3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRASATEKO UDALA

Hirigintza

Hasiera batean onar­tze­a «A.E. 60.-Hondarribia esparrua urbaniza­tze­ko Jarduketa-Programa».

Tokiko Gobernu Ba­tza­rrak, 2019ko maia­tza­ren 9an egindako bileran, besteak beste, akordio hau hartu zuen:

«I.  Hasiera batean onar­tze­a «A.E. 60.-Hondarribia esparrua urbaniza­tze­ko Jarduketa-Programa»ren agiria.               

II.  Jende aurrean jar­tze­a agiri hori, eta argitara­tze­a akordioa Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean, hogei eguneko epean, alegazioak egiteko.           

III.  Jakinaraztea akordioa jarduerak eragindako ondasunen eta eskubideen titular guztiei.»

Urbaniza­tze­ko Jarduketa Programaren eduki osoa ikusgai egongo da Udaleko hirigin­tza sailean eta argitaratuko da helbide elektroniko honetan: www.arrasate.eus.  

Programaren edukiaren laburpena ondokoa da:

— Eremua: A.E. 60 Hondarribia kalea.

— Lurzoruaren sailkapena: hirilurra.

— Egikari­tze unitateak: 2.

— Jarduteko sistema: desjabe­tza­pena eta kooperazioa.

Arrasate, 2019ko maia­tza­ren 9a.—Maria Ubarre­txe­na Cid, alkatea. (3116)