Hobariak eskaera egiten den urtean bertan egingo den erreziboan izango ditu bere ondorioak; eskaerak urtero berritu behar dira, ondoko atalean esandako epe edo denbora honen barruan.

Hobari eskaerak aurkezteko epea:

Hobari honen eskaerak urtarrilean aurkeztu behar dira urtero. Ez dira onartuko beranduago egiten diren eskaerak.  

Uztailaren 5eko 12/1989 foru arauak 15.d artikuluan arautzen duen ondorengo hobaria aplikatzen da: zergaren kuota osoaren %50eko hobaria, eguzki energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatuta dituzten ondasun higiezinetarako. Hobari hau aplikatzeko, beroa sortzeko instalazioek administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak eduki behar dituzte.       
               

Nolanahi ere, ez da inoiz hobari bat baino gehiago izango ezarraldi bakoitzean.

Izaten diren salbuespen eta hobariak eskaera egin eta hurrengo ezarraldian jarriko dira indarrean.             

Halaber, hobariak aplikatzeko nahitaezkoa izango da zergaren ordainketan egunean egotea. Baldintza hori nahitaezkoa da hobaria emateko, eta ez bada betetzen, galdu egingo da eskubidea.       

Familia ugarien titularitatea duen subjektu pasiboentzat zergaren kuota osoan ondorengo hobari-eskala ezarri da, diru-sarreren eta seme-alaba kopuruaren arabera:               

Seme-alaba kopurua
Nº hijos/as

0,00 € - 24.000,00 €

%

24.000,01 € - 50.000,00 €

%

50.001,00€ - 90.000,00 €

%

>90.000,00 €

%

3

90

50

15

0

4

90

70

40

0

5 edo gehiago
5 o más

90

90

60

0

 

Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higiezinen Gaineko Zergari buruzkoak bere 14. artikuluko 5. puntuan dioena aplikatu:

Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higiezinen Gaineko Zergari buruzkoak bere 14. artikuluko 5. puntuan dioena jarraituz eta uztailaren 4ko 4/2012 Foru Araua eragin dion doiketa kontuan izanik, zergaren kuota likidoaren %50eko errekargua ezarriko da ondasun higiezinek etxebizitza erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean –hirugarrenen kasuan errentamenduz edo lagapen bidez–. Errekargua zerga honen subjektu pasiboei exijituko zaie, haren sortzapena zerga sortzen den une berean gertatuko da, eta urtero likidatuko da, kuotaren batera.

Errekargu hau aplikatzearen ondorioetarako, Katastroaren arabera etxebizitza gisa erabiltzekoak diren lokalak etxebizitza erabilera duten ondasun higiezintzat hartuko dira. Etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira, finka erregistral bakarra osatzen dutenean. Ondorio horietarako ere, presuntzio egingo da etxebizitza erabilerako ondasun higiezin bat ohiko egoitza dela baldin eta, zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko erroldan egiaztatu badago bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela.

Ondasun higiezinak, etxebizitza erabilera dutenak, modu iraunkorrean hutsik ez daudela kontsideratuko dira:          

1.  Subjektu pasiboaren ohizko etxebizitza (bertan erroldatua egon behar du).

2.  Bizigune programaren barruan edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen barruan erabilera-lagapena duten ondasun higiezinak.

3.  Subjektu pasiboaren ondasunaren erabilera-lagapena senideen artean badago. Senideak izango dira jabearen ondorengoak, adoptatuak, eta aurrekoak edo adoptatzaileak, hau da, zuzeneko lerroko ondorengoak eta aurrekoak. Lagapena jaso duenak etxebizitza horretan erroldatuta egon beharko dira, eta gutxienez ur kontsumoaren fakturazioa, pertsonako eta urtekoa 45 m³ izan beharko dute.

4.  Subjektu pasiboaren ondasunak alokairuan badaude. Alokairua legala izan beharko da, eta legaltasuna frogatzeko subjetu pasiboak kontratua eta azken ekitaldiko errenta aitorpena (PFEZ) ekarri beharko ditu. Maizterrak etxebitzita horretan erroldatuta egon beharko dira.

%50eko errekarguari salbuespenak:

— Ondasun higiezinen gaineko zergan hobariren bat gozatzen dutenak.

— Ostatatze, ostatu, hostal jarduerei atxikitakoak.   

— Errentan edo salgai emateko erakunde publiko baten esku jarritakoak.

— Hirugarren adineko egoitzetan erroldatuta dauden pertsonen titularitatekoak direnak edo beraien menpekotasunagaitik beste etxebizitza batetara joan behar izan dutenenak direnak.

— Modu jarraituan lanbide nahiz merkataritza jardueretarako erabiltzen direnak.

— Bizigune programara atxikiak egoteagatik hobaria dutenak.

— Herentziaz jasotzen diren etxebizitzen alde 2 urtez salbuetsiak mantentzea.

— Antolamenduz kanpo daudenak, erortzeko zorian aitortuak (ruina), hirigintza kudeaketara lotuak.

— Hutsak dauden baserriak.

— Etxebizitza huts horietako titularrak laneko, osasuneko, dependentziako edo larrialdi sozialeko arrazoiren bat dela medio bizilekutik joan beharra justifikatzen baldin badute.

— Ohiko etxebizitza ez diren etxebizitzak, baldin eta urteko 1.300 kwh-ko energia kontsumoa frogatzen badute.

Ekonomia Jardueren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza.

1. ERANSKINA

Haztapen-koefizientea, zergadunaren eragiketa-bolumenaren arabera zehaztua.

Eragiketa Bolumena                                                                                                              Koef.

1.000.000,00 eta 5.000.000,00 euro bitartean .....            1,29

5.000.000,01 eta 10.000.000,00 euro bitartean ..            1,30

10.000.000,01 eta 50.000.000,00 euro bitartean.            1,32

50.000.000,01 eta 100.000.000,00 euro bitartean                       1,33

100.000.000,00 euro baino gehiago .......................            1,35

Eragiketa bolumenik gabe .........................................            1,31

2. ERANSKINA

Igoerarako koefiziente bakarra: 2,08.

3. ERANSKINA

Kokapen indizea: 1.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga arautzen duen Ordenantza.

Ezarritako gutxieneko kuoten koefiziente desberdinak ibilgailuaren potentziaren arabera ezarriak daude; honela zehaztu dira, beraz, ibilgailu mota hauetarako urteko kuotak:        
               

Ibilgailuaren potentzia eta mota                                                                      Kuota Eurotan

A)  Turismoak:

9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak .............................         41,62

9tik 11,99 zaldi f. bitartekoak ...................................         83,25

12tik 13,99 zaldi f.bitartekoak .................................       141,71

14tik 15,99 zaldi f. bitartekoak ................................       202,72

16tik 19,99 zaldi f. bitartekoak ................................       267,80

20 zaldi fiskaletik gorakoak........................................       334,91

B)  Autobusak:

21 plaza baino gutxiagokoak ....................................         188,6

21etik 50 plazara bitartekoak...................................       264,29

50 plaza baino gehiagokoak......................................       330,36

C)  Kamioiak:

Karga erabilgarriko 1.000 kg baino gutxiagokoak ..         91,99

Karga erabilg. 1.000tik 2.999 kg-ra bitartekoak ....       181,22

Karga erabilg. 2.999tik 9.999 kg-ra bitartekoak.....         258,1

Karga erabilg. 9.999 kg baino gehiagokoak ............       322,62

D)  Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak ...........................         38,45

16tik 25 zaldi f. bitartekoak ......................................         60,41

25 zaldi f. baino gehiagokoak ...................................       181,22

E)  Trakzio mekanikoko ibilgailuek arrastan
eramandako atoi eta erdi atoiak:

Karga erabilgarriko 750etik 1.000 kg bitartekoak .         40,12

Karga erabilg. 1.000tik 2.999 kg-ra bitartekoak ....         63,04

Karga erabilgarriko 2.999 kg-tik gorakoak ..............       189,10

F)  Bestelako ibilgailuak:

Ziklomotoreak ..............................................................         10,43

125 cc-ra arteko motozikletak ...................................         10,43

125etik 250 cc-ra bitarteko motozikletak ................         17,85

250etik 500 cc-ra bitarteko motozikletak.................         35,72

500etik 1.000 cc-ra bitarteko motozikletak.............         71,43

1.000 cc-tik goragoko motozikletak ..........................       142,84

%100eko hobaria ibilgailu historikoentzat, eta fabrikazioaren egunetik edo lehen matrikulaziotik kontatuta, gutxienez 30 urte dituztenentzat.       

%40ra arteko hobaria izango du familia bakoitzeko turismo bezala zergapetzen duen ibilgailu bakar batek, baldin eta, bost plaza edo gehiago baditu eta, indarrean dagoen legediaren arabera, familia ugariko kideren baten jabetzakoa bada.     

Hobari hori jasotzeko eskatu egin behar da. Urtez urte eskatu behar da, eta honako dokumentazio hau aurkeztu behar da eskariarekin batera:

a)  Ibilgailua identifikatuta agertzen den idatzia/eskaera, bi gurasoek sinatuta.

b)  Bi gurasoen NANaren fotokopia, eta ibilgailuaren zirkulazio-baimena.

c)  Familia Ugariaren tituluaren fotokopia.

d)  Hobaria aplikatu beharreko familia osatzen duten kide bakoitzaren aurreko urtean aurkeztutako PFEZaren fotokopia. Aitorpena egin behar ez izanez gero, dagokion ziurtagiria eta informazio fiskala aurkeztu beharko ditu.

Familia ugariaren titularitatea duen subjektu pasiboentzat ondorengo hobari-eskala ezarri da familiako diru-sarreraren arabera. Familiako PFEZ-ko aitorpen diru-sarrera gordinen batura hartuko da familiako diru-sarrera kopuru gisa.

Diru-sarrera gordina

0,00 € - 24.000,00 €
%

24.000,01 € - 50.000,00 €
%

50.001,00 € - 90.000,00 €
%

>90.000,00 €
%

Hobaria

40

30

20

0

 

a)  Zerga-kuotan %75eko hobaria izango Trafikoko Zuzendaritza Orokorraren erregistroan honela sailkatuta dauden ibilgailuek: bateriadun ibilgailu elektrikoak (BEV); autonomia hedatutako ibilgailu elektrikoak (REEV); ibilgailu elektriko hibrido entxufagarriak (PHEV), gutxienez 40 kilometroko autonomia dutenak; edo erregai-piladun ibilgailuak.

b)  Zerga-kuotan %40ko hobaria izango dute Trafikoko Zuzendaritza Orokorraren erregistroan honela sailkatuta dauden ibilgailuek: ibilgailu hibrido entxufagarriak, <40 kilometroko autonomia dutenak; ibilgailu hibrido ez entxufagarriak (HEV), gas naturalarekin (GNC eta GNL) edo petrolio-gas likidotuarekin (GLP) bultzatutako ibilgailuak.

