3
TOKI ADMINISTRAZIOA

HERNANIKO UDALA

Iragarkia

Uztailaren 5eko 11/1989 Gi­puz­koako Hazienda Lokalen Foru Araua erregu­tza­ilearen eraginez eta horrekin bat eginez, jende aurre­an jar­tze­ko epea igarota, behin betikoa egin da 2019ko irailaren 30eko Udaleko Osoko Bilkurak hartutako hasierako Zerga Ordenan­tzen aldaketaren akordioa. Aldaturiko testu osoak honela dio:   

Lehena.  Ordenan­tza fiskalen eranskin hauek alda­tzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.

1.  ZERGAK

1.1.  Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

1.    Zergari aplikagarri zaizkion karga tasak:            

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaizkion karga tasak:

Lurzoru erresiden­tzi­alean kokatutako hiri ondasunak: 0,1995.

Lurzoru industrial edo ter­tzi­arioan kokatutako hiri ondasunak: 0,6000.

Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: 1,0578.

2.    Hobariak: 2019koak manten­tzen dira.               

3.    Errekargua: 2019ko %100a manten­tzen da.    

1.2.  Ekonomi Jardueren gaineko Zerga.

1.    Mantendu 2019ko karga tasa: % 2,2.

2.    Hobariak: 2019koak manten­tzen dira.

1.3.  Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga.

Ibilgailu  mota eta potentzia                                                       Igoera koef.     2020 kuota

a)  Turismoak:

9 zaldi fiskaletik beherakoak ............................ 1,55         28,55

9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak ................. 2,27         83,55

12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak ............... 2,53      155,40

14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak ............... 2,59      222,70

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak ............... 2,68      295,70

20 zaldi fiskaletik gorakoak .............................. 2,77      373,00

b)  Autobusak:

21 plaza baino gu­txi­ago .................................... 2,46      204,75

21 eta 50 plaza bitartean ................................. 2,48      294,20

50 plaza baino gehiago ..................................... 2,53      375,85

c)  Kamioiak:

1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria
dutenak ......................................................... 2,39      100,90

1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabil-
garria dutenak .............................................. 2,40      199,90

2.999 kg-tik gorako eta 9.999 kg bitarteko
karga erabilgarria dutenak ......................... 2,42      286,70

9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria du-
tenak .............................................................. 2,47      366,35

d)  Traktoreak:

16 zaldi fiskal baino gu­txi­ago ........................... 2,37         41,85

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean ........................ 2,39         66,40

25 zaldi fiskal baino gehiago ............................ 2,38      198,30

e)  Trakzio mekanikoko ibilgailuak era-
mandako atoiak eta erdi-atoiak:

750 kg-tik gorako eta 1.000 kg-tik beherako
karga erabilgarria dutenak ......................... 2,42         42,74

1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabil-
garria dutenak .............................................. 2,44         67,64

2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria du-
tenak .............................................................. 2,44      203,01

f)  Beste ibilgailu ba­tzuk:

Ziklomotoreak ...................................................... 2,37         10,68

125 cm³ bitarteko motozikletak ....................... 2,37         10,68

125 cm³ baino gehiagoko eta 250 cm³ bi-
tarteko motozikletak .................................... 2,53         19,56

250 cm³ baino gehiagoko eta 500 cm³ bi-
tarteko motozikletak .................................... 2,58         39,92

500 cm³ baino gehiagoko eta 1.000 cm³ bi-
tarteko motozikletak .................................... 2,58         79,73

1.000 cm³-tik gorako motozikletak ................... 2,58      159,36

1.4.  Eraikun­tza, instalazio eta obren gaineko zerga.    

Ondoko zerga egitate hauek ezarri dira                                                        Karga mota %

1.    12.000 eurotik beherako kostua duten obrak .            0,00

2.    ‑Merkatari­tza-lokal txi­kiak berri­tzeko, 60.000
eurotik beherako kostua duten obrak ................            0,00

3.    ‑Eusko Jaurlari­tzak bul­tza­tutako Bizigune progra-
ma barruan burututako obrak ...........................            2,00

4.    ‑Erregimen Orokorreko Babes ofizialeko etxe­bizi-
­tzak eraiki­tzeko obrak ..........................................            2,00

5.    ‑Erregimen Tasatutako Babes ofizialeko etxe­bizi-
­tzak eraiki­tzeko obrak ..........................................            3,50

6.    Obra txi­kiak ..........................................................            4,00

7.    Obra handiak .......................................................            5,00

8.    ‑Nekazari­tzako jarduerekin zerikusia duten insta-
lazio edo eraikinetako obrak:

..... 12.000 eurotik gorako kostua .............................            1,65

9.    ‑Nekazari­tza jarduerarekin zerikusia duten etxe­-
bizi­tze­tarako xedea duten eraikinetako obrak,
betiere etxe­bizi­tza hori ustiapenaren titularraren
ohiko etxe­bizi­tza gisa erabil­tzen bada (dedikazio
osoa duenean):

..... 12.000 eurotik gorako kostua .............................            1,65

2.    Hobariak: 2019koak manten­tze­a proposa­tzen da.           

1.5.  Hirilurren balioaren gehikun­tza­ren gaineko zerga.

Aldia                                                                                                                   Urteko por­tzen­taia

1.    Ehunekoen kuadroa

a)  1 eta 5 urte artekoa ...........................................            3,60

b)  10 urte artekoa ...................................................            3,10

c)  15 urte artekoa ...................................................            2,90

d)  16 urtetik gorakoa ..............................................            2,80

2.    Zerga tipoa:

a)  1 eta 5 urte artekoa ...........................................         10,00

b)  10 urte artekoa ...................................................            9,00

c)  15 urte artekoa ...................................................            8,00

d)  16 urtetik gorakoa ..............................................            7,00

2.    Hobariak: 2019koak manten­tze­a proposa­tzen da.

2.  UDAL JABE­TZA PUBLIKOA OKUPA­TZE­AGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

Ordenan­tza Fiskalaren ondoko eranskin hauen kuotak aldatuko dira:

2.1.  Ibilgailuak espaloietan zehar finken barruko aldera sar­tze­a eta horiek bide publikoan duten aparkamendu erreserba.

2.1.1.  Tarifak:

Kon­tzep­tua                                                                                                                                      

a)  Ibilgailuak espaloietan barrena sar­tzea (iga-
robide partikularrak, industria, garaje publiko eta
kolektiboetarako igarobidea):

Toki bakoi­tzeko ............................................................            9,00

b)  Bide publikoan espazioak erreserba­tzea:

Metro linealeko edo zati bakoi­tzeko .........................         35,25

c)  Ibilgailua ­utzi nahiz aparka­tzea debeka­tzea:   

Metro linealeko edo zati bakoi­tzeko .........................         17,65

2.2.    Hornikun­tza zerbi­tzu­ak ustia­tze­ko enpresek ordaindu beharreko tasak, udal jabe­tza publikoko lurra, hegada eta lurrazpia okupa­tze­agatik.  

Karga-tasa mantendu egiten da.

