2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

4/2019 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, foru diputatuak nahiz diputatu nagusiordeak izenda­tze­koa, eta Diputatuen Kon­tsei­luko idazkaria hauta­tze­koa.  

6/2005 Foru Arauak, uztailaren 12koak, Gi­puz­koako Lurral­de Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 26.3.c) eta d), 33.4, eta 38.1 eta 2 artikuluetan diputatu nagusi honi ematen dizkidan eskumenak erabiliz,

Izenda­tzen ditut:

— Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatu, eta lehen diputatu nagusiorde, Imanol Lasa Zeberio jauna.

— Kultura, Lankide­tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatu, eta bigarren diputatu nagusiorde, Denis Itxa­so González jauna.

— Gobernan­tza Departamentuko foru diputatu, eta Diputatuen Kon­tsei­luko idazkari, Eider Mendoza Larrañaga andrea.              

— Proiektu Estrategikoetako Departamentuko foru diputatu, Ainhoa Aizpuru Murua andrea.

— Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko foru diputatu, Rafaela Romero Pozo andrea.

— Ogasun eta Finan­tza Departamentuko foru diputatu, Jabier Larrañaga Garmendia jauna.

— Bide Azpiegituretako Departamentuko foru diputatu, Ain­tza­ne Oiarbide Iruretagoiena andrea.

— Gizarte Politiketako Departamentuko foru diputatu, Maite Peña López andrea.

— Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko foru diputatu, José Ignacio Asensio Bazterra jauna.

Donostia, 2019ko ekainaren 29a.—Markel Olano Arrese, dipu­tatu nagusia.  (4386)