Hobari hau eskaripekoa da, eta egiaztatu egin behar da ibilgailuak eskatzen diren ezaugarriak betetzen dituela, ibilgailuaren Ezaugarri Teknikoen Txartelaren bitartez; txartel horretan agertzen ez badira, ezaugarri horiek jasoko dituen eta horretarako eskumena duen administrazioak igorriko duen agiri baten bidez frogatu beharko da.

Hobari honek ibilgailua matrikulatu den zerga-aldian izango du eragina, baldin eta eskabidea zergaren autolikidazioa egiteko garaiz aurkezten bada, eta eskabidea ibilgailua matrikulatu ondoren aurkezten bada, hura onartu eta hurrengo zerga-aldian izango du eragina.               

Hobariak ez dira bateragarriak, subjektu pasiboak berak hobari bat baino gehiagotarako eskubidea badauka, bakarra aukeratu beharko du.

Halaber, hobariak aplikatzeko nahitaezkoa izango da zergaren ordainketan egunean egotea. Baldintza hori nahitaezkoa da hobaria emateko, eta ez bada betetzen, galdu egingo da eskubidea.       

Zerga ordaintzetik salbuetsita egongo dira:

a)  Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak, pertsona desgaituen izenean matrikulatuta daudenean.

Era berean, salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira. Salbuespen hau zirkunstantzia horiek betetzen diren artean aplikatuko da, pertsona desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraiatzeko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondoriotarako, honako hauek hartuko dira pertsona desgaitutzat:

a.1)  Minusbaliotasun maila %33koa edo handiagoa eta %65ekoa baino txikiagoa duten pertsonak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoak, 3. eranskinean jasotzen duen baremoaren A, B, edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.     

a.2)  Minusbaliotasun maila %65ekoa edo handiagoa duten pertsonak.

Aurreko a) eta b) letretan aipatutako pertsonak mugikortasun murriztuko A egoeran badaude 1971/1999 Errege Dekretuak 3. eranskinean jasotzen duen baremoaren arabera, 14 zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gurpil aulkia eramateko egokitua badago.               

Salbuetsita daude, baita ere, guraso-ahal, tutoretza edo kuradoretza dela-eta ardurapean minusbaliotasun maila %65ekoa edo handiagoa duen pertsona bat duten pertsonen jabetzako ibilgailuak. Ibilgailu bat baino gehiago badute jabetzan, ibilgailu bakarrak izango du salbuespena.

b)  Nekazaritzako Ikuskapenaren Kartilaz hornitutako traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makinak.

Salbuespen hauek aplikatu ahal izateko, interesatuek eskatu egin beharko dituzte, ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz.

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza.

Tipoa %5ekoa da.

Hobari hauek aplikatuko dira:

1.  Promozio publikoko edo erakunde publikoetatik bultzatutako Babes Ofizialeko alokairurako etxebizitzentzako %50eko hobaria.

2.  %90eko hobaria, eraikuntza, instalazio eta obrek pertsona ezinduen irisgarritasun eta habitagarritasun baldintzak errazten dituztenean.

Hobari honen aplikazioak arau hauek beteko ditu: 

— Kuota zehazteko, obraren aurrekontu osoa hartuko da kontuan, baldin eta obraren helburu bakarra eraikina ezinduen sarbide eta bizi baldintzak hobetzea bada.
               

— Obren helburua eraikina berritzea baldin bada, eta aurrekontuan ezinduen sarbide eta bizi baldintzak hobetzeko egokitzapenez gain beste partida batzuk ere jasotzen badira, hobari eskubidea duten partidak bakarrik hartuko dira kontuan kuota zehazterakoan. Horretarako, nahitaezkoa izango da, aurkezten den aurrekontuak ondo bereiztea helburu hori duten obren zatia.
               

3.  Gehienez %95eko hobaria, eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena Udal Batzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoarekin.

Udal Batzarrak ondorengo obrak onartu ditu interes bereziko edo udal onurakoak:

— Efizientzia energetikoa hobetzen duten etxebizitzetako fatxaden eraberritze obrak (%95).

— Etxebizitzetako fatxaden bestelako mantentze lanak (%95).

— Baserri eremutako obrei, bizilekurako edo ustiapenerako direnak, baserriak ustiapena izan behar du eta Zumaiako Arau Subsidiarioetan jasotako definizioarekin bat etorri behar du (%95).       

— Merkataritza txikia aurrera eramateko burutu beharreko obrak (%95).

Kasu bakoitzeko betebeharrak Udal Batzarrak onartutako dokumentuan zehaztuta daude.

Hobari bakarra aplikatuko da zergagai bakoitzeko, hain zuzen ere, onuragarriena dena.

Hobari horiek eskuratzeko, ezinbesteko baldintza izango da Udaleko Ogasun honekin zordun ez izatea, tokiko baliabideak osatzen dituzten kontzeptuetarik ezeinetan.

Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza.

Tipoa %15ekoa da.

I.  ERANSKINA

Igoera ehunekoa:

Aldia                                                                                                                                      Urteko %

a)  1-5 urte bitartekoa .............................................            3,16

b)  10 urte artekoa....................................................            2,85

c)  15 urte artekoa ...................................................            2,75

d)  20 urte artekoa....................................................            2,75

Mantentzen da ere kuotaren %50eko hobaria ere, lurren eskualdatzeetan eta jabaria mugatzen duten gozamen eskubide errealen eskualdatze edo eraketatan, betiere kostu gabeko eraketa edo eskualdatzeak badira eta ondorengo ahaideen, adoptatuen, ezkontideen, aurreko ahaideen edo adoptatzaileen alde egiten badira heriotza dela-eta.

Etxegabetzea hipoteka ordaindu ezinaren ondorioz gertatzen denean, maiatzaren 14ko 2/2012 Foru Arauak xedatzen duenari jarraituko diogu.

Zerbitzu Publikoak eskaini eta Jarduera Administratiboak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza.

A)  Zaborrak etxez etxe, denda eta industrietan jasotzeko zerbitzua.

Urola Kostako Udal Elkarteak hiri hondakinak bildu, eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalean daude zehaztuta.

B)  Dokumentuak ematea.

Udal bulegoetan egindako fotokopia bakoitzeko, 5. kopiatik aurrera:

                                                                                                                                                             

A-4n ..............................................................................            0,20

A-3n ..............................................................................            0,30

C)  Hirigintza lizentziak emateagatiko tasa.

                                                                                                                                                             

3.000,00 € edo gutxiagoko aurrekontuko instalazio,
eraikuntza, eta obrak ...........................................            0,00

3.000,01etik 18.000,00 €-ra arte .............................         37,45

18.000,01etik 60.000,00 €-ra arte ..........................       187,21

60.000,00 €-tik gorakoak ..........................................       376,94

Lehenengo erabilerarako lizentziak: obra-zergaren
%
5.

Lur-sailen segregazioak ..............................................         90,78

Hirigintzako zedulak ...................................................       352,03

Interesatuak eskatutako hondamen aitorpena ......       880,24

Plan partzialak ............................................................    3.518,71

Plan bereziak ...............................................................    3.518,71

Xehetasun azterketak ................................................    1.175,60

Urbanizatzeko jarduketa programak ........................    1.759,31

Konpentsazio proiektuak ...........................................    1.175,60

Nahitaezko desjabetze espedienteak, onuraduna
Konpentsazio batzordea denean ........................    1.175,60

12 m² baino gutxiagoko iragarkietarako kartelak ..         41,04

12 eta 32 m² bitarteko iragarkietarako kartelak ....         88,92

32 m² baino gehiagoko iragarkietarako kartelak ...       136,80

D)  Hirigintzako Txostenak.

                                                                                                                                                             

Oinarrizko txostenak ...................................................         21,71

Planeamenduko eta hirigintzako ordenantzen txosten
orokorrak ................................................................       136,80

Zedula urbanistikoak .................................................         82,13

Eraikuntzen proiektuen bideragarritasunaren gaineko
txostenak ...............................................................       164,15

Planeamenduko bideragarritasunaren gaineko pro-
posamenen txostenak / Hirigintzaren kudeaketa                      205,14

Hondamen-adierazpen espedienteetako txostena
egiteagatik aldeak eskatuta ...............................    2.269,91

Aurrez aipatutako tarifek ez daramate Hirigintzako Arauek betetzearen ondorioz Aldizkari Ofizialetan eta egunkarietan argitaraturiko iragarkien gasturik, eta horiek bere benetako balioan likidatuko dira.

Tarifa aplikatzeko arauak:

— Tasa, Autolikidazio moduan kudeatuko da.

E)  Jarduera-lizentziak eta komunikatu beharreko jarduerak.

1.  Aldez aurretik baimendu beharreko jarduerak.

A.  Jarduera lizentziak ematea.

                                                                                                                                                             

 Produkzio-industria jarduera:

301 - 1.000 m² bitarte ...............................................    2.700,00

1.001-2.500 m² bitarte ..............................................    4.320,00

2.501 m²-tik gora.........................................................    5.760,00

 Jolas jarduerak:

100 m²-ra arte..............................................................       540,00

101 - 250 m² bitarte ...................................................    1.080,00

251 - 500 m² bitarte ...................................................    1.800,00

501 m²-tik gora ...........................................................    4.500,00

— Ostalaritza:

300 m²tik aurrera .......................................................    1.800,00

Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak ..............       720,00

— Bestelako jarduerak:

100 m²-ra arte .............................................................       360,00

101 - 250 m² bitarte....................................................       720,00

251 - 500 m² bitarte ...................................................    1.080,00

501 m²-tik gora ...........................................................    2.880,00

Instalazio osagarriak ..................................................       360,00

B.  Aurre-komunikazioa aurkeztu ondoren, udalaren aldetik ikuskaritza egingo da eta horren ondoren tasa hau ordaindu beharko da, tasa ez baldin bada ordaintzen baimena baliogabetua izango da:

                                                                                                                                                             

— Produkzio-industria jarduera:

301 - 1.000 m² bitarte ...............................................       300,00

1.001-2.500 m² bitarte ..............................................       480,00

2.501 m²-tik gora.........................................................       640,00

 Jolas jarduerak:

100 m²-ra arte .............................................................         60,00

101 - 250 m² bitarte ...................................................       120,00

251 - 500 m² bitarte....................................................       200,00

501 m²-tik gora ...........................................................       500,00

— Ostalaritza:

300 m²tik aurrera .......................................................       200,00

Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak ..............         80,00

— Bestelako jarduerak:

100 m²-ra arte..............................................................         40,00

101 - 250 m² bitarte....................................................         80,00

251 - 500 m² bitarte....................................................       120,00

501 m²-tik gora............................................................       320,00

Instalazio osagarriak ..................................................         40,00

2.  Aldez aurretik komunikatu beharreko jarduerak.

Aurre-komunikazioa aurkeztu ondoren, ondorengo tasa hau ordaindu beharko da, tasa ez baldin bada ordaintzen baimena baliogabetua izango da:

                                                                                                                                                             

 Produkzio-industria jarduera:

100m²-ra arte ..............................................................       500,00

101 - 200 m² bitarte....................................................       700,00

201m²-tik gora ............................................................       950,00

Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak...............       500,00

— Ostalaritzako jarduera:

100m²-ra arte...............................................................       250,00

101 - 200 m² bitarte....................................................       300,00

201m²-tik gora.............................................................       400,00

 Bestelako jarduerak:

100m²-ra arte ..............................................................       300,00

101 - 250 m² bitarte ...................................................       500,00

251 – 500 m² bitarte .................................................       800,00

501 m²-tik gora............................................................    1.550,00

Instalazio osagarriak...................................................       250,00

Aplikatu beharreko arauak:

— Denboraldiko jarduerek dagokien tarifaren %25 ordainduko dute.