2.3.  Bide publikoen aprobe­txa­mendu bereziak.

2.3.1.  Bide publikoan terrazak eta mahai­txo­ak jar­tzea.      

Kon­tzep­tua                                                                                                                                      

a)  mahai bat eta 4 aulkiak:

1.  Urteko iraupena, urteko tasa .............................       118,05

2.    ‑Udarako: maia­tza­ren 1etik urriaren 31ra .......                   
.................................................................................       102,75

b)  Instalazio finkoekin m² edo zatiko .............       195,15

2.3.2.  Gainerako aprobe­txa­mendu bereziak.

Kon­tzep­tua                                                                                                                                      

a)  Makina automatiko eta an­tze­ko instalazioe-
kin okupa­tze­ko, aldi baterako edo behin betiko, uni-
tatea (gehi 14,95 euro m
² urteko) ............................         23,95

b)  Bide publikoa okupa­tzea, hesi, salgai, alda-
mio eta abarrekin:

Salgaiak, hondakinak, lurra, harea, materialak: m²
edo zatika eta eguneko ........................................                   
.................................................................................            2,40

Hesiak, aldamioak edo bestelako instalazio egokiak:
m
² edo zatika eta eguneko ..................................            0,55

Obra-hondakinak, aldamioak, edo bestelako instala-
zio egokiak. m
² edo zatika eta eguneko .............            3,85

Zutabe, eustaga edo eusteko beste hainbat elementu.
Bakoi­tze­ko eta hamabostaldiko edo zatika ......            8,05

c)  Kalean, salmenta postu finkoa:

Izozkiak (maia­tza­ren 1etik urriaren 31 arteko aldia)                     
.................................................................................       392,15

Gaztainak (urriaren 1etik mar­txo­aren 31 arteko aldia)                 
.................................................................................       109,30

Txu­rro eta buñuelo postua (hileko edo zatika) ........       196,05

Baimendutako beste artikulu ba­tzuk (m² -ko edo
zatika) eguneko ....................................................            9,70

d)  Jai nagusietan eta auzoetako jaietan barraka
eta jolasguneekin okupa­tzea: hi­tzar­mena Gi­puz­koako
Ferialarien Elkartearekin.

e)  Zirko ikuskizunak edo an­tze­koak:

1.000 ikusleen­tzat, eguneko .....................................       245,50

1.000 ikusleen­tzat baino gehiago, eguneko ............       324,00

799,30 €-ko fian­tza bat ezarriko da, udal tekni-
koen oniri­tzi­a jaso ondoren itzu­liko li­tza­tekeena.            

f)  Bide publikoa jaiegunetan okupa­tze­a (San
Joan, Inauteriak, San Inazio, etab.), Gi­puz­koako Feria-
larien Elkartearekin izenpetutako Hi­tzar­menaz kanpo
gera­tzen diren postuak.

Bisuteria, larruzkoak, eskuz egindakoak, arropa
metroko:

Eguneko ........................................................................         19,50

Jai-eguneko ..................................................................         59,00

Hanburgesak, ogitartekoak sal­tzea, metroko eta
eguneko .................................................................         41,10

g)  Bide publikoa okupa­tze­a kioskoekin, pren­tsa
sal­tze­ko postuekin, ONCEko kabinekin eta bestela-
koak:

Pren­tsa kioskoak, m² bakoi­tze­ko urtean ..................         30,45

Pren­tsa sal­tze­ko postuak, hilean ..............................            4,85

ONCEko kabinak: urtean ............................................       303,00

Argazkiak atera­tze­ko kabina: urtean .......................       303,00

h)  Ku­txa­zain automatikoak fa­txa­datik eskain-
tzen duten autozerbi­tzu­ak, instalazio bakoi­tze­ko eta
urteko ...........................................................................       316,75

i)  Telefonia mugikorraren­tza­ko oinarrizko esta-
zioa jar­tzea: Tasaren zenbatekoa kalkula­tze­ko hona-
ko biderkagaiak kontuan hartuko dira:

Onartutako tarifa, ustiapenaren denbora egunetan
eta azalera metro karratuetan ...........................                   
.................................................................................            1,73

2.4.  Asteko feria eta udale­txe­ko arkupeetako saltokiez bide publikoa okupa­tzea.  

Kon­tze­ptua                                                                                                                                      

a)  Baserriko barazkiak, arraul­tzak ........................         28,15

b)  ‑Baserriko beste produktoak (aperoak, hazi
loreak, landareak) ................................................         58,05

c)  ‑Urdaiazpikoa, hestekiak oro har, gazta eta
gurinak ...................................................................       233,40

d)  ‑Alimentazioa: fruta, fruitu lehorrak, pastak,
olibak, bakaioloa, babarrunak, ekologikoak,
txu­txeak .................................................................       146,95

e)  Edariak: ardoa, sagardoa, txa­koli, likoreak .....       276,65

f)  ‑Beste produktoak: arropa, zapatak, liburuak,
sukaldeko menajea, kosmetika, jostailuak
bisuteria .................................................................       174,75

2.5.  Udale­txe­ko arkupeetan loreak sal­tze­ko saltokiak «Santu Guztien Eguna».

Kon­tze­ptua                                                                                                                                      

Loreak sal­tze­a eguneko ..............................................         66,60

2.6.    Herriko hainbat kaletara sar­tze­ko kontrol sistema.

Ibilgailuak sar­tze­ko txa­rtelak eskura­tzea:

Tarifak                                                                                                                                                

Sar­tze­ko kontrol sistemarako txa­rtela ......................         10,00

2.7.  Ereñotzu auzoko pilota lekuaren erabilera.

1.    Ereñotzu­ko pilota lekuaren erabilerarako ondoko tasak:

                                                                                                                                                             

Ordua hartuta dutenen­tzat (aldagelen eta du­txen
erabilera barne) hilean ........................................         50,00

Libre gera­tzen diren orduetan aldagelen erabilera:

12 per­tso­na arte, aldiko .............................................         12,00

12 per­tso­natik gorako taldeen­tzat +1 € 12 per­tso­-
natik gorako bakoi­tze­ko .......................................         12,00

Gil­tzak itzu­li bitarteko bermea ..................................         15,00

Argiaren­tza­ko fi­txa bakoi­tza (ordu beteko iraupena)                      3,00

3.    TELEFONIA MUGIKORREKO ENPRESEK JABARI PUBLIKOA OKUPA­TZE­AGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

Manten­tzen da 2019ko tarifa.

4.    ADMINISTRAZIO ZERBI­TZU­AK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

4.1.  Auto-taxi eta gainerako akura-ibilgailuen lizen­tzi­a eta baimen administratiboak ematea.

Kontzeptua                                                                                                                                      

Auto-taxietarako lehen lizen­tzia ................................       517,15

Auto-turismoen lehen lizen­tzi­ak ................................       517,15

Abonu eta zerbi­tzu berezi eta abonuetarako lehen
lizen­tzi­ak ................................................................       517,15

Eman diren eta indarrean dirauten lizen­tzi­en trans-
misioak plaza kopurua bereizi gabe, .................    4.154,20

Emandako lizen­tzi­a duten ibilgailuen ordezkapena                       
.................................................................................         41,55

Ibilgailuen urteroko berrikustapenak .......................                   
.................................................................................         20,75

Gidari baimenak luza­tzea .........................................                   
.................................................................................         20,75

4.2.    Hirigin­tza­ko lizen­tzi­ak ematea.

Kontzeptua                                                                                                                                      

Obrak egiteko li­tze­ntziak:

6.001 € eta 12.000 € bitarteko aurrekontua duten
obretarako lizen­tzi­ak ............................................         73,45

12.001 € eta 30.000 € bitarteko aurrekontua duten
obretarako lizen­tzi­ak ............................................       269,10

30.001 € eta 100.000 € bitarteko aurrekontua duten
obretarako lizen­tzi­ak ............................................       739,80

100.001 € 500.000 € bitarteko aurrekontua duten
obretarako lizen­tzia ..............................................    1.599,25

500.001 €-tik gorako aurrekontua duten obretarako
lizen­tzi­ak ................................................................    3.196,40

Lehen erabilerako lizen­tzi­ak:

Etxe­bizi­tza bakoi­tze­ko ................................................         76,35

Merkatari­tza lokalak: eraikitako m² bakoi­tze­ko .....            1,32

Hirugarren sektoreko erabilerako lokalak: eraikitako
m
² bakoi­tze­ko .......................................................            0,82

Garaje plaza bakoi­tze­ko ............................................         15,30

500 m² edo gu­txi­agoko azalera duten industria ba-
koi­tze­ko ..................................................................       384,60

500 m²-tik gorako azalera duten industria bakoi­-
tze­ko .......................................................................       769,20

