2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

Itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi plaza bete­tze­ko hautapen prozesuaren deialdia.

Diputatuen Kon­tsei­luak honako erabakia hartu zuen 2019ko irailaren 3an eginiko bilkuran:

Diputatuen Kon­tsei­luak, 2018ko azaroaren 27ko erabakiaren bidez, Gi­puz­koako Foru Aldundiaren 2018ko Enplegu Publikoaren Eskain­tza onartu zuen (2018ko abenduaren 3ko Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala, 232 zk.). Enplegu publikoaren eskain­tza horretan sartu ziren, besteak beste, itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi plaza, Gi­puz­koako Foru Aldundiko fun­tzio­narioen­tzat gordeak.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 70.1 artikuluari jarraikiz, enplegu publikoaren eskain­tza egiten denean, beharrezkoa izango da sartutako plaza horiek bete­tze­ko hautapen prozesuetarako deialdia egitea. Gainera, ezar­tzen du enplegu publikoaren eskain­tza bete­tze­ko hiru urteko epea izango dela gehienez ere, eta epe hori ezingo dela inola ere luzatu.

Horren arabera, dagokion hautapen prozesua deitu behar da, 2018ko Enplegu Publikoaren Eskain­tzan sartuta dauden itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi plazak bete ahal izateko.

Deialdi horretako lanpostuen ezaugarriak eta haiek dituzten zereginak ikusi ondoren, egoki da hautapen prozesuaren deialdia egitea, oposizio-lehiaketa sistemaren bidez.    

Horregatik, langileen ordezkari­tza-rekin negoziatu ondoren, eta Gobernan­tza Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon­tsei­luak

ERABAKI­TZEN DU

Lehenengo.    Onestea Gi­puz­koako Foru Aldundiko itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi plaza oposizio-lehiaketa bidez bete­tze­ko hautapen prozesuaren deialdia.              

Bigarren.    Onar­tze­a deialdia arautuko duten oinarriak, erabaki honen eranskin gisa doazenak.

Hirugarren.    Agin­tze­a argitara dadila erabaki hau Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, eta haren laburpen bat Estatuko Aldizkari Ofizialean.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekur­tso­a aurkez dezakete Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berraz­ter­tze­ko hautazko errekur­tso­a aurkezteko Diputatuen Kon­tsei­luari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur­tso­rik aurkeztu harik eta berraz­ter­tze­koaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iri­tzi­tako beste edozein errekur­tso aurkez daiteke. 

Hau guztia denen jakinaren gainean jar­tzen da.

Donostia, 2019ko irailaren 5a.—Alfonso Acarreta Rodríguez, Departamentuko idazkari teknikoa. (5710)

Gi­puz­koako Foru Aldundiko itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi plaza bete­tze­ko hautapen prozesuaren oinarriak. (Erref.: OP2018/05).

Lehena.  Xedea.

1.1.  Oinarri hauen xedea da arau­tze­a Gi­puz­koako Foru Aldundiko karrerako fun­tzio­narioen plantillako itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikariaren bi (2) plaza txa­nda askean eta oposizio-lehiaketa bidez bete­tze­ko hautapen prozesuaren deialdia.

1.2.  Deitutako plazak 2018ko Enplegu Publikoaren Eskain­tza­koak dira, zein­tzuk onartu bai­tzi­ren Diputatuen Kon­tsei­luak 2018ko azaroaren 27an hartutako erabakien bidez (2018ko abenduaren 3ko Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala, 232. zk.).

Bigarrena.    Plazen ezaugarriak.

Plazak A(A/A1) sailkapen-taldekoak dira, administrazio bereziaren eskalakoak, azpieskala teknikokoak, goi maiako teknikarien klasekoak.

Deitutako plazei lo­tzen zaizkien lanpostuek euskarako 4. hizkun­tza eskakizuna dute esleituta, iraungitako derrigortasun datarekin. Hortaz, ezinbesteko bal­din­tza da hizkun­tza eskakizun hori egiazta­tzea.

Plaza horiek Gi­puz­koako Foru Aldundiaren plantilla unitariokoak dira, eta ez dute eskubiderik ematen lana destino jakin batean egiteko.

Destinoa erabakiko da praktiketako fun­tzio­nario gisa jabe­tzan har­tzen den lanpostuaren arabera.

Lan bal­din­tzak Gi­puz­koako Foru Aldundiko langileen­tzat ezarritako berberak izango dira.

Lanaldia eta gainerako lan bal­din­tzak, esleitutako destinoan lanpostuak dituenak izango dira.

Hirugarrena.    Izangaiek bete beharreko bal­din­tzak.

3.1.  Hautapen prozesuan onartuak izan eta, hala egokituz gero, parte har­tze­ko, izangaiek bal­din­tza hauek bete behar dituzte, parte har­tze­ko eskaera aurkezteko epea amaitu baino lehen, karrerako fun­tzio­nario izenda­tzen dituzten unera arte mantenduz horiek, f) letran adierazitakoa izan ezik, ezen bal­din­tza hori letra horretan ezar­tzen den moduan egiaztatuko baita:     


a)  16 urte beteak eduki­tze­a eta derrigorrez erretira­tze­ko adina ez gaindi­tzea.

b)  Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea eduki­tzea, edo Europar Batasunak egin eta Espainiar Estatuak berre­tsi­tako na­zio­ar­te­ko hi­tzar­menen bidez langileen zirkulazio askea duten estatuetakoa izatea.          

Parte har dezakete, halaber, Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalitatea dutenen ezkontideek, duten nazionalitatea dutela, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta baita nazionalitate hura dutenen ondorengoek eta haren ezkontide zuzenbidez banatu gabearen ondorengoek ere, 21 urte baino gu­txi­ago badituzte, edota gehiago izanik ere haien kontura bizi badira.

c)  Plazari dagozkion eginkizunak bete­tze­ko gaitasun fun­tzio­nala izatea, zeina egiaztatuko baitute dagozkion zerbi­tzu medikoek, praktiketako fun­tzio­nario izendatu aurretik, eta 11.6 oinarrian ezarritakoaren arabera. Hori dena, errege dekretu hau aplika­tze­aren kalterik gabe: 1/2013 Legegin­tza­ko Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten per­tso­nen eskubideei eta haien gizartera­tze­ari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onar­tzen duena.

d)  Diziplinazko espedientearen bidez edozein administrazio publikoetako edo organo konstituzionaletako edo autonomia erkidegoetako organo estatutarioetako zerbi­tzu­tik baztertuta ez egotea; eta ebazpen judizial bidez ezgaitasun erabatekoa edo berezia ez izatea enplegu edo kargu publikoetarako, baztertua edo ezgaitua izan den fun­tzio­narioen kidegoan edo eskalan sar­tze­ko.

Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, ezgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, eta ez izatea diziplina-zehapenik edo baliokiderik, dagokion estatuan bal­din­tza berberetan enplegu publikora iristea erago­tzi­ko duenik, hain zuzen.

e)  Titulu ofizial edo homologatu hauetako bat eduki­tze­a edo hura eskura­tze­ko eskubideak ordainduta izatea: Itzu­lpengin­tza eta Interpretazioko lizen­tzi­atura edo baliokide den gradu titulua.

Atze­rrian eskuratutako titulazioen kasuan, dagokion baliozko­tze­a edo, hala badagokio, homologazioaren egiaztagiria eduki behar da.

Bal­din­tza hori ez zaie eskatuko beren kualifikazio profesionala, profesio arautuen esparruan, Europako Batasuneko Zuzenbideko xedapenen babesean aitortua duten izangaiei. Izangaiei dagokie aitorpen hori egiazta­tzea.      

f)  Euskarako 4. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen agiriaren jabe izatea, edo, hala badagokio, 10.2 oinarrian ezarritakoaren arabera eskura­tzea.

Laugarrena.    Harremanetarako bitarteko elektronikoak era­bil­tze­ko betebeharra.

4.1.  Gobernan­tza­ko eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatuaren abenduaren 18ko 1556/2018 Foru Aginduak ezar­tzen du Gi­puz­koako Foru Aldundiko enplegatu publikoaren izaera eskura­tze­ko hautapen prozesuetako harremanak bitarteko elektronikoen bidez egiteko betebeharra (Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala 247 zk., 2018ko abenduaren 26koa, eta akats zuzenketa, Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala 31. zk., 2019ko otsai­la­ren 14koa).

Horregatik, izangaiek bitarteko elektronikoez egin beharko dituzte hautapen prozesu honekin zerikusia duten jarduketa eta izapide guztiak, salbu eta parte har­tze­ko bal­din­tzak egiazta­tze­ari buruz 3. oinarrian aipa­tzen dena, paperezko euskarrian burutuko dena jatorrizko agiriak edo kopia konpul­tsa­tuak aurkeztuz 11.6.1 oinarrian xeda­tzen denarekin bat etorriz.     

Zehazki, izangaiek izapide hauek egin beharko dituzte bitarteko elektronikoen bidez:

a)  Parte har­tze­ko eskaera aurkeztea, baita, hala badagokio, eskaerari eran­tsi­tako dokumentazioa ere.          

b)  Hautapen prozesu honetan parte har­tze­ko 20 euroko tasa ordain­tzea, eta baita horren itzul­ke­ta eska­tze­a ere. Kasu batean zein bestean, hala behar denean 5.3 oinarrian xedatutakoari jarraituz.

c)  Aka­tsak edo omisioak zuzen­tzea.

d)  Merezimenduak alega­tze­a eta egiazta­tzea.

e)  Destinoak hauta­tzea.

f)  Errekur­tso­ak eta erreklamazioak aurkeztea.

g)  Hautapen prozesuarekin lotutako beste edozein izapide egitea edo edozein dokumentazio aurkeztea.

4.2.  Adierazitako izapideak egiteko, Gi­puz­koako Foru Aldundiak onar­tzen dituen sinadura elektronikoko ziurtagiriak erabili beharko dituzte izangaiek, besteak beste hauek (https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus/eu/egoi­tza­rako-sarrera):

a)  Izenpek emandako per­tso­na fisikoen ziurtagiriak, B@kQ barne (Gi­puz­koako Foru Aldundiko enplegatuaren identifikazio txa­rtelean sinadura elektronikoa dutenek sinadura hori erabili ahal izango dute).

b)  Camerfima SAk emandako per­tso­na fisikoen ziurtagiriak.

c)  Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren (FNMT) software formatua duten sinadura elektronikoko ziurtagiriak (per­tso­na fisikoarenak).

d)  NAN elektronikoa.

4.3.  Izapide horiek egiteko prozedura, hau izango da:   

— Parte har­tze­ko eskaera eta horri atxi­ki beharreko dokumentazioa aurkezteko eta tasa ordain­tze­ko, merezimenduak alegatu eta egiazta­tze­ko, eta destinoak hauta­tze­ko, berariaz horretarako prestatutako inprimaki elektronikoa erabili beharko dute izangaiek; eskuragarri egongo da egoi­tza elektronikoko «Enplegu Publikoa» atalean:

https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus/eu/enplegu-publikoa.

— Gainerako izapideak egiteko, Gi­puz­koako Foru Aldundiko egoi­tza elektronikoko erregistro elektronikoa erabiliko dute izangaiek.

4.4.  Ez da onartuko deialdiarekin zerikusia duten agiriak paperean aurkeztea. Parte har­tze­ko eskaera edo deialdiarekin zerikusia duen edozein agiri ez bada bitarteko elektronikoen bidez aurkezten, bitarteko elektronikoen bidez aurkeztutako datan aurkeztutako­tzat joko da ondorio guztietarako.  

Aurreko paragrafoan ezarritako betebeharretik salbue­tsi­ta gera­tzen da parte har­tze­ko bal­din­tzak bete­tzen direla ziurta­tze­ko egiaztapena, zeina paperean egingo baita, 11.6 oinarriak dioenaren arabera.