— Establezimendu handitzeak establezimendua handitua izan den m²-en arabera ordainduko dira. Alegia, handitu diren m²-en arabera tarifa bat edo beste aplikatuko zaio.

— Aldez aurreko baimena behar duten jarduerak legeztatzeko espedienteei tarifa biak aplikatuko zaizkie; 1A tarifa jarduera lizentzia emateagatik eta 1B tarifa jardueraren funtzionamenduaren egiaztapen eta ikuskapena egiteagatik.

— Beste jarduera nagusi bati lotuta dauden instalazio hauek hartzen dira instalazio osagarritzat: galdara-gelak, aire girotuaren instalazioak, hotz-ganberen instalazioak, erregai likidoak gordetzeko biltegiak, transformazio-zentroak, erradiodiagnostiko medikoaren instalazioak e.a. Instalazioaren baimena edo egiaztapena jarduera nagusiarekin batera izapidetzen ez denean aplikatuko da tarifa hau. 

F)  Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentzia emateagatiko Tasa: 158,33 €.

Animalia Arriskutsuen Araubide Juridikoa arautzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretua., abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duena.

G)  Udal hilerrian ematen diren zerbitzuen tasak.

                                                                                                                                                             

Nitxoaren hilobi-erabilera eskub. 15 urterako .........       416,12

Hezurtegi hilobi-erabilera eskub. 15 urterako .........       209,05

Panteoi handiko hilobi-erabilera eskub. 50 urterako,
m²ko (4 edo +) ......................................................       220,47

Panteoi txikiko hilobi-erabilera eskub. (1-3) 50 urte-
rako, m²ko .............................................................       180,38

Lurraren hilobi-erabilera eskub. 10 urterako...........       228,17

Hobiratzeak eta hobitik ateratzeak ..........................         39,66

Hilerri barruan hil-gorpuzkiak leku-aldatzea ...........
.................................................................................         59,53

Panteoiak garbitzeko zerbitzua..................................         39,66

Kolunbarioa (15 urtez)................................................       297,84

H)  Auto–taxi eta gainerako alokairuko ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak emateagatiko tasa.

                                                                                                                                                             

— Lizentziak taxista lanbidean aritzeagatik:

Udal lizentzia emakida bakoitzagatik ......................    1.351,62

Lizentzien ustiapen eta erabileragatik urtean ........         18,56

Lizentzien eskualdatze eta baimena ........................    1.832,50

Baimendutako ibilgailua aldatzeagatik...................         22,17

Lizentzien eskualdatze eta baimenak «mortis  
causa»-ren ondorioz direnean .............................       366,50

                                                                                                                                                             

— Gidari gabeko alokairuko ibilgailuen aldaketa:

Udal lizentzia emakida bakoitzagatik ......................       194,97

Lizentzien ustiapen eta erabilera .............................         18,56

Baimendutako ibilgailuen aldaketagatik ................         22,17

I)  Jarduera lizentziak tramitatzea.

Aldizkari Ofizialetan eta egunkarietan argitaraturiko iragarkien gasturik, bere benetako balioan likidatuko dira.

J)  Garabi zerbitzuaren tasa kotxeak erretiratzeko eta zepo zerbitzua.

Kotxeak erretiratzeko kasuan, Zumaiako Udalak aipaturiko kontzeptuengatik jasaten dituen gastuen zenbatekoa kobratuko du, zerbitzua pertsona fisiko edo juridiko desberdin batek egiten badu. Hau da, 123,00 €. Zepo bidezko ibilgetzeetan 61,00 €ko kopurua kobratuko da.

K)  Ur-hornidura zerbitzua, Saneamendua, kanona, suteen aurkako hornidura eta ur-hartzeak.

K.1.  Ur-hornidura zerbitzua.

                                                                                                                                                             

— Etxeko erabilerako den hiruhilabeteko kuota
 finkoa (BEZa gabe):

15era arteko diametroa .............................................            9,45

20ko diametroa ...........................................................         10,75

25eko diametroa .........................................................         23,60

30eko diametroa .........................................................         38,56

40ko diametroa ...........................................................         68,57

50eko diametroa .........................................................       107,15

65eko diametroa .........................................................       181,09

80ko diametroa ...........................................................       274,32

100eko edo gehiagoko diametroa ............................       428,60

Hiruhilekoa baino hornidura laburragoetan, kuota finko hau hornidura egunen arabera hainbanatuko da.

                                                                                                                                                      €/m³

— Etxeko erabilerako den kuota kontsumoaren
 arabera: (BEZa gabe):

110 litrora arte (biztanle/eguneko) ..........................         0,533

110etik 330 litrora arte (biztanle/eguneko) ...........         0,605

330 litrotik gora (biztanle/eguneko).........................         0,689

Etxebizitza batean inor ez baldin badago erroldatuta, baina uraren kontsumoa baldin badaukate, kuota tramorik altuena aplikatuko zaie, 330 litrotik gorakoa; kasu honetan kontuan izango da, IBI-aren errekarguko salbuespenetako bati atxikitzen zaion abonatua eta horrela baldin bada kontsumoaren araberako tarifikazioa ezarriko zaie.

                                                                                                                                                             

— Etxeko ez erabilerako den hiruhilabeteko  
kuota finkoa: (BEZa gabe):

15era arteko diametroa .............................................         42,66

20ko diametroa ...........................................................         67,04

25eko diametroa .........................................................         80,90

30eko diametroa .........................................................         94,80

40ko diametroa ...........................................................       107,03

50eko diametroa .........................................................       119,32

80ko diametroa ...........................................................       190,42

100eko diametroa ......................................................       238,59

Hiruhilekoa baino hornidura laburragoetan, kuota finko hau hornidura egunen arabera hainbanatuko da.

                                                                                                                                                             

— Etxeko erabilerako ez den kuota aldagarria:
(BEZ gabe):

50 m³ arte ....................................................................         0,994

50etik 500m3 arte ......................................................         1,033

Más de 500 m³ ............................................................         1,086

Suteen aurkako kontagailuen kasuan diametrorik txikieneko tarifa kobratuko da, beti ere kontsumorik ez baldin badago. Kontsumoa dagoenean, kontagailuaren diametroari dagokion tarifa kobratuko da.

Suteen aurkako kontagailuaren aldaketa titularraren esku geratuko da. Kontagailu hauen rebisioa 7 urtera Gipuzkoako Urak-ek egingo du, eta 14 urtera abonatu partikularrak aldatu egin beharko du.

Obrako kontagailuen kasuan, tarifa finkoa eta aldakorra kobratuko da.

K2.  Saneamendua.

                                                                                                                                                             

— Etxeko erabilerako saneamendua den hiru-
hilabeteko kuota finkoa (BEZ gabe):

15era arteko diametroa .............................................            2,15

20ko diametroa ...........................................................            3,30

25eko diametroa .........................................................            4,43

30eko diametroa .........................................................            5,56

40ko diametroa ...........................................................            6,83

50eko diametroa .........................................................            8,16

65eko diametroa .........................................................            8,63

80ko diametroa ...........................................................         10,31

100eko edo gehiagoko diametroa «...........................        11,34

Hiruhilekoa baino hornidura laburragoetan, kuota finko hau hornidura egunen arabera hainbanatuko da.

                                                                                                                                                      €/m3

— Etxeko erabilerako den kuota kontsumoaren
 arabera: (BEZa gabe):

110 litrora arte (biztanle/eguneko) ..........................         0,146

110etik 330 litrora arte (biztanle/eguneko) ...........         0,184

330 litrotik gora (biztanle/eguneko) ........................         0,240

Etxebizitza baten inor ez baldin badago erroldatuta baina uraren kontsumoa baldin badaukate, kuota tramorik altuena aplikatuko zaie, 330 litrotik gorakoa. Kasu honetan kontuan izango da, IBI-aren errekarguko salbuespenetako bati atxikitzen zaion abonatua eta horrela baldin bada kontsumoaren araberako tarifikazioa ezarriko zaie.

                                                                                                                                                             

— Etxeko ez erabilerako den saneamenduaren
 hiruhilabeteko kuota finkoa: (BEZ gabe):

15era arteko diametroa .............................................         12,22

20ko diametroa ...........................................................         14,05

25eko diametroa .........................................................         22,74

30eko diametroa .........................................................         34,71

40ko diametroa ...........................................................         41,73

50eko diametroa .........................................................         46,66

80ko diametroa ...........................................................         55,30

100eko diametroa ......................................................         67,26

Hiruhilekoa baino hornidura laburragoetan, kuota finko hau hornidura egunen arabera hainbanatuko da.

                                                                                                                                                             

Etxeko erabilerako saneamenduaren ez den
 kuota aldagarria: (BEZ gabe):

50 m³ arte ....................................................................         0,417

50etik 500 m³ arte .....................................................         0,438

500 m³ baino gehiago ................................................         0,447

Suteen aurkako kontagailuen kasuan diametrorik txikiena kobratuko da, betiere kontsumorik ez baldin badago. Kontsumoa dagoenean, kontagailuaren diametroari dagokion tarifa kobratuko da.

Suteen aurkako Kontagailuaren aldaketa titularraren esku geratuko da. Kontagailu hauen rebisioa 7 urtera Gipuzkoako Urak-ek egingo du, eta 14 urtera abonatu partikularrak aldatu egin beharko du.

Obrako kontagailuen kasuan, tarifa finkoa eta aldakorra kobratuko da.

K3.  Kanona.

                                                                                                                                                             

— Etxeko erabilerako kanona den hiruhilabe-
teko kuota finkoa (BEZ gabe):

15era arteko diametroa .............................................            2,24

20ko diametroa ...........................................................            2,25

25eko diametroa .........................................................            2,48

30eko diametroa .........................................................            2,77

40ko diametroa ...........................................................            3,07

50eko diametroa .........................................................            3,28

65ko diametroa ...........................................................            3,32

80ko diametroa ...........................................................            4,99

100eko edo gehiagoko diametroa ............................         11,34

Hiruhilekoa baino hornidura laburragoetan, kuota finko hau hornidura egunen arabera hainbanatuko da.