Lerrokadurak, fa­txa­dako metro lineal bakoi­tze­ko ..            8,75

Aurreko lizen­tzi­ak luza­tze­a edo eskualda­tzea, kuota
likidoaren kopuruaren ehunekoaren arabera ..                   
.................................................................................     % 30,00

Lurzatiketa/bana­tzea ................................................       229,30

Merkatari­tza­rako lokala etxe­bizi­tza izatera alda­tze­a-
gatik edo alderan­tziz eskuratu beharreko lizen­-
tzia ..........................................................................       229,30

Lur mugimenduak egiteko lizen­tzia ..........................       502,15

4.3.    Hirigin­tza gaietan lizen­tzi­ak, baimenak eta espedienteak luzatu eta ematea.

Kontzeptua                                                                                                                                      

Hirigin­tza kuotak kobra­tzea ......................................    2.158,35

Konpen­tsa­zio Ba­tzor­dearen aldeko desjabe­tze espe-
dientea ...................................................................    1.963,80

Udalari urbanizazioa laga­tzea ..................................    6.384,20

Aurri espedientea ........................................................    1.393,70

Planeamenduko elementuen aldaketa: Ogasun eta Ondare ba­tzor­deak kasu bakoi­tza aztertuko du, administrazio kostuaren balorazioaren txos­tena egin ondoren

4.4.  Establezimenduak ireki­tze­ko eta instalazioak ezarri edo alda­tze­ko lizen­tzi­ak. 

1.    Jarduerak sailkatuak: I motatakoak.

Kontzeptua                                                                                                                                      

A)  Jarduera berriaren lizen­tzia:

1.    Merkatari­tza eta zerbi­tzu­etako lokalak ............       664,90

2.    Nekazari­tza­ko jarduerak ....................................       632,90

3.    Abel­tza­in­tzako jarduerak ...................................       632,90

4.    Industri jardueretarako lokalak .........................       870,15

B)  Jarduera legezta­tzea, handitu edo alda­tzea:    

Instalazioak legezta­tzea, jar­tze­a edo alda­tze­a (ur
biltegiak, haize egokitua, etab.) .........................                   
.................................................................................       664,90

C)  Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak:

Jarduera berari eusten bazaio eta jarduera eta ire-
kiera lizen­tzi­ak indarrean dagoen legediaren ara-
bera baldin badaude (mar­txan jarri aurreko komu-
nikazioa eta aurkeztu beharreko dokumentu
guztiak Udale­txe­an aurkeztuak badaude):

Lizen­tzi­an aldaketaren gai den jarduerari dagokion
kopurua .................................................................           %
50

2.    Jarduera sailkatuak: II motakoak.

A)  Jarduera berriaren lizen­tzia:

1.    Merkatari­tza eta zerbi­tzu­etako lokalak ............       387,05

2.    Nekazari­tza­ko jarduerak ....................................       368,85

3.    Abel­tza­in­tzako jarduerak ...................................       368,85

Kontzeptua                                                                                                                                      

4.    Ostalari­tza ............................................................       664,90

5.    Finan­tza erakundeen lokalak ............................       870,15

6.    Industri jardueretarako lokalak .........................       664,90

7.    ‑Garaje jardueretarako lokalak (garaje plaza ba-
koi­tze­ko) .................................................................         24,15

B)  Jarduera legezta­tzea, handitu edo alda­tzea                     
.......................................................................................       387,05

C)  Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak:

Jarduera berari eusten bazaio eta jarduera eta ire-
kiera lizen­tzi­ak indarrean dagoen legediaren ara-
bera baldin badauzkate:

Lizen­tzi­an aldaketaren gai den jarduerari dagokion
kopurua .................................................................           %
50

3.  Sailkatu gabeko jarduera.

A)  Jarduera berria:     

1.    Merkatari­tza eta zerbi­tzu­etako lokalak ............       387,05

B)  Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak,
jarduera berari eusten bazaio eta aurreko komuni-
kazioa ondo egina badago eta aurkeztu beharreko
dokumentu guztiak Udale­txe­an aurkeztuak badaude:

Lizen­tzi­an aldaketaren gai den jarduerari dagokion
kopurua .................................................................           %
50

4.5.  Su itza­lketa eta herri babeserako zerbi­tzu­ak.       

Kontzeptua                                                                                                                                      

Zerbi­tzu arduraduna, orduko ....................................         42,75

Zerbi­tzu­ko kideak, orduko ..........................................         37,40

Motobonba, orduko ....................................................         82,15

Mahukak, metroko ......................................................         10,60

Edapen handiko aparra isur­tzea, erabilitako 20 kiloko
bidoi bakoi­tze­ko ....................................................       233,15

Ibilgailua, orduko ........................................................         12,40

Motozerra, orduko .......................................................            4,30

Tresneria elektrogenoa, orduko .................................            8,30

Eskailerak, erremintak, sokak eta abar, orduko ......            4,10

4.6.  Udal hilerrian zerbi­tzu­ak eta emakidak gauza­tzea.

1.  Ehorzketa eta deshorzketa zerbi­tzu­ak eta horma-hilobien emakida.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Ehorzketak:

1.  Horma- hilobietan eta kolunbarioetan ......         90,00

2.  Panteioetan ...................................................       120,00

b)  Desehorzketak .....................................................       100,00

Emakidak:

a)  Horma-hilobian emakida 10 urte arte .............       676,00

b)  ‑Kolumbarioren emakida 10 urte arte .............                   
.................................................................................       328
,00

c)  ‑Horma-hilobi komunen hileta-eskubidea ematea
10 urte arte ...........................................................       218,00

Emakidaren luzapena

a)  ‑Horma-hilobian emakida luza­tze­a (5 urte)
(murrizketarik gabe) .............................................       338,00

b)  Kolumbarioren emakida luza­tze­a (10 urte) ....       328,00

c)  ‑Horma-hilobi komunen hileta-eskubidea ematea
luza­tze­a (10 urte) .................................................       218,00

2.  Gorpuaren lekualdaketa.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Lekualda­tzea ......................................................       150,00

b)  Gorpuzkinetarako kaxa ......................................         65,00

c)  hilarria jar­tzea .....................................................         50,00

3)  Hondakinaren murrizketak

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Gorpuzkin bat .....................................................         95,00

b)  2 gorpuzkin ..........................................................       130,00

c)  3tik 10 gorpuzkin arte ........................................       165,00

d)  10 gorpuzkin baino gehiago ..............................       210,00

4.7.  Saneamenduko zerbi­tzua.

Ur kon­tsu­moagatik ordaindu beharreko zenbatekoaren %81,65ekoa izango da (zergak sartu gabe).

4.8.  Hondakinen bilketa.

Bilketa motak:

A)  Eremu erresiden­tzi­ala eta landalurra:

ETXEBIZITZAK / VIVIENDAS

 

Zerbitzua

Servicio

Asteko zerbitzua

Servicio semanal

Tarifa koefizientea

Coeficiente tarifa

2020€/hiruhileko tarifa

Tarifa €/trimestre 2020

Hiriguneko etxebizitzak / Viviendas centro urbano

7

1,00

26,50

Hiriguneko etxebizitzak, konposta eginez gero / Viviendas centro urbano con compostaje

4

0,75

19,85

Landa eremuko etxebizitzak / Viviendas terreno rústico

7

0,85

22,55

Landa eremuko etxebizitzak, konposta eginez gero / Viviendas terreno rústico con compostaje

4

0,57

15,10

 

Merkataritza establezimenduak**

Zerbi­tzua                                                                                                                     €/hiruhileko

Jarduerarik gabeko lokala .........................................         19,85

Sor­tza­ile txi­kiak (gurpilik gabeko on­tzi­ak dituena)         31,75

Sor­tza­ile ertainak (organikorako 10 l + beste hon-
dakinen­tzat gurpildun on­tzi­ren bat dituena) ...         87,75

Sor­tza­ile handiak (gurpildun on­tzi­ak dituena) ma-
terial birziklagarria nahastua ez badago ..........       114,05

Sagardotegiak .............................................................       114,80

**  Landalur eremuan gara­tzen diren jarduerei aplikatuko diren koefiziente murriztaileak –bilketa motaren arabera–.         

Hondakinen bilketa zerbi­tzu­a jardueraren lokaleraino ailega­tzen ez bada: 0,85.

