1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

50/2019 Foru Dekretua, urriaren 14koa, Gi­puz­koako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzko uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretua alda­tzen duena.

Uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak (uztailaren 2ko Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala, 125. zk.) Gi­puz­koako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egitura ezarri zuen 2019-2023ko agintaldirako.

Aipatutako foru dekretuaren 4. artikuluak Gobernan­tza Departamentuaren egitura organikoa finkatu zuen, bost zuzendari­tza nagusik osatuta. Horien artean dago Estrategia Digitaleko Zuzendari­tza Nagusia, 2017an sortutakoa orduko Gobernan­tza­ko eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuan: internet nahiz ingurune digitaleko beste tresna ba­tzu­en bidez Gi­puz­koako Foru Aldundiaren komunikazio gaitasuna optimiza­tze­ko eta ingurune horretan Aldundiaren koka­tze zuzena indar­tze­ko eta kudea­tze­ko xedez, sortu ere.   

Hau da, Estrategia Digitaleko Zuzendari­tza Nagusiak eginkizun asko parteka­tzen ditu Diputatu Nagusiaren Alorreko Komunikazio Zuzendari­tza Nagusiarekin. Horregatik, beharrezkoa da bi zuzendari­tza nagusi horiek etengabe koordinatuta egotea; eta hori errazago lor­tzen da biak departamentu berdinean izanda. Horrenbestez, oinarrizko departamentu egitura aldatu behar da, Estrategia Digitaleko Zuzendari­tza Nagusia Diputatu Nagusiaren Alorrean sar­tze­ko.

Halaber, segurtasun juridikoko arrazoiak tarteko, eta Diputatu Nagusiaren Alorrean ber­tan dagoen Estrategia Zuzendari­tza Nagusiarekin ino­lako nahasketarik gerta ez dadin, izena aldatu eta hemendik aurrera Eraldaketa Digitaleko Zuzendari­tza Nagusia izango da.

Hori guztia dela eta, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi­puz­koako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 31.4.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz, diputatu nagusiak proposatuta, eta Diputatuen Kon­tsei­luak gaurko bileran eztabaidatu eta one­tsi ondoren,               

XEDA­TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Gi­puz­koako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzko uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretua alda­tzea.

Bat.  Uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuaren 1. artikuluaren 2. zenbakia aldatu da, eta honela gelditu da ida­tzi­ta:  

«2.  Diputatu nagusiaren ardura organiko eta fun­tzio­nalaren mendean daude:

a)  Estrategia Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Komunikazio Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzen­dari­tza Nagusia.

d)  Hizkun­tza Berdintasuneko Zuzendari­tza Nagusia.

e)  Eraldaketa Digitaleko Zuzendari­tza Nagusia.

f)  Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkari­tza, zerbi­tzu maila izango duena.»

Bi.  Uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuaren 4. artikulua aldatu da, eta honela gelditu da ida­tzi­ta:

«4. artikulua.  Gobernan­tza Departamentua.

Gobernan­tza Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Araubide Juridikoko eta Per­tso­nen Kudeaketako Zuzen­dari­tza Nagusia.

b)  Zerbi­tzu­etako eta Administrazioaren Berrikun­tza­ko eta Eraldaketako Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Herritarren Partaide­tza­ko Zuzendari­tza Nagusia.

d)  Preben­tzio, Su Itza­lketa eta Salbamendu Zuzendari­tza Nagusia.»

Amaierako xedapena.  Indarrean jar­tzea.

Foru dekretu hau Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2019ko urriaren 14a.—Markel Olano Arrese, diputatu nagusia.      (6588)