                                                                                                                                                      €/m³

— Etxeko erabilerako den kanona kontsumoaren
 arabera: (BEZ gabe):

110 litrora arte (biztanle/eguneko) ..........................         0,136

110etik 330 litrora arte (biztanle/eguneko) ...........         0,157

330 litrotik gora (biztanle/eguneko) ........................         0,171

Etxebizitza baten inor ez baldin badago erroldatuta baina uraren kontsumoa baldin badaukate, kuota tramorik altuena aplikatuko zaie, 330 litrotik gorakoa. Kasu honetan kontuan izango da, OHZren errekarguko salbuespenetako bati atxikitzen zaion abonatua eta horrela baldin bada kontsumoaren araberako tarifikazioa ezarriko zaie.

                                                                                                                                                             

— Etxeko ez erabilerako den kanonaren hiru-
hilabeteko kuota finkoa: (BEZ gabe):

15 era arteko diametroa ............................................         12,69

20ko diametroa ...........................................................         17,99

25eko diametroa .........................................................         23,66

30eko diametroa .........................................................         29,34

40ko diametroa ...........................................................         32,20

50eko diametroa .........................................................         35,02

80ko diametroa ...........................................................         53,98

100eko diametroa ......................................................         70,07

Hiruhilekoa baino hornidura laburragoetan, kuota finko hau hornidura egunen arabera hainbanatuko da.

                                                                                                                                                             

— Etxeko erabilerako kanonaren ez den kuota
 aldagarria: (BEZ gabe):

50 m³ arte ....................................................................         0,365

50etik 500 m³ arte .....................................................         0,380

Más de 500 m³ ............................................................         0,390

Suteen aurkako kontagailuen kasuan diametrorik txikiena kobratuko da, betiere kontsumorik ez baldin badago. Kontsumoa dagoenean, kontagailuaren diametroari dagokion tarifa kobratuko da.

Suteen aurkako kontagailuaren aldaketa titularraren esku geratuko da. Kontagailu hauen rebisioa 7 urtera Gipuzkoako Urak-ek egingo du, eta 14 urtera abonatu partikularrak aldatu egin beharko du.

Obrako kontagailuen kasuan, tarifa finkoa eta aldakorra kobratuko da.

K4.  Ur-hartzeak (BEZ gabe).

                                                                                                                                                              

Ur-hartze bakoitzagatik:

Etxekoa .........................................................................         85,31

Etxekoa ez dena ..........................................................       125,59

Ur-hartze eskubidea lehenengo aldiz sare orokorrera atxikitzean ordainduko da.

K.5.  Horniketa altak: kontagailu berri bat jartzea beharrezkoa dute. Prezioak BEZ gabe.

Diametroa                                                                                                                              Euroak

15 mm bitarte .............................................................       110,01

20 mm ..........................................................................       137,01

25 mm ..........................................................................       204,17

30 mm ..........................................................................       248,68

40 mm ..........................................................................       603,83

50 mm ..........................................................................       867,37

65 mm ..........................................................................    1.109,09

80 mm ..........................................................................    1.362,69

100 mm ........................................................................    1.653,23

Alta berrietan, kontadorea, beti berria behar duena, Gipuzkoako Urak jartzen ez badu, izen aldaketetan kobratzen den prezio berdina ezarriko da.

K.6.  Kontagailuaren egiaztapenak. (BEZ gabe).

K.6.1.  Edozein abonatuk kontagailuak egiaztatzea eskatzen badu, Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailaren esku-hartzearekin egin beharko da, abonatu erreklamatzaileak berak bideratuta.

K.6.2.  Titulartasunaren aldaketa. (BEZ gabe).

Zerbitzuaren kontratuaren titulartasuna aldatzeagatik, eskatzaileak honako hau ordainduko du:

                                                                                                                                                             

Etxeko erabilerak .........................................................         13,99

Etxeko erabilerak ez direnak ......................................         21,00

Zerbitzua emateko arauak:

a)  Kontagailu bat bakarra dagoen auzo elkarteetan, administratzailea izango da errezibo osoaren likidazioaren erantzule.

b)  Nekazaritza jarduerarako uraren prezioa etxerako uraren %50a izango da, bai kuota finkoan, eta baita kontsumoaren araberako kuota aldagarrian ere, ur horniduran, saneamenduan, eta kanonean. Baserriak ustiapena izan behar du, eta Zumaiako Arau Subsidiarioetan jasotako definizioarekin bat etorri behar da.

c)  Familia ugariei, uretako kontsumo aldagarria, saneamenduko kontsumo aldagarria, eta kontsuamoaren araberako kanonaren guztizkoa kalkulatzeko, kuota aldagarriei, «110 litro biztanle/eguneko arte» dagoen tarifa aplikatuko zaie. Eskaera hau Abonatuak, urtero egin beharko du bai Zumaiako Udaletxean edo Gipuzkoako Urak S.A.k herrian duen bulegoan.    

L.  Kirol Patronatuko tasak.

Oharra: Familia monoparentalak bi guraso bazkide bezala kontsideratuko dira. Kasu honetan eta gainerako kasutan, gurasoak adierazteko, familia liburua eskatuko da.

Ahalmen ekonomikoaren printzipioaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE), edo Gizarte Larrialdietako Laguntzen (GLL) onuradunen bizikidetza- unitateko seme-alabek ez dituzte Kirol Patronatuko bazkideen hileko kuota tasak ordainduko. Beti ere, beharrezko agiriak hilabetea bukatu baino lehen aurkeztu beharko dira, bestela, hurrengo hilabetea kobratuko da.

                                                                                                                                                             

*  Kiroldegiko prezioak neguko kanpaina (hiru
 hilabeteko ikastaroak):

— Bazkideen prezioa:

«A Multzoa» (3 eguneko jarduera berezia) ...............       104,45

«B Multzoa» (2 eguneko jarduera berezia) ...............         73,65

«D Multzoa» (3 eguneko jarduera arrunta) ..............         67,15

«E Multzoa» (2 eguneko jarduera arrunta) ...............         60,75

«F Multzoa» (egun bateko jarduera berezia) ............         41,15

«G Multzoa» (egun bateko jarduera arrunta) ..........         33,90

— Bazkide ez direnen prezioa:

«A Multzoa» (3 eguneko jarduera berezia) ...............       222,70

«B Multzoa» (2 eguneko jarduera berezia) ...............       186,60

«D Multzoa» (3 eguneko jarduera arrunta) ..............       184,60

«E Multzoa» (2 eguneko jarduera arrunta) ...............       182,55

«F Multzoa» (egun bateko jarduera berezia) ............       106,45

«G Multzoa» (egun bateko jarduera arrunta) ..........         87,60

*  Kiroldegiko prezioa udako kanpaina (Hileko
 jarduerak):

— Bazkideen prezioa:

«A Multzoa» (3eguneko jarduera berezia) ................         37,00

«B Multzoa» (2eguneko jarduera berezia) ................         31,85

«D Multzoa» (3 eguneko jarduera arrunta) ..............         31,85

«E Multzoa» (2 eguneko jarduera arrunta) ...............         26,05

«F Multzoa» (egun bateko jarduera berezia) ............         20,55

«G Multzoa» (egun bateko jarduera arrunta) ..........         15,40

—Bazkide ez direnen prezioa:

«A Multzoa» (3 eguneko jarduera berezia) ...............         92,65

«B Multzoa» (2 eguneko jarduera berezia) ...............         87,45

«D Multzoa» (3 eguneko jarduera arrunta) ..............         87,45

«E Multzoa» (2 eguneko jarduera arrunta) ...............         65,15

«F Multzoa» (egun bateko jarduera berezia) ............         59,65

«G Multzoa» (egun bateko jarduera arrunta) ..........         54,50

*  Kiroldegiko prezioak udako kanpaina (Hama-
bostaldirako jarduerak):

— Bazkideen prezioa:

«A Multzoa» (egunero jarduera berezia) ...................         37,00

«B Multzoa» (egunero jarduera arrunta) ..................         25,00

«D Multzoa» (2 egun jarduera berezia) .....................         15,85

«E Multzoa» (2 egun jarduera arrunta) .....................         13,00

«F Multzoa» (egun bat jarduera berezia) ..................         10,25

«G Multzoa» (egun bat jarduera arrunta) ................            7,75

— Bazkide ez direnen prezioa:

«A Multzoa» (egunero jarduera berezia) ...................         92,65

«B Multzoa» (egunero jarduera arrunta) ..................         62,60

«D Multzoa» (2 egun jarduera berezia) .....................         43,75

«E Multzoa» (2 egun jarduera arrunta) .....................         32,55

«F Multzoa» (egun bat jarduera berezia) ..................         29,80

«G Multzoa» (egun bat jarduera arrunta) ................         27,25

*  Kiroldegiko kuotak:

— Bazkideen hilabeteko kuota:

Haurrentzat (3-13 urte):

Bi guraso abonatuak direnean .................................            0,00

Guraso bat abonatua denean ..................................            6,70

Banakakoa ..................................................................         12,30

Gazteentzat (14-21 urte):

Bi guraso abonatuak direnean .................................            5,20

Guraso bat abonatua denean ..................................            9,65

Banakakoa ..................................................................         17,85

Helduentzat (22-64 urte) ...........................................         21,85

65 urtetik gorakoentzat ..............................................         12,50

— Bazkide ez direnentzat kuotak:

Eguneko Sarrerak:

Haurrentzat (3-13 urte) ..............................................            4,80

Gazteentzat (14-21 urte) ...........................................            5,70

Helduentzat (22-64 urte) ...........................................            6,70

65 urtetik gorakoentzat ..............................................            4,90

15 Egunetarako abonuak:

Haurrentzat (3-13 urte) ..............................................         10,50

Gazteentzat (14-21 urte) ...........................................         15,20

Helduentzat (22-64 urte) ...........................................         20,30

65 urtetik gorakoentzat ..............................................         10,65

Hilabeterako abonuak:

Haurrentzat (3-13 urte) ..............................................         15,15

Gazteentzat (14-21 urte) ...........................................         22,75

Helduentzat (22-64 urte) ...........................................         29,85

65 urtetik gorakoentzat ..............................................         15,40

Bazkide egiteko matrikula:

Haurrentzat, bi gurasoak bazkide ............................       0,0018

Haurrentzat, guraso bat bazkide ..............................         13,55

Haurrentzat (3-13 urte) ..............................................         24,50

Gazteentzat bi gurasoak bazkide. ............................         10,40

Gazteentzat guraso bat bazkide ...............................         19,20

Gazteentzat (14-21 urte) ...........................................         35,70

Helduentzat (22-64 urte) ...........................................         43,75

65 urtetik gorakoentzat ..............................................         24,85

                                                                                                  Abonatua                   Ez abonatua

— Ekintzak eta zerbitzuak:

Masajea ordu erdi .............................      17,85                   22,50

Masajea ordubete .............................      34,75                   44,15

Drainatze linfatikoa ..........................      34,75                   44,15

Kinesiotaping .....................................        4,20                     4,25

— Aparteko jarduerak:

Bi asteko jarduerak ...........................      30,00                   60,00

Hilabeteko jarduerak ........................      60,00                   90,00

                                                                                                                                                             

*  Antolatutako taldeei instalakuntzen eta zer-
bitzuen alokairua:

Dutxa (perts) ................................................................            2,00

Pista kirol anitzetarako, ordubete .............................         50,85

Igerilekua ordubete/kale bat ....................................         30,50

Igerileku ordubete/kalea (igeriketa eskolarra) ........         15,25

Igerileku osoa ordu bat ...............................................       152,55

Erabilera anitzetarako gela ordubete .......................         25,45

Aldagelak (dutxa bakarrik gehienez 20 perts.) .......         40,70

Futbol zelai erdia orduko ...........................................         50,85

Futbol zelai osoa orduko ............................................       101,70

*  Aitzuri pilotalekuko alokairuak:

Kantxaren erreserba ...................................................         13,20

Argiaren gehigarria .....................................................            3,55

Kirola ez bestelako erabilerak:

Egun bat .......................................................................       508,50

9:00-14:30 ...................................................................       305,10

14:30-22:00 .................................................................       305,10

Fidantza: Prezio osoaren %50a (gutxienez 254,25 €).

