7
BESTE BATZUK

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SA

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, DTK-ko autobusen bidai txa­rtelak baliozko­tze­ko makinen manten­tze zerbi­tzu integrala, makinen horni­tze­a eta garapen berriak DTK-k duen sistemaren manten­tze zerbi­tzu integrala.         

1.  Erakunde esleipenduna.

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA. Fernando Sasiain kalea 7, 20015 Donostia. Telefonoa: 943.000.202 Faxa: 943.000.201 Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

2.  Kontratuaren xedea.

a)  Xedearen deskribapena: Kontratuaren helburua da Donostiako Tranbia Konpainia SAUren autobusen bidai txa­rtelak baliozko­tze­ko makinen manten­tze zerbi­tzu integrala, makinen horni­tze­a eta garapen berriak. 

b)  Gauza­tze­ko tokia: Fernando Sasian kalea 7, 20015 Donostia.

c)  Kontratuaren iraupena: Bost urteko epea izango du gehienez, kontratua izenpe­tzen den unetik hasita.     

3.  Esleipenaren izapide­tzea, prozedura eta modua.

a)  Izapide­tzea: ohikoa.

b)  Prozedura: Publizitatea duen prozedura negoziatua.

c)  Modua: lehiaketa.

4.  Lizitazioren balore balioztatua.

444.520 euro (BEZa kanpo).

5.  Behin betiko fidan­tza.

Behin-betikoa: aurrekontuaren 5%, BEZa kanpo.           

6.  Dokumentazioa eskura­tzea.

a)  Erakundea: Donostiako Tranbia Konpainia-Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA.

b)  Egoi­tza: Fernando Sasiain kalea 7.

c)  Udalerria eta posta kodea: 20015 Donostia.

d)  Telefonoa: 943.000.202.

e)  Web orria: https://www.dbus.eus/es/otros-servici­os/perfil-contratante/.

f)  Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

7.  Kontratugilearen eskakizunak.

Baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

8.  Parte har­tze­a eskaera aurkeztea.

a)  Parte har­tze­a eskaera aurkezteko epemuga: 2019ko maia­tzak 24a, 14:00etan.

b)  Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

c)  Aurkezteko tokia: kontratugilearen egoi­tza.

9.  Eslei­tze­ko irizpideak.

Pleguko baldin­tzen araberakoak.

10.  Argitara­tze­ko gastuak esleipendunak ordaindu beharko ditu.

11.  Iragarkia «Europar Batasunaren Aldizkari Ofizial»era bidal­tze­ko data.

2019.04.17.

Donostia, 2019ko apirilaren 17a.—Igor González, zuzendari gerentea.            (2620)