7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO PROBINTZIAKO ETA LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Iragarkia

Coro Gorostidi Pulgar, Gi­puz­koako Hauteskunde Ba­tzor­de Probin­tzi­aleko Idazkaria denak, Hauteskunde Erregimen Orokorraren Legeko 14.3 artikuluak xeda­tzen duena betez eta Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratu dadin.

Jakinarazten dut: Gaurko datarekin eta hauteskunde Erregimen Orokorraren Legeko 10.1b artikuluaren arauera «Gi­puz­koako Lurralde Historikoko Hauteskunde Ba­tzor­dea / la Junta Electoral Provincial de Gi­puz­koa» osatua gelditu dela, behin betiko ba­tzor­de kide judizialekin eta ondorengo osaketarekin:

Ba­tzor­deburua:

— Yolanda Domeño Nieto Andre Txit Prestua.

Ba­tzor­dekideak:

— Iñigo Francisco Suárez de Odriozola Jaun Txit Prestua.

— Jorge Juan Hoyos Moreno Jaun Txit Prestua.

Ba­tzor­dekide ez judizialak:

— Miren Edurne Baranda de Miguel Andrea.

— Lurdes Maiztegui González Andrea.

Idazkaria:

— Coro Gorostidi Pulgar Andre Txit Prestua.

Eta hala jasota gera dadin eta denek jakin dezaten, iragarki hau egiten dut Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara dadin.

Donostia, 2019ko apirilaren 15a.—Ba­tzor­de idazkaria.   
                (2605)