1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

19/2019 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, Gi­puz­koako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzkoa.

Diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren bitartez Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatu ostean, eta diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 4/2019 Foru Dekretuaren bidez foru diputatuak izendatu eta gero, beharrezkoa da Foru Aldundiaren egungo antolaketa departamentuen koadro berrira egoki­tzea.

Departamentu egitura berriak Diputatu Nagusiaren Alorra eta bedera­tzi departamentu ditu, tartean izen berriak ere badituztenak eta, orobat, Foru Aldundiaren jardun esparruko eskumenen eta eginkizunen barne banaketa ekarri dutenak. Ondorioz, aldaketak egin behar dira zenbait egitura eta organotan.

Horiek horrela, foru dekretu honen xedea da Foru Aldundi berriaren oinarrizko egitura organikoa ezar­tzea, zuzendari­tza nagusiei dagokiena. Ondoren, oinarrizko egitura organiko hori osatu eta garatu egingo da, zerbi­tzu­ak ere zehaztuz, departamentu bakoi­tze­ko egitura organiko eta fun­tzio­nala ezarriko duten xedapenen bidez.

Hori dena ain­tzat hartuta, diputatu nagusiak proposatuta eta Diputatuen Kon­tsei­luak gaurko bileran eztabaidatu eta one­tsi ondoren,

XEDA­TZEN DUT

1. artikulua.  Diputatu Nagusia.

1.    Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi­puz­koako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, eta gainerako xedapenek ematen dizkioten eginkizunak bete­tze­ko, diputatu nagusiak berari lagun­tze­ko Kabinetea izango du, kabineteburuaren pean egongo dena; halaber, Diputatu Nagusiaren Lagun­tza­rako Idazkari­tza bat eta Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzionaletako Bulego bat izango ditu.

2.    Diputatu nagusiaren ardura organiko eta fun­tzio­nalaren mendean daude:

a)  Estrategia Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Komunikazio Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendari­tza Nagusia.

d)  Hizkun­tza Berdintasuneko Zuzendari­tza Nagusia.

e)  Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkari­tza, zerbi­tzu maila izango duena.

3.    Diputatu Nagusiaren Alorrari atxi­ki­tzen zaio Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa, zuzendari­tza nagusi maila izango duena.

2. artikulua.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Ekonomia Sustapeneko Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Berrikun­tza­ko eta Internazionalizazioko Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Turismo Zuzendari­tza Nagusia.

d)  Nekazari­tza­ko eta Lurralde Orekako Zuzendari­tza Nagusia.

e)  Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendari­tza Nagusia.

f)  Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendari­tza Nagusia.           

3. artikulua.  Kultura, Lankide­tza, Gazteria eta Kirol Departamentua.

Kultura, Lankide­tza, Gazteria eta Kirol Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Kultura Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Na­zio­ar­te­ko Lankide­tza­ko Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Gazteria Zuzendari­tza Nagusia.

d)  Kirol Zuzendari­tza Nagusia.

4. artikulua.  Gobernan­tza Departamentua.

Gobernan­tza Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Araubide Juridikoko eta Per­tso­nen Kudeaketako Zuzen­dari­tza Nagusia.

b)  Zerbi­tzu­etako eta Administrazioaren Berrikun­tza­ko eta Eraldaketako Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Estrategia Digitaleko Zuzendari­tza Nagusia.

d)  Herritarren Partaide­tza­ko Zuzendari­tza Nagusia.

e)  Preben­tzio, Su Itza­lketa eta Salbamendu Zuzendari­tza Nagusia.

5. artikulua.  Proiektu Estrategikoetako Departamentua.

Diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren 9. artikuluak atxi­ki­tzen dizkion fundazioez gain, Proiektu Estrategikoetako Departamentuak Idazkari­tza Tekniko bat izango du; baita esleituta dauzkan eginkizunak bete­tze­ko nahikoa eta egokia den egitura organikoa ere.          

6. artikulua.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Lurralde Antolaketako Zuzendari­tza Nagusia.

7. artikulua.  Ogasun eta Finan­tza Departamentua.

1.    Ogasun eta Finan­tza Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Ogasun Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Finan­tza eta Aurrekontu Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Zerga eta Finan­tza Politikako Zuzendari­tza Nagusia.

2.    Halaber, Ogasun eta Finan­tza Departamentuaren organoa da Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa.

8. artikulua.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

Bide Azpiegituretako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Errepide Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Kudeaketa eta Plangin­tza Zuzendari­tza Nagusia.

9. artikulua.  Gizarte Politiketako Departamentua.

Gizarte Politiketako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Plangin­tza­ko, Inber­tsi­oetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendari­tza Nagusia.

c)  Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendari­tza Nagusia.

d)  Erakunde Publikoen Zuzendari­tza Nagusia.

10. artikulua.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Ingurumen Zuzendari­tza Nagusia.

b)  Obra Hidraulikoetako Zuzendari­tza Nagusia.

Xedapen indargabe­tza­ilea.

Indargabetu egiten dira departamentuen egiturari buruzkoak izanik foru dekretu honek aurreikusten duenarekin bat ez datozen xedapen guztiak.

Lehen xedapen gehigarria.  Aurrekontu eta antolaketa egoki­tza­penak.

1.    Ogasun eta Finan­tza Departamentuak departamentu egitura berriak eragiten dituen aurrekontu egoki­tza­penak propo­satuko dizkio Diputatuen Kon­tsei­luari.

2.    Gobernan­tza Departamentuak departamentu egitura berriak eragiten dituen antolaketa egoki­tza­penak proposatuko dizkio Diputatuen Kon­tsei­luari.

Bigarren xedapen gehigarria.  Foru Aldundiko departamentuei egindako arau aipamenak.

Indarrean dagoen araudian Foru Aldundiko aurreko departamentuei egindako aipamenak egungo departamentuei egindako­tzat hartuko dira, diputatu nagusiak emandako ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuak onartutako eginkizunen arabera eta foru dekretu honek onar­tzen duen oinarrizko egiturarekin bat etorriz.

Amaierako xedapena.  Indarrean sar­tzea.

Foru dekretu hau Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2019ko uztailaren 1a.—Markel Olano Arrese, diputatu nagusia.     (4419)