7
BESTE BATZUK

2019KO UDAL HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

BERGARAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Akats zuzenketa

Aka­tsak an­tze­man direnez Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion udalerrietan Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendei buruz 2019ko apirilaren 24ko 76 zk. duen Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian, jarraian ager­tzen den eran zuzen­tzen da:

1 orrialdean:

— Hurrengo hau dioenean:

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.5 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan 2019eko Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

— Beste hau esan behar du:

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Batzorde honi dagozkion udalerrietan 2019ko Udal Hauteskundeetara aurkeztutako hautagaien zerrendak, izenpetzaileak zigilaturik eta errubrikaturik, honekin batera doazenak direla.

Bergara 2019ko apirilaren 24a.—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.            (2688)