Langilea orduko ..........................................................         35,60

*  Itsas kiroldegiko alokairuak:

Piragua alokairua <14 urte .......................................            3,05

Piragua alokairua >14 urte .......................................            5,10

Batel alokairua ............................................................         12,20

Piragua gordailuaren alokairua, hileko ...................         10,15

Dutxa ............................................................................            2,05

M.  Herri Eskolako pilotalekuaren prezioak.

                                                                                                                                                             

Argia erabiltzeagatik ..................................................            2,85

Kantxaren erreserbagatik ..........................................            2,20

N.  Etxez etxeko laguntza zerbitzurako prezioak.

Onuradunak gehienez orduko ordainduko du:

                                                                                                                                                             

Lanegunetako prezioa orduko ...................................         15,00

 Jaiegunetako prezioa orduko ....................................         16,00

O.  Erabilera anitzeko apartamentuak.

                                                                                                                                                €/hilean

A motakoak ..................................................................       333,50

B motakoak ..................................................................       351,11

C motakoak ..................................................................       442,11

Larrialdietarako apartamentuak, gehienez ............       300,00

Doako zerbitzua genero indarkeriaren biktima diren onuradunentzat.

P.  Gizarte Zentroa.

                                                                                                                                                             

— Podologo zerbitzua:

Kiropodia.......................................................................         13,00

Silikonazko ortesia: Kresta osoa.................................         20,00

Silikonazko ortesia: 1., 2., 3.tarteak .........................         16,00

Silikonazko ortesia: 4. tartea .....................................         12,00

Azterketa Biomekanikoa ............................................         38,90

Plantillak ......................................................................       111,60

Ezinduentzako etxeko zerbitzua ................................         26,80

— Ile-apaindegia:

Garbitu eta markatu ..................................................            8,50

Moztu ............................................................................            4,50

Tindua ..........................................................................         15,50

Permanentea ...............................................................         18,50

Xerloak eta distirak .....................................................         15,50

Ile-egokitzailea .............................................................            2,00

Gizonezkoei garbitu eta moztu ..................................            8,50

Argizaria........................................................................            3,00

— Psikomotrizitate zerbitzua:

Psikomotrizitatea, hilean ...........................................         60,00

— Hainbat zerbitzu

Guraso eskola, ikastaroko ..........................................         20,00

Oroimen tailerra, orduko ............................................            1,00

Ahalmen ekonomikoaren printzipioaren arabera,
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE), edo Gi-
zarte Larrialdietako Laguntzen (GLL) onuradunen
bizikidetza- unitateko onuradunek ez dituzte Gizarte
Zerbitzuetako hainbat zerbitzu ataleko kuotak or-
dainduko.

— Taberna (Jubilatu eta pentsiodunentzat):

Ardoak.

Txikitoa .........................................................................            0,40

Txuri berezia ................................................................            0,65

Baso handia ................................................................            0,95

Botila txikia ..................................................................            1,15

Botila handia 3/4 .......................................................            1,85

Urteko txikitoa ..............................................................            0,75

Errioxa botila 3/4 ........................................................            5,90

Ardo ondua (kriantza) ................................................            1,10

Baso bat Txakolin ........................................................            1,15

Botila Txakolina ...........................................................            8,40

Muztio txikitoa .............................................................            0,50

Botila Sagardoa ..........................................................            2,30

Botila Ardo ondua - Rueda edo antzekoa ................            7,30

Freskagarriak:

Zuritoa ..........................................................................            0,75

Kaña .............................................................................            1,20

Alkoholik gabeko garagardoa ....................................            1,15

Garagardoa 1/5 ..........................................................            1,10

Freskagarriak ...............................................................            1,00

Ur minerala ½ .............................................................            0,80

Zukuak .........................................................................            1,10

Inportazioko garagardoa ............................................            1,60

Muztio osoa ..................................................................            0,80

Kafeak:

Kafea ............................................................................            0,75

Kafea txurrustarekin ...................................................            1,10

Kafe ebakia .................................................................            0,80

Kafe ebakia txurrustarekin ........................................            1,25

Kafesnea ......................................................................            0,90

Kafesnea txurrustarekin .............................................            1,30

Kafeinagabea ..............................................................            0,90

Pattar-kafea ................................................................            1,60

Infusioak ......................................................................            0,75

Baso handi bat esne ...................................................            0,90

Katilu bat txokolate ....................................................            1,60

Opilak ...........................................................................            1,10

Txurroak .......................................................................            2,30

Cola-Cao .......................................................................            1,15

Aperitiboak:

Marianitoa ...................................................................            1,20

Bermuta .......................................................................            1,40

Alkoholik gabeko bitterra ...........................................            1,10

Alkoholdun bitterra .....................................................            1,15

Whiskiak:

DYC eta antzekoak .....................................................            2,10

Kafe eskoziarra ............................................................            4,50

Baileysa ........................................................................            3,20

Koñakak:

Soberano ......................................................................            1,45

Soberano tragoxka ......................................................            1,45

Beste batzuk ................................................................            2,15

Likoreak:

Cointreau .....................................................................            2,40

Marie Brizard ...............................................................            1,55

Ginebra ........................................................................            2,30

Anisa, Patxarana, Belar-likorea .................................            1,60

Melokotoia ...................................................................            2,15

Rona .............................................................................            2,30

Uxuala (orujoa) ............................................................            1,90

Konbinatuak:

Kuba librea ..................................................................            2,95

Gin Tonic-a ...................................................................            2,95

Jangela eta terraza:

Eguneko menua ardoarekin ......................................            8,00

Astebukaerako eta jai-eguneko menua ...................         14,00

Eguneko menua ardoarekin terrazan .......................            9,00

Astebukaerako eta jai-eguneko menua terrazan ....         15,00

Pintxoak:

Beroak ..........................................................................            1,05

Hotzak ..........................................................................            1,05

Q.  Liburutegia.

                                                                                                                                                             

Bazkide bakoitzeko .....................................................            0,00

Fotokopia bakoitzeko ..................................................            0,08

Kopiak inprimatzea:

Txuri-beltzean ..............................................................            0,08

Koloretan.......................................................................            0,16

R.  Ludoteka.

                                                                                                                                                             

Urteko kuota orokorra: (ikasturtea) ...........................         49,50

Ludoketa zerbitzu berezia bazkide ez direnentzat .         12,50

Urteko kuota hizkuntza errefortzuko haurrentza ....            0,00

Familia ugariak urteko kuota (ikasturtea) ...............         33,50

Ahalmen ekonomikoaren printzipioaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE), edo Gizarte Larrialdietako Laguntzen (GLL) onuradunen bizikidetza- unitateko seme-alabek ez dituzte Ludotekako kuotak ordainduko.

S.  Udalekuak.

                                                                                                                                                             

Hilabeteko ....................................................................         93,00

15 eguneko ..................................................................         53,00

                                                                                                                                                             

Familia ugariak

Hilabeteko ....................................................................         62,00

15 eguneko ..................................................................         35,00

Ahalmen ekonomikoaren printzipioaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE), edo Gizarte Larrialdietako Laguntzen (GLL) onuradunen bizikidetza- unitateko seme-alabek ez dituzte Udalekuetako kuotak ordainduko.

T.  Foronda kultur etxea eta Alondegia kultur etxea.

                                                                                                                                                             

Hitzaldi aretoaren erabilera:

Egun erdia ....................................................................         51,00

Egun osoa .....................................................................         91,55

Ezkontzak .....................................................................         51,00

Hileta zibilak ................................................................         51,00

Beste ekitaldi zibil batzuk, eguneko .........................         51,00

Irabazi gabeko eta interes publikoko jarduerak egiten dituzten Pertsona Fisiko eta Juridikoei, zenbateko hau ez zaie aplikatuko.

T.1.  Kultura.

                                                                                                                                                             

Antzerki sarrerak:

Profesionala .................................................................            9,50

Amateurra ....................................................................            6,00

Haurrena ......................................................................            4,00

Oxford aretoko ekitaldiak ...........................................            5,00

Festetako oholtza alokatzea:

Alokairua ......................................................................       400,49

Eguneko ........................................................................         79,05

Oholtza baxua, modulu bakoitza, eguneko .............         15,81

— Material eskaerak egiten direnean, 150 €ko fidantza eskatuko da, eta edozein motako kalte edo hondatzeak sortuko balira, horren ondorioz sortutako gastuak erreklamatuko dira.

Ikastaroen prezioak:

Beste erakundeek antolatutakoak alde batera utzita (Musika Eskola, Argazki Elkartea, Kzgunea) emango diren ikastaroengatik gehienez 35,00 euro hilero kobratuko zaizkio bakoitzari.               

T.2.  Aita Mari zinema.

                                                                                                                                                             

Egun erdia ....................................................................       101,70

Egun osoa......................................................................       152,55

Prezio hauei beste gastu batzuk gehituko zaizkie, aretoko langile eta teknikariei eta garbiketari dagozkienak; gastu horiek aparte fakturatuko ditu aipatutako zerbitzuak kudeatzen dituen enpresak.

U.  Pleno aretoa.

                                                                                                                                                             

Pleno aretoa erabiltzea ezkontzetarako ...................         51,00

Hileta zibilak ................................................................         51,00

Beste ekitaldi zibil batzuk, eguneko .........................         51,00

V.  Komentuko kaperaren erabilera.

— 263,50 euro egun bakoitzeko eta 158,09 euro egun erdiagatik.

W.  San Telmo ermita.

— Ezkontzak: 172,89 €

X.  Udalarenak diren beste lokalen erabilera.         

                                                                                                                                                             

Egun erdia ....................................................................         48,82

Egun osoa .....................................................................         92,55

— Irabazi gabeko eta interes publikoko jarduerak egiten dituzten Pertsona Fisiko eta Juridikoei, zenbateko hau ez zaie aplikatuko.

