3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Zumaiako udaleko udal hilerriaren erregimen eta fun­tzio­namendurako araudiaren behin betiko onarpena.     

Udalaren 2019ko mar­txo­aren 28ko ohiko osoko bilkuran Zuma­iako Udaleko udal hilerriaren erregimen eta fun­tzio­na­mendurako Araudiaren hasierako onarpena eman zen.

Aipatutako Arautegia 30 laneguneko epean, jendaurrean jarri zen, 2019ko apirilaren 15ean Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren bidez eta ez zenez aurkeztu ino­lako erreklamaziorik edo alegaziorik, Arautegia behin betiko izaeraz onartu­tzat ematen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitara­tzen da Arautegiaren testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aur­ka administrazioarekiko auzi-errekur­tso­a jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Zumaia, 2019ko ekainaren 4a.—Jarduneko Alkatea.       
                (3886)

Zumaiako udaleko udal hilerriaren erregimen eta fun­tzio­namendurako araudia.

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Hilerriaren deskripzioa.

Zumaiako herriak hiru Udal Hilerri ditu.          

Zumaiako Udal Hilerria; Bestea Oikia Auzoan dagoen hilerria eta Artadi auzoan dagoena.

Zumaiako Udal Hilerria ArritokietakoAndre Mari ermita ondoan kokatuta dago.

Hilerriaren barruan hiru alde bereizten dira:

— Alde nagusia: Egitura errektangularra duen lekua da, erdian eskailerarekin. Eskailera horretatik bukaeran dagoen lekura sar­tzen da. Alde nagusi hau kaleetan banatuta dago, kale bakoi­tza bere izenarekin, eta leku horretan daude panteoiak.     

Sarreran ezkerretara sei panteoi dituen par­tze­la bat dago eta 192 kolunbario dituen beste atal bat.

Eskuin aldera, gorputegi eta biltegi­tzat erabil­tzen den lokal txi­ki bat dago.

Eskailerak igo eta ezkerraldean, helduak lurpera­tze­ko par­tze­la bat dago.         

— Handitutako aldea: Hilerriaren alde berria da, 1981. urtean erai kitakoa. Harresien ondoan eta barne aldean ni­txo guztiak daude (gaur egun 492).

Ni­txo­en ondoan hezurtegiak daude.

2. artikulua.  Hilerriaren titularitatea.

Zumaiako Udalaren jabegokoa den Zumaiako Udal Hilerria zerbi­tzu publikoari lotutako herri jabariko ondarea da, Toki Korporazioen Ondasunei buruzko Araudiaren 4.artikuluaren arabera (1372/1986 Errege Dekretua) eta Udalari dagokio hilerriaren administrazioa, zuzendari­tza eta zainketa lanak egitea, beste aginte edo organismoen berezkoak diren eskumenen kalterik gabe.

3. artikulua.  Udalaren eginbeharrak.

Hilerria administratu, zaindu eta zuzen­tze­ko eginbeharrei dagokienez honako hauek dagozkio Udalari:

a)  Hilerria antolatu, zaindu eta egoki­tzea.      

b)  Herritarrek hilerrian edozein lan edo instalazio egin nahi dutenean, horretarako baimena eman eta zuzendari­tza zein ikuska­tze lana egitea.

c)  Hilobi-bal­din­tzak ematea eta edozein eratako hilobi-eskubideak onar­tzea.

d)  Dagokion ordenan­tza fiskalean legez ezarritako eskubide eta tasak kobra­tzea.

e)  Orain arte hartu diren edo aurreran­tze­an hartuko diren osasun eta garbitasun neurriak bete­tzea.

f)  Hilobien erregistroa egitea.

g)  Bere zerbi­tzu­ari atxi­kitako langileak izenda­tze­a eta kargutik ken­tzea.

4. artikulua.  Hilerriaren ordutegia.

Hilerria jendearen­tzat irekita egongo da Udalak, zerbi­tzu­a­ren beharren arabera, ezar­tzen dituen orduetan.     

Ordutegia hilerriaren sarreran ezarritako kartel baten bitartez jakinaraziko da.

Hobira­tze­ak eta hobitik atera­tze­ak ohiko ordutegiaren barruan egingo dira. Hala ere, hildakoaren familiakoek hilerriko arduradunari hileta orduaren berri eman beharko diote.

