7
BESTE BATZUK

2019KO BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

BERGARAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Akats zuzenketa

Aka­tsak an­tze­man direnez Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion eskualdeetan Gi­puz­koako Ba­tzar Nagusietarako Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendei buruz 2019ko apirilaren 24ko 76 zk. duen Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian, jarraian ager­tzen den eran zuzen­tzen da:

1 orrialdean:

— Hurrengo hau dioenean:

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruz­ko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.5 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion eskualdeetan 2019eko Gi­puz­koako Ba­tzar Nagusietarako Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien zerrendak, izenpe­tza­ileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

— Beste hau esan behar du:

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruz­ko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagokion barrutian 2019ko Gi­puz­koako Ba­tzar Nagusietarako Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpe­tza­ileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

Bergara, 2019ko apirilaren 24a.—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.           (2689)