3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGETAKO UDALA

Horniketa baten lizitaziorako iragarkia

Udalba­tza­rrak, 2019ko uztailaren 30eko akorido bidez, Elgetan kalegarbigailu autobulkatu zurga­tza­ileaz horni­tze­ko adminitrazio pleguak eta plegu teknikoak onartu zituen.         

1.  Entitate eslei­tza­ilea.

a)  Entitatea: Elgetako Udala.

b)  Kontrata­tza­ilearen profilerako sarbidea: www.elgeta. eus.

2.  Kontratuaren xedea.

a)  Kalegarbigailu autobulkatu zurga­tza­ileaz horni­tze­koa.              

b)  Ataletan bana­tzen da: ez.

c)  Entrega­tze­ko lekua: Elgetako Alhondiga eraikina.

d)  Entrega­tze­ko epea: 3 hilabete kontratua sina­tzen denetik.

3.  Izapide­tza, prozedura eta eslei­tze­ko modua.

a)  Izapideketa: Irekia.

b)  Prozedura: Arrunta.

c)  Modua: lehiaketa.

4.  Lizitazioko oinarrizko aurrekontua.

86.776,86 euro gehi BEZa (18.223,14 euro), bal­din­tza administratiboaren 6. Atalaren arabera,

5.  Bermeak.

Behin-behinekoa: ez da ezar­tzen.

6.  Dokumentazioa eta informazioa eskura­tzea.

Entitatea: Elgetako Udala.

Helbidea: Mendizaleen plaza 1. 20690 Elgeta.

Telefonoa: 943.768.022. E-mail: idazkari­tza@elgeta.eus. Web orria: www.elgeta.eus.

Dokumentuak eta informazioa eskura­tze­ko azken eguna: eskain­tzak aurkezteko azken eguna arte.

7.  Kontratistaren betebehar bereziak.

Bal­din­tza orrien arabera.

8.  Eskain­tzak aurkezteko epea.

Iragarkia Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik konta­tzen hasita, 30 egun naturaleko epea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: deialdiko bal­din­tza administratibo berezien orrian zehazten dira.

Aurkezteko tokia eta ordua: Elgetako udaleko erregistroa, 9:00etatik 13:00etara.

9.  Iragarkien gastuak.

Esleipendunaren kontura.

Hau guztia denen jakinetara jar­tzen da.

Elgeta, 2019ko uztailaren 30a.—Iraitz Lazkano Garitaonandia, alkatea.           (5275)