Partikularrek egiten dituzten edozein motako obrak ere, jendearen­tza­ko irekita dagoen ordutegiaren barruan eta Udalaren baimenarekin egingo dira.

5. artikulua.  Hilerrirako sarrera.

Beren egoeragatik edo beste arrazoi ba­tzu­engatik leku horretako ordena eta lasaitasunari eragin diezaieketen per­tso­nei sarrera erago­tzi­ko zaie.

Era berean, hilerrian ezingo da bertako ordena hau­tsi dezakeen animaliarik sartu.

6. artikulua.  Eran­tzu­kizuna hondamenengatik.

Hilerriko bideetan edo instalazioetan egindako kalteen eran­tzu­leak izango dira kalteak sortu dituztenak edo tutoreak edo, hala badagokio, kalteen sor­tza­ile zuzenen jabeak. Eta berehala konpon­tze­ra behartuta egongo dira edo, beharrezkoa denean, kalte horiek ordain­tze­ra.            

Udalak ez ditu bere gain har­tzen hilerrian gerta daitezkeen guru­tze, harlosa eta abarren haustura eta hondamenak, zuzenean udaleko langileei ego­tzi ezin direnean. 

7. artikulua.  Hilerriaren garbiketa.

Hilerriko langileen ardura izango da hilerriaren zain­tza eta garbitasun orokorraren lanak egitea, eta partikularren kontura izango da edozein eratako hilobiak, apaingarriak eta instalazioak zaindu eta garbi­tzea.

Baldin eta partikularrek ez badituzte hilobiak garbi eta txu­kun zain­tzen, eta udal zerbi­tzu­ek egoera eskasean daudela ikusten badute, lan hori egin dezala eskatuko diote hilobiaren titularrari. Titularrak ez badu ezarritako epean agindutakoa bete­tzen, Udalak berak egin di­tza­ke lan horiek titularraren ordez eta haren kontura, Araudi honetan eskubideen iraungipenari buruz aurreikusten denaren kalterik gabe.               

II. KAPITULUA

PER­TSO­NALA

8. artikulua.  Per­tso­nalaren adskripzioa.

Hilerriak zuzeneko kudeaketa badu, ezargarria den legedian langileak har­tze­ko aurreikusitakoaren arabera hartuko ditu bere langileak.

9. artikulua.  Bere langileen edo enpresa emakidadunaren langileen eginbeharrak.

Hilerriko per­tso­nalak honako betebeharrak izango ditu:

a)  Hilerria eta bere dependen­tzi­ak garbitu, barneko eremua antolatu eta landareak eta arboladia zain­tzea.     

b)  Toki horretan dauden gauza guztiak zain­tze­a bai hilobi­en apaingarriak, bai zerbi­tzu­a emateko beharrezko elementu, lanabes eta erremintak.

c)  Hilerriko lekuak garbitasun egoera onean eduki­tzea.

d)  Hobira­tze­ko entrega­tzen zaizkion gorpu eta gorpuzkiak jaso eta eramatea. Edonola ere, eskatu egin beharko du Udalak behar bezala betetako hobira­tze­ko baimena eta zerbi­tzu­a bete ondoren, bere adostasuna adieraziz dagokion udal sekziora itzu­li Guzti hori egin gabe ezin izango du ino­laz ere hobira­tze­rik egin.       

e)  Hobira­tze­ko eta hobitik atera­tze­ko, edo hala balegokio, edonolako hilobiak itxi edo estal­tze­ko beharrezko lanak egitea.         

f)  Hilerriko gil­tza gorde­tzea, eta hilerria egunero ireki eta ixtea, Udalak besterik agin­tzen ez badu behin­tzat.               

g)  Eremu horretako ordena egokia manten­tzea.

h)  Behar diren edozein eratako hilobiak prest eduki­tzea, arrazoi hau dela eta, lurpera­tze lanetan inoiz etenik sortu gabe.             

i)  Hobira­tze­ak, hobitik atera­tze­ak eta lekualda­tze­ak egiteko beharrezkoak diren agirien kopiak gorde­tze­a eta baita, adierazten zaion beste edozein agiri ere, hobiratutakoen eta berrobiratutako guztien erregistroa egunean edukiz, eta horien leku zeha­tza seinalatuz.

j)  Alkateak eta jurisdikziopeko beste aginte ba­tzu­ek beren eskumenen arabera emandako agindu bereziak bete­tzea.    

k)  Ni­txo, panteoi, kolunbario eta hobiak hustu eta garbi­tze­tik jasotako arropa, lanabes eta tresnak sun­tsi­tzeaz ardura­tzea.          