4.5.  Gi­puz­koako Foru Aldundiak eta Epaimahai Kalifika­tza­ileak bitarteko elektronikoak erabiliko dituzte izangaiekin harremanetan jar­tze­ko. Horrela, deialdiaren ondoriozko jarduketak Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki taulan argitaratuko dira, nahiz eta, oinarri hauetan xedatutakoaren arabera, beste bitarteko ba­tzuk ere erabil daitezkeen.     

4.6.  Orobat, egin­tzen eta ebazpenen jakinarazpen indibidualak egin behar badira, Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko jakinarazpen elektronikoen poston­tzi­aren bidez gauzatuko dira. Kasu horretan, izangaiak abisu bat jasoko du Herritarren Datuen Foru Erregistroan unean-unean ager­tzen den helbide elektronikoan, informa­tze­ko jakinarazpen bat duela Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoan. Helbide elektroniko hori aldatu nahi izanez gero, Herritarren Datuen Foru Erregistroan sartu behar da (https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus/hdfe) eta ber­tan aldatu.       

Bosgarrena.    Hautapen prozesuan parte har­tze­ko eskaera aurkeztea eta tasa ordain­tzea.

5.1.  Parte har­tze­ko eskaera.

5.1.1.  Hautapen prozesuan parte hartu nahi duten per­tso­nek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu behar izango dituzte parte har­tze­ko eskaera, eta, hala badagokio, 6.1. oinarrian aipa­tzen diren dokumentuak.

Parte har­tze­ko eskaera aurkezteko, interesdunek hautapen prozesu honetarako berariaz prestatu den inprimaki elektronikoa erabili behar dute, zeina eskuragarri egongo baita Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko «Enplegu Publikoa» atalean (https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus).

Eskaera bitarteko elektronikoz aurkeztuta, eskaera aurkeztu izanaren agiria jasoko du izangaiak, eskaeran ber­tan adierazitako helbide elektronikoan.

5.1.2.  Hautapen prozesuan parte har­tze­ko eskaera, behar bezala beteta, Gobernan­tza­ko foru diputatuari zuzendu behar zaio.

Izangaiek eskaeraren atal guztiak bete behar dituzte, eta adieraziko dute 3. oinarrian ezarritako bal­din­tza guzti-guztiak bete­tzen dituztela. Adierazpen horretatik salbuesten da euskarazko ezagu­tza­ren bal­din­tza, zeinari 10.2. oinarrian ezarritakoa aplikatuko bai­tza­io.               

Izangaiek oposizioaldiko ariketak egiteko aukera­tzen duten hizkun­tza ofiziala zehaztuko dute, euskara ala gaztelania.   

5.2.  Aurkezteko epea.

Eskaerak aurkeztu ahal izango dira deialdia eta oinarriak Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasi eta, gehienez, deialdiari buruzko iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik 20 egun balioduneko epea amaitu arte.

5.3.  Hautapen prozesuan parte har­tze­ko tasa ordain­tzea.

5.3.1.  Hautapen prozesuan parte har­tze­ko ordaindu beharreko tasa 20,00 eurokoa da, hala xeda­tzen baitu 5/2019 Foru Arauak, mar­txo­aren 11koak, Gi­puz­koako Foru Aldundiko eta haren organismo autonomoetako langile izateko hautapen probetan parte hartu nahi dutenei eman beharreko zerbi­tzu­engatik tasa bat ezar­tzen duenak (2019ko mar­txo­aren 18ko Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala, 53. zk.). 

Azterketa tasa edo eskubideak ordain­tze­tik salbue­tsi­ta egongo dira % 33ko edo hortik gorako desgaitasun gradua aitortuta duten izangaiak.

5.3.2.  Tasaren ordainketa eskaera aurkezteko izapidean egingo da, bitarteko elektronikoak erabiliz.

5.3.3.  Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendaren arabera baztertutako izangaiek tasa itzul­tze­ko eska dezakete aipatutako zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Eskaera egiteko, «Enplegu publikoa» atalean izangaien eskura jarriko den eskaera orria aurkeztu beharko dute erregistro elektronikoaren bidez.            

5.4.  Datu per­tso­nalen babesa.

5.4.1.  Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko du 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Per­tso­nalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Berma­tze­ari buruzkoa, eta aplikagarri diren bestelako arauak.

Datu per­tso­nalak hautapen prozesuan parte har­tze­ko eskaerak kudea­tze­ko ez besterako erabiliko dira, interesdunak emandako baimenean eta datu tratamenduaren arduradunari aitortutako ahal publikoetan oinarrituta, hain zuzen ere Europako Parlamentuaren eta Kon­tsei­luaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak, datu per­tso­nalen tratamenduari eta zirkulazio libreari dagokienez per­tso­na fisikoak babestekoak, 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan xedatutakoaren arabera, hurrenez hurren.               

5.4.2.  Nolanahi ere, eskaera orrian, izangaiei berariazko adostasuna emateko eskatuko zaie, Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­ak honako hau egiteko baimena izan dezan:

a)  Hautapen prozesuan parte har­tze­ko behar den titulazioa dutela egiazta­tzea.

Izangairen batek titulazioa egiazta­tze­ko baimenik ematen ez badu, izangaiak berak aurkeztu beharko du jatorrizko agiria edo kopia konpul­tsa­tua, 11.6 oinarrian xedatutakoari jarraituz.            

b)  Desgaitasun mailaren aitorpena egiazta­tzea, eta, hala badagokio, irizpen tekniko fakultatiboa, baldin eta aitorpen hori Gi­puz­koako Foru Aldundiak egin badu.               

Desgaitasuna egiazta­tze­ko baimenik ematen ez badu, edo desgaitasuna Gi­puz­koako Foru Aldundia ez den beste administrazio batek aitortu badio, izangaiak dagokion dokumentazioa aurkeztu behar du, 6.1.1 eta 11.6 oinarriei jarraituz.       

5.4.3.  Orobat, parte har­tze­ko eskaeran, izangaiek beren datuak beste administrazio publiko ba­tzu­ei laga­tze­ko berariazko baimena eman beharko dute, 17. oinarrian aurreikusitako ondorioetarako. Datu lagapen horren helburu bakar eta esklusiboa izango da administrazio publiko horiek enplegu eskain­tzak egin ahal izatea, legez aurreikusi bezala; eta izangaiaren onarpena berariaz jaso­tzen ez bada, lagapenaren aurka dagoela joko da.

5.4.4.  Izangaiek emandako datu per­tso­nalak «Hornikun­tza eta Hautaketa» izeneko tratamendu jarduerara ekarriko dira. Tratamenduaren arduraduna Araubide Juridikoko eta Per­tso­nen Kudeaketako Zuzendari­tza Nagusia da.          

Datuak atzi­tzeko, zuzen­tze­ko, ezerezteko, muga­tze­ko eta aurka egiteko eskubideak erabil­tze­ko aukera dago, eta horretarako, ida­tzi­a bidali behar da Gobernan­tza Departamentuko Idazkari­tza Teknikora, Gi­puz­koa plaza z.g., 20004 Donostia helbidean, edo egoi­tza elektronikoan: https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus.

Seigarrena.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

6.1.  Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

6.1.1.  Hautapen prozesuan onartua izan eta parte hartu ahal izateko, nahikoa izango da prozesuan parte har­tze­ko eskaeran izangaiak bere eran­tzu­kizunpean adieraztea bete­tzen dituela prozesuan parte har­tze­ko eska­tzen diren bal­din­tza guzti-guztiak, eskaerak aurkezteko epearen azken egunari begira, betiere, salbu hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen agiriaren jabe izatearena.

Esanak esan:

— Eskaerarekin batera aurkeztu ahal izango da 4. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen agiria, euskararen proba ez egiteko, baina egiazta­tze hori euskarako probaren lehen ariketa egiteko jarri den aurreko eguna arte ere aurkez daiteke, dagokion agiria Epaimahai Kalifika­tza­ileari bidaliz.     

— Desgaitasuna izanik azterketa tasa edo eskubideak ordain­tze­tik salbue­tsi­ak izan nahi duten izangaiek honako hau aurkeztu beharko dute: %33ko edo hortik gorako desgaitasun gradua aitortuta dutela ziurta­tzen duen agiriaren jatorrizkoa edo kopia konpul­tsa­tua, organo eskudunak egina, salbu gaitasun hori Gi­puz­koako Foru Aldundiak deklaratu duenean eta izangaiak Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­a berariaz baimendu duenean hura egiazta­tze­ko, 5.4.2.b) oinarrian ezarritako baldin­tze­tan.

— Desgaitasuna duten per­tso­nek, bitartekoen egoki­tza­pena eta/edo denbora gehigarria eska­tzen badituzte hautapen probak egiteko, % 33ko edo hortik gorako desgaitasun gradua aitortua dutela ziurta­tzen duen agiria aurkeztu beharko dute, organo eskudunak egina, eta irizpen tekniko fakultatiboa, desgaitasun gradua kalifika­tze­ko eskumena duten organo teknikoek emana, non modu frogagarri batean egiazta­tzen dituzten desgaitasun gradua ekarri duten urritasun iraunkorrak, salbu desgaitasun hori Gi­puz­koako Foru Aldundiak deklaratu duenean eta izangaiak Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­a berariaz baimendu duenean hura egiazta­tze­ko, 5.4.2.b) oinarrian ezarritako baldin­tze­tan.

6.1.2.  Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­ari ez bazaio berariaz baimenik ematen desgaitasun maila egiazta­tze­ko 5.4.2.b) oinarrian xedatutakoari jarraituz, edo desgaitasuna Gi­puz­koako Foru Aldundia ez den beste administrazio batek aitortu badu, izangaiak aurreko bi paragrafoetan adierazitako dokumentuak aurkeztu beharko ditu eskaerarekin batera.           

6.1.3.  Dokumentazio hori Gi­puz­koako Foru Aldundiaren langile espedientean badago, ez da aurkeztu beharrik izango. Hala bada, nahikoa izango da, parte har­tze­ko eskaeran, espediente hori aipa­tzea. Izangai bakoi­tza­ri dagokio bere langile espedientearen edukia azter­tzea, eta eskatutako agiriak espediente horretan daudela egiazta­tzea.

Ondore horietarako, Gi­puz­koako Foru Aldundiko langileen espediente­tzat har­tzen da Gi­puz­koako Foru Aldundian fun­tzio­nario edo lan kontratudun langile gisa lanean ari diren edo aritu diren per­tso­nen espedientea. Beraz, Gi­puz­koako Foru Aldundian fun­tzio­nario edo lan kontratudun langile gisa inoiz lan egin ez duten per­tso­nek ez dute espediente hori.    

6.2.  Hautapen prozesuan zehar aurkeztu behar den dokumentazioa.

— Euskara:

4. hizkun­tza eskakizuna badutela ziurta­tzen duten izangaiek hori egiazta­tze­ko dokumentazioa aurkeztu beharko dute, 10.2 oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

— Merezimenduak:

Hautapen prozesuan zehar, merezimenduak alega­tze­ko eta egiazta­tze­ko 5 egun balioduneko epea irekiko du Epaimahaiak.

Merezimenduak alegatu eta egiazta­tze­ko, inprimaki elektroniko bat erabiliko da, zeina, berariaz prestatuta, eskuragarri egongo baita Gi­puz­koako Foru Aldundiko egoi­tza elektronikoko «Enplegu Publikoa» atalean.

Ez kasu batean ez bestean (euskara eta merezimenduak), ez dira aurkeztu behar Gi­puz­koako Foru Aldundiko langileen espedientean dagoeneko jasota dauden agiriak; horrelakoetan, kontuan har daitezen, nahikoa izango da epe barruan alega­tzea.

Nolanahi ere, izangai bakoi­tza­ri dagokio bere langile espedientearen edukia azter­tzea, eta egiazta­tze­a ber­tan jasota daudela euskarako hizkun­tza eskakizuna nahiz alegatu nahi dituen merezimenduak egiazta­tzen dituzten agirien jatorrizkoak edo kopia konpul­tsa­tuak.