Landa eremuko jardueretan, konposta eginez gero: 0,57.

JARDUERA IBILTARIENTZAT / ACTIVIDADES AMBULANTES

 

Eguneko zerbitzua / Servicio diario

13,45

 

 

Kuota finkoa €

cuota fija

Kuota aldagaia (€/eguneko)

Cuota variable (€/día)

Kontuan hartuko da zenbateko finko bat eta eguneko zenbatekoa /
Se tendrá en cuenta un importe fijo y otro diario

Sortzaile txikia / Generador pequeño

23,55

1

Sortzaile handia/ Generador grande

47,20

2

 

B)  Eremu industrial:

I ERANSKINA

 

Hondakinen bilketa zerbitzua Industri, lantegi eta enpresetan - tasa aplikagarria

Kodea

Tarifaren deskripzioa

€/hiruhileko

1

Lokalak edo establezimenduaren azalera m2 bakoitzeko

0,20

2.1(1)

Erabiltzaileen esku utzitako material biriziklagarrietako frakzioen 1.000 litroko edukiontzi bakoitzeko, edota 1.000 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

24,45

2.2

Erabiltzaileen esku utzitako material biriziklagarrietako frakzioen 360 litroko edukiontzi bakoitzeko, edota 360 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

16,30

2.3

Erabiltzaileen esku utzitako errefus frakzioen 1.000 litroko edukiontzi bakoitzeko, edota 1.000 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

44,35

2.4

Erabiltzaileen esku utzitako errefus frakzioen 360 litroko edukiontzi bakoitzeko, edota 360 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

27,70

2.5

Erabiltzaileen esku utzitako inerte frakzioen 1.000 litroko edukiontzi bakoitzeko, edota 1.000 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

44,35

2.6

Erabiltzaileen esku utzitako inerte frakzioen 360 litroko edukiontzi bakoitzeko, edota 360 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

27,70

2.7

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 1.000 litzoko edukiontzi bakoitzeko edota 1.000 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

24,45

2.8

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 240 (edo 360) litroko edukiontzi bakoitzeko edota 240 (edo 360) litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

16,30

2.9

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 120 litroko edukiontzi bakoitzeko edota 120 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

7,15

2.10

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 40 litzoko edukiontzi bakoitzeko edota 40 litroko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

3,10

3.1

Inerteak biltzeko 1.000 litroko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

26,70

3.2

Inerteak biltzeko 360 litroko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

16,10

3.3

Errefusa biltzeko 1.000 litroko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

33,55

3.4

Errefusa biltzeko 360 litroko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

20,15

3.5*

Biohondakina biltzeko 1.000 litroko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

6,15

3.6*

Biohondakina biltzeko 240 (edo 360) litroko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

3,10

3.7*

Biohondakina biltzeko 120 litroko edo txikiagoa den edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

1,60

4

Zerbitzu bereziak

287,10

(1) Paper-kartoi eta ontzi arinak birziklatzeko edukiontziak izan ezik, betiere beste hondakin-frakzio batzuk nahasirik ez bada-ramatzate.

* Biohondakin bilketa gutxienez astean behin egingo da.

Hondakinak kargatzeko bitarteko laguntzaileak behar izanez gero, bitarteko horiek zerbitzuaren erabiltzaileak berak jarri beharko ditu.

 

II. ERANSKINA

 

Eraikin kolektiboetan dauden bulego eta enpresa txikiak

Kodea

Tarifen deskripzioa

€/hiruhileko

10

Lokal edo establezimenduaren azalera =< 50 m2

49,65

11

50 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera =< 100 m2

59,5

12

100 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera = < 150 m2

71,4

13

150 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera = < 200 m2

85,7

14

200 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera = < 250 m2

112

15

250 m2 > Lokal edo establezimenduaren azalera

123,45

 

4.9.  Ur hornidura.

Tarifak:

Kontzeptua                                                                                                                                      

Banakako kontagailua duten etxe­bizi­tzen ­etxeko
erabilera arrunterako hornidura ........................         12,85

Salbuespena: ez zaie tarifa hau aplikatuko familia
bakarreko etxe­bizi­tzei (etxe­bizi­tza isolatuak, parea-
tuak eta atxi­kitakoak). Etxe­bizi­tza horiei kalibrearen
araberako tarifa aplikatuko zaie, hots, gainerako hor-
niduren atalean ezarritako kalibrearen araberakoa.

Kontagailu orokorra duten etxe­bizi­tzen ­etxeko erabi-
lera arrunterako hornidura. Ordaindu beharreko
kuota honela kalkulatuko da: banako kontagai-
luaren tarifa bider finkan dauden abonatuen
kopurua .................................................................         12,85

Salbuespena: ez zaie tarifa hau aplikatuko bizi-
lagunen komunitateetako instalazio edota zerbi­tzu
komunetarako kontagailu orokorrei (berogailuak,
atarien garbiketa). Horiei kalibrearen araberako
tarifa aplikatuko zaie, hots, gainerako horniduren
atalean ezarritako kalibrearen araberakoa.

Gainerako hornidurak:

                                                                                                                                                             

13 mm-ko kalibrea ......................................................         19,05

15 mm-ko kalibrea ......................................................         21,90

20 mm-ko kalibrea ......................................................         22,55

25 mm-ko kalibrea ......................................................         30,90

30 mm-ko kalibrea ......................................................         41,65

40 mm-ko kalibrea ......................................................         53,80

50 mm-ko kalibrea ......................................................         63,15

65 mm-ko kalibrea ......................................................       110,75

80 mm-ko kalibrea ......................................................       144,35

100 mm-ko kalibrea ...................................................       205,15

— m³ko kon­tsu­mo, erabil­tzai­learen eta zatien arabera bereiztu beharko da.

1.    Etxe­etako hornidura, hiri-lurrean eta landa-lurrean (baserriak).

                                                                                                                                                             

65 m³ arte ....................................................................            0,57

65 m³ baino gehiago ..................................................            1,07

2.    Merkatal eta garajeetako hornidurak.

                                                                                                                                                             

35 m³ arte ....................................................................            0,74

35 m³ baino gehiago ..................................................            1,23

3.    Ostalari­tza, industria, eta zerbi­tzu­etako hornidurak.       

                                                                                                                                                             

65 m³ arte ....................................................................            1,04

65 m³tik gora 600 m³ra bitartean ............................            1,91

600 m³ baino gehiago ................................................            2,30

4.    Eraikun­tza, obra eta zundaketako jardueretako hornidurak.

                                                                                                                                                             

50 m³ arte ....................................................................            1,64

50 m³ baino gehiago ..................................................            2,10

5.    Sute aurkako hornidurak

Zatirik gabe: 0,49 € x m³ (saneamenduan salbue­tsi­ta).

6.    Jabedun finkak urezta­tze­ko eta igerilekuetako hornidurak.

                                                                                                                                                             

500 m³ arte .................................................................            1,80

500 m³ baino gehiago ................................................            2,26

7.    Udale­txe­ko eta bere Erakundeetako, Autonomiadunetako zein Patronatuetako hornidurak.

Etxe­etako kuota:

                                                                                                                                                             

65 m³ arte ....................................................................            0,57

65 m³ baino gehiago ..................................................            1,07

8.    Ondoko taldeetako hornidurak: Ikaste­txe, ospitale, anbulatorio (Osakide­tza­ren menpean dauden osasun zerbi­tzu­ak), hirugarren adineko egoi­tza, Udalak aitortutako Auzo Elkarte, eta Udalaren Intereserako elkarteen erregistroan inskribatutako Elkarte, DYA eta Guru­tze Gorria.