III. KAPITULUA

HOBIRA­TZE­AK, HOBITIK ATERA­TZE­AK ETA LEKUALDA­TZE­AK

10. artikulua.  Arautegia.

Gorpuen edo gorpuzkinen hobira­tzea, hobitik atera­tze­a eta lekualda­tze­ak, gorpuen osasun zaingoari buruz aldi bakoi­tze­an indarrean dauden arau eta lege-xedapenak ezarritakoaren arabera egingo dira.

Hobira­tze, hobitik atera­tze eta lekualda­tze guztiak Udalaren baimenarekin egingo dira, eta beharrezkoa denean, dagokien osasun eta judizial agintarien baimenarekin.

Gorpuak edo gorpuzkinak hobitik atera daitezke, hilerrian ber­tan lekualdatu eta berrobira­tze­ko edota beste hilerri batera eramateko.

Era berean, Udalak zerbi­tzu hauei dagozkien tasak argitaratuko ditu.

11. artikulua.  Udalaren baimena.

Hobira­tze­ko, hobitik atera­tze­ko edo lekualda­tze­ak egiteko beharrezko agiriak bete­tze­ko ardura izango du hobira­tza­ileak, eta hildakoaren familiartekoren batek sinatu ondoren agiriaren kopia bat emango dio honi, beste kopia bat Udalari eta bera geratuko da hirugarren kopiarekin.

Udalaren baimenean ondorengo datuak zehaztuko dira:   

a)  Hildakoaren izen-abizenak.

b)  Herio­tza­ren data.

c)  Eska­tzai­learen izen-abizenak eta hildakoarekin duen harremana.

d)  Emango den zerbi­tzu mota (hobira­tzea, hobitik atera­tze­a edo lekualda­tzea).

e)  Hobira­tzea, hobitik atera­tze­a edo lekualda­tze­a non egingo den.

Udalak ematen dizkion hiru aleetatik, hilerriko arduradunak Udalari baimenaren ale orijinala itzu­liko dio behar bezala sinatuta, ber­tan ezarritakoa behar bezala bete duela egiazta­tze­ko, eta dagokion Erregistro liburuan idazteko. Bigarren ale sinatua familiakoei itzu­liko zaie, eta hirugarrena hilerri bertako bulegoetan ar­txi­batuta geratuko da.        


Udalaren baimena lor­tze­ko ondoko agiriak aurkeztu behar­ko dira:

1.  Hobira­tze­a denean:

a)  Normalizatuta dagoen eskaera-orria beteta.

b)  Gorpua beste herri batetik Zumaiara ekarri bada, Osakide­tza­ren bidezko baimena.

c)  Kolunbarioetan errauts-ku­txa­tila kon­tse­zioa lor­tze­ko hil­tze­an Zumaiako udal-erroldan zegoenaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

d)  Dagokion ordenan­tza fiskalean ezarrita dauden tasak ordaindu dituenaren ordainagiria.

2.  Hobitik atera­tze­a denean:

a)  Normalizatuta dagoen eskaera-orria beteta.

b)  Osakide­tza­ren baimena, hala dagokionean.

3.  Hilerri barruan egindako lekualda­tze­a denean:

a)  Normalizatuta dagoen eskaera-orria beteta.

b)  Gorpuzkinak panteoi batean berriro hobira­tze­ko, hilobi-erabilera eskubidearen kon­tze­sioaren titulua. Hildakoa eskubidearen titularra ez denean, honen edo bere oinordekoen baimena aurkeztu beharko da.

c)  Dagokion ordenan­tza fiskalean ezarrita dauden tasak ordaindu dituenaren ordainagiria.

IV. KAPITULUA

HILOBI-ERABILERA ESKUBIDEAK

12. artikulua.  Hilobi-erabilera eskubidearen definizioa.

Hilobi-erabilera eskubidea hilerriko hilobi ezberdinak erabil­tze­ko kon­tze­sioa da, eta hau Udalak emango du, Araudi honen 2.artikuluari jarraiki bera baita jabe­tza­ren titularra. 

13. artikulua.  Hilobi-erabilera eskubidearen sailkapena.