6.3.  Hautapen prozesuaren amaieran aurkeztu behar den dokumentazioa.

Hautapen prozesua gaindi­tzen duten izangaiek praktiketako fun­tzio­nario izendatuak izan aurretik aurkeztu behar dute 3. oinarrian adierazitako parte har­tze­ko bal­din­tzak bete­tzen dituztela egiazta­tzen duen dokumentazioa, jatorrizkoak edo dagozkien kopia konpul­tsa­tuak aurkeztuz, 11.6. oinarriak dioenaren arabera.

6.4.  Dokumentuen itzu­lpenak eta konpul­tsak.

6.4.1.  Dokumentazio guztia euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztuko da, eta, bestela, euskararako edo gaztelaniarako itzu­lpen ofizialarekin joango da. Eskainitako zerbi­tzu­en orriaren kasuan, itzu­lpena zinpeko itzu­ltzaile batek egin behar du; gainerako dokumentazioa, aldiz, zinpeko itzu­ltzaileak egina edo dagokion kon­tsu­latu edo bulego diplomatikoak baliozkotua izan daiteke.

6.4.2.  Bitarteko elektronikoak erabiliz aurkezten diren dokumentuak ez dira zertan konpul­tsa­tu.

Zazpigarrena.    Izangaiak onar­tzea.

Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, Gobernan­tza­ko foru diputatuak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onartu eta argitaratuko ditu Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki taulan, eta 9. oinarrian adierazitako «Enplegu Publikoa» atalean, Epaimahai Kalifika­tza­ilearen izendapenarekin eta lehenengo ariketaren datarekin batera.

Zerrenda horietan izangaien izena eta bi abizenak agertuko dira, baita beren nortasun agiri nazionalaren edo agiri baliokide baten ausazko lau zenbaki ere. Onartu ez izanaren arrazoiak ere adieraziko dira, halakorik balego.

Zerrenda horretan baztertu­tzat ageri diren per­tso­nek 10 egun balioduneko epea izango dute, zerrenda iragarkia Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean eta Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki taulan argitaratu eta biharamunetik konta­tzen hasita, bazter­tze hori eragin duten aka­tsak edo hu­tsu­neak konpon­tze­ko edo zerrenden kontrako erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamaziorik edo eskatutako zuzenketarik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrendak behin betiko­tzat joko dira, besterik gabe. Aurkezten badira, horiek baie­tsi edo eze­tsi egingo dira, behin betiko zerrendak one­tsi­ko dituen ebazpen baten bitartez. Ebazpen hori oinarri honetako lehenengo paragrafoan aipatu bezala argitaratuko da.

Behin-behineko zerrendatik kanpo geratu eta epearen barruan haien aurkako erreklamazioa aurkezten duten izangaiek aukera izango dute hautapen probak egiteko, kautelazko izaeraz, baldin eta erreklamazioa ez bada eba­tzi azterketaren egunerako.

Era berean, behin betiko zerrendatik kanpo geratu eta bidezkoa den errekur­tso­a aurkeztu dutela egiazta­tzen duten izangaiek aukera izango dute hautapen probak egiteko, kautelazko izaeraz, baldin eta errekur­tso­a ez bada eba­tzi azterketaren egunerako.

Behin betiko zerrendetatik kanpo geratu diren izangaiek berraz­ter­tze­ko errekur­tso­a jar dezakete, ebazpena eman duen organo beraren aurrean, ebazpena Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko epean; bestela, zuzenean aurkaratu dezakete, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Donostiako Epaitegian.

Onartuen zerrendan azaldu arren, interesdunek ez dute ondorioztatu behar hautapen prozesuan eskatutako bal­din­tzak bete­tzen dituztela onartu zaienik. 11.6. oinarriaren arabera aurkeztu behar den dokumentazioa aztertuta, ikusten bada bal­din­tza­ren bat ez dutela bete­tzen, interesdunek galdu egingo dituzte prozedura honetan parte har­tze­aren ondorioz egoki dakizkiekeen eskubide guztiak.

Zor­tzi­garrena.    Epaimahai Kalifika­tza­ilea.

8.1.  Izendapena.

Gobernan­tza­ko foru diputatuaren foru aginduz izendatuko dira hautapen probak egin eta kalifika­tze­az arduratuko den Epaimahai Kalifika­tza­ileko kideak.

Izendapenak argitaratuko dira Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, egoi­tza elektronikoko iragarki taulan, eta 10. oinarrian adierazitako «Enplegu Publikoa» atalean, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendekin eta lehenengo ariketaren datarekin batera.

8.2.  Osaera.

Epaimahai Kalifika­tza­ileak osaera teknikoa izango du nagusiki; espezialitate, inpar­tzi­altasun eta profesionaltasun irizpideei jarraituko die; eta emakumeen eta gizonen arteko parekidetasuna bilatuko du.

Nolanahi ere, Epaimahai Kalifika­tza­ilea osa­tze­rakoan kontuan hartuko dira, batetik, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginak (urriaren 30eko 5/2015 Legegin­tza­ko Errege Dekretuak onar­tzen duenak) 60. artikuluan xeda­tzen duena; eta, bestetik, 6/1989 Legeak, uztailaren 6koak, Euskal Fun­tzio­ Publikoari buruzkoak, 31. artikuluan xeda­tzen duena.

Epaimahai Kalifika­tza­ilea honela osatuta egongo da:

Epaimahaiburua:

— Gi­puz­koako Foru Aldundiko karrerako fun­tzio­nario bat titular gisa, eta beste bat, ordezko.

Mahaikideak:

— Gi­puz­koako Foru Aldundiaren edo beste administrazio publiko ba­tzu­en zerbi­tzu­an ari diren karrerako hiru fun­tzio­nario, titular gisa, eta beste hainbeste, ordezko gisa.

— Herri Arduralari­tza­ren Euskal Erakundeak izendatutako karrerako fun­tzio­nario bat, titular gisa, eta beste bat, ordezko.            

— Euskara maila neur­tze­ko ez besterako, Herri Arduralari­tza­ren Euskal Erakundeko ordezkari bat izendatuko da, titular gisa, eta beste bat, ordezko.

Idazkaria:

— Gi­puz­koako Foru Aldundiko karrerako fun­tzio­nario bat titular gisa, eta beste bat, ordezko.

Epaimahaiak erabaki dezake, bere jardunerako, aholkulari espezialisten lagun­tza eska­tzea, hautapen prozesuko proba ba­tzu­etarako edo guztietarako. Aholkulari espezialistek hi­tza bai baina ez dute botorik izango, eta haien lana mugatuko da Epaimahaiari lagun­tze­ra, beren espezialitate teknikoetan.

8.3.  Absteni­tze­a eta errekusa­tzea.

Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 23. artikuluan aipa­tzen dituenetako egoeraren bat gerta­tzen denean, edo deialdia argitaratu aurreko bost urteetan hautapen probetarako izangaiak presta­tze­ko lanetan ibiliak direnean, Epaimahaiko kideek parte har­tze­ari uko egin behar diote; bestela, interesdunek errekusatu egin di­tza­kete, edozein unetan.   

Absteni­tze­ko arrazoi den egoeraren batean dagoen epaimahaikideak Gobernan­tza­ko foru diputatuari jakinarazi behar dio, eta honek dagokion erabakia hartuko du.

Orobat, errekusaziorik bada, Gobernan­tza­ko foru diputatuak eba­tzi­ko du dagokiona.

Epaimahaiko kideak ez dira per­tso­nalki arituko izangaiekin hautapen prozesuarekin lotutako gaiei buruz, eta eskatuko diete Epaimahai Kalifika­tza­ilearekin harremanetan jarri nahi badute deialdiaren oinarrietan ezarritako bideak erabil di­tza­tela.

8.4.  Jarduteko arauak.

Epaimahaiak, oinarri hauetan ezarritakoaren kaltetan izan gabe, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulutik 19. artikulura ezarritako arauetara egokituko du bere jarduketa.

Epaimahaikide guztiek izango dute hi­tza eta botoa, idazkariak izan ezik, honek hi­tza bai baina botorik ez baitu izango. Bildutakoen botoen gehiengoaz hartuko dira erabakiak. Berdinketa egonez gero, mahaiburuaren kalitate botoak erabakiko du.              

Epaimahaikideren bat ez badago, gaixorik badago, edo, oro har, arrazoi justifikaturen bat dagoenean, epaimahaikide titularraren ordez dagokion ordezkoa jardungo da.

Mahaiburua edo haren ordezkoa ez badago, gaixorik badago, kargua hu­tsik badago edo bestelako kausa legalak behar­tzen badu, mahaikideen artean hierarkian, an­tzi­natasunean eta adinean lehena denak ordeztuko ditu, hurrenkera horretan.

Idazkaria edo haren ordezkoa bileran ez badago, gaixorik badago, kargua hu­tsik badago edo bestelako kausa legalak behar­tzen badu, Epaimahaiak gehiengoz erabaki­tzen duen epaimahaikideak hartuko du haren tokia.

Idazkaria kide ani­tze­ko organoko kide batek ordezten badu, kide ani­tze­ko organoko kide horrek bere eskubideak mantenduko ditu, mahaikide den aldetik.

8.5.  Ahalmenak.

Epaimahaiak jarduteko autonomia osoa izango du, prozesua objektibotasunez gara­tzen dela zainduko du, eta deialdiaren oinarriak bete­tzen direla bermatuko du. Bere jarduketetan independen­tzi­aren eta diskrezionalitate teknikoaren irizpideak bete­tzen direla bermatuko du.

Era berean, ordenamendu juridikoari jarraituz, Epaimahaiak oinarri hauen aplikazioz sor­tzen diren zalan­tza guztiak eba­tzi­ko ditu, eta deialdiaren garapen egokirako beharrezkoak diren erabaki guztiak hartuko ditu, oinarrietan aurreikusi ez diren egoeren aurrean jarraitu beharreko irizpideak ezarriz.

Hautapen prozesuaren edozein unetan, Epaimahaiak jakiten badu dagokion deialdian parte har­tze­ko eska­tzen diren bal­din­tzak bete­tzen ez dituen izangairen bat dagoela, interesdunari en­tzu­naldia eman ondoren, izangai hori kanpora­tze­a proposatu behar dio organo eskudunari, hautapen prozesuan parte har­tze­ko eskaeran hark jarritako okerrak edo fal­tsu­keriak adierazita.

Epaimahaiak, prozesuan, jatorrizko dokumentuak eska di­tza­ke; bai eta, zalan­tza­rik izanez gero, merezimenduak behar bezala balora­tze­ko eta/edo bal­din­tzak bete­tzen direla egiazta­tze­ko beharrezko jo­tzen duen beste edozein dokumentu ere.

Epaimahaiak dagozkion neurriak hartuko ditu, oposizioaldian egiten diren ida­tzi­zko ariketen edukiaren gaineko konfiden­tzi­altasuna berma­tze­ko, eta, ahal den guztietan, izangaien nortasuna zein den jakin gabe zuzendu ahal izateko.        

Epaimahaiak hautapen prozesutik kanpo utzi di­tza­ke azterketa orrietan beren nortasuna ezagutarazteko izen, marka edo zeinuak idazten dituzten izangaiak, edo ariketak egitean iruzurrezko edozein jarduketa egiten dutenak.

8.6.  Kalte-ordainak.

16/1993 Dekretuak, otsai­la­ren 2koak, zerbi­tzu­en ondoriozko kalte-ordainei buruzkoak, V. kapituluan adierazitako bertara­tze sariak emango dira.

8.7.  Egoi­tza.

Komunikazioetarako eta gainerako gorabeheretarako, Epaimahai Kalifika­tza­ilearen egoi­tza Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­an egongo da, Donostiako Gi­puz­koa plaza z.g. helbidean.

Bedera­tzi­garrena.    Hautapen prozesuaren publizitatea.

Lehenengo ariketa egiteko deialdia Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, Gi­puz­koako Foru Aldundiko egoi­tza elektronikoko iragarki taulan eta «Enplegu Publikoa» atalean argitaratuko da, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendarekin eta Epaimahai Kalifika­tza­ilearen izendapenarekin batera.             