Y.  Turismo Bulegoa.

                                                                                                                                                             

1.  Eskainitako zerbitzuen prezioak:

Flysch Algorri-Mendata Tapa gogorra .......................               24

Flysch biotopoa ...........................................................               12

Flysch haitzen hitza ....................................................               12

Bisera Geoparkea ........................................................               13

Geogourmet otarra (txakolina, gazta eta hegaluzea                        20

2.  Produktuen salmenta:

Zumaia Historia Lourdes Odriozola Oyarbide ..........         20,00

Zumaia Oroituz (Argazki liburua) ..............................         15,00

Zumaia, Izena eta Izana Imanol Azkue ....................         10,00

Karmeldar oinutsen San Jose Komentua .................            5,00

Azaroaren 15eko Salbamendu Junta........................         10,00

Zumaia eta olagarroa liburua ...................................         15,00

Aita Mari liburua .........................................................         12,00

Postalak .......................................................................            0,60

Olarro eguneko zapiak ...............................................            1,00

Olarro eguneko kamisetak .........................................            8,00

Herri bazkariak txartela heldua ................................            8,00

Herri bazkariak txartela haurra ................................            5,00

Zumaia 650 urte: hitzaldiak ......................................            6,50

Z.  Bidaiarien garraio zerbitzua.

                                                                                                                                                             

Txomin Agirre kaia - Santiago:

Bidaia bat ....................................................................            1,20

10 bidaiarako txartela................................................            6,70

Txomin Agirre kaia - Saraunea:

Bidaia bat.....................................................................            0,50

Beste edozein garraiobide:

Bidaia bat.....................................................................            0,50

A.A.  Musika zerbitzuak.

                                                                                                                                                             

— Ikasturtea:

Hileroko kuotak:

Haurren musika tailerra (3 urte) ...............................         18,30

Haurren musika tailerra .............................................         27,45

Musika mintzaira.........................................................         27,45

Dantza ..........................................................................         23,40

Dantza helduak ..........................................................         33,55

Antzerki tailerra ...........................................................         22,35

Musikoterapia .............................................................         48,80

Harmonia .....................................................................         48,80

Informatika musikala .................................................         57,95

Taldea ..........................................................................         25,45

Musika tresnen alokairua ..........................................         43,75

Hiruhilabeteko kuotak:

Musika tresnak:

II. maila ........................................................................       105,25

III. maila .......................................................................       159,15

Ahots teknika:

II. maila ........................................................................       105,25

III. maila .......................................................................       159,15

A.B.  Filmaketagatiko tasa.

                                                                                                                                                             

Baimenaren kudeaketa..............................................               80

Pelikulen,bideoen eta telebistarako saioen filma-
ketak, bai publizitatean, bai modu komertzialean
erabiltzeko, betiere irabazpidezko helburuak
izanik, eskatzen diren beste zerbitzu batzuen
ordainketaz gain, eta aurrez udal baimena izanik.

Eguneko eta kokalekuko ............................................       310,29

Pelikulen, bideoen eta telebistarako saioen filmake-
tak, bai publizitatean, bai modu komertzialean
erabiltzeko, betiere irabazpidezko helburuak iza-
nik, euskarazkoak direnean, eskatzen diren bes-
te zerbitzu batzuen ordainketaz gain, eta aurrez
udal baimena izanik.

Eguneko eta kokalekuko ............................................       155,14

Beste hainbat tasa:

Lurzoruaren okupazioa (astelehenetik ostiralera)
(m²/egun) ..............................................................            0,32

Lurzoruaren okupazioa (larunbat, igande, eta jaie-
gunetan) (m²/egun) .............................................         26,42

Aparkaleku erreserba turismoak (eguneko) ............         19,86

Aparkaleku erreserba gainerako ibilgailuak  
(eguneko) ...............................................................         39,71

Brigadaren lanak (pertsonako/orduko) ...................               36

Udal eraikinak erabiliko balirateke, ordenantzan zehaztuta dauden tasak ordaindu beharko lirateke.

Filmaketen ondorioz udalari sortarazitako edozein gastu, filmatzaileak bere gain hartu beharko ditu.

Horrez gain, edozein motako kalte edo hondatzeak sortuko balira, horren ondorioz sortutako gastuak erreklamatuko dira.       

Tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira herriko sortzaileak, irabazi-asmotik gabeko elkarte eta entitateak (Eusko Jaurlaritzako edo Zumaiako Udaleko elkarteen erregistroan izena emanda daudenak) eta interes kultural berezia dutenak.

A.C.  Baratzak.

Baratze publikoak: 10 € hilabeteko, hiruhilabetero ordainagiria igorriko da. Baja eskaera, hurrengo hiruhilabetea hasi baino lehen egin beharko da, hiruhilabeteko hori ez kobratzeko.

Horrez gain, ur kontsumoari dagozkion fakturak igorriko dira.

Fidantza: 100 €.

A.D.  Soinu neurketak.

Soinu neurketak eskatzen direnean, lan horren kostua, salatuaren edo salatzailearen kargu izango da. Salatuari eginda neurketako balioak zuzenak badira salatzailearen kontura izango da neurketa, eta salatuaren kargu, neurketan salatzaileak arrazoia duela zehazten bada.

A.E.  Hondartzak.

                                                                                                                                                             

Toldo eta aulki alokairu zerbitzua (denboraldia,
3 hilabete) .............................................................             190

Aulkiak jasotzeko zerbitzua:

Aulki txikia ...................................................................            0,40

Aulki ertaina.................................................................            0,50

Aulki handiak ..............................................................            0,60

Dutxa beroaren zerbitzua, pertsonako .....................            0,60

A.F.  Algorri interpretazio zentrua.

                                                                                                                                                             

Sarrera .........................................................................                 3

Sarrera murriztua........................................................            1,50

Jubilatuak, 18 urtetik beherakoak, eta 15 pertsonatik gorako taldeak

A.G.  Bestelako ikastaroak.

Literatur tailerra: 30 €/ikastaroko.

A.H.  Udazaintza.

                                                                                                                                                             

Hilabeteko ....................................................................             140

15 eguneko ..................................................................               75

Familia ugariak:

Hilabeteko ....................................................................               98

15 eguneko ..................................................................         52,50

Ahalmen ekonomikoaren printzipioaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE), edo Gizarte Larrialdietako Laguntzen (GLL) onuradunen bizikidetza-unitateko seme-alabek ez dituzte Udalzaintzako kuotak ordainduko.

 

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza.

ERANSKINA

1.  Hesiak, aldamioak, zutabe eta eustagak.

                                                                                                                                                             

Hesiak,aldamio eta zutabeak m²/egun....................            0,40

Eraikuntza materialen okupazioa m²/egun.............            0,32

Beste materialen okupazioa m²/egun .....................            0,32

Eraikuntzetarako garabia hilabete edo zatiko.........         13,22

Tarifa aplikatzeko arauak:

a)  Epigrafe honek aipatzen dituen lanak bi hilabete baino denbora luzeagoaz eteten badira ondo arrazoitu gabe, ateratzen diren zenbatekoek %100eko gainkarga izango dute hirugarren hilabetetik aurrera, eta lanak bukaturik aprobetxamenduek segitzen dutenean, zenbatekoek %200eko gainkarga izango dute.

b)  Fatxadak zartatzeko eta teilatuak konpontzeko lanen ondorioz ipini beharreko hesi eta aldamioei dagozkien tarifek %50eko gutxitzea izango dute, betiere instalazio epealdia hiru hilabete baino gehiagoko ez denean.

2.  Ibiak.

                                                                                                                                                             

— Aparkaleku erreserba eta espaloietako pasa-
bidea:

1.Izaera iraunkorra:

3 ibilgailu arte, urtean ...............................................         83,28

4–10 ibilgailu, urtean ................................................       166,55

11–30 ibilgailu, urtean ..............................................       257,59

31–50 i bilgailu, urtean .............................................       333,09

51–100 ibilgailu, urtean ............................................       448,97

100 baino ibilgailu gehiago, urtean .........................       561,20

Izaera behin-behinekoa: aurreko prezioen %25......

2.Aparkaleku erreserba:

                                                                                                                                                             

Izaera behin-behinekoa ibilgailuko:

Turismoak, eguneko ....................................................         19,86

Gainerako ibilgailu guztiak, eguneko .......................         39,71

Anbulantzia eta antzeko zerbitzuetarako ibilgai-
luak izan ezik.

Plaka.............................................................................         29,49

3.  Erakusleihoak.

                                                                                                                                                             

Erakusleihoak, erakustokiak m²/urtean ..................            4,63

Toldoak m²/urtean .....................................................            6,81

Aterpeak m²/zatiko ....................................................            7,97

4.  Erretenak eta zangak irekitzea.

                                                                                                                                                             

Metro lineal eta eguneko ...........................................            0,74

5.  Udal bide publikoen lur, lur azpi edo lurgainaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia.

                                                                                                                                                             

1.Mahai, aulki, zoladura, loreontzi, eguzkitako edo antzerako instalazioak m²/urtean                        35,55

2.Hondakinek m²/eguneko astelehenetik larun-batera eguerdiko hamabiak arte                                0,32

Hondakinek m²/eguneko larunbatean eguerdiko ha-mabitatik eta igandean                           26,42

3.Gasolina, olioak eta antzekoak gordetzeko lur-zoru aprobetxamenduak m²/urteko                          35,55

4.Azoka:

Saltoki mugiezinak m²/hileko ...................................         10,83

Saltoki mugigarriak m²/hileko ..................................            4,58

5.Kaleko salmenta (asterokoa) m²/eguneko ......            2,88

4. eta 5. tarifa aplikatzeko arauak:

— Kuota hiruhilabetekoa izango da.

— Ordainketak hiru hilabete baino gehiago atze-ratuko balira, salmenta postua hutsik geratuko da.

6.Udal bide-kioskoak m²/hilean ..........................            4,58

7.Kaleko salmenta (asterokoa ez dena) euro/m²/ eguneko                      9,33

8.Igogailuak ezartzeagatik, m²/eguneko ............            0,04

6.  Azoketako eta herri jaietako postuak.

                                                                                                                                                             

20 m² arte dituzten postuak, m²/eguneko ..............            0,84

21etik 90 m²arte dituzten postuak, m²/egun .........            0,75

91 m²tik gora dituzten postuak, m²/egun ...............            0,51

Ikuskizun eta antzerkiak emanaldi eguneko ...........         89,41

Zirkuak emanaldi eguneko ........................................         89,41

Aurreko koefizienteak %50eko murrizketa izango dute orokorrak ez diren azoka edo ospakizunak direnean edo jaietako esparruan sartu gabekoak direnean.

7.  Kutxazain automatikoak.

377,51 euro urtean, ale bakoitzeko.

8.  Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aldeko udal bide publikoen lur, lur azpi edo lurgainaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia.

1. artikulua.  Foru Araudia.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 11/1989 Foru Arauak xedatutakoarekin bat, Ordenantza honen bidez arautu eta ordainarazi egingo zaie, interes orokorrekoak diren edo auzotar guztiei edo gehienei eragiten dieten hornikuntza zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresei, udal jabari publikoko lurzorua, lur azpia edo lur gaina edo hegala aprobetxamendu berezirako eta pribaturako erabiltzeagatiko tasak. Tasa hori, ordenantza fiskal honen mende egongo da.

2. artikulua.  Egitate zergagarria.