Nahiz eta hilobi mota ezberdinak izan, eta baita hauek erabil­tze­ko epeak ere, hilerriko hilobien erabilera-eskubide guztiek aldi baterako izaera izango dute.               

Hilobi motak:

— Lurpean hobira­tzea.

— Banakako ni­txoa.

— Panteoia.

— Hezurtegia.

— Kolunbarioa.

— Hezurtegi orokorra.

14. artikulua.  Hilobi-erabilera eskubidearen tasak.

Hilobi-erabilera eskubidearen titularitatea eduki­tze­ak berarekin dakar zerga bat ordain­tzea, dagokion ordenan­tza fiskalean ezarritakoaren arabera.

15. artikulua.  Hilobi-erabilera eskubidearen kon­tze­sioa eta erregistroa.

Hilobi-erabilera eskubidearen kon­tze­sioa Udalak ziurtatuko du berak emandako titulu baten bidez. Era berean, hau bermatuta geratuko da dagokion Erregistro Liburuan ida­tziz.    

16. artikulua.  Hilobi-erabilera eskubidearen transmisioa.

Hilobi-erabilera eskubidearen kon­tze­sioak ez dakar salerosketarik. Udalak gorpua edo gorpuak epe jakin batean, hilobian egotea errespetatu behar du.

Aurrean zehaztutako kon­tze­sioa ezin izango da salerosi, ez aldatu, ezta bestelako trukaketarik egin ere. Hala ere «mortis causa»z egindako eskualdaketak onartuko dira, Udalak Araudi honetan zehaztutakoaren arabera horretarako baimena ematen badu. Hori dela eta, hilobi-erabilera eskubidearen titular orok bere hil ondorenerako onuradunak izenda di­tza­ke.

Titularrak onuraduna berariaz izenda­tzen ez badu, hilobi-erabilera eskubidearen titularitatea testamentuzko oinordekoei transmitituko zaie, eta testamenturik ez badu egin, lege zibilean aurreikusita dagoen oinorde­tza ordenaz transmitituko da.

Era honetan, «ab intestato» ondorengo­tzan alargunak dagokion hilobi-erabilera eskubidearen gaineko usufruktua mantenduko du, jabe­tza soila testamentuko zerrenda lehena azal­tzen den oinordekoarena izanik. Usufruktu hori amaitu egingo da usufruktuduna hil­tzen denean edo berriro ezkon­tzen denean.   

Eskubide bereko oinorde bat baino gehiago badago, hauek elkarren arteko adostasunez titular berria izendatu beharko dute eta adostasunik ez badago, Udalak, zozketa bidez, espedientean ager­tzen diren guztien artean bat izendatuko du.

Hilobi-erabilera eskubidearen titular berriak, urtebeteko epe­­an, hilobi-erabilera eskubidea bere izenean jar­tze­a eskatu beharko du, eta honetarako dagokion kon­tze­sioaren titulua eta transmisioa egiazta­tzen duten gainerako agiriekin aurkeztu beharko du.

17. artikulua.  Titulu baten aldaketa edo jaulkipen berria egitea.

Hilobi-erabilera eskubidearen tituluetan an­tze­maten diren izen-aka­tsak edo beste edozein motakoak titularraren eskariz zuzenduko dira, aldez aurretik hauek justifikatu eta egiaztatu ondoren. Egindako aldaketa hauek Hilobien Erregistro liburuan jaso egingo dira.

Edozein arrazoi dela ere, titulu bat hondatu egin bada, behin hondatutakoa itzu­li ondoren berria egingo da.

Lapurtua izan bada edo galdu eginez gero, dagokion espedientea izapidetu ondoren, bikoi­tza egingo da titularraren izenean.

18. artikulua.  Hilobi-erabilera eskubidea galdu edo iraun­gi­tzea.

Udalak hilobi-erabilera eskubidea iraungi­tzat edo galdu­tzat jo eta eskubide hori beregana­tze­ko aukera du ondoko kasuetan:

a)  Hilerria hondamen egoeran badago. Hondamen egoera honek eta ondoriozko iraungipenak dagokion administrazio espedientea izapidetu beharra izango du.

b)  Hilobia abandonatuta badago. Abandonatu­tzat hartuko da titularra hil eta eskubidearen titular berriak urtebeteko epean bere aldeko transmisioa egin dadin eska­tzen ez badu.

c)  Goiko paragrafoan adierazitako transmisioa egin dadila eskatuta ere, hilobia egoera eskasean badago, Udalak adierazitako epean, berau egoera egokian ez bada jar­tzen.