Etxe­etako kuota:

                                                                                                                                                             

65 m³ arte ....................................................................            0,57

65 m³ baino gehiago ..................................................            1,07

— Udal sarearekiko hartuneak.

1.    Obra hartuneak.

Obra hartunerako zein behin betikorako zenbateko berdinak eskatuko dira, eta, erabilitako kalibrearen arabera izango dira zenbatekoak horiek.

2.    Behin betiko hartuneak.

Kalibre mota                                                                                                                                    

15 mm-rainokoak ........................................................       276,00

20 mm ..........................................................................       331,20

25 mm ..........................................................................       397,95

30 mm ..........................................................................       511,65

40 mm ..........................................................................       625,30

50 mm ..........................................................................       739,00

60 mm ..........................................................................       852,70

60 mm suterako ..........................................................       454,75

80 mm ..........................................................................    1.023,30

80 mm suterako ..........................................................       511,65

100 mm ........................................................................    1.134,00

100 mm suterako ........................................................       625,30

3.    Behin betiko hartuneak ordeztu edo handiago­tze­agatik eskaturiko hartunearen preziotik benetan ezarritako hartunean preziora dagoen tartea.

— Sarera lo­tze­ko eskubideak.

Kalibre mota                                                                                                                                    

15 mm ..........................................................................         88,30

20 mm ..........................................................................       132,45

25 mm ..........................................................................       198,93

30 mm ..........................................................................       284,25

40 mm ..........................................................................       397,95

50 mm ..........................................................................       670,80

50 mm suterako ..........................................................       369,50

60 mm ..........................................................................       852,70

60 mm suterako ..........................................................       466,20

80 mm ..........................................................................       994,85

80 mm suterako ..........................................................       500,30

100 mm ........................................................................    1.193,80

100 mm suterako ........................................................       596,95

— Kontagailuak azter­tzea.

Diámetroa                                                                                                                                        

13 mm ..........................................................................         44,15

15 mm ..........................................................................         49,70

20 mm ..........................................................................         55,25

25 mm ..........................................................................         62,55

30 mm ..........................................................................         68,25

4.14.  Uztaileko udalekuak.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Kanpamendu irekien matrikula:

Arrunta .........................................................................         99,00

Gizarte lagun­tza jaso­tzen duten familietako haurrek                    
.................................................................................            9,90

b)  Udako jardueren matrikula: Zerbi­tzu­aren
emakidaren araberako tarifa.

c)  Onura fiskalak: 7. artikulua ezarriko da.           

4.15.  Hernaniko Udaleko Zerbi­tzu Sozialak. 

2019ko tarifak manten­tzen dira.

4.16.  Hernaniko Udal Kiroldegia zerbi­tzu­ak erabil­tzea.

                                                                                                                                                             

a)  Kiroldegian hamabi hilabetez abonatutakoen
kuotak.

Familiarra ....................................................................       234,15

Banakakoa ..................................................................       154,80

Adin­txi­kikoa .................................................................         97,10

Kirolari federatua ........................................................         18,65

b)  Kiroldegian sei hilabetez abonatutakoen
kuotak.

Familiarra ....................................................................       152,00

Banakakoa ..................................................................       100,50

Adin­txi­kikoa .................................................................         63,15

c)  Kanpoko kirol instalazioen erabilpen kuota
(hi­tzar­mena).

Kirolari federatua ........................................................         18,65

d)  Erabil­tzai­leen­tza­ko zerbi­tzu­ak (abonatuak).

Sauna, saio 1 ..............................................................            3,65

Sauna, 5 saio ..............................................................         16,05

Sauna, 10 saio ............................................................         28,50

Squasha, saio 1 ..........................................................            5,05

Squasha, 5 saio ..........................................................         20,65

Squasha, 10 saio ........................................................         35,90

Pilotalekua, ordu 1 .....................................................         11,45

Pilotalekuko argia, ordu 1 ..........................................            6,15

1. pista .........................................................................         39,05

2. pista .........................................................................         33,40

Igerilekuko kale 1 ........................................................         33,40

Kaiolako gil­tza puska­tzea ..........................................         80,75

Takilako gil­tza gal­tze­a edo puska­tzea .....................            5,05

Karneta gal­tze­a edo puska­tzea ................................            3,35

e)  Erabil­tzai­leen­tza­ko zerbi­tzu­ak (abonu gabe-
koak).

Adin­txi­kikoak sarrera ..................................................            3,75

Adindunaren sarrera ..................................................            5,80

Sauna, saio 1 ..............................................................            3,65

Squasha, saio 1 ..........................................................            5,05

Pilotalekua, ordu 1 .....................................................         11,40

Pilotalekuko argia, ordu 1 ..........................................            6,15

1. pista .........................................................................         39,10

2. pista .........................................................................         33,45

Igerilekuko kale 1 ........................................................         33,45

Kaiolako gil­tza puska­tzea ..........................................         80,75

Takilako gil­tza gal­tze­a edo puska­tzea .....................            5,05

Karneta gal­tze­a edo puska­tzea ................................            3,35

f)  Atala ber­tan behera uzten da.

g)  Kiroldegiko instalazioak aloka­tze­ko prezioak:
ikuskizunetarako, kirolazkanpoko emanaldietarako
edo maila profesionaleko kirol ekialdetarako: Pilo-
talekua edo kirol pista ordu bakoi­tze­ko.

Astegunetan, 22:00ak arte ........................................         99,15

Astegunetan, 22:00etatik 06:00 arte .......................       153,40

Igande edo jaiegunetan 22:00 arte ..........................       112,20

Igande edo jaiegunetan, 22:00etatik 06:00 arte ...       171,40

Aparteko orduak .........................................................       228,15

Fidan­tza .......................................................................    1.840,80

— Aloka­tze­ko eskaria egi­te­rakoan hi­tza­rtutako orduak baino gehiago irauten badu ekitaldiak, ordu bakoi­tza­rengatik edo gainditutako ordu-zatiagatik 226,35 € ordaindu behar du antola­tza­ileak.

— Antolatutako ikuskizunetan, kirolez kanpoko ekin­tze­tan edo kirol ekin­tzak profesionaletan, publizitatearengatiko, irudi-eskubideengatiko edo sarrera salmentarengatiko diru-sarrerarik balego, bildutako diru-kopuruaren %10 ordaindu behar da.       

— Pilotalekua edo instalazioak behar bezala erabiliko direla berma­tze­ko 1.826,20 €tako fidan­tza ordaindu behar da.

— Fidan­tza hori udal kiroldegiko bulegoetan ordaindu behar da, dena delako ikuskizuna edo ekin­tza egin baino lehen, legeak agindutako eran

— Ordaindu beharreko guztiak ordaindu eta kirol zuzendariaren aldeko txos­tena jaso ondoren itzu­liko da fidan­tza.   

— Irabazi asmorik gabeko elkarteek eska­tzen edo antola­tzen dituzten ekitaldietan, ekitaldi hu­tsak irauten duten denbora baino ez dute ordaindu beharko antola­tza­ileek: esan nahi da tarifak ez diola ukituko ekitaldi antolatu ahal izateko behar den munta­tze edo desmunta­tze denborari.             