Prozeduraren ondoriozko beste komunikazio eta jakinarazpenak Gi­puz­koako Foru Aldundiko egoi­tza elektronikoko iragarki taulan argitaratuko dira (https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus).

Era berean, hautapen prozedurari buruzko informazio sistematizatua izangaien eskura jarriko da egoi­tza elektronikoko «Enplegu Publikoa» atalean: https://egoi­tza.gi­puz­koa.eus/eu/enplegu-publikoa. atal horrek izaera informatiboa izango du eta, hortaz, jakinarazpen ofizial­tzat aurreko paragrafoetan aipatutakoak joko dira.

Egoi­tza elektronikoaren «Enplegu Publikoa» atalean:

— Kon­tsu­ltatu ahal izango dira, besteak beste, deialdiaren oinarriak, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko eta behin betiko zerrendak, ariketak egiteko data, eta lortutako kalifikazioak.

— Prozesuan onartutako izangaiak prozesura harpidetu daitezke; horrela, argitalpen berri bat egiten denean, abisua jasoko dute harpide­tza egitean adierazitako posta elektronikoko helbidean.

Deialdiari buruzko informazio orokorra hemen egongo da interesdunen eskura:

Atari - Hautaketa prozesuetarako Jendaurreko Informazio Bulegoa.

Gi­puz­koako Foru Aldundia.

Gi­puz­koa plaza, z.g.

20004 Donostia.

Telefonoa: 943.113.344.

Hamargarrena.    Hautapen prozesua.

Hautapen sistema oposizio-lehiaketa izango da.

Izangaiak, ez per­tso­nalki, ez hirugarrenen bidez, ezingo dira zuzendu Epaimahai Kalifika­tza­ileko kideengana, hautapen prozesuarekin lotutako ezeri buruz hitz egiteko. Hautapen prozesuaren inguruko zalan­tzak sortuz gero, ida­tziz planteatu behar zaizkio Epaimahai Kalifika­tza­ileari, eta honek, kide ani­tze­ko organoa denez, dagokiona erabakiko du.             

Epaimahaiak hautapen prozeduratik kanpo utzi ahal izango du probetako edozeinen garapen normala eragozten duen edo berdintasun, meritu eta gaitasun prin­tzi­pioekin bat leialtasunik gabe joka­tze­a eragiten duen iruzurrezko edozein jarduera buru­tzen duen per­tso­na oro, jokaera hori jasota lagaz, dagokion bilkurako aktan.      

Era berean, ez da onartuko hautapen prozesuko ino­lako probatan zehar dispositibo edo bitarteko elektronikorik eduki­tze­a edo erabil­tzea, tresna horiek lehen aipatutako prin­tzi­pioak saihestu edo urra­tze­ko erabil daitezkeenean.      

Izangai batek arau horiek urra­tzen baditu, une horretan ber­tan geratuko da kasuan kasuko probatik zein hautapen prozesutik kanpo, eta, horrenbestez, ez da inola ere prozesu horretatik atera­tzen den lan pol­tsan sartuko.

10.1.  Oposizioaldia.

10.1.1.  Hautapen probak ez dira 2020ko urtarrilaren 10a baino lehen hasiko.

Lehen ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki-taulan eta 9. oinarrian adierazitako «Enplegu Publikoa» atalean argitaratuko dira, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrendekin eta Epaimahai Kalifika­tza­ilearen izendapenarekin batera.

Hautapen probak hasten direnean, hurrengo iragarkiak ez dira Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharrik izango. Iragarki horiek Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki-taulan eta 9. oinarrian adierazitako «Enplegu Publikoa» atalean emango ditu adi­tze­ra Epaimahaiak, probak hasteko unea baino gu­txie­nez hamabi ordu lehenago, ariketa bera den kasuan, edo hogeita lau ordu lehenago, ariketa berri bat baldin bada.

Ariketa bat amaitu eta hurrengoa hasi bitartean 10 egun balioduneko tartea utzi beharko da, gu­txie­nez, eta 45 egun baliodun, gehienez.

10.1.2.  Izangaiek ezagutu beharreko legeak izango dira deialdiaren iragarkia Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen denean indarrean daudenak.

10.1.3.  Ariketa bakoi­tze­ko dei bakarra egingo zaie izangaiei, eta bertara­tzen ez direnak hautapen prozesutik baztertuta geratuko dira, behar bezala justifikatutako eta Epaimahaiak libreki onartutako aparteko egoerak gerta­tzen direnean izan ezik.

Izangaiek, identifika­tze­arren, NANa eraman beharko dute probetara, edo horren baliokidea den identitatea egiazta­tze­ko dokumentu ofizial bat.

10.1.4.  Hautapen prozesuan izangaiek izango duten hurrenkeraren hasiera «Q» letrak adieraziko du, mar­txo­aren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onartutako Erregelamenduaren 17. artikuluak aipa­tzen duen zozketaren emai­tza­ri jarraituz.

Ez baldin badago izangairik lehen abizena «Q» letrarekin hasten zaionik, «R» letraz hasten den abizena duen izangaia izango da hurrenkeran lehena, eta horrela hurrenez hurren.         

10.1.5.  Desgaitasuna duten per­tso­nek hala eskatuz gero, arrazoizko egoki­tza­penak eta doiketak egingo dira hautapen probak egiteko, denborari eta bitartekoei dagokienez, baldin eta probaren edukia desi­txu­ra­tzen ez bada eta zailtasun maila edota eskakizun maila jaisten ez bada.

Aurkeztutako dokumentazioa ikusi ondoren, Epaimahai Kalifika­tza­ileak eba­tzi­ko du bidezkoa den edo ez egoki­tza­penak egitea eta nolako egoki­tza­penak egingo diren, hautapen proba bakoi­tza­ren ezaugarri bereziak kontuan hartuta. Egoki­tza­penak ez dira automatikoki onartuko, soilik onartuko dira desgaitasunak egin beharreko probarekin lotura zuzena duen kasuetan.

Epaimahai Kalifika­tza­ileak ziurtagiri edo informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio izangaiari, eskatu zaizkion egoki­tza­pen horiek onartu behar diren baloratu ahal izateko. Era berean, Epaimahaiak zerbi­tzu espezializatuen txos­tena eta, behar izanez gero, lagun­tza eskatu ahal izango du.

10.1.6.  Oposizioaldian honako hiru ariketa hauek egin beharko dira:

— 1. ariketa: Ezagu­tza teorikoen proba. Derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea. 0 eta 12 puntu artean balioe­tsi­ko da.

— 2. ariketa: Gai praktikoen eta teoriko-praktikoen proba. Derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea. 0 eta 23 puntu artean balioe­tsi­ko da.

— 3. ariketa: Gaitasunak ebalua­tze­ko probak. Derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea. 0 eta 5 puntu artean balioe­tsi­ko da.

Oposizioaldiko ariketa bakoi­tza amai­tze­an, Epaimahai Kalifika­tza­ileak argitaratuko ditu izangaiek lortutako behin-behineko emai­tzak. Emai­tzak argitaratu ondorengo egunetik aurrera, izangaiek 5 egun balioduneko epea izango dute ariketaren inguruko erreklamazioak aurkezteko Epaimahai Kalifika­tza­ileari. Epe horretan, ariketaren kopia bat eskatu ahal izango dute izangaiek, baina horrek ez du etengo erreklamazioak aurkezteko epea. Ezarritako epea amaitu eta aurkeztutako erreklamazioak eba­tzi ondoren, halakorik balego, Epaimahai Kalifika­tza­ileak ariketaren behin betiko emai­tzak argitaratuko ditu.

Ariketa gainditu ez duten izangaiek erreklamazioa edo errekur­tso­a aurkezten badute eta hurrengo ariketa egiteko egunean artean eba­tzi gabe baldin badago, izangaiek ariketa egiteko eskatu dezakete, kautelaz. Epaimahai Kalifika­tza­ileak dagokiona eba­tzi­ko du, behar bezala arrazoituta eta inguruabarrak kontuan izanda. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango baldin eta erreklamazioa edo errekur­tso­a ezesten bada.               


— Lehenengo ariketa: Ezagu­tza teorikoen proba.

Derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea.

Ariketa honek bi atal izango ditu eta egun berean edo egun desberdinetan izan daitezke. Bi atalak egun berean egiten badira, atal horien ordena alda daiteke.

Ariketa honetan gehienez 12 puntu lortu ahal izango dira, eta gaindi­tze­ko gu­txie­neko puntuazioa 6 izango da; hala ere, probako atal bakoi­tzak gu­txie­neko puntuazio bat izango du gaindi­tze­ko.

— A) atala:

Hautazko eran­tzu­nak dituen galdera sorta bat eran­tzun beharko da ida­tziz; galderak deialdiko gai zerrenda orokorrean zehazten diren gaiei buruzkoak izango dira eta eran­tzun zuzen bat bakarrik izango dute. Epaimahai Kalifika­tza­ileak galderak ofizioz deusezta di­tza­ke, horretarako arrazoiak ikusten baditu.

A) atalean gehienez ere 3 puntu lortu ahal izango dira, eta gaindi­tze­ko gu­txie­neko puntuazioa 1,2 puntu izango da. Nolanahi ere, aurkeztutako izangaien %40 gu­txie­neko puntuazio horretara iri­tsi­ko ez balitz puntuazioa egokitu egingo li­tza­teke gaindituen por­tze­ntaia hori atera dadin. Kasu horretan, gu­txie­nezko puntuazio hori lor­tzen duten guztiek gaindituko dute atal hau.               

Atal honetan, eran­tzun oker bakoi­tzak eran­tzun zuzen baten laurdena kenduko du; hau da, lau eran­tzun okerrek eran­tzun zuzen bat kenduko dute. Zuriz utzi­tako eran­tzu­nak ez dira eran­tzun oker izango.

— B) atala:

Hautazko eran­tzu­nak dituen galdera sorta bat eran­tzun beharko da ida­tziz; galderak deialdiko gai zerrenda espezifikoan zehazten diren gaiei buruzkoak izango dira eta eran­tzun zuzen bat bakarrik izango dute. Epaimahai Kalifika­tza­ileak galderak ofizioz deusezta di­tza­ke, horretarako arrazoiak ikusten baditu.

Galderak hizkun­tza ofizialetako batean ida­tzi­ta egongo dira, edo euskaraz edo gaztelaniaz, aukeran.              

B) atalean gehienez ere 9 puntu lortu ahal izango dira, eta gaindi­tze­ko gu­txie­neko puntuazioa 4,5 izango da. Nolanahi ere, B) atalera aurkeztu direnen %40, lortu duten puntuazioa edozein dela, eta betiere A) atala gainditu badute, Gobernan­tza­ko eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatuak 2015eko abenduaren 10ean emandako foru aginduak, zerrenden kudeaketari buruzkoak, 2.3 artikuluan jasotako lan pol­tsan sartuko dira, lehendabiziko ariketa gaindi­tzen dutenekin batera.             

Atal honetan, eran­tzun oker bakoi­tzak eran­tzun zuzen baten herena kenduko du; hau da, hiru eran­tzun okerrek eran­tzun zuzen bat kenduko dute. Zuriz utzi­tako eran­tzu­nak ez dira eran­tzun oker izango.

— Bigarren ariketa: Gai praktikoen eta teoriko-praktikoen proba.

Derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea.

Ariketa honek bi atal izango ditu eta egun berean edo egun desberdinetan izan daitezke Epaimahai Kalifika­tza­ileak erabaki­tzen duenaren arabera. Bi atalak egun berean egiten badira, Epaimahai Kalifika­tza­ileak atal horien ordena alda dezake.

Ariketa honetan gehienez 23 puntu lortu ahal izango dira, eta gaindi­tze­ko gu­txie­neko puntuazioa 11,5 izango da; hala ere, probako atal bakoi­tzak gu­txie­neko puntuazio bat izango du gaindi­tze­ko.

