1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

3/2019 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, Gi­puz­koako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finka­tze­koa.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi­puz­koako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, diputatu nagusiari eslei­tzen dio foru dekretu bidez Foru Aldundia egitura­tzen duten departamentuak sortu, kendu, batu, edo birmolda­tze­ko ahalmena (64. artikulua), baita, foru dekretu bidez, departamentu horiek izan behar dituzten jardun esparruak eta eginkizunak zehaztekoa ere –26.3.b) artikulua–.

Une honetan, ai­tzi­nera eramateko aurreko legealdian hasitako gobernan­tza eredu ireki eta kolaboratiboa, Etorkizuna Eraikiz programan jasotako proiektu estrategikoetan gauzatu dena, egungo departamentu egitura, ekainaren 24ko 3/2015 Foru Dekretuaren bidez ezarritakoa, egoki­tze­a komeni da; hain zuzen, zehazten diren departamentuak zuzenduko dituzten foru diputatuak izendatu eta egoki­tze horrek eragingo dituen berrantolaketa guztiei ekin aurretik.         


Horiek horrela, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi­puz­koako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 26.3.b) eta 64. artikuluetan diputatu nagusiari esleitutako eskumenak baliatuz,      

XEDA­TZEN DUT

1. artikulua.  Xedea.

Foru dekretu honen xedea da finka­tze­a Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak.

2. artikulua.  Departamentuak.

Foru Aldundia departamentu hauetan egitura­tzen da:       

1.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurune­ko Departamentua.

2.  Kultura, Lankide­tza, Gazteria eta Kirol Departamentua.            

3.  Gobernan­tza Departamentua.

4.  Proiektu Estrategikoetako Departamentua.

5.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

6.  Ogasun eta Finan­tza Departamentua.

7.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

8.  Gizarte Politiketako Departamentua.

9.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

3. artikulua.  Departamentuen lehentasun hurrenkera.

Departamentuen lehentasun hurrenkera aurreko artikuluan xedatutakoa izango da.

4. artikulua.  Diputatu Nagusia.

1.  Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gi­puz­koako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, eta gainerako xedapenek ematen dizkioten eginkizunak bete­tze­ko, diputatu nagusiak Kabinete baten lagun­tza izango du; eta, halaber, Diputatu Nagusiaren Lagun­tza­rako Idazkari­tza bat eta Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzionaletako Bulego bat izango ditu.

2.  Gainera, izaera horizontala duten jardun esparru hauek kudeatuko ditu:

a)  Etorkizuna Eraikiz.

b)  Estrategia eta azterlanak.

c)  Kudeaketa Plan Estrategikoa.

d)  Komunikazioa.

e)  Bizikide­tza eta giza eskubideak.

f)  Euskararen normalizazioa eta erabilera lan­tze­ko politikak, gizartean nahiz foru administrazioan.

g)  Berdintasuna susta­tze­ko politikak.

h)  Identitate korporatiboa, harreman instituzionalak eta protokoloa.

5. artikulua.  Jardun esparruak eta eginkizunak bana­tzea.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak diputatu nagusiari eta Diputatuen Kon­tsei­luari eslei­tzen dizkien eskumenak eta diputatu nagusiordeei eslei­tzen zaizkienak erago­tzi gabe, datozen artikuluetan xeda­tzen diren jardun esparruetako zereginak gauzatuko dituzte 2. artikuluan aipatu diren departamentuek, zeinek bere foru diputatuaren zuzendari­tza­pean.

6. artikulua.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Lan­da Inguruneko Departamentua.

1.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Ekonomiaren sustapena eta garapena.

b)  Berrikun­tza eta na­zio­ar­te­ko­tzea.

c)  Turismoa.

d)  Nekazari­tza eta landa garapena.

e)  Abel­tza­in­tza, mendiak eta naturagunea.

f)  Baso baliabideak antola­tze­a eta hobe­tzea.

g)  Natura arta­tzea.

h)  Ehiza eta arran­tza aberastasunaren aprobe­txa­mendua babestu, artatu eta susta­tzea.

i)  Lurralde oreka.

j)  Nekazari­tza, landa garapena, natura ingurunea eta lurralde orekaren koordinazioa.

k)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaio «Etorlur Gi­puz­koako Lurra SA» foru sozietate publikoa.