4.17.  Poten­tzi­alki arrisku­tsu­ak diren animaliak udal erregistroan inskribi­tzea.       

Kontzeptua                                                                                                                                      

Arrisku­tsu­ak izan daitezkeen animaliak Udal Erregis-
troan inskriba­tze­a eta arrisku­tsu­ak izan daitez-
keen animaliak eduki­tze­agatik baimena ema-
teagatik edo berri­tze­agatik .................................         76,00

4.18.  Dokumentuak eta beste material ba­tzuk.

— Udal­tza­ingoaren zerbi­tzu­ak.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Atestatuen kopia ................................................         20,05

b)  Karabinak baimen­tzea ......................................            8,30

c)  Hainbat txos­tenen kopia ....................................            8,30

d)  Istripuen adostasuneko txos­tenen kopia .........                   
.................................................................................            8,30

e)  Trafikoko Istripuen atestatuen kopiak .............                   
.................................................................................         85,10

— Fotokopiak.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  DIN A4 (bakoi­tze­ko) ............................................            0,15

b)  DIN A3 (bakoi­tze­ko) ............................................            0,25

c)  DIN A2 (bakoi­tze­ko) ............................................            0,50

d)  DIN A0 (bakoi­tze­ko) ............................................            3,30

e)  DIN A1 (bakoi­tze­ko) ............................................            1,70

f)  Kopia paper orrian (m²) ......................................            3,30

g)  Bidal­tze­agatik errekargua .................................            5,80

h)  Informatika zerrendak, bakoi­tzak ....................            4,85

— Errepografia zerbi­tzua.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Irudi digitalizatua ...............................................            0,80

b)  Internet bidez bidalitako irudia (<100kb) .......            0,80

c)  100 kb gehiagorengatik, bakoi­tza­rengatik ......            0,40

d)  Zuri bel­tze­an inprimatutako orria ....................            0,12

e)  Koloretan inprimatutako orria ...........................            0,15

f)  Koloretan inprimatutako irudia .........................            0,80

g)  Koloretan inprimatutako irudia ........................            0,80

h)  Argazki paperean inprima­tzea .........................            0,80

9)  CD-ROMean ematea ..........................................            3,90

4.19.  Sus­ta­tzai­le partikularrak udalaren kartografia egunera­tze­agatik.

Kontzeptua                                                                                                                                      

Urbanizazio proiektuak (ondoriozko azalera publi-
koa neur­tzea):

Lehengo hektarea edo zatia ......................................    1.090,25

Handik aurrerako bakoi­tza ........................................       675,55

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, eraikun­tza berri-
ko eraikinen­tzat emanak:

Lehengo hektarea edo zatia ......................................    1.090,25

Handik aurrerako bakoi­tza ........................................       675,55

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, kartografia
alda­tze­a ekarriko duten eraisketak egiteko emanak:

Lehengo hektarea edo zatia ......................................       675,55

Handik aurrerako bakoi­tza ........................................       675,55

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, fa­txa­den lerrokadu-
rari edo bide publikoari nolabait eragiten dioten
eraikin eraberri­tze­ak egiteko emanak ...............       675,55

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, eraikinak al­txa­tzeko
emanak ..................................................................       241,10

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, eraikinak handi­tze-
­ko emanak .............................................................       363,10

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, gero eraikun­tza
lizen­tzi­arik eskatuko ez duten lur mugimen-
duak egiteko emanak ..........................................       373,25

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak, jolas lekuak, aisial-
diko tokiak edo an­tze­koak estal­tze­ko emanak .       181,00

Obra handiak egiteko lizen­tzi­ak,zuinketak egiazta-
­tze­ko ekipo topografikoa beharrezkoa duten
obra handietarako lizen­tzi­ak ..............................       382,20

5.    IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN IBILGETU, BERTATIK
JASO ETA ONDOREN ZAIN­TZA­PEAN EDUKI­TZE­KO ZERBI­TZU PUBLIKOAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Ibilgailua erretira­tzea:

Bizikletak eta ziklomotoreak, bakoi­tza­rengatik .......         12,90

Motozikletak, trizikloak, moto-karroak eta an­tze­ko
beste ibilgailuak, bakoi­tza­rengatik ....................         25,90

Turismoak eta 3.499 kg-ko tara arteko ibilgailuak,
bakoi­tza­rengatik ...................................................         83,75

Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, au-
tobusak eta 3.500 kg-ko taratik gorako tonelajea
duten ibilgailu bakoi­tza­rengatik ........................       177,05

b)  Erretiratutako Ibilgailuen depositua eta zain­tza:

Bizikletak eta ziklomotoreak, egun edo zatiki bakoi­-
tza­rengatik ............................................................            5,65

Motozikleta, trizikloak, moto-karroak eta an­tze­ko bes-
telako ibilgailuak, egun edo zati bakoi­tza­rengatik                                                    9,00

Turismoak eta 3.499 kg-ko tara arteko tonelajea du-
ten ibilgailuak, egun edo zati bakoi­tza­rengatik ..................      16,85

Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, auto-
busak eta 3.500 kg-ko taratik gorako tonelajea
duten ibilgailuak, egun edo zati bakoi­tza­rengatik                   
.................................................................................         35,95

6.    ZERBI­TZU­AK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK
BURU­TZE­AGATIKO PREZIO PUBLIKOAK

6.1.    Zerbi­tzu bereziak erabil­tzea.

Kontzeptua                                                                                                                                      

a)  Udal jabe­tza­ko hesiak erabil­tzea:

Hesi metalikoak, unitate eta eguneko ......................            0,50

Oholesiak, unitateko eta gehienez ere 5 eguneta-
rako (5 eguneko epea gaindituz gero: 2,30 €
gehiago unitateko eta eguneko) .........................         12,05

b)  Udal zapalgailua erabil­tzea, orduko ..........                   
.......................................................................................         38,80

c)  Desataska­tze­ko kanabera eta mahukak,
unitate eta eguneko:

Desataska­tze­ko kanaberak .......................................            0,40

Mahukak ......................................................................            4,90

d)  Udal kamioi garabia erabil­tze­a (gidari eta
guzti) orduko ................................................................         88,30

e)  Udal dunperra erabil­tze­a orduko ...............         22,10

f)  Udalaren ohol­tza aloka­tzea:

100 m² -ko ohol­tza eguneko ......................................       292,75

25 m² -ko ohol­tza eguneko ........................................         60,40

Ohol­tza estalia, gehienez ere 5 egunez (5 eguneko
epea gaindituz gero: 424,20 € gehiago egune-
ko) ...........................................................................    3.633,80

g)  Bandexa bibra­tza­ilearen errenta, orduko .         16,65

6.2.  Ikuskizunetarako sarrerak.

                                                                                                                                                             

A)  Urteroko zikloak:

Haurrak ........................................................................            3,00

Helduak ........................................................................            7,50

Helduak bonoa ............................................................         18,00

B)  Zinea:

Haurrak ........................................................................            2,70

Helduak ........................................................................            4,00

Ikuslearen eguna ........................................................            2,50

C)  Emanaldi bereziak:

Emanaldi tipo A sarrerak ...........................................         10,00

Emanaldi tipo B sarrerak ...........................................         15,00

Bigarrena.    Ondasun Higizienen gaineko Zergaren ordenan­tza­ren 6 artikulua alda­tzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin eta onar­tze­a ondoko testua:

6. artikulua.

Zerga honetatik salbue­tsi­rik daude titularitate publikoko osasun zentroak; zentro horien berezko xedeak bete­tze­ko zuzenean balia­tzen badira.  

Hirugarrena.  Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordenan­tza­ren 2 artikuluaren e) apartatua alda­tzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, horrela izango da:

2. artikulua.

e)  Mugikortasun murriztua duten per­tso­nen­tzat egokitutako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onar­tzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak, per­tso­na desgaituen izenean matrikulatuta daudenean.

Era berean, salbue­tsi­ta daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaitasuna duten per­tso­nen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabil­tze­ko badira. Salbuespen hau zirkunstan­tzi­a horiek bete­tzen diren artean aplikatuko da, desgaitasuna duten per­tso­nek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraia­tze­ko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik aplikatuko zaizkie horien onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutako ondorioei begira, honako hauek hartuko dira per­tso­na desgaitu­tzat:

a)  Minusbalitasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta 100eko 65ekoa baino txi­kiagoa duten per­tso­nak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbalitasun maila aitortu, ezarri eta kalifika­tze­ko prozedurari buruzkoak, III. erans­ki­ne­an jaso­tzen duen baremoaren A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren, D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago lor­tzen dituztenean.

b)  Minusbalitasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duten per­tso­nak.