Ariketa honen bi atalak kalifika­tze­ko ebaluatuko da izangaien ezagu­tza maila, egindako galderei emandako eran­tzu­netan eraku­tsi­ko dutena. Hala, balioe­tsi­ko da eran­tzun horien zuzentasuna, egokitasuna, osotasuna eta zehaztasuna. Era berean, ortografia, gramatika eta lexikoari dagozkion aka­tsak zigortuko dira.

Ariketa honen atalak gai zerrenda espezifikoko materiekin lotuta egongo dira.

— A) atala:

Bi proba egin beharko dira:

— Gaztelaniatik euskarara 250 hitz inguruko testu administratibo bat itzul­tzea.

— Euskaratik gaztelaniara 250 hitz inguruko testu administratibo bat itzul­tzea.

Lehenengo ariketa egin ondoren, bigarren ariketako A) atala egiteko zein material erabili dezaketen jakinaraziko du Epaimahai Kalifika­tza­ileak.

A) atalean 15 puntu lortu ahal izango dira gehienez, eta gaindi­tze­ko 7,5 puntu lortu beharko dira gu­txie­nez, proba bakoi­tza bereiz gaindi­tze­ko behar den gu­txie­neko puntuazioa gorabehera.

Itzu­lpen proba bakoi­tze­an 7,5 puntu emango dira gehienez, eta 3 puntu lortu beharko dira gu­txie­nez, gaindi­tze­ko.        

— B) atala:

Administrazio arloko hi­tza­ldi bat edo biren aldibereko interpretazioa egin beharko da euskaratik gaztelaniara. Saioak ez dira 5 minututik gorakoak izango.               

Atal honetan gehienez ere 8 puntu lortu ahal izango dira, eta gaindi­tze­ko gu­txie­neko puntuazioa 3,2 izango da.

— Hirugarren ariketa: Gaitasunak ebalua­tze­ko probak.

Derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea.

Ariketa honetan gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira, eta gaindi­tze­ko gu­txie­neko puntuazioa 2,5 izango da.

Proba bat edo gehiago egingo dira balioesteko izangaiek ba ote dituzten itzu­ltzaile-interprete goi mailako teknikari lanpostuak bete­tze­ko beharrezkoak diren gaitasunak: profesionaltasuna, talde lana, komunikazioa eta aldaketarekiko eran­tzun positiboa.

Ondorio hauetarako, Epaimahai Kalifika­tza­ileak erabakiko du zer motatako proba edo probak egingo diren (testak, kontrasteko elkarrizketak, talde dinamika, rol probak, elkarrizketak edo bestelako probak) eta proba eguna baino lehen argitaratuko da izangaiei jakinarazteko. Proba motaren edo moten arabera, probak bideoz grabatuko dira.

10.2.  Euskara.

Dei­tzen diren plazetako lanpostuek derrigorrezko 4. hizkun­tza eskakizuna dute. Ondorioz, parte har­tze­ko bal­din­tza da eskakizun horri dagokion euskararen ezagu­tza maila egiazta­tzea.      

Euskararen ezagu­tza maila euskarako proba gaindituta egiaztatuko da. Probak Gai/Ez Gai kalifikazioa jasoko du.         

Nolanahi ere, euskarako probaren lehen ariketa egiten den aurreko egunera arte, ondorengo egoeraren batean egotea egiazta­tzen duten agiriak Epaimahaiari aurkezten dizkioten izangaiek ez dute euskarako proba egin beharrik izango:        

— 4. hizkun­tza eskakizuna lortua izatea, edo eskakizun horrekin baliokidetutako titulu edo egiaztagiri bat, 297/2010 Dekretuak, azaroaren 9koak, xedatutakoari jarraituz (euskararen jakite-maila egiazta­tzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkun­tzen Europako Erreferen­tzi Marko Bateratuko mailekin pareka­tze­ko dena).

— Kasuan kasuko baliokide­tze­a eskuratua izatea, hain zuzen ere euskaraz egindako ikasketa ofizialak ain­tzat har­tze­ko eta euskara-maila hizkun­tza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiazta­tze­tik salbuesteko den apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren indarrez.

Euskarako proba egin beharretik salbue­tsi­ta daudenek horren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hautapen prozesuan parte har­tze­ko eskaerarekin batera edo hautapen prozesuan zehar, betiere euskarako probaren lehen ariketa egiteko jarri den aurreko egunera arte.

Hizkun­tza eskakizunaren edo baliokidetutako ziurtagirien edota tituluen lor­tze data, nahiz azterketa egin beharrik ez izatea dakarten ikasketen onarpenaren lor­tze data euskarako probari dagokion lehen ariketa egin aurrekoa izango da.

4. hizkun­tza eskakizunaren ziurtagiria ez dutenen kasuan, hori egiazta­tze­ko probak egitea prozesuaren fase bat izango da.            

Epaimahai Kalifika­tza­ileak adi­tze­ra emango du hautapen prozesuko zein unetan egingo den euskarako proba. Proba hori egiteko, aplikagarri izango da 10.1.3 oinarrian, deialdi bakarra egiteari eta izangaiak identifika­tze­ari buruzkoan, xedatutakoa.            

Euskararen 4. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tze­ko probak egingo dira soilik.

10.3.  Lehiaketaldia.

Lehiaketaldian aztertu eta balioe­tsi egingo dira oposizioaldia gainditu duten eta 10.2 oinarriaren arabera 4. hizkun­tza eskakizuna egiaztatu duten izangaiek aldez aurretik alegatutako eta egiaztatutako merezimenduak. Nolanahi ere, oposizioaldia amaitutakoan, Epaimahai Kalifika­tza­ileak hasiera eman ahal izango dio lehiaketaldiari, euskarako proba egin edo horren emai­tzak ezagutu aurretik. Kasu horretan, oposizioaldia gainditu duten izangai guztiek beren merezimenduak alegatu eta egiaztatu beharko dituzte, eta 4. hizkun­tza eskakizuna egiazta­tze­ko zain daudenek modu kautelarrean egingo dute.             

Hautapen prozesuan zehar, Epaimahai Kalifika­tza­ileak 5 egun balioduneko epea ezarriko du balioe­tsi­ko diren merezimenduak adierazi eta egiazta­tze­ko.

Merezimenduen alegazioa eta egiaztapena horretarako prestatutako inprimaki elektronikoaren bitartez egin beharko da. Inprimaki elektroniko hori Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoaren «Enplegu Publikoa» atalean egongo da eskura eta izangai guztiek nahitaez bete beharko dute, dituzten merezimenduak banan-banan zerrendatuta, merezimenduak baloratuko bazaizkie.

Epe horren barruan eta bal­din­tza berak betez, hautapen prozesutik baztertuta egon arren bazter­tze horren kontrako erreklamazioa aurkeztu duten eta horren gaineko behin betiko erabakiaren zain daudenek ere merezimenduak alegatu eta egiaztatu beharko dituzte, kautelazko neurri gisa.

Lehiaketaldia ez da bazter­tza­ilea izango, eta ber­tan lortutako puntuaketak ez dira kontuan hartuko oposizioaldiko ariketak gaindi­tze­ko.

Deialdian parte har­tze­ko eskaera orriak aurkezteko epea amaitu aurretiko zirkunstan­tzi­ei buruzko merezimenduak balioe­tsi­ko dira, ez besterik.

Ezin izango dira balioe­tsi, ino­laz ere, aurkezteko ezarri den epean behar bezala alegatu eta egiaztatu ez diren merezimenduak. Inprimaki elektronikoan berariaz alegatu ez diren merezimenduak ez dira balioe­tsi­ko. 

Merezimendu horiek izangaiaren espedientean jada jasota baldin badaude, ez da egiaztatu beharrik izango. Hala bada, nahikoa izango da aipatutako epean alega­tzea, horrela egin ezean ez baitira kontuan hartuko. Parte har­tzai­le bakoi­tza­ren zeregina da bere langile espedientearen edukia azter­tze­a eta eskaera orrian adieraziko dituen merezimenduak egiazta­tze­ko behar diren dokumentu guztiak ber­tan jasota daudela ziurta­tzea.

Gi­puz­koako Foru Aldundiko langileen espediente­tzat har­tzen da Gi­puz­koako Foru Aldundian fun­tzio­nario edo lan kontratudun langile gisa lanean ari diren edo aritu diren per­tso­nen espedientea. Beraz, Gi­puz­koako Foru Aldundian fun­tzio­nario edo lan kontratudun langile gisa inoiz lan egin ez duten per­tso­nek ez dute espediente hori.          

Epaimahai Kalifika­tza­ileak merezimenduen balioespena egingo du, eta lehiaketaldiaren behin-behineko emai­tzak argitaratuko ditu. Kalifikazio horiekin batera, dokumentazioa zuzendu beharra duten izangaien zerrenda argitaratuko da, berariaz adieraziz zein merezimenduren egiaztagiria zuzendu behar den. Argitalpen horren biharamunetik aurrera, izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute egoki­tzat jo­tzen dituzten erreklamazioak aurkezteko eta beharrezkoak diren zuzenketak egiteko. Epe hori amaitutakoan, Epaimahaiak aztertuko ditu aurkeztutako erreklamazioak eta zuzenketak, eta ondoren lehiaketaldiko behin betiko emai­tzak argitaratuko ditu.           

10.3.1.  Lan esperien­tzia.

Gehienez ere 10 punturekin balioe­tsi­ko da Administrazio Publikoan karrerako fun­tzio­nario edo bitarteko fun­tzio­nario gisa, edota kontratupeko langile gisa egindako lana, ondorengo baremoaren arabera:

— Gehienez ere 10 punturekin balioe­tsi­ko da, 0,083 puntuz hilabete oso bakoi­tze­ko, goi mailako edo erdi mailako teknikari lanpostuan euskara/gaztelania itzu­ltzaile eta interpretari lanetan izandako lan esperien­tzia.

— Gehienez ere 5 punturekin balioe­tsi­ko da, 0,042 puntuz hilabete oso bakoi­tze­ko, goi mailako edo erdi mailako teknikari lanpostuan euskara/gaztelania itzu­ltzaile lanetan bakarrik edo euskara/gaztelania interpretari lanetan bakarrik izandako lan esperien­tzia.

Zerbi­tzu­a lanaldi murriztuan eman den aldi guztiak lanaldi oso­tzat hartuko dira.             

Zenbaketa egiteko, lanean emandako aldietako egunak batuko dira eta, behin batura egin ondoren, hilabetetik beherako frakzioak alde batera utzi­ko dira. Horretarako, 30 egun naturalen batura hartuko da hilabete­tzat.

Beste administrazio publiko ba­tzu­etan egindako lana egiazta­tze­ko ziurtagiriak, eskuduna den organoak emanak, ondoko datuak azalduko ditu: lanpostu zerrendaren araberako lanpostuaren izena eta ezaugarriak (sailkapen taldea, eskala, azpieskala, klasea, espezialitatea/kategoria, titulazioa), lanpostuaren eginkizunak eta zereginak, lan harremana, lan egindako aldia, dedikazioaren ehunekoa eta lan egindako aldi horretako egoera administratiboa.

Gi­puz­koako Foru Aldundian ber­tan egindako lanari badagokio, nahikoa izango da halaxe alega­tze­a aipatutako epean.

10.3.2.  Prestakun­tza.

Hautapen prozesuan parte har­tze­ko beharkizun gisa eskatutakoez bestelako titulazio akademiko ofizialak eduki­tze­a balioe­tsi­ko da, baita uniber­tsi­tateek edo uniber­tsi­tate eskolek emandako uniber­tsi­tateen titulu propioak eduki­tze­a ere, baldin eta eskatutako lanpostuaren zereginak bete­tze­ko eragin zuzena eta berariazkoa badute.

Merezimendu gisa adierazitako goragoko titulazio bat eskura­tze­ko behar diren tituluak ez dira balioe­tsi­ko.

Atal honetako tituluengatik gehienez ere 4 puntu lortu ahal izango dira, ondorengo baremoaren arabera.

a)  Titulazio akademiko ofizialak:

— Doktore titulua: 4 puntu tituluko.