7. artikulua.  Kultura, Lankide­tza, Gazteria eta Kirol Departamentua.

1.  Kultura, Lankide­tza, Gazteria eta Kirol Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:   

a)  Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena.

b)  Ondare artistikoa, ar­txi­boak eta museoak.

c)  Ikus arteak.

d)  Lurraldeko kultur esparruko elkarte eta erakundeekiko harremanak.

e)  Lankide­tza.

f)  Gazteria eta garapen komunitarioa. Gazte egoi­tzak eta aterpe­txe­ak.

g)  Kirola.

h)  Kirol ekipamenduaren sustapena eta arrazionalizazioa.            

i)  Lurraldeko kirol federazioak eta kirol elkarteak.       

j)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaio «Kirolgi Fundazioa» foru fundazio publikoa.

8. artikulua.  Gobernan­tza Departamentua.

1.  Gobernan­tza Departamentuari, zeinaren foru diputatua Diputatuen Kon­tsei­luko idazkaria izango baita, jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Diputatuen Kon­tsei­luko Idazkari­tza.

b)  Foru Aldundiak Ba­tzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin dituen harremanen eta komunikazioen koordinazioa.

c)  Legezkotasunaren barne kontrola, lege aholkulari­tza orokorra, eta Gi­puz­koako Foru Aldundia nahiz bere organoak auzitegietan defenda­tzea.

d)  Foru Aldundiari Toki Administrazioari lotutako ondorengo esparru hauetan dagozkion eskumenak: udalerrietako nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lurralde mugapeak, Gi­puz­koako Toki Erakundeen Foru Erregistroa, gaikun­tza nazionaleko Toki Administrazioko fun­tzio­narioak eta aholkulari­tza.               

e)  Departamentuen arteko koordinazioa araugin­tza egutegia presta­tze­ko.

f)  Foru Aldundiak Gi­puz­koako Lurralde Historikoko Ba­tzar Nagusietako hauteskundeen dei egile den heinean dituen eskumenak.

g)  Foru Sektore Publikoaren Jardueren eta Ondasun eta Interesen Erregistroak.

h)  Gi­puz­koako Aldizkari Ofiziala.

i)  Fun­tzio­ publikoa.

j)  Kontratazio publikoa.

k)  Gobernu ona eta zuzentasun instituzionala.

l)  Administrazioaren berrikun­tza­rako eta aldaketarako politikak.

m)  Administrazio elektronikoa eta digitala.

n)  Antolaketa eta informazio sistemak.

o)  Zerbi­tzu orokorrak.

p)  Ibilgailuak.

q)  Foru inprimategia eta argitalpenak.

r)  Gardentasunaren alorreko koordinazioa.

s)  Herritarren partaide­tza.

t)  Preben­tzi­oa, suteen itza­lketa eta sorospena.

u)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Gobernan­tza Departamentuak beharrezko bitarteko materialak nahiz langileak jarriko ditu, Gi­puz­koako Lurralde Historikoko Lege Aholkulari­tza­ko Ba­tzor­deak, Kontratazio alorreko Errekur­tso­etarako Foru Auzitegi Administratiboak, Gi­puz­koako Lurralde Historikoko foru sektore publikoko Erakundearen Etika Ba­tzor­deak eta Gardentasunaren arloko Erreklamazio Ba­tzor­deak beren lana egin ahal izateko.

3.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaizkio Informatika Zerbi­tzu­en Foru Elkartea SA (Izfe SA) foru sozietate publikoa eta «Fundación Sueskola Gi­puz­koa Fundazioa» foru fundazio publikoa.       

9. artikulua.  Proiektu Estrategikoetako Departamentua.