d)  Kon­tze­sioari ezarritako epea bukatu eta, hala behar izanez gero, bi hilabeteko epean hura luza­tze­a eskatu ez badu. 

e)  Dagokion ordenan­tza fiskalean ezarritako tasak ez badira ordain­tzen.

f)  Titularrak eskubide horri uko egiten badio.

g)  An­tza, kon­tze­sioaren utzi­era edo hilobiaren mantenuan utzi­keria izan bada. Aurreko­tzat hartuko da itxu­raz hilobia ez erabil­tze­a edota hilobiaren mantenurako gu­txie­neko lanak ez egitea. Arrazoi honegatik lehengora­tze­ko, dagokion administrazio espedientea izapidetuko da.       

h)  Titularra hil egiten bada.

19. artikulua.  Iraungipeneko espediente administratiboa.

Iraungipeneko espediente administratiboa, ondorengo era honetan bideratuko da:

a)  Iraungipena eraikun­tza partikularraren hondamen egoeragatik denean, helbidea ezagu­tzen den titularraren zitazioa barneratuko du espedienteak, eta helbidea ezagu­tzen ez bada, espedientearen berri emango da Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean ediktua argitaratuz eta hedapen handienetakoa duen egunkari batean, onuradunei, oinordekoei edo aldekoei 30 eguneko epea emanaz, beren eskubidea alegatu ahal izateko.

Hauetako norbait agertuz gero eraiketa edo konponketa lanak ezarritako epean egiteko konpromisoarekin, espedientea eten egingo da bere mugaeguna arte, eta une horretan egindako obrei buruz informatuko dute Zerbi­tzu Teknikoek. Ados egonez gero, espedientea ar­txi­batu egingo da beste izapiderik egin gabe; horrela ez bada, iraungipena aitortuko da.              

b)  Aurreko artikuluaren b) ustezkoan, espedienteak bere helbidea ezaguna den titularraren zitazioa barneratuko du, eta helbidea ezagu­tzen ez bada, espedientearen berri emango da Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean ediktua argitaratuz, eta hedapen handienetakoa duen egunkari batean, 30 eguneko epea emanaz, onuradunek, oinordekoek eta aldekoek beren eskubidea alega dezaten. Epe hori iragan ondoren, iraungipena aitortuko da.

c)  Aurreko artikuluaren gainerako kasuetan, iraungipene­ko espediente administratiboa titularrari zitazioa egi­te­ra mugatuko da, zor­tzi eguneko epea emanaz ordainketan egunean jar­tze­ko edo luzapena eska­tze­ko. Eta epea iraganez gero hori egin gabe, gorpuzkinak hezurtegi orokorrera eramango dira edo, hala balegokio, erraustu egingo dira.

20. artikulua.  Hilerria ixtea.

Hilobi-erabilera eskubideen kon­tze­sioaren epea hala zehaztuta badago ere, edozein arrazoi dela eta aipatutako epea amaitu aurretik hilerria itxi behar bada, kon­tze­sioa amaitu arteko epeagatik titularrek kalte ordainak jaso ahal izango dituzte, baina ordaindutako tasaren zati propor­tzi­onalean soilik, eta ondorio guztietarako kon­tze­siodunak egindako obra edo instalazioak ain­tzat hartu gabe.    

V. KAPITULUA

LURPEAN HOBIRA­TZEA

21. artikulua.  Lurpera­tzea.

Hilku­txan dagoen gorpua hobira­tza­ileak lurrean horretarako egindako hobian sar­tze­ari lurpera­tze­a dei­tzen zaio.            

22. artikulua.  Lurpera­tze­aren emakida-aldia.

Hilobi-erabilera eskubide hau hildakoan lor­tzen da, beste hilobi-erabilera eskubide baten titularra ez den kasuan.          

Udal honetako langileek aterako dituzte gorpuzkiak hilobitik hezurtegi orokorrera eramateko legezko epea igaro ondoren, eta beti ere, familiartekoek entrega­tze­a eskatu ez badute, beste hilerri batera eramateko edo hilobi-erabilera eskubideren bat daukaten hezurtegira eramateko.       

Udalak urte horretan hilobitik aterako diren gorpuzkien zerrenda argitaratuko du, familiartekoek erreklama di­tza­ten.     