— Gradu (MECES esparruko 3. maila), lizen­tzia, arkitektura edo ingeniari­tza titulua: 4 puntu tituluko.

— Gradu (MECES esparruko 2. maila), diploma, arkitektura tekniko edo ingeniari­tza teknikoko titulua: 2 puntu tituluko.

— Uniber­tsi­tate masterra: 2 puntu tituluko.

Uniber­tsi­tate ikasketa bereko ziklo desberdinak gaindituta izatea egiazta­tzen duten izangaiei egiaztatutako ziklo gorenekoari dagokion titulua bakarrik balioe­tsi­ko zaie.      

Gradu titulua ez da balioe­tsi­ko, baldin eta titulua lor­tze­ko ikasketa berdinei dagokien uniber­tsi­tate titulua (diplomatura edo lizen­tzia) dutenei zuzendutako egoki­tze-ikastaro bat egin bada.

Gradu eta uniber­tsi­tate masterraren bidez MECES esparruko 3. maila egiazta­tzen denean, uniber­tsi­tate masterra ez da merezimendu gisa balioe­tsi­ko, baldin eta deialdian MECES esparruko 3. mailako lizen­tzia, arkitektura edo ingeniari­tza­ko titulua duten per­tso­nak parte har­tzen badute.

Titulazio akademiko ofizialak egiazta­tze­ko, aurkeztu ahal izango dira titulua bera, tituluaren ordezko ziurtagiria edo titulua eskura­tze­ko tasak ordaindu izanaren zurigarria. Titulu horiek eta, kasua bada, atze­rriko ikasketak homologa­tze­ko ziurtagiriak, Hezkun­tza Ministerioak edo uniber­tsi­tate errektoreek sinatuta egongo dira.           

b)  Uniber­tsi­tateetako titulu propioak.

— 100 eta 499 ordu artean: 1 puntu tituluko.

— 500 eta 999 ordu artean: 1,5 puntu tituluko.

— 1000 ordu edo gehiago: 2 puntu tituluko.

Era berean, ikerketa gaitasuna edo ikasketa aurreratuen diploma 1 punturekin balioe­tsi­ko da.

Titulu horiek dagokien organo eskudunak sinatutako diplomen bidez egiaztatuko dira, eta espresuki adierazi behar dute zenbat ordu edo kreditukoak diren eta zein programa edo gai ikasi diren.

Uniber­tsi­tateetako titulu propioen iraupena soilik kreditu bidez adierazten bada, eta bestelakorik zehazten ez bada, kredituko hamar ordu direla kalkulatuko da. ECTS kredituak adierazten badira, baina bestelakorik zehazten ez bada, kredituko hogeita bost ordu direla kalkulatuko da.

Ez dira baloratuko ordu edo kreditu kopurua espresuki adierazia ez duten diplomen bidez egiaztatutako uniber­tsi­tateko titulu propioak.

10.3.3.  Hizkun­tzak.

Fran­tse­sa eta ingelesa ezagu­tze­a balioe­tsi­ko da.               

Gehienez ere 2 puntu emango dira, ondorengo baremoaren arabera:

— B-2 maila Hizkun­tzen Europako Erreferen­tzi­a Marko Bateratuan, 0,5 puntu hizkun­tza bakoi­tze­ko, eta gehienez ere 1 puntu.

— C-1 maila Hizkun­tzen Europako Erreferen­tzi­a Marko Bateratuan, puntu 1 hizkun­tza bakoi­tze­ko, eta gehienez ere 2 puntu.

Hizkun­tza bereko titulu bat baino gehiago egiazta­tzen bada, maila gorenekoa bakarrik balioe­tsi­ko da.

Merezimendu hau egiazta­tze­ko dagokion ziurtagiria aurkeztu behar da.

Hamaikagarrena.    Azken kalifikazioak, gainditutakoen zerrenda eta lanpostuak aukera­tzea.

11.1.  Azken kalifikazioak.

Izangai bakoi­tzak lortutako azken kalifikazioa izango da hautapen prozesuan lortutako puntu guztien batura.

Azken kalifikazioan berdinketarik egonez gero, ez zaie lehentasunik emango emakumeei, deialdiaren xede diren plazetan %40tik behera ez baitira.

Azken kalifikazioan berdinketarik egonez gero, lehentasun hurrenkera ondorengo irizpideen arabera ezarriko da, hurrenez hurren:

1.  Oposizioaldiko 2. ariketan puntuaziorik handiena lortu duena.

2.  Oposizioaldiko 1. ariketan puntuaziorik handiena lortu duena.

3.  Oposizioaldiko 3. ariketan puntuaziorik handiena lortu duena.

4.  Lehiaketaldian adierazitako merezimenduetan puntu gehien lortu duena, 10.3 oinarrian zehaztutako hurrenkeran.   

11.2.  Gainditutakoen zerrenda.

Ariketen kalifikazioa eta merezimenduen balioespena amaitutakoan, Epaimahai Kalifika­tza­ileak argitara emango du gainditutakoen zerrenda lortutako puntuazio hurrenkeraren arabera; halaber, Epaimahaiak argitaratuko du gainditutako izangaien artean fun­tzio­nario izaera eskura­tze­ko proposa­tzen dituenen zerrenda, deitutako plaza kopurua baino handiagoa izango ez dena, eta proposamen hori Gobernan­tza­ko foru diputatuari helaraziko dio.

11.3.  Lanpostuak aukera­tzea.

11.3.1.  Gobernan­tza­ko foru diputatuak, Epaimahai Kalifika­tza­ileak helarazi dion proposamenari erabat lote­tsi­ta, foru agindu bidez, gainditutakoen zerrenda argitara­tze­a xedatuko du, izangai bakoi­tza­ri dagokion lehentasun hurrenkera, eta eskainitako lanpostuen zerrenda adierazita.

Foru agindu horretan xedatuko da gainditutakoen zerrendako izangaiek 5 egun balioduneko epea izango dutela eskainitako lanpostuen inguruan duten lehentasun hurrenkera adierazteko. Erabakitako izangai kopuruak parte hartuko du lanpostuak aukera­tze­ko prozesuan. Horretarako, inprimaki elektroniko egokia jarriko da izangaien eskura.         

11.3.2.  Lanpostuetako ba­tzuk eskainitako lanpostu guztien­tzat exijigarriak ez diren bal­din­tzak badituzte, bal­din­tza horiek bete­tzen dituzten izangaiek bi motatako lanpostuen artean aukeratu ahal izango dute.

Bal­din­tza jakinen bat ezarrita duten lanpostuak ezin izango dituzte bete, inola ere, bal­din­tza hori egiaztatu ez duten izangaiek.

Eskainitako lanpostuen inguruko lehentasun hurrenkera zehaztutako epean eta moduan adierazten ez duen izangaiari esleituko zaio eslei­tze­ko geldi­tzen den azken lanpostua, edo Gobernan­tza­ko foru diputatuak erabakiko du; horretarako, nahitaez bete beharko ditu lanpostu horren bal­din­tzak.

11.4.  Lanpostuen esleipena.

Lanpostuak esleituko dira exijitutako bal­din­tzak bete­tzen dituzten izangaien artean, kontuan hartuta izangai bakoi­tza­ren hurrenkera, eta adierazi dituzten lehentasunak. Lehentasun hurrenkera erabakigarria izango da eskainitako lanpostuak eslei­tze­ko.

11.5.  Hautatutakoen zerrenda.

Lanpostuak aukera­tze­ko epea amaitutakoan, behin-behineko zerrenda bat prestatuko da, hautatutakoak eta horietako bakoi­tza­ri dagokion lanpostua jasoz. Zerrenda hori argitara emango da iragarkien taulan eta 10. oinarrian adierazitako «Enplegu Publikoa» atalean, Gobernan­tza­ko foru diputatuak emandako foru aginduaren bidez, eta 5 egun balioduneko epea ezarriko da erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamazioak jar­tze­ko epea amaituta, eta aurkeztu izan direnak eba­tzi ondoren, hautatutako izangaien eta bakoi­tza­ri esleitutako lanpostuaren behin betiko zerrenda argitaratuko da.        

11.6.  Bal­din­tzak egiazta­tzea.

11.6.1.  Hautatutakoen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, izangai horiek 20 egun balioduneko epea izango dute, zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Gi­puz­koako Foru Aldundiko (Gi­puz­koa plaza z.g., 20004 Donostia) 1. solairuan dagoen Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­an aurkezteko hautapen prozesuan parte har­tze­ko 3. oinarrian adierazitako bal­din­tzak egiazta­tzen dituzten jatorrizko agiriak edo kopia konpul­tsa­tuak. Hauek dira aurkeztu beharreko agiriak:   

1.  Nortasun Agiri Nazionala edo, bestela, pasaportea nahiz nazionalitatea egiazta­tze­ko balio duen beste edozein agiri. Aurkezten den agiriak indarrean egon behar du.

Hautapen probetara aurkezten diren izangaiak, espainiarren edo Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalen ezkontideak edo ezkontidearen ondorengoak direlako aurkeztu badira, ahaidetasun lotura hori egiazta­tze­ko agintari eskudunek emandako agiriak aurkeztu beharko dituzte, baita ahaidetasun lotura horren ardatz den espainiarrak edo Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalak egindako zinpeko aitorpena edo hi­tze­matea ere, non adierazten duen ezkontidearengandik legez bananduta ez dagoela eta, hala dagokion kasuan, izangaia bere kontura bizi dela edo bere kargura dagoela.

2.  Zinpeko aitorpena edo hi­tze­matea, adierazten duena diziplinazko espedientearen bidez edozein administrazio publikoetako edo organo konstituzionaletako edo autonomia erkidegoetako organo estatutarioetako zerbi­tzu­tik baztertuta ez dagoela, eta ebazpen judizial bidez ezgaitasun erabatekoa edo berezia ez duela enplegu edo kargu publikoetarako, baztertua edo ezgaitua izan den fun­tzio­narioen kidegoan edo eskalan sar­tze­ko. Era berean, legediak aurreikusitako ino­lako ezintasun edo bateraezintasun kasuetan sartuta ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena edo hi­tze­matea.

Espainiar nazionalitatea ez duenak zinpeko aitorpena edo hi­tze­matea aurkeztu beharko du, adierazteko ez dagoela ezgaituta edo an­tze­ko egoera betean eta ez duela jasan diziplina zigorrik edo an­tze­korik bere Estatuan, lan publikoan sar­tze­a debeka­tzen dionik.

Bal­din­tza hori egiazta­tze­ko, hautatutakoek eskura izango dute inprimaki normalizatu bat.

3.  Oinarrietan exijitutako titulazioa, edo titulua eskura­tze­ko tasak ordaindu izanaren zurigarria, salbu eta izangaiek eskaera orrian berariazko baimena eman badiote Fun­tzio­ Publikoko Zerbi­tzu­ari eskatutako titulazioa dutela egiazta­tze­ko, 5.4.2.a) oinarrian adierazitakoari jarraituz.        

Atze­rrian lortutako titulazioak dituzten izangaiek aurkeztu beharko dute tituluen homologazioa edo baliozko­tze­a egiazta­tzen duen dokumentazioa.

Kualifikazio profesionala, profesio arautuen esparruan, Europar Batasuneko Zuzenbideko xedapenen babesean aitortua duten izangaiek, egiaztatu egin beharko dute aitorpen hori.     

4.  Hizkun­tza eskakizuna egiazta­tzen duen agiria.

5.  Esleitutako lanpostua bete­tze­ko exijitutako bestelako bal­din­tza berezien egiaztagiriak.

11.6.2.  Lanpostuaren berezko zereginak bete­tze­ko behar den gaitasun fun­tzio­nala egiaztatuko da Gi­puz­koako Foru Aldundiak zehaztutako mediku zerbi­tzu­ak egindako ziurtagiriaren bidez, non egiaztatuko den izangaiak baduela lanpostuaren zereginak bete­tze­ko beharrezkoa den gaitasun fun­tzio­nala eta ez duela ino­lako gaixotasunik edo muga fisiko nahiz psikikorik zeregin horiek bete­tze­ko.