1.  Proiektu Estrategikoetako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Etorkizuna Eraikiz programaren proiektu estrategikoen kudeaketa.

b)  Elkar-Ekin programaren kudeaketa integrala.

c)  Erreferen­tzi­a zentro hauen arreta, lagun­tza eta koordinazioa:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

d)  Gi­puz­koarako izaera estrategikoko proiektu sozial eta ekonomiko berriak azter­tzea.

2.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaizkio «Ziur Fundazioa», «Fundación Adinberri Fundazioa» eta «Mubil Fundazioa» foru fundazio publikoak.

10. artikulua.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Garraioak eta plangin­tza.

b)  Bizikleta bideen azpiegiturak.

c)  Lurralde antolaketa eta kohesioa.

d)  Hirigin­tza planak sustatu eta gainbegira­tzea.

e)  Lurraldea sustatu eta lurzorua kudea­tzea.

f)  Foru Aldundiak bere erabilera administratiboetarako behar dituen eraikinak eraiki eta birgai­tzea.

g)  Ondarearen kudeaketa teknikoa.

h)  Lurralde informazioa.

i)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

11. artikulua.  Ogasun eta Finan­tza Departamentua.

Ogasun eta Finan­tza Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Zerga administrazioa.

b)  Ekonomi Ituna, Estatuaren aldeko kupoa, eta Autonomia Erkidegoari nahiz Lurralde Historikoko udalerriei egin beharreko ekarpenak.

c)  Eskualdatutako eskumen nahiz zerbi­tzu­en balioespena.           

d)  Europako fun­tsen kudeaketa.

e)  Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrak egin, kudeatu, jarraitu eta kontrola­tzea.

f)  Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.

g)  Diruzain­tza, zorpe­tzea, bermeen eraketa eta finan­tza erakundeekiko harremanak.

h)  Udalen eta udalez gaindiko erakundeen finan­tza babesa eta aholkulari­tza.

i)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

12. artikulua.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

1.  Bide Azpiegituretako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Errepide sarea planifika­tzea.

b)  Lurraldeko errepide sarea eraiki, artatu eta ustia­tzea.

c)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaio «Bidegi Gi­puz­koako Azpiegituren Agen­tzia–Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras SA» foru sozietate publikoa.

13. artikulua.  Gizarte Politiketako Departamentua.

1.  Gizarte Politiketako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Mendekotasuna dutenen­tza­ko arreta.

b)  Gizarte zerbi­tzu komunitarioak.

c)  Asisten­tzi­a zentro propioak nahiz hi­tza­rtuak.

d)  Desgaitasuna.

e)  Enplegu politika aktiboak.

f)  Ekin­tza komunitarioa eta gizarte-inklusioa.

g)  Adingabe babesgabeak.

h)  Adopzioak.

i)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaizkio «Fundación Uliaz­pi» eta «Kabia» foru organismo autonomoak.

14. artikulua.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

1.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka.

b)  Iraunkortasun energetikoa.

c)  Iraunkortasuna (Agenda 21 eta Agenda 2030), eta ingurumen hezkun­tza eta sen­tsi­bilizazioa.

d)  Ingurumen eraginaren ebaluazioa.

e)  Hiri hondakinen kudeaketaren planifikazioa eta garapena, eta ekonomia zirkularra.

f)  Jarduera sailkatuak.

g)  Lurraldearen hornidura eta saneamendu plan orokorra.           

h)  Uraren kalitate kontrola.

i)  Hondar­tzen eta itsas­er­tza­ren kudeaketa integrala.

j)  Indarrean diren arauetan eslei­tzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxi­ki­tzen zaio «Gi­puz­koako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa/Fundación de Cambio Climático de Gi­puz­koa» foru fundazio publikoa.

Amaierako lehen xedapena.

Foru dekretu hau indarrean jar­tzen den egunetik sei hilabeteko epean, departamentuko egitura organiko eta fun­tzio­nalari buruzko foru dekretuen proiektuak, honetan xedatutakoaren araberakoak izango direnak, aurkeztuko dituzte foru diputatuek, onartuak izan daitezen.              

Amaierako bigarren xedapena.

Foru dekretu hau Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2019ko ekainaren 29a.—Markel Olano Arrese, diputatu nagusia.   (4402)