Udal honetako langileek aterako dituzte gorpuzkiak hilobitik hezurtegi orokorrera eramateko.

VI. KAPITULUA

BANAKO NI­TXO­AK

23. artikulua.  Banako ni­txo­ak.

Banako ni­txo­ak dira hilku­txak sar­tzen diren lekuak eta hilerrian handitutako aldian kokatuta daude.

Herio­tza­ren ondoren gorpuak gorde­tze­ko eta zain­tze­ko lekuak dira.

24.artikulua.  Banako ni­txo­en kon­tze­sio epealdia.

Udalak eraikitako ni­txo­en erabilera eskubidearen kon­tze­sioak aldi baterako izaera izango du, eta 15 urte luzaezineko epeaz emango dira.     

Adierazitako aldi baterako izaerak berarekin dakar, kon­tze­sioaren epea bukatutakoan, familiakoek gorpuzkinak ez badituzte eskatu beste hilobi mota batera lekualda­tze­ko, Udalak gorpuzkinak hobitik atera­tze­a eta hezurtoki orokorrera lekualda­tze­a xedatuko duela. Horrela bada, ni­txo­etan aurki­tzen diren objektu edo gauzei dagokionean, Kode Zibilaren 615. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

25. artikulua. Banako ni­txo­ak ixtea.

Banako ni­txo­ak horrela itxi­ko dira:

a)  Hilerriaz ardura­tzen den per­tso­nalak, hobira­tze­a burutu bezain laster, ni­txo­aren iragazkortasuna ziurtatuko duen adreiluzko trenkada bat egingo du kanpoaldetik zarpeatua.          


b)  Kon­tze­sioaren titularrak behin betiko apaindurazko estalkia jarriko du Udalak adierazitako berezitasunen arabera. 

VII. KAPITULUA

PANTEOIAK

26. artikulua.  Panteoiak.

Hilerriko alde nagusian dauden lurrazpiko eraikinak dira. Aldi berean, gauza bat baino gehiago gorde­tze­ko eta zain­tze­ko daude, beste gauza ba­tzu­en artean, hilku­txak, errauts-on­tzi­ak edo gorpuzkin-ku­txa­tilak.              

27. artikulua.  Panteoien kon­tze­sioaren epealdia.

Panteoien erabilera eskubidearen kon­tze­sioak aldi baterako izaera izango du, eta 50 urte luzaezineko epeaz emango dira. Aurrekoa dela ere, eta kontuan hartu gabe kon­tze­sioak adjudikatu izandako data, Ordenan­tza hau indarrean sar­tzen denetik 50 urteko iraupena izango dute orain artean dauden kon­tze­sio guztiek.

28. artikulua.  Panteoien kon­tze­sioaren luzapena.

Panteoietan hobira­tze­ko eskubidearen kon­tze­sioaren epea amaitutakoan, lehengo kon­tze­sioaren titular beraren aldeko epealdi berria eska daiteke, hau gehienez ere 25 urteko eperako eman ahal izango da, Udalerrian dauden beharrak aztertu ondoren, eta luzapena eska­tzen duenean indarrean dagoen Ordenan­tza fiskalean ezarritakoaren arabera, dagozkion eskubideak ordaindu ondoren.

29. artikulua.  Kon­tze­sioa iraungita duten panteoien kon­tze­sio berria.

Araudi honen 18. artikuluan adierazten diren arrazoiengatik kon­tze­sioa iraungita duten panteoiak Udalak bereganatuko ditu eta, egokiak diren barrualdeko edo kanpoaldeko garbiketa lanak egin ondoren, Araudi honen 27 artikuluan adierazitako baldin­tze­tan esleitu ahal izango dizkie titular berriei.   

30. artikulua.  Panteoien edukiera.

Panteoiaren edukierak ahalbide­tzen duen gorpu kopurua hobiratu ahal izango da, eta hilobi-erabilera eskubidearen titularrak ahalmena izango du gorpuak kon­tze­sioaren epea amaitu arte ber­tan uzteko, gorpuzkinak murrizteko data horretara arte panteoiko bertako hezurtegian gera daitezen; edo gorpuzkiak hobitik atera­tze­ko, aldez aurretik erregelamenduzko baimenak lortu eta Ordenan­tza fiskaletan ezarritakoaren arabera dagozkion eskubideak ordaindu ondoren.

31. artikulua.  Panteoiak ireki eta ixtea.

