7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

BERGARAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Marta Rodríguez González andreak, Bergara Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­dearen Idazkariak.

Ziurta­tzen dut, gaur ospatutako bilkuran Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­dea honela osatua gera­tzen dela:    

Ba­tzor­deburua.

— D.ª M.ª Angela Rodriguez-Monsalve Navarro Magistratu andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zko.ko Epaitegiko epailea.

Ba­tzor­dekide judizialak.

— D.ª Cristina Vicente Notario Magistratu andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zko.ko Epaitegiko epailea.

— D.ª Maria del Henar Cabezas Pascual Epaile andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zko.ko Epaitegiko epailea.

Bokal ez-judizialak:

— D. Mikel Xabier Pérez Mayor.

— D. Asier Imaz Telleria.

Idazkaria.

— D.ª Marta Rodríguez González, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zko.ko Epaitegiko Justizia Administrazioaren Letradua.

Eta hala jasota gera dadin, eta herritar orok izan dezan horren berri, honako ediktu hau igorri dut Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialera argitaratu dezaten.

Bergara, 2019ko apirilaren 11.—Bergarako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkaria.         (2621)