1.  Hauxe izango da tasa honen egitate zergagarria: interes orokorreko hornikuntza zerbitzuak eskaintzen dituzten eta auzotar guztiei edo gehienei eragiten dieten zerbitzuak dituzten enpresek udal bide publikoen lurraren, lur azpiaren eta airearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egitea.   
               

2.  Aurreko ataletan adierazitako zerbitzuen artean, honakoak bilduko dira, bereziki: ura, gasa, elektrizitatea, telefonia finkoa, eta bestelako komunikabideak hornitzeko udal jabetza publikoa hartzen duten sare eta antena finkoak guztiz edo hein batean baliatzen dituztenak.

3.  Ordenantza honetan araututako tasa ordaintzeak berekin dakar interes orokorreko hornikuntza zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoa den bide publikoetako lur, lur azpi edo airearen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia egiteagatik sortutako beste tasak ordaintzetik kanpo geratzea.   

3. artikulua.  Subjektu pasiboak

1.  Interes orokorrekoak diren edo herritar guztiei edo gehienei eragiten dieten hornikuntza zerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde edo enpresak dira subjektu pasiboak, esaterako ura, gasa, elektrizitatea, telefonia eta antzekoak hornitzen dituztenak. Halaber izango dira, komunikazio sarea zuntz optikoz, kable bidez edo beste edozein teknika sistemez ustiatzen dituzten enpresak, izaera publiko edo pribatukoak izan gorabehera.  

Horretarako, horien barne sartzen dira zerbitzu horiek banatzen eta merkaturatzen dituzten enpresak ere. 

2.  Subjektu pasibotzat joko dira aurreko atalean adierazitako enpresa edo erakunde ustiatzaileak, bai hornikuntzarako baliatzen dituzten sareen titular badira, bai sare horien titular izan gabe, erabilera, sarbide eta horiekiko konexiorako eskubidea badute.   

3.  Bestalde, tasa honen subjektu pasibo izango dira, merkatuan komunikazio sare bat ustiatu edo zerbitzua eskaintzen duten erakunde edo enpresa publiko eta pribatuak, telekomunikazioen arloko azaroaren 3ko 32/2003 Lege Orokorraren 6. artikuluan eta bestetan ezarritakoaren haritik.

4.  Telefonia mugikor zerbitzuak ustiatzen dituzten erakunde edo enpresak ez dira tasa honen subjektu pasiboak.

5.  Aurreko ataletan aurreikusitakoa ezargarri ez duten sare fisikoen enpresa titularrak bide publikoaren lurra, lur azpia eta airea okupatzeagatiko tasaren menpe daude, zein dagokion ordenantza fiskalean araututa baitago.     

4. artikulua.  Oinordekoak eta erantzuleak

1.  Desegin eta likidatutako sozietate eta erakundeek ordaintzeko dituzten zerga-betebeharrak bazkide, partaide edo titularkideei igorriko zaizkie, eta modu solidarioan egongo dira horiei aurre egitera behartuta, muga hauetan:

a)  Ondarearen gaineko erantzukizunak mugarik ez badu, zor guztiaren zenbatekoa.

b)  Erantzukizuna legez mugatu bada, dagokien likidazio kuotaren balioa.

Likidatu gabe egonik ere, sozietate edo erakundearen nortasun juridikoa iraungitzen deneko zorrak eskualdatu ahalko dira.

2.  Likidatu gabe iraungi edo desegin diren merkataritza sozietateen zerga-betebeharrak oinordekoei edo eragiketaren onuradun direnei eskualdatuko zaizkie.          

3.  Fundazioak edo Zerga Lege Orokorreko 35.4 artikuluan aipatutako erakundea desegitean bete gabeko zerga-betebeharrak badira, fundazio horien edo erakunde horien bazkide edo titular kideen ondasun eta eskubideen oinordekoei eskualdatuko zaizkie.

4.  Aurreko ataletan aipatutako sozietate eta erakundeek egindako arau-hausteengatiko isunak haien oinordekoei eskatuko zaizkie, dagokien likidazio kuotaren balioaren mugara bitartean.            

5.  Honako pertsona edo erakundeek modu solidarioan erantzungo diote zerga zorrari:

a)  Zerga arau-haustearen egile direnak edo aktiboki horretan parte hartu dutenak. Erantzukizuna isunari ere badagokio.   

b)  Zerga Lege Orokorraren 35.4 artikuluan jaso diren erakundetako bazkide edo titular kideak, duten partaidetzaren proportzioan.

c)  Edozein arrazoi tarteko ustiapen ekonomikoen titulartasuna oinordetzan hartu dutenek, aurreko titularraren zerga-betebeharrak eta jardunetik sortutakoak direla eta.

Erantzukizunetik kanpo geratzen dira konkurtso prozedura bidez egindako eskuratzeak.

6.  Zerga zorraren erantzule subsidiarioak izango dira honakoak:

a)  Pertsona juridikoen izatezko edo eskubidezko administratzaileak, zerga betebeharrak betetzeko dituzten zereginetako egintzak egin ez badituzte. Muga hauek izango dituzte:            

— Zerga arau-hausteak egin badira, zor diren zergen eta isunen erantzule izango dira.

— Jarduerak eten badira, data horretan zor diren zerga-betebeharren erantzule izango dira, baldin eta ordaintzeko egin beharrekoak bete ez badituzte edo ez ordaintzea ekarri duten neurriak hartu ez badituzte.  

7.  Erantzukizuna Zerga Lege Orokorrean ezarritako prozedurari eta moduari jarraiki eskatuko da betiere.

5. artikulua.  Telefonia mugikorraz bestelako zerbitzuak: zerga-oinarria eta zerga-kuota.

1.  Aprobetxamendu berezia egiten duen subjektu pasiboa bide publikoaren lurrazala, lur azpia eta airea okupatzen duen sarearen titularra bada, ordenantza honetako 3. artikuluan adierazitako enpresa edo erakundeek udalerrian urtero lortzen duten diru-sarrera gordina izango da zerga oinarria.    
               

2.  Subjektu pasiboak aurreko paragrafoan aipatutako aprobetxamendu berezirako bereak ez diren sareak erabili baditu, udalerrian urtero lortzen duen diru-sarrera gordinari kendu egingo zaio sare hori erabiltzeagatik sare horren titularrari ordaindu beharrekoa, eta geratzen den kopuru hori izango da tasaren zerga oinarria.

3.  Aurreko paragrafoetan xedatutakoari dagokionez, honakoak izango dira fakturaziotik lortutako diru-sarrera gordinak: erakundeari egozgarriak izanik, ohiko jarduerak burutzean udalerrian eskainitako zerbitzuen ordain gisa lortutakoak. Aparteko jarduera edo egintzen bitartez lortutako diru-sarrerak bakarrik geratuko dira kanpo.     

Honako kontzeptuengatik lortutako fakturak joko dira, esaterako, diru-sarrera gordintzat:

a)  Enpresaren jardunekoak diren interes orokorreko hornikuntza edo zerbitzuak, udalerrian abonatuek egindako kontsumoei dagozkienak.

b)  Kontsumitzaileei interes orokorreko zerbitzua edo hornikuntza izateko eman diren ezinbesteko zerbitzuak, enpresaren beraren objektu direnak. Honek barne hartzen ditu: sareko lotuneak, abian jartzea, onik zaintzea, aldatzea, konexioa egin eta kentzea eta kontagailuen edo enpresaren instalazioak aldatzea.

c)  Subjektu pasiboa den erakundearen sarea erabiltzeagatik beste zerbitzu-enpresa batzuengandik jasotako alokairu, kanon edo interkonexio eskubideak.

d)  Kontsumitzaileek kontadoreak edo zerbitzua emateko erabilitako beste bitarteko batzuk erabiltzeagatik ordaindu beharreko alokairuak.

e)  Enpresa hornitzaileen berezko jardunen zerbitzuetatik lortzen diren diru-sarrerak.

4.  Ondorio hauetarako ez dira diru-sarrera gordintzat joko eskainitako zerbitzuak kargatzen dituzten zeharkako zergak, ezta ere besteren kontura kobratutako kopuru eta partidak ere, tasaren subjektu pasibo den erakundearen diru-sarrera propio ez badira.

5.  Ez dira diru-sarrera gordintzat joko honako kontzeptuengatik lortutako diru-sarrerak:

a)  Enpresek jaso ditzaketen ustiapen edo kapital arloko diru-laguntzak.

b)  Kalte eta galerengatik eskatutako ordainak, salbu eta kobratu gabekoen konpentsazio edo kontraprestazioak izanik 3. atalean zehaztutako diru-sarrera gordinen atalean jasotzekoak diren.

c)  Enpresak bere ibilgeturako egindako lanak.     

d)  Bere ondarearen ondasun eta eskubideak besterentzetik lortutako kopurua.

6.  Ordenantza honetako 3. artikuluan adierazitako enpresa edo erakundeei eska dakizkien ordenantza honetako tasak bateragarriak dira enpresa horiek subjektu pasibo izanik udal eskumeneko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak eskaintzeagatik udalak dituen edo ezar ditzakeen beste tasa batzuekin.

7.  Tasa zehazteko ehuneko 1,5 ezartzen zaio artikulu honetan zehaztutako zerga oinarriari.

6. artikulua.  Zergaldia eta tasaren zorbidea

1.  Zergaldia urte naturalarekin bat dator, hornikuntza edo zerbitzua emateko jabetza publikoaren erabilera bereziarekin hasi edo horri amaiera ematen zaionean izan ezik. Orduan, hiru hileko hainbanaketa egingo da, honako arauei jarraiki:        

a)  Jarduera hasteagatiko altei dagokienez, ekitaldia amaitzeko falta diren hiru hilekoei dagokien kuota likidatuko da, alta gertatzen deneko hiru hilekoa barne delarik.

b)  Jarduera eteteagatiko bajei dagokienez, ekitaldia hasi zenetik igaro diren hiru hilekoei dagokien kuota likidatuko da, baja gertatzen deneko hiru hilekoa barne delarik.

2.  Ordenantza honetan araututako ordainketa betebeharra noiz sortzen den:

a)  Aprobetxamendu berrietarako emakida edo baimenak badira, dagokien baimena eskatzeko unean.   

b)  Ordenantza honetako lehen artikuluan adierazi den aprobetxamendu bereziak lizentziarik edo baimenik behar ez badu, aprobetxamenduari ekin zaion unean. Horretarako, eskaera egiten duten erabiltzaileei zerbitzua ematen hasten den unea joko da aprobetxamendu bereziaren hasieratzat.       

3.  Bide publikoetako lurraren, lur azpiaren edo airearen aprobetxamendu berezia hainbat ekitalditan zehar egiten bada, tasaren zorbidea urte bakoitzeko urtarrilaren lehenean gertatuko da, eta zergaldiak urte naturala hartuko du.