Horretarako, hautatutako izangaiek bidezko diren probak eta mediku azterketak egin beharko dituzte. Proba horiek egiteari uko eginez gero, hautapen prozesutik baztertuta geldituko dira.

11.6.3.  Gobernan­tza­ko foru diputatuak edo, bestela, Epaimahai Kalifika­tza­ileak, jatorrizko agiriak eska­tze­ko aukera izango du; eta, zalan­tza­zko kasuan, baita bestelako agiri osagarriak ere, merezimenduak eta eskakizunen betearazpena behar bezala balioesteko beharrezko­tzat jo­tzen baditu.           

11.6.4.  Gi­puz­koako Foru Aldundiko langile espedientean dagoeneko jasota dauden agiriak ez dira aurkeztu behar; horrelakoetan, kontuan har daitezen, nahikoa izango da epe barruan alega­tzea. Parte har­tzai­le bakoi­tza­ren zeregina da bere langile espedientearen edukia azter­tze­a eta ziurta­tze­a ber­tan jasota daudela hautapen prozesuan parte har­tze­ko eskakizunak egiazta­tze­ko behar diren jatorrizko dokumentu edo kopia konpul­tsa­tu guztiak.

11.6.5.  Aurreko 11.6.1 oinarrian aipatutako epearen barnean, eta ezinbesteko kasua izan ezean, izangaiek ez badute dokumentazioa aurkezten, edo ez badute egiazta­tzen bete­tzen dituztela eskatutako bal­din­tza guztiak, galdu egingo dituzte hautapen prozesuan parte har­tze­tik erator daitezkeen eskubide guztiak eta deuseztatuta geratuko dira haien jarduera guztiak; ondorioz, ezingo dira izendatu. Edonola ere, eran­tzu­kizuna eskatu ahal izango zaie parte har­tze­ko eskaerak fal­tsu­tze­agatik.

Lanpostuaren bal­din­tzak egiazta­tzen ez direnean, eta hautatutako izangaiek lanpostuari uko egiten diotenean praktiketako fun­tzio­nario izendatu aurretik, Gobernan­tza­ko foru diputatuak azken kalifikazioetatik ateratako lehentasun hurrenkeraren zerrendara jo dezake beste izangai ba­tzuk hauta­tze­ko, deitutako lanpostuak bete egingo direla ziurta­tze­arren. Kasu horretan, 20 egun balioduneko epea emango zaie 11.6. oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkezteko.               

Horrelakoetan, eskumena duen organoak izendapen proposamena egingo du, hautapen prozesua gainditu eta onartuen behin betiko zerrendako puntuazio ordenan hurrengo denaren alde.

Hamabigarrena.    Praktiketako fun­tzio­nario izenda­tzea.               

Aurreko oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkezteko ezarritako 20 egun balioduneko epea amaitu ondoren edo, lehenago, baldin eta hautatutako izangaiek egiaztatu badituzte eskatutako bal­din­tza guztiak, praktiketako fun­tzio­nario izendatuko dituzte izangaiak.              

Gobernan­tza­ko foru diputatuak praktiketako fun­tzio­nario gisa izenda­tze­ko proposamena aurkeztuko dio Diputatuen Kon­tsei­luari, onar dezan.

Praktiketako fun­tzio­nario izenda­tze­ko erabakia Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki taulan eta 9. oinarrian adierazitako «Enplegu publikoa» atalean argitaratuko da.

Izendapenenaren erabakian zehaztuko da noiz hasiko diren praktiketako fun­tzio­nario gisa.

Praktiketako fun­tzio­narioaren izendapenak iraungo du praktiketako fun­tzio­nario gisa hasten direnetik karrerako fun­tzio­nario gisa plaza jabe­tzen har­tzen duten arte, betiere dagokion praktikaldia egin eta gainditu ondoren.       

Hamahirugarrena.    Praktikaldia.

Praktikaldia egin beharko da, hautapen prozesuaren beste fase bat izango dena, derrigorrezkoa eta bazter­tza­ilea.           

Gehienez ere 6 hilabete iraungo du, aurreko oinarrian xedatutakoa erago­tzi gabe.

Praktikaldia ebaluatu eta kalifikatu egingo da, ondorengo aldagaiak balioe­tsiz:

— Betebeharrak eta lanak bete­tzea.

— Laneko kalitatea.

— Ikasteko jarrera.

— Ekimena.

— Ardura eta egoki­tze maila.

— Lankide­tza­rako jarrera.

— Erabil­tzai­leekiko harremanak.

Ebaluazio Ba­tzor­de bat eratuko da praktikaldia ebalua­tze­ko, eta Epaimahaiaren­tzat ezarritako fun­tzio­namendu arau berak izango ditu. Ba­tzor­dea karrerako fun­tzio­narioez osatuta egongo da, eta praktikaldia baloratuko du izangai bakoi­tza­ri gai edo ez gai kalifikazioa jarriz.           

Ebaluazio Ba­tzor­dearen kideak hauek izango dira:

Ba­tzor­deburua:

— Fun­tzio­ Publikoko zerbi­tzu­burua.

Ba­tzor­dekideak:

— Langileen Hautaketa Ataleko burua.

— Euskararen Normalizazio gaietan eskuduna den Departamentuko idazkari teknikoa.

— Idazkaria:

— Gobernan­tza­ko Departamentuko teknikari bat.

Praktiketako fun­tzio­nario guztiek Ebaluazio Ba­tzor­deak izendatutako tutore bat izango dute. Tutore horrek praktiketako fun­tzio­narioaren jardueren jarraipena egingo du, eta ezarritako ebaluazio irizpideen araberako txos­tena prestatuko du. Ebaluazio prozedurak izaera jarraitua izango du praktikaldian zehar.               


Praktikaldia amaitutakoan, Ebaluazio Ba­tzor­deak bilduko ditu tutoreek praktiketako fun­tzio­narioei buruz egindako txos­tenak, praktikaldi hori ebaluatu ahal izateko.   

Ebaluazioa amaitu ondoren, Ebaluazio Ba­tzor­deak Gobernan­tza­ko foru diputatuari aurkeztuko dio proposamen bat, praktikaldia gainditu duten izangaiak karrerako fun­tzio­nario izenda­tze­ko.

Praktikaldia gaindi­tzen ez badu, hautapen prozesutik automatikoki baztertuta geldituko da izangaia, eta karrerako fun­tzio­nario izendatua izateko eskubide guztiak galduko ditu. Horretarako, organo eskudunak ebazpen arrazoitua emango du, izangaiari en­tzun ondoren.               

Hamalaugarrena.    Karrerako fun­tzio­nario izenda­tzea.

Diputatuen Kon­tsei­luak karrerako fun­tzio­narioen izendapena egingo du, eta erabakia Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, Gi­puz­koako Foru Aldundiaren egoi­tza elektronikoko iragarki taulan eta 9. oinarrian adierazitako «Enplegu publikoa» atalean argitaratuko da.

Izendapen erabakian zehaztuko da zer epe duten karrerako fun­tzio­nario izendatutakoek plaza jabe­tzan har­tze­ko.           

Ezarritako epearen barruan, eta ezinbesteko kasua izan ezean, izendatutakoek ez badute plaza jabe­tzan har­tzen, galdu egingo dituzte Gi­puz­koako Foru Aldundiko fun­tzio­nario izaera eskura­tze­ko deialditik eratorritako eskubide guztiak.

Deitutako plazak beteko direla ziurta­tze­ko, 11.6.5 oinarrian zehaztutako prozedura ezarri ahal izango da, oinarri horretan jasotako kasuetan, baita beste hauetan ere:            

a)  Praktiketako fun­tzio­nario izendatutako izangairen batek praktikaldia egiten ez badu, ezinbesteko kasurik egon gabe.             

b)  Izangairen batek praktikaldia gaindi­tzen ez badu.     

c)  Ezinbesteko kasurik egon gabe, karrerako fun­tzio­nario izendatutako izangairen batek ez badu plaza jabe­tzan har­tzen horretarako ezarritako epean.

Hamabosgarrena.    Lan pol­tsa.

Lan pol­tsak osa­tze­ko aplikagarri izango dira Gobernan­tza­ko eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatuak 2015eko abenduaren 10ean emandako foru aginduan, zerrenden kudeaketari buruzkoan (Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala 243 zk., 2015eko abenduaren 21ekoa), edo horren ordezkoa izan daitekeen arauan, lan pol­tsen osaketa eta kudeaketari buruz jasotako irizpideak, eta 10.1.6 oinarriak aurreikusitakoa lehendabiziko ariketaren inguruan.

Hamaseigarrena.    Administrazio publikoen arteko lankide­tza.

Gi­puz­koako Foru Aldundiak, hala eskatuz gero eta 5.3.3. oinarrian aurreikusitako berariazko baimena emanda, EAEko administrazio edo erakunde publikoen eskura jarri ahal izango du aurreko oinarrian xedatutakoaren arabera eratutako lan pol­tsak osa­tzen dituzten per­tso­nen zerrenda.         

Dena dela, eskaera horiei ematen zaien eran­tzu­na pol­tse­tan eskuragarri dauden langileen eta Foru Aldundiak berak dituen langile beharren mende dago.

Hamazazpigarrena.    Aurkara­tzea.

Deialdia, oinarriak eta horietatik nahiz Epaimahaiaren jokabidetik erator litezkeen egin­tza administratibo guztiak, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, ezarritako eran eta epeetan aurkaratu ahal izango dira.

GAITEGI OROKORRA

 1. gaia.      1978ko Konstituzioa. Prin­tzi­pio konstituzionalak: eskubidezko Estatu sozial eta demokratikoa. Konstituzioaren balio gorenak.

 2. gaia.      Eskubide eta askatasunen erre­gu­la­zioa Konstituzioan. Oinarrizko eskubideak babesteko eta berma­tze­ko araubidea. Etetea.

 3. gaia.      Botereak 1978ko Konstituzioan. Botere legegilea, botere judiziala eta botere exekutiboa.

 4. gaia.      Estatuaren lurralde antolaketa. Autonomia erkidegoak. Estatuaren eta autonomia erkidegoen arteko harremanak. Autonomia erkidegoen antolaketa politikoa eta administratiboa.

 5. gaia.      Euskal Herriko Autonomia Estatutua. Euskadiren eskumenak. Euskadiko botereak.

 6. gaia.      Eusko Jaurlari­tza: eraketa eta fun­tzio­namendua. Lehendakaria: estatutua, izendapena, eskumenak, karguztea eta ordeztea.

 7. gaia.      Lurralde Historikoak. Eskumenak. Foru aldundiak eta Ba­tzar Nagusiak.

 8. gaia.      Gi­puz­koako Foru Aldundia. 6/2005 Foru Araua, uztailaren 12koa.

 9. gaia.      Espainiako toki araubidea. Toki administrazioa Konstituzioan. Udalerriaren antolaketa. Probin­tzi­aren antolaketa eta eskumenak.

10. gaia.      Europar Batasuna. Europar erkidegoaren zuzenbidea: erregelamenduak, direktibak eta erabakiak. Erakundeak: Parlamentua, Kon­tsei­lua, Ba­tzor­dea eta Justizia Auzitegia.

11. gaia.      Legea. Kon­tze­ptua eta ezaugarriak. Lege motak. Lege organikoa eta lege arrunta. Estatuko legeak eta erkidegoetako legeak. Erregelamendua: erregelamenduak emateko ahala. Legearen eta erregelamenduaren arteko harremanak. Legezkotasun prin­tzi­pioa.

12. gaia.      Egin­tza administratiboa: egin­tza­ren ekoizpena, edukia, motibazioa eta forma. Egin­tza administratiboen ustezko legezkotasuna. Administrazio-egin­tza­ren eraginkortasuna. Deuseztasun erabatekoa, deuseztagarritasuna, egin­tzen berrikuspena bide administratiboan. Isiltasun administratiboa.

