7
BESTE BATZUK

2019KO BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Akats zuzenketa

Aka­tsak an­tze­man direnez Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagokion barrutian Gi­puz­koako Ba­tzar Nagusietarako Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendei buruz 2019ko apirilaren 24ko 76 zk. duen Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian, jarraian ager­tzen den eran zuzen­tzen da:

— Hurrengo hau dioenean:

Circunscripción «BIDASOA-OIARTZUN» Eskualdea

— Beste hau esan behar du:

Circunscripción «ORIA» Eskualdea

Tolosa, 2019ko apirilaren 25a.—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.              (2697)