3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Akats zuzenketa

Akats bat an­tze­man dugu 2019ko aurrekontu orokorraren, plantilla organikoaren eta lanpostuen zerrendaren behin betiko onarpenaren iragarkian, 2019ko mar­txo­aren 20ko 54zk. duen Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratuko iragarkian. Bertan, Zumaiako Kirol Patronatuko plantilla organikoa, eta lanpostuen zerrenda argitara­tze­a falta da, horregatik, hauexek dira zuzenketak.

Zumaia, 2019ko maia­tza­ren 2a.—Oier Korta Esnal, alkatea.             (3042)

2019KO ZUMAIAKO UDALEKO KIROL PATRONATUAREN PLANTILLA ORGANIKOA

Plazaren izena

Plaza kop.

T.7/2007 L. 76.art.

Egoera

Oharrak

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

A) LAN-KONTRATU DUNENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

- Goi-mailako teknikarien klasea

Gerentea

1

A1

B L.K.(Goi-zuzendaritzako lan-kontratu bitartez beteta)

 

B) KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

- Teknikari Laguntzaileen klasea

Kiroletako teknikaria

1

C2

B

Karrerako funtzionarioa

 

B = Beterik

H = Hutsik

L.K = Lan Kontratua

 

2019. URTEKO LANPOSTUEN ZERRENDA / RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2019

 

Orden zbk.
Nº de orden

Izena
Denominación

Plaza Kopurua
Nº de plazas

Lanpostu mota
Tipo de puesto

Hornitzeko era
Forma de provisión

Ordainketa osagarriak
Retribuciones Complementarias

Dedikazioa
Dedicación

Bulegoa
Dependencia

Lanpostua betetzeko eskatutako baldintzak
Requisitos exigidos para su desempeño

Oharrak

Observaciones

Lanpostu mailako osagarriaren Maila
Nivel CD

Berariazko Osagarria
CE

Atxikitzea
Adscripción

Hizkuntza eskakizuna
Perfil lingüístico

Ikasketak
Formación

Taldea eskala
Grupo o Escala

Azpi- eskala
Subescala

Klasea/
Clase

Koefizientea
Coeficiente

Derrigortasun data
Fecha Preceptividad

Titulazioa
Titulación exigida

Baldintza bereziak
Condiciones Especiales

 

A) KARRERAKO FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUAK/Puestos reservados a funcionarios de Carrera

1

Kiroletako Teknikaria
Técnico de Deportes

1

A/N

LO/CO

18

 

% 100

 

C2

Teknikoa/
Técnica

Tekniko- Laguntzailea
Técnico Auxiliar

3

1992-12-30

Bachillergoa/
Bachiller

 

Karrerako funtzionarioa/
Funcionario de carrera

B) LAN KONTRATU DUNENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK: Puestos reservados a personal laboral

1

Gerentea
Gerente

1

A/N

LO/CO

17*

 

% 100

 

A1

Teknikoa/
Técnica

Eskala Teknikoa/
Escala Técnica

4

2012-01-26

Lizentziatura/

Licenciatura

 

Goi-Zuzendaritza kontratu laboralaren bitartez beteta/
Cubierto mediante contrato laboral de alta dirección.

 

*: Oharra/Nota: Lanpostuaren ordainsaria balorazio prozesu baten bitartez Euskal Funtzio Publikoko Legeari egokitzen zaion bitartean (lanpostuaren lanpostu-mailako osagarria-CD eta berariazko osagarria izendatzeko), Zumaiako Udalean lanpostuen balorazio prozesuaren emaitzak onartu aurretik indarrean zegoen ordainsarien taularen arabera 17. maila izendatu zaio.

Hasta que la retribución del puesto se adecue a la Ley de la Función Pública Vasca través de un proceso de valoración de puestos (para fijar el CD y el CE del puesto) se le ha asignado al puesto el nivel 17 de la tabla de retribuciones vigente en el ayuntamiento de Zumaia hasta el momento de la aprobación de los resultados del proceso de valoración.

 


LANPOSTU MOTA: Tipo de Puesto

B: Berariazkoa. S: Singular

A: Araututakoa. N: Normado

 

HORNITZEKO ERA: Forma de Provisión

L : Lehiaketa C: Concurso.

LO: Lehiaketa Oposaketa CO: Concurso Oposición.

EXIJITUTAKO TITULAZIOA: Titulación exigida

HN: Habilitazio Nazionala

AT: Arkitekto Teknikoa

GOD: Gizarte Ongizate Diplomatua

EG: Eskola Graduatua

EZ: Eskolako Ziurtapena