7
BESTE BATZUK

2019KO UDAL HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Akats zuzenketa

Aka­tsak an­tze­man direnez Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion udalerrietan Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendei buruz 2019ko apirilaren 24ko 76 zk. duen Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian, jarraian ager­tzen den eran zuzen­tzen da:

1 orrialdean:

— Hurrengo hau dioenean:

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.5 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion udalerrietan 2019eko Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien zerrendak, izenpe­tzaileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

— Beste hau esan behar du:

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion udalerrietan 2019ko Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpe­tzaileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

Tolosa, 2019ko apirilaren 25a.—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.              (2696)