13. gaia.      Administrazio prozedura. Xedapen orokorrak. Per­tso­nek administrazio publikoekiko harremanetan dituzten eskubideak. Administrazio publikoekin harreman elektronikoa izateko eskubidea eta betebeharra. Administrazio prozedurako interesdunaren eskubideak. Prozedura administratiboaren faseak. Sektore publikoaren fun­tzio­namendu elektronikoa.   

14. gaia.      Administrazio publikoen zerbi­tzu­an diharduten langileak: tipologia. Fun­tzio­nario publikoen eskubideak eta betebeharrak. Gi­puz­koako Foru Enpleguaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea

15. gaia.      Administrazio publikoen ondare eran­tzu­kizuna. Ondare eran­tzu­kizuna. Eran­tzu­kizun ekin­tza. Administrazio publikoko agintarien eta enplegatuen eran­tzu­kizuna.

16. gaia.      Espainiako zerga sistemaren antolamendua. Prin­tzi­pio konstituzionalak. Arau tributarioen aplikazioa. Tributuak, tributu motak. Administrazio publikoen ogasuna. Baliabideen banaketa. Ekonomia Ituna.               

17. gaia.      Euskararen erabileraren normalizazioa administrazio publikoetan: prin­tzi­pio nagusiak, hizkun­tza eskakizuna, hizkun­tza eskakizunen derrigortasuna.

18. gaia.      4/2005 Legea, otsai­la­ren 18koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa. Atariko titulua. Genero ikuspegia Euskadiko botere eta administrazio publikoen jarduketan sar­tze­ko neurriak. 2/2015 Foru Araua, mar­txo­aren 9koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

19. gaia.      19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura­tze­ko bideari eta gobernu onari buruzkoa: I. eta II. tituluak. 4/2019 Foru Araua, mar­txo­aren 11koa, Gobernu Onari buruzkoa, foru gobernan­tza publikoaren esparruan.

20. gaia.      3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu per­tso­nalak babestekoa eta eskubide digitalak berma­tze­koa. Xedapen orokorrak. Datuak babesteko prin­tzi­pioak. Per­tso­nen eskubideak. Eskubide digitalak.    

GAI ZERRENDA ESPEZIFIKOA

 21. gaia.    Iraupena eta maiztasuna adierazten duten sintagma zenba­tza­iledunetan mugatu singularra noiz erabil daitekeen.

 22. gaia.    –a eta bat.

 23. gaia.    Aditz aspektua: ebazten dut.

 24. gaia.    Aposizioa eta komunztadura.

 25. gaia.    Ehunekoak: idazkera, muga­tza­ilea, adi­tza­ren komunztadura.

 26. gaia.    Zenbakien idazkera.

 27. gaia.    Adi­tzo­inen forma.

 28. gaia.    Diptongoz buka­tzen diren izenen deklinabidea.

 29. gaia.    Izen sintagmen arteko juntadura.

 30. gaia.    Adierazpen izenda­tza­ileen deklinabidea (I): izen berezien baliokideak; adierazpen izenda­tza­ileak izen arrunten baliokide; adierazpen izenda­tza­ileak ida­tziz nola deklinatu behar diren zehazteko irizpide orokorra.

 31. gaia.    Adierazpen izenda­tza­ileen deklinabidea (II): Adierazpen izenda­tza­ileen berezitasuna; pluraleko adierazpen izenda­tza­ileen deklinabidea; izen sintagma ez diren adierazpen izenda­tza­ileen deklinabidea.

 32. gaia.    Erdal hi­tzen deklinabidea.

 33. gaia.    Atze­rriko per­tso­na izenak. Grafia irizpideak. Errege-erreginen eta kidekoen kasua.

 34. gaia.    Ortotipografia (I). Letrakera arrunta, letrakera etza­na, letrakera lodia, kako­txak.

 35. gaia.    Ortotipografia (II). Oinarrizko adieraz besteko izen berezien deklinabidea, erdal izen bereziak, siglak, laburdurak.

 36. gaia.    Ortotipografia (III). Neurri izenak, ehunekoak, ordinalak, bi puntuen ondorengo idazkera, barra, marra­txoa, bibliografia nola aipatu.

 37. gaia.    Letra larrien erabilera euskaraz (I). Letra larriei buruzko ohar orokorrak; letra larriaren koka­tze fun­tzio­a.

 38. gaia.    Letra larrien erabilera euskaraz (II). Letra larriaren nabarmen­tze fun­tzio­a: per­tso­na eta jainko izen bereziak.

 39. gaia.    Letra larrien erabilera euskaraz (III). Letra larriaren nabarmen­tze fun­tzio­a: animalia izen bereziak; gauzakien izen bereziak eta abstrakzioak.

 40. gaia.    Letra larrien erabilera euskaraz (IV). Letra larriaren nabarmen­tze fun­tzio­a: entitate abstraktuak.

 41. gaia.    Letra larrien erabilera euskaraz (V). Letra larriaren nabarmen­tze fun­tzio­a: leku izenak.

 42. gaia.    Letra larrien erabilera euskaraz (VI). Letra larriak noiz ez diren erabili behar.

 43. gaia.    Puntuazio-markak (I): puntua, koma, puntu eta koma.

 44. gaia.    Puntuazio-markak (II): bi puntuak, etenpuntuak.

 45. gaia.    Puntuazio-markak (III): galdera eta harridura markak, marra luzeak, parentesiak, elkarrizketa-marrak.

 46. gaia.    Puntuazio-markak (IV): koma­txo­ak / aipu markak.

 47. gaia.    Puntuazio-markak (V): apostrofoak, zehar-marra edo barra etza­na.

 48. gaia.    Labur­tza­pena: siglak, laburdurak, ikurrak. Erabidea eta idazkera.

 49. gaia     Mailegua eta kalkoa.

 50. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (I): izen elkarteak.

 51. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (II): izenondo elkarteak.

 52. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (III): aditz elkarteak.

 53. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (IV): adberbio elkarteak.

 54. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (V): zenba­tza­ile elkarteak.

 55. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (VI): sinbolismo fonetiko eta hots uztardurak.

 56. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (VII): exoelkarteak.

 57. gaia.    Hitz elkartuen osaera eta idazkera (VIII): bikoiztapenak.

 58. gaia.    Hitz eratorpena.

 59. gaia.    Gi­puz­koako herrien izendegi ofiziala.

 60. gaia.    Espainiako erresumako autonomia erkidegoen, probin­tzi­en eta probin­tzi­a hiriburuen izenak.

 61. gaia.    Fran­tzi­ako errepublikako eskualde, departamendu eta hiriburu izenak.

 62. gaia.    Munduko estatu izenak, herritarren izenak, hizkun­tza ofizialak eta hiriburuak.

 63. gaia.    Kontinenteak, geografia izen nagusi ba­tzuk eta herritarren izenak.

 64. gaia.    Munduko geografiako zenbait izen (mendiak, ibaiak, itsa­soak).

 65. gaia.    Euskara batuaren ahoskera zaindua.

 66. gaia.    Kanpoko leku izenak euskaraz ahoska­tze­ko irizpideak.

67. gaia.      Aditz alokutiboa (hikako era): indikatiboa.

 68. gaia.    Generoak ain­tzat har­tzen dituen hizkun­tza inklusiboa euskaraz.

 69. gaia.    Los principios de la correspondencia (I). Diferentes tipos de traducciones; dos orientaciones fundamentales en la traducción; la distancia cultural y lingüística; definición de la traducción.

 70. gaia.    Los principios de la correspondencia (II). Los principios que rigen la traducción orientada hacia la equivalencia formal; los principios que rigen la traducción orientada hacia la equivalencia dinámica; áreas de tensión entre las traducciones de equivalencia formal y las traducciones de equivalencia dinámica; restricciones en el grado de permisibilidad de la equivalencia dinámica en la traducción.

 71. gaia.    La naturaleza de la traducción (I). Reproducción del mensaje; equivalencia más que identidad; equivalencia natural; la equivalencia más cercana; la prioridad del significado; la importancia del estilo; un sistema de prioridades; prioridad de la coherencia contextual sobre la correspondencia verbal.

 72. gaia.    La naturaleza de la traducción (II). Razones por las que la coherencia contextual debe tener prioridad sobre la correspondencia verbal; prioridad de la equivalencia dinámica sobre la correspondencia formal; la función informativa; la función expresiva; la función imperativa; una comparación entre correspondencia formal y equivalencia dinámica; prioridad de las necesidades de los destinatarios sobre las formas del lenguaje.

 73. gaia.    El análisis gramatical (I). La gramática tiene un significado; la misma construcción gramatical puede tener diferentes significados; oraciones nucleares.

 74. gaia.    El análisis gramatical (II). Palabras con estructuras complejas; clases de términos estructuralmente complejos; relación entre las estructuras superficiales y las estructuras nucleares; la determinación de la función estructural de los elementos mediante el contexto; la retro-transformación como un tipo de paráfrasis; construcciones diferentes que pueden expresar la misma relación entre las partes; transformaciones gramaticales a partir de estructuras nucleares; análisis de series de estructuras nucleares.

 75. gaia.    El significado referencial (I). Indicación del significado; codificación sintáctica del significado; análisis de los significados relacionados de diferentes palabras; relaciones jerárquicas entre los significados de las palabras.

 76. gaia.    El significado referencial (II). Solapamientos de áreas semánticas; el análisis de los significados relacionados de una palabra; el problema de los sentidos figurados; el tamaño de las unidades semánticas.

 77. gaia.    El significado connotativo.

 78. gaia.    Transferencia (I). Problemas personales en la transferencia; fases de la transferencia; modificaciones semánticas en la transferencia.

 79. gaia.    Transferencia (II). Modificaciones estructurales.

 80. gaia.    Reestructuración (I). Variedades de lenguaje; niveles de lengua en las sociedades con tradición literaria; factores de variación en la lengua; estilo oral y escrito; niveles sociológicos de la lengua; niveles situacionales de la lengua; tipos de discurso.

 81. gaia.    Reestructuración (II). Clasificación de los rasgos estilísticos; estructura del discurso.

 82. gaia.    Comprobación de la traducción.

 83. gaia.    Las tildes en español.

 84. gaia.    Uso de los signos de puntuación en español.

 85. gaia.    Referencias anafóricas y catafóricas en español.

 86. gaia.    Conectores.

 87. gaia.    La substantivación en español.

 88. gaia.    Uso de mayúsculas y minúsculas en español.

 89. gaia.    Ortografía y escritura de extranjerismos en español.

 90. gaia.    Lenguaje inclusivo en español.

 91. gaia.    Hizkun­tza­ren prozesamendu automatikoa eta itzu­lpen automatikoa.

 92. gaia.    Ordenagailuz lagundutako itzu­lpen tresnak.

 93. gaia.    10/82 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normaliza­tze­ko oinarrizkoa.

 94. gaia.    86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera normaliza­tze­ko prozesua arautuko duena.

 95. gaia.    Euskararen erabilera normaliza­tze­ko plana Gi­puz­koako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera esparruan 2018-2022 aldirako.

 96. gaia.    Gi­puz­koako Foru Aldundiaren izendegi elebiduna (departamentuak eta zuzendari­tzak).

 97. gaia.    Komunikazio gaitasuna: komunikazio gaitasunaren osagaiak eta dimen­tsi­o edo trebetasunak.

 98. gaia.    Euskararen egoera soziolinguistikoa (I). 16 urtetik gorakoen hizkun­tza gaitasuna 2016an Euskal Autonomia Erkidegoan: euskaldunak, euskaldun har­tzai­leak eta erdaldunak.

 99. gaia.    Euskararen egoera soziolinguistikoa (II). 16 urtetik gorakoen hizkun­tza gaitasuna 2016an Gi­puz­koan: euskaldunak, euskaldun har­tzai­leak eta erdaldunak.

100. gaia.    Euskararen egoera soziolinguistikoa (III). 16 urtetik gorakoen hizkun­tza gaitasunaren bilakaera EAEn 1991-2016.