7. artikulua.  Aitorpena eta diru-sarrerak egiteko erregimena. Bestelako zerbitzuak

1.  Ordenantza honetako 5. artikuluan araututako hornikuntza zerbitzuei dagokienez, autolikidazio erregimena ezartzen da hornikuntza mota guztietarako. Hau hiru hilerokoa izango da eta dagokion hiru hileko naturalean fakturatutako diru sarrera gordinak hartuko ditu barne.

Interes orokorreko edozein zerbitzu edo hornikuntza emateari uzteak berekin dakar dagokion hiru hilekoko autolikidazioan gertaera horren berri emateko beharra baita noiz utzi zaion adieraztea ere.

2.  Azken aitorpena hiru hileko naturala amaitu eta hurrengo hilabeteko azken egunean edo horren ondo-ondoko hurrengo egun baliodunean. Udalerrian egindako hornikuntza mota bakoitzeko autolikidazio bat aurkeztu beharko da Udalean, eta bertan zehaztu behar da zerga-oinarria osatzen duten talde bakoitzarengatik jasotako diru-sarreraren bolumena, Ordenantzaren 5.3 artikuluan jasotakoari jarraiki. Aipatutako artikuluko c) letraren kontzeptuari dagozkion xehetasunetan identifikatu egin behar dira ordainsari gisa dirua fakturatu zaien zerbitzu-enpresak.

5.3 artikuluko a) atalean adierazitako hornikuntzengatik aitortutako diru sarreren zenbateko guztia ezin izango da udalerrian kokatutako kontagailuetan edo neurtzeko bestelako tresnetan erregistratutako kontsumoen batuketa baino baxuagoa izan.

3.  Beste batzuen sareak erabiltzen dituzten enpresek sare horien jabeei ordaindutakoa egiaztatu beharko dute, ordenantza honetako 5.2 artikuluan aipatutako diru-sarreren jaitsiera justifikatze aldera.

Egiaztagiri horrekin batera, erabilitako sarearen jabea den enpresa edo erakundea identifikatu behar da.

4.  Interesatuari diru-sarrera agiri bat emango zaio, kuota bertan adierazten diren leku eta epeetan ordaintzerik izan dezan.

Kostu eta eraginkortasun arrazoiak tarteko, diru-sarrera gordinen hiru hileko aitorpenetik eratorritako likidazioa 6 euro baino gutxiago bada, hurrengoari pilatuko zaio.

5.  Autolikidazioak artikulu honetako 2. puntuan adierazitako epea baino beranduago aurkezten badira, garaiz kanpoko izateari dagozkion gainordainak eskatuko dira, Zerga Lege Orokorreko 27. artikuluan ezarritakoaren haritik.

8. artikulua.  Arau-hausteak eta zigorrak.

1.  Tasa hau zuzen autolikidatzetik sortzen den zerga-zorra Ordenantza honetan ezarritako epeetan ordaintzen ez bada, Zerga Lege Orokorreko 191. artikuluan zehaztutako arau-haustea ekarriko du, eta artikulu horretan jasotakoaren arabera sailkatu eta zigortuko da.

2.  Tasa hau kudeatu, ikuskatu eta biltzeko prozeduretan egin daitezkeen gainerako zerga arau-hasteak honako lege eta araudien bidez sailkatu eta zigortuko dira: Zerga Lege Orokorra, zerga kudeaketa eta ikuskaritza arloko jardun eta prozeduren inguruko araudi orokorra (1065/2007 Errege Dekretu bidez onetsia) eta udalaren Zuzenbide Publikoko diru-sarreren Gestio, Ikuskaritza eta Zerga-bilketari buruzko Ordenantza Orokorra.         

3.  Tasa hau likidatzeko beharrezkoak diren agiri eta aitorpenak zuzen eta osorik ez aurkezteak Zerga Lege Orokorreko 192. artikuluan zehaztutako arau-haustea ekarriko du, eta artikulu horretan jasotakoaren arabera sailkatu eta zigortuko da.  
               

Trakzio mekanikozko ibilgailuak bide publikoetan aparkatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzeko Ordenantza.

Trakzio mekanikodun ibilgailuak Zumaiako udalerrian ibilgailuak aparkatzeari buruzko araudi erregulatzaileak zehazten duenaren arabera, udal bide publikoetan zehaztutako alderdietan aparkatzen direnean sortzen den udalaren herri jabetzaren aprobetxamendu berezia da tasa honen egitate zergagarria.   

Aparkatzea ibilgailua bost minutu baino gehiago geldituta izatea da, gelditu beharra zirkulazioak berak eragin ez badu behintzat.

Aparkatzeko bereizgarria edo baimena lortu eta, kasu bakoitzean, dagokion baldintzetan aparkatu ahal izateko, Zumaiako udalerriak ibilgailuak aparkatzeari buruzko araudi erregulatzailearen arabera, honako zerga-kuotak ezarri dira:

                                                                                                                                                             

— Egoiliarrentzako txartela/bereizgarria urteko denboraldirako (bizileku bakoitzeko):

1. txartela edo bereizgarria ........................................               25

2. txartela edo bereizgarria ........................................               35

3. txartela edo bereizgarria ........................................               45

4. txartela edo bereizgarria ........................................               55

— Udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko):

1. txartela edo bereizgarria ........................................               10

2. txartela edo bereizgarria ........................................               15

3. txartela edo bereizgarria.........................................               20

4. txartela edo bereizgarria ........................................               25

— Egoiliarrentzako aparteko txartela/bereizgarri- berezia urteko denboraldirako (bizileku bakoitzeko)- ibilgailua Zumaian altan emandakoak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               25

— Udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko), ibilgailua Zumaian altan emandakoak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               10

— Egoiliarrentzako aparteko txartela/bereizga-rria berezia urteko denboraldirako (bizileku bakoitze-ko), ibilgailua Zumaian altan ez emandakoak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               35

2. txartela edo bereizgarria ........................................               45

— Udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko), ibilgailua Zumaian altan ez emandakoak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               15

2. txartela edo bereizgarria ........................................               20

Jarduera ekonomikoekin lotutako ibilgailuen aparteko txartela/bereizgarria, urteko denboraldira-ko (entitate juridiko/fisikoko):

Ibilgailua Zumaian altan emandakoak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               35

2. txartela edo bereizgarria ........................................               50

3. txartela edo bereizgarria ........................................               60

                                                                                                                                                             

Ibilgailua Zumaian altan ez emandakoak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               45

2. txartela edo bereizgarria ........................................               80

3. txartela edo bereizgarria ........................................             100

— Txartela/bereizgarria bigarren etxebizitzako:

Urteko denboraldirako (bizileku bakoitzeko):

1. txartela edo bereizgarria ........................................               35

Udako denboraldirako (bizileku bakoitzeko):

1. txartela edo bereizgarria ........................................               15

Egoiliarrak ez diren langile, eta autonomoen aparteko bereizgarria, udako denboraldirako:

Txartela edo bereizgarria ...........................................               20

— Arautu gabeko guneetako egoiliarren bereiz-garria, udako denboraldia, Zumaian erroldatuak:

1. txartela edo bereizgarria ........................................               10

2. txartela edo bereizgarria ........................................               15

3. txartela eta ondorengoak ......................................               20

— Arautu gabeko guneetako egoiliarren bereiz-garria, udako denboraldia, Zumaian ez erroldatuak (Zumaiako udalerriko bide publiko jakinetan ibilgai-luen aparkamendua eta gune jakin batzuen zirkula-zioaren eta erabileraren zenbait alderdi arautzeko- ordenantzaren 13.b) artikuluak jasotakoaren arabera):

1. txartela edo bereizgarria ........................................               15

2. txartela edo bereizgarria ........................................               20

3. txartela eta ondorengoak ......................................               25

Salaketa deuseztatu, errotazio handiko eta egonaldi ertaineko zonaldean, 90 minutuko muga gaindi-tu gabe                   10

Salaketa deuseztatu, egoiliarren zonaldean, 90 mi-nutuko muga gainditu gabe                       19

Txartel edo bereizgarriaren ordezkapenagatik, ibil-gailuaren edo etxebizitzaren aldaketagatik, edo-ta beste edozein arrazoirengatik              ............................................................................... 5

Aparkatzeko txartela atera behar den zonaldetako tarifak:   

 

Denbora / Tiempo

Zonaldea /Zona

15’

(€)

30’

(€)

60’

(€)

90’

(€)

120’

(€)

180’

(€)

240’

(€)

300’

(€)

360’

(€)

420’

(€)

540’

(€)

660’

(€)

Errotazio handikoa / Alta rotación

A1- A2

0

0

1,25

2,00

x

x

x

x

x

x

x

x

A3

0

0

1,25

2,00

x

x

x

x

x

x

x

x

B1

0

0

1,25

2,00

x

x

x

x

x

x

x

x

B2

0

0

1,25

2,00

x

x

x

x

x

x

x

x

C1

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Egonaldi ertaina / Media estancia

1.- Julio Beobide

0,25

0,50

1,00

1,75

2,50

4,00

5,50

7,00

8,50

x

x

x

2.- Itsas Kiroldegia

0,25

0,50

1,00

1,75

2,50

4,00

5,50

7,00

8,50

x

x

x

3.- Axular

0,25

0,50

0,75

1,25

1,50

2,00

2,75

3,5

4,25

5

6,5

8

4.- GKN

0,25

0,50

0,75

1,25

1,50

2,00

2,75

3,5

4,25

5

6,5

8

 

Subjektu pasiboak aparkaleku-bereizgarrien titularrak diren pertsonak izango dira, Zumaiako udalerrian araututako bereizgarria jaulkitzea daramaten kasuetan, eta, horretarako, mugatutako udal bide publikoetako eremuetan aparkatutako ibilgailuen gidariak.

Bereizgarriren bat jaulkitzea dakarten aparkatze baimenen eskaeren kasuan, dagokion tasaren sortzapena izango da aparkatze baimena ematen den unean; eta baimenaren berritze automatikoa egiten bada, sortzapena izango da urte bakoitzeko urtarrilaren lehenean. Aldiz, araubide orokorraren mendeko aparkatze baimenen kasuan, tasen sortzapena izango da horretarako mugatutako udal bide publikoen eremuetan aparkatzen den unean.  

Salbuespenak:

Estatuak, autonomia erkidegoek eta toki erakundeek ez dituzte tasa hauek ordaindu behar ez zuzenean ustiatzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoei dagozkien aprobetxamenduengatik, ez herritarren segurtasunari edo nazioaren defentsari zuzenean lotuta daudenengatik.               

Arrazoi sistematikoengatik indarrean dauden eta garatzen ari diren legeei erreferentzia egiten dieten ordenantza honetako arauak eta ordenantza honetako arauei erreferentzia egiten dieten beste arauak zuzenean aldatu edo ordeztuko dira, horien jatorri diren legezko arauak aldatzen diren unean.        
               

Azken xedapena.

Ordenantza honen aldaketak, testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman ondoren, 2020ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko dira. Eta indarrean egongo da berori ezabatzea edo aldatzea erabakitzen ez den bitartean.

Zumaia, 2019ko azaroaren 28a.—Iñaki Ostolaza Esnal, alkatea.           (7505)