Aurreko a) eta b) letretan aipatutako per­tso­nak mugikortasun murriztuko A egoeran badaude 1971/1999 Errege Dekretuak 3. erans­ki­ne­an jaso­tzen duen baremoaren arabera, 14 zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gurpil aulkia eramateko egokituta badago. 

Salbue­tsi­ta daude, baita ere, guraso-ahal, tutore­tza edo kuradore­tza dela-eta ardurapean minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duen per­tso­na bat duten per­tso­nen jabe­tza­ko ibilgailuak. Ibilgailu bat baino gehiago badute jabe­tzan, ibilgailu bakarrak izango du salbuespena. Minusbaliotasuna duen per­tso­naren bat ardurapean duten per­tso­nek Udalaren aurre­an egiaztatu behar dute minusbaliotasun maila eta minosbaliotasuna duen per­tso­narekin duten harremana.

2. artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipa­tzen diren salbuespenak gozatu ahal izateko, interesatuek eskaera bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek salbuespena onartu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela froga­tze­ko.

3.    Aurreko apartatuan jasotakoaren ondorioei begira, ibilgailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatuta, eta zergaz salbuesteko eskaera Udale­txe­ko Erregistro Orokorrean ida­tziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriok eran­tsi­ko dizkiote

a)  Desgaitasuna duten per­tso­nek gidatutako ibilgailuak:

— NANren fotokopia.

— Organo eskudunak emandako minusbalitasun-ziurtagiria.

— Gida­tze­ko Baimenaren aurrealdearen eta atze­aldearen fotokopia.

— Zirkulazio Baimenaren fotokopia, desgaitusuna duen per­tso­naren izenean.

— Ibilgailuen Fi­txa Teknikoaren fotokopia.

— Ohiko gidaria azal­tzen den ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia.

— Ibilgailua berak bakarrik erabil­tzen duela dioen zinpeko adierazpena.

b)  Desgaitasuna duen per­tso­nak garraia­tze­ko ibilgailuak: 

— Desgaitasuna duen per­tso­naren eta ibilgailuaren ohiko gidariaren NANren fotokopiak.

— Organo eskudunak emandako minusbalitasun-ziurtagiria.

— Zirkulazio Baimenaren fotokopia, desgaitasuna duen per­tso­naren izenean.

— Ohiko gidari gisa azal­tzen den ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia.

— Ibilgailuen Fi­txa Teknikoaren fotokopia.

— Ibilgailua salbuespenaren onuraduna garraia­tze­ko bakarrik erabil­tzen dela dioen zinpeko adierazpena.

c)  Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta nekazari­tza­ko makinaria.

— Zirkulazio baimenaren fotokopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen Ziurtagiriaren fotokopia. 

— Nekazari­tza­ko makinariaren Inskripzio Txar­te­la­ren fotokopia. Edo bestela, Gi­puz­koako Foru Aldundiko Nekazarita eta Ingurumen Departamentuko Nekazari­tza­ko Makinariaren Erregistro Ofizialean Alta eman izanaren ziurtagiria, ibilgailuaren titularraren izenean egina nahitaez.

4.    e) eta g) apartatuetean ezarritako salbuespen eskaera egin den dataren hurrengo zerga-periodotik aurrera izango dute efektua, eta zirkunstan­tzi­a horiek manten­tzen diren artean aplikatuko dira. Dena dela, salbuespena zergaren likidazioa irmoa izan baino lehen eska­tzen denean, salbuespena emango da baldin eta hartaz goza­tze­ko beharre­tsi­tako eskakizun guztiak bete­tzen badira tributuaren obligazioa sor­tzen den egunean.

Aurreko paragrafoan ezarritakoari utzi gabe, Udalak edozein unetan errekeritu ahalko du 3. atalean aipaturiko dokumentazioa berriro akredita dadin, halako moduan non, baldin errekerimendu hori bete­tzen ez bada, salbuespena automatikoki geratuko baita baliogabetua.

5.    1. ataleko e) letrak aipa­tzen duen salbuespen horretarako eskubidea izango bada, beharrezkoa da ibilgailua desgaitasuna duten per­tso­nen erabilera esklusiborako destinatua egotea. Horrek, beraz, ibilgailuak zirkula­tzen duenean beti barruan egotera obliga­tzen du.

Gainera, honako bal­din­tza hauek guztiak bete behar dira:

A)  Desgaitasuna duten per­tso­nek gidaturiko ibilgailuak:

Per­tso­na minusbaliatuen izenean matrikulaturiko eta desgaitasuna duten per­tso­nek gidaturiko ibilgailuen erabilera esklusiboak nahitaezko­tzat eska­tzen du ibilgailua esklusiboki gida­tze­a haren gidari den desgaitasuna duten per­tso­na titularrak. Eskakizun hori, ordea, ez da bete­tzen ibiligaluak beste gidari ohiko edo baimendun bat duenean, haren titular den desgaitasuna duten per­tso­nez gain. Ondorioz, baldin eta aseguru-polizan, ibilgailuaren titularra den desgaitasuna duten per­tso­nez gain, beste gidari ohiko edo baimendun bat ageri bada, ulertuko da ibilgailua ez dagoela desgaitasuna duen per­tso­naren erabilera esklusibora destinatua.

B)  Desgaitasuna duten per­tso­nak garraia­tze­ra destinaturiko ibilgailuak:

Ibilgailua desgaitasuna duen per­tso­na garraia­tze­ra esklusiboki destinatua dagoela kon­tsi­dera­tzeko, kontuan hartuko da ea ibilgailua per­tso­na hori garraia­tze­ko egokitua dagoen edo zer kalifikazio duen haren minusbalitasun graduak, zein per­tso­na horren minusbaliotasunaren Kalifikazioko Ebazpenean etorriko baita ezarria. Ebazpen horretan, elbarritasunaren gradua finka­tze­az gain, hurrengo baremo hauetako edozein egiaztatu beharko du:

— Hirugarren per­tso­nen beharra determina­tze­ko baremoa. Zailtasun hori existi­tzen dela kon­tsi­deratuko da baldin eta onuradun ustekoa baremoko A) atalean (Desplazamendua) sartua badago, gu­txie­nez 2 puntu lor­tzen dituenean.           

— Per­tso­na minusbaliatuari garraio publiko kolektiboak erabil­tze­a eragozten dion mobilitateko zailtasunik existi­tzen ote den determina­tze­ko baremoa. Zailtasun hori existi­tzen dela kon­tsi­deratuko da baldin eta onuradun ustekoa baremoko A (Aulkiak), B (Bastoiak) edo C (Jokabidea) ataletan deskribaturiko egoeretakoren batean sartua aurki­tzen bada, edo, ez egonda ere, gu­txie­nez 7 puntu lor­tzen dituenean aipaturiko baremo horretako gainerako ataletan jasoriko egoeretakoren batean aurki­tzen delako.

Desgaitasuna duen per­tso­na adin txi­kikoa bada edota adimen-desgaitua bada, garraia­tze­ra esklusiboki destinatua dagoela kon­tsi­dera­tzeko, bakarrik eskatuko da desgaitasuna duen per­tso­na, ohiko gidariaren guraso-ahal, tutore­tza edo kuradore­tza dela-eta ardurapean dagoela egiazta­tzea. Udalaren aurre­an egiaztatu beharko da ardurapenaren egoera eta ohiko gidariak minusbalitasuna duen per­tso­narekin duen harremana.

Salbuespen hau sustenga­tzen duen bal­din­tza espresuki ez bete­tze­ak, zeinek xeda­tzen baitu per­tso­na minusbaliatuen izenean matrikulaturiko ibilgailuak esklusiboki erabil­tze­ko direla, berekin ekarriko ditu hurrengo ondorio hauek:

— 1. aldian: salbuespena urtaldi batez erreboka­tzea; hain zuzen, bete eza gertatu deneko hartan.

— 2. aldian: salbuespena 3 urtaldiz erreboka­tzea; hain zuen, bete eza gertatu deneko hartan eta hurrengo bietan.   