Panteoiak ireki eta ixteko harlauzen lekualda­tze­a hilerriko per­tso­nalak egingo du bere kontura.

VIII. KAPITULUA

BANAKO HEZURTEGIAK

32. artikulua.  Banako hezurtegiak.

Banako hezurtegiak hilerriaren handitutako aldean gorpuzkinen ku­txa­tilak gorde­tze­ko dauden lekuak dira. Ni­txo­etatik, panteoietatik edo lurretik gorpuzkinak atera ondoren hauek utzi eta gorde­tze­ko dira.

33. artikulua.  Banako hezurtegien kon­tze­sio epealdia. 

Banako hezurtegien erabilera eskubidearen kon­tze­sioak aldi baterako izaera izango du, 15 urterako emango da.            

34. artikulua.  Banako hezurtegien erabilera.

Banako hezurtegiek banakako erabilera izango dute, eta, beraz, hilotz bakarraren gorpuzkinak gorde­tze­ko soilik izango dira.

35.artikulua.  Banako hezurtegiak ixtea.

Banako hezurtegiak horrela itxi­ko dira:            

a)  Hilerriaz ardura­tzen den per­tso­nalak, gorpuzkinak banako hezurtegiaren barruan sartu bezain laster, banako hezurtegiaren iragazkortasuna ziurtatuko duen adreiluzko trenkada bat egingo du kanpoaldetik.

b)  Kon­tze­sioaren titularrak behin betiko apaindurazko estalkia jarriko du Udalak adierazitako berezitasunen arabera. 

IX. KAPITULUA

HEZURTEGI OROKORRA

36. artikulua.  Hezurtegi orokorra.

Hezurtegi orokorra da, behin zegokion hilobi-erabilera eskubidearen kon­tze­sio epealdia igaro ondoren, familiakoek eskatu ez dituzten gorpuzkinak gorde­tze­ko hilerrian egokitutako lekua. Hezurtegi orokorraren xedea da behin gorpuzkinak ni­txo­etatik, panteoietatik edo lurretik atera ondoren, hauek mugagabeko denboraldiaz jagon eta gorde­tzea.           

37. artikulua.  Hezurtegi orokorraren erabilera.

Hilobi-erabilera eskubideen kon­tze­sio epeak amai­tzen direnean, Udalak gorpuzkinak hezurtegi orokorrera lekualdatuko ditu. Lekualda­tze­a ez da ordaindu beharko. 

X. KAPITULUA

KOLUNBARIOAK

38. artikulua.  Kolunbarioak.

Erraustutako hilo­tza­ren edo gorpuzkien errauts-ku­txa­tila gor­de­tze­ko lekuari esaten zaio kolunbario.            

Alde nagusiko sarreran ezkerretara 192 kolunbario eraiki dira. Bakoi­tzak 60x50x75 cm. ditu.

39. artikulua.  Kolunbarioen kon­tze­sioaren epealdia.

Udalak eraikitako kolunbarioen erabilera eskubidearen kon­tze­sioak aldi baterako izaera izango du, eta 15 urte luzaezineko epeaz emango dira.

Emakida-epea amaitu eta hilabetera inork ez badu errauts-ku­txa­tila jaso­tze­ko eskatu, Udalak hezurtegi orokorrera eramango du.

40. artikulua.  Kolunbarioen erabilera.

Kolunbarioek banakako erabilera izango dute, eta, beraz, errauts-ku­txa­tila bat gorde­tze­ko soilik izango dira.

41. artikulua. Kolunbarioak ixtea.

Kolunbarioak horrela itxi­ko dira:

a)  Hilerriaz ardura­tzen den per­tso­nalak, hobira­tze­a burutu bezain laster, kolunbarioaren tapa jarriko du.

b)  Kon­tze­sioaren titularrak behin betiko apaindurazko estalkia jarriko du Udalak adierazitako berezitasunen arabera. 

42. artikulua.  Kolunbarioen emakida eslei­tzea.            

Kolunbarioen emakida hurrenkera eskaera dataren arabera emango da.

Errauste-ku­txa­tilak modu antolatuan gordeko dira; horretarako, ezkerretik eskuinera eta behetik gora gordeko dira. Ezingo da hurrengo ilarako kolunbariorik erabili azpikoak erabat beteta egon arte.           

XI. KAPITULUA

APAINDURARI BURUZKO XEDAPENAK

43. artikulua.  Titularren betebeharrak.

