3
TOKI ADMINISTRAZIOA

PASAIAKO UDALA

Aurrekontua Gauzatzeko Arauaren aldaketa

Udalba­tzak, 2019ko uztailaren 05ean eginiko bileran, hasiera batez onartu du Aurrekontua Gauza­tze­ko Arauaren 10. Udalba­tza­ko kideen­tza­ko eta talde politikoen­tza­ko diru-kopuruak eta 15. Azpiprograma fun­tzio­nalak Oinarriak alda­tzea.

Gi­puz­koako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauren 15., 17. eta 18. artikuluetan ezarritakoari jarraiki, Aurrekontua jendeari erakusten zaio, ondorengo arau hauen arabera:

a)  Non dagoen: Kontu-har­tzai­le­tzan.            

b)  Azter­tze­ko eta, hala badagokio, erreklamazioak aurkezteko epea: hamabost lanegun, iragarki hau Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita.   

c)  Erreklamazioak aurkezteko bulegoa: Udalaren sarrera erregistroa.

d)  Erreklamazioak jaso­tzen dituen organoa: Udalba­tza.

Jendeari erakusteko epea igaro­tzen bada ino­lako erreklamazio edo oharpenik jaso gabe, behin betiko onartu­tzat joko da, beste erabakirik hartu behar izan gabe.       

Pasaia, 2019ko uztailaren 8a.—Alkatea.           (4657)