— 3. aldian: salbuespena 5 urtaldiz erreboka­tzea; hain zuzen, bete eza gertatu deneko hartan eta hurrengo lauretan.             

— 4. aldian: salbuespena behin betiko erreboka­tzea

Laugarrena.  Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren ordenan­tza­ren 6. artikulua alda­tzea, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, horrela izango da:

6. artikulua.

1.  Oro har, hobaria eskaera egin ondorengo ekitalditik aurrera hasten da aplika­tzen, eta ez du atze­rako eraginik. Dena den, onura fiskala likidazioa irmoa izan baino lehen eska­tzen denean, onura emango da baldin eta hobaria jaso­tze­ko bal­din­tzak zerga sor­tzen den egunean bete­tzen badira.          

Hobaria interesatuek eskatu beharko dute eta ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adierazi behar dute. Interesatuek Udalerri honetan erroldatuta egon behar dute. Udal Administrazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat luzatuko du eman dela froga­tze­ko.

2.  Ibilgailu historikoek %100eko hobaria izango dute. Ibilgailuaren titularra per­tso­na juridikoa bada ez da hobaria onartuko.

3.  Fabrikazio egunetik edo lehen matrikulaziotik kontatuta gu­txie­nez hogeita hamar urteko an­tzi­natasuna dutenek ondoko hobaritik bat izango dute:          

3.1.  %90eko hobaria izango dute zerga kuotan, bizikide­tza-unitatearen kideen izenean ibilgailu bakarra badago jabe­tzan.

3.2.  %50eko hobaria, bizikide­tza-unitatearen kideen izenean gehienez bi ibilgailuak badaude jabe­tzan. Ez dira kontuan hartuko kamioiak, (ezta bidaiariak eraman ezin dituzten lanerako ibilgailuak ere) traktoreak, trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdi-atoiak, eta autobusak.


4.    Hobariak 2. eta 3 zenbakietan aipatutako zerga kuotari aplikatuko zaizkio. Bizikide­tza­ren kideek ibilgailu bat baino gehiago badute jabe­tzan, ibilgailu bakarrak izango du hobaria.             

5.    Zerga kuotaren %75eko hobaria izango dute bal­din­tza hauetakoren bat bete­tzen duten ibilgailuek:    

a)  Etxe­tik dakarren homologazioaren arabera gas naturalarekin, gas natural konprimatuarekin (GNK), gas natural likidotuarekin (GNL) edo petrolio-gas likidotuarekin (PGL) higiarazitakoa izatea, edo hidrogenozko ibilgailua (HICEV) edo erregai-piladuna izatea, betiere IIbilgailuen Araudi Orokorraren arabera «0 emisioko ibilgailua» edo «ECO ibilgailua» baldin bada.

b)  Motor hibridoa izatea, etxe­tik bertatik homologatuta datorrena, betiere Ibilgailuen Araudi Orokorraren arabera «0 emisioko ibilgailua» edo «ECO ibilgailua» baldin bada.

Hobaria eskatu beharrekoa da, eta, onartuz gero, hurrengo hiru ekitaldietan balio du.

6.    Zerga kuotaren %95eko hobaria izango dute Motor elektrikoa duten ibilgailuek, etxe­tik bertatik homologatuta datorrena, betiere Ibilgailuen Araudi Orokorraren arabera «0 emisioko ibilgailua» edo «ECO ibilgailua» baldin bada.

Hobaria eskatu beharrekoa da, eta, onartuz gero, hurrengo bost ekitaldietan balio du.

7.    Edozein hobari jaso ahal izateko, ezinbestekoa da Udaleko ogasunean ino­lako zorrik ez izatea. Aldi berean, ibilgailuek ITV egunean izan behar dute eta dagozkion aseguru kontratatuta izan behar dute. Horretarako aurkeztu beharko da dagokion agiriak (ibilgailuaren fi­txa teknika ITV-ko zigiluekin eta indarreko aseguru-polizaren ordainagiriaren fotokopia.             

Bosgarrena.  Administrazio Zerbi­tzu­ak Eskaini edo Udal Jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasen ordenan­tza fiskalaren 2. eranskinaren 5. atala (Hirigin­tza­ko lizen­tzi­ak ematea izenekoa) alda­tze­a ondoko testua gehituta, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, horrela izango da:

5.  Hobariak:

1.    Tasaren 100eko 90eko hobaria izango dute:     

1.— Babes ofizialeko etxe­ak eraiki­tze­ko obra baimenek.         

2.— Eusko Jaurlari­tzan dauden Berregoki­tze Babesturiko egitasmoen barruan dauden etxe­bizi­tza edota lokalek %90aren hobaria izango dute ordaindu behar den kuotan.

3.— Jabekideen elkarteek egindako diruz lagundutako obrak, betiere obra horiek egiten badira jabari publikotik jendea bizi den eraikinetara joa­te­ko traba arkitektonikoak ken­tze­ko, igogailu baten bidez, edota gurpil-aulkia beharrezkoa dutenen­tzat jaso­tza­ile baten bidez.

4.— Interes bereziko obrek edo udal onurakoak izendatuta daudenean arrazoi sozial, kultural edo historiko-artistikoengatik edo enplegua susta­tze­ko baliagarriak gerta­tze­agatik. Izendapena Udal Ba­tza­rrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, ba­tza­rkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.     

2.    Tasaren 100eko 50eko hobaria izango dute:     

1.— Eusko Jaurlari­tzak bul­tza­tutako Bizigune programaren barruan burututako obrak. Interesatuek eskatu beharko dute hobaria, behar bezala adierazita eta egiaztatuta etxe­bizi­tza Bizigune programan sartuko dela (Alokabiderekin aurkeztutako eskaera kontrastatuko da)

3.    Aurreko idatz zatian arautuetako hobari fiskalen onuradun izan ahal izateko ezin da udal ogasunean zorrik izan. Espediente bakar batean per­tso­na bat baino gehiago baldin badago inplikaturik eta horietakoren batek udal ogasunean zorrik baldin badu, hobari fiskala kalkula­tze­rakoan zordunari dagokin ehunekoa deskontatuko da. Aldez aurretik interesatu guztiei 10 eguneko en­tzu­naldia emango zaie. Epe horretan, dauden zorren espedientea eba­tzi beharko da.

Seigarrena.  Administrazio Zerbi­tzu­ak Eskaini edo Udal Jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasen ordenan­tza fiskalaren 8. erans­ki­ne­an (Hondakinen bilketa, eremu erresiden­tzi­ala eta landalurra, izenekoan), 2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, tarifak aplika­tze­ko arau berri bat onar­tzea:

5.  Sagardotegiek ezarritako tarifa propia ordainduko dute urteko «txo­tx» denboraldiari dagozkion hiruhilekoak.

Hori guztia Gi­puz­koako Hazienda Lokalak arau­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluan agindutakoa bete­tze­arren argitara­tzen da, guztiek honen berri izan dezaten eta arau horretan aurreikusitakoak eragina izan dezan.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan xedatutakoekin bat, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzak finka­tze­a eta alda­tze­a onesten zuten erabakien aurka, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren dagokion Salaren aurre­an administrazioarekiko auzi errekur­tso­a jarri ahal izango dute interesatuek bi hilabeteko epe barruan, Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita.            

Dena den, eta aipatutako arauak baimen­tzen duen bezala, interesatuek hautazko errekur­tso­a aurkeztu ahal izango dute Gi­puz­koako Auzitegi Ekonomiko Administratibo Foralaren aurre­an, administrazioarekiko auzitarako bideari ekin aurretik, argitalpen hau Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera hasita hilabete bateko epean.

Euskarazko eta gaztelaniazko testuen artean kontraesanik edo inkoheren­tzi­ak an­tze­manez gero, euskarazko testuak izango du balioa.

Hernani, 2019ko azaroaren 18a.—M. Isabel Sanchez Perez, Ogasuneko zinegotzi delegatua.           (7280)