Panteoi, ni­txo, banako hezurtegi, kolunbario eta lurra erabil­tze­ko eskubideen titularren betebeharra izango da elementu hauek higiene, apaindura eta kon­tse­rbazio-egoera egokian man­ten­tzea.

Titularrek ezin izango dute hilerriaren gaur egungo estetika hau­tsi dezakeen elementurik jarri. Hori dela eta, hilarri, lauza, itxi­tura eta gainerako apaindura-elementuek gaur egun daudenen irizpide estetiko berak jarraituko dituzte:             

1.  Ni­txo­ak.

Ni­txo­aren berezko egitura egina dagoenez, estaldura izango da alda daitekeen gauza bakarra, eta kareharrizkoa egin beharko da. Grabaketari dagokionez, hizki bel­tzak erabiliko dira, han gordetako gorpuzkinen izena eta bi abizen bakarrik jar­tze­a onartuz, eta jaio­tza-herio­tza­ren datak, eguna, hila eta urtea, hala balegokio, guru­tze­a edo ikurra eta argazki bat jar­tze­a ere onartuz. Era berean, gehienez 10 cm-ko zabalera duen loron­tzi-euskarri bat ere jar liteke. Erabat debekatuta gera­tzen da kandelak, olioa eta erregaiak jar­tzea.  

2.  Hezurtegia.

Hezurtegiaren berezko egitura egina dagoenez, alda daitekeen gauza bakarra estaldura da, eta kareharrizkoa egin beharko da. Grabaketari dagokionez, hizki bel­tzak erabili beharko dira, han gordetako gorpuzkinen izena eta bi abizen bakarrik jar­tze­a onartuz, eta jaio­tza-herio­tza­ren urteetako datak, hala balegokio, guru­tze­a edo ikurra eta argazki bat jar­tze­a ere onartuz. Erabat debekatuta gera­tzen da kandelak, olioa eta erregaiak jar­tzea.  

3.  Panteoiak.

Panteoien eraiketa horretarako ezarritako lekura mugatuko da, eta ezin izango da emakida lekua gainditu ezta lurpean ere. Panteoiaren eraikun­tza beraren eta bere apaingarrien altuerari dagokionez, inguruko paretaren altuera ezin izango dute gainditu, eta paretarik ez balego, altueraren muga 2 metrokoa izango da.

4.  Kolunbarioak.

Kolunbarioen berezko egitura egina dagoenez, alda daitekeen gauza bakarra estaldura da, eta granitozkoa egin beharko da. Grabaketari dagokionez, hizki bel­tzak erabili beharko dira, han gordetako gorpuzkinen izena eta bi abizen bakarrik jar­tze­a onartuz, eta jaio­tza-herio­tza­ren urteetako datak, hala balegokio, guru­tze­a edo ikurra eta argazki bat jar­tze­a ere onartuz. Erabat debekatuta gera­tzen da kandelak, olioa eta erregaiak jar­tzea.  

44. artikulua.  Udalaren ahalmena.

Zumaiako Udalak ahalmena izango du etorkizunean arau zeha­tzak gara­tze­ko hilerrian erabili ahal izango diren lauza, panteoi itxi­tura, hilarri, hizki e.a.en ereduei dagokionean.              

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo xedapen gehigarria.

Araudi honetan zehazten diren zerbi­tzu­ak Udalak zuzenean kudeatu ahal izango ditu, edota kon­tze­sio bidez, honetarako dagokion administrazio-kontratuaren espedientea izapidetu ondoren.

Bigarren xedapen gehigarria.

Araudi honetan zehazten ez dena Toki-araubideari buruzko legediak eta gorpuen osasun zaingoaren araudiak adierazitakoari jarraituz araupetuko da.

AZKEN XEDAPENA

Araudi hau indarrean sartuko da testua bere osotasunean Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara-tu eta biharamunetik hasita hamabost eguneko epean.

XEDAPEN INDARGABE­TZA­ILEA

Indargabetuta geratuko dira Araudi honen aurkakoak diren Ordenan­tza, Araudi edo Udal bando guztiak.

Erabaki honek bide administratiboari amaiera jar­tzen dio eta horren aurka interesatuek administrazioarekiko auzi errekur­tso­a tarteratu ahal izango dute Euskal Herriko Justizia Auzitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, iragarkia Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik konta­tzen hasita.