7
BESTE BATZUK

2019KO BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

DONOSTIAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

María Rosario Redondo Fernandez andreak, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkariak, hurrengoa.

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.5 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion toki entitate txi­kietan, auzo-alkateetarako 2019ko hauteskundeetara aldarrikatu diren hautagai-zerrendak direla zigilatuta eta izenpedunak sinatuta honekin batera doazenak.

Eta hala ager bedi, eta zabal­tze­aren eta argitara­tze­aren eraginetara, ziurtagiri hau luza­tzen da lehendakari jaunaren oniri­tzi­arekin batera, Donostian 2019ko apirilaren 29an.—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.         (2761)

 EREÑOZU

EREÑOTZU EKINEZ (ER EK).

Titularrak/Titulares.

1  Unai Erroi­tze­nea Gamio.

Ordezkoak/Suplentes.

Autagairik gabe/Sin candidatos.