7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

DONOSTIAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Maria Rosario Redondo Fernández Andrea, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko Idazkaria.

Ediktu honen bidez jakinarazten da Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deak gaurko egunez egin duen bileran, bera behin betiko honela geratu dela osatua:             

Ba­tzor­deburua:

— Elisabet García Alegre andrea. Donostiako Lehen Auzialdiko 3 Epaitegiko Magistratua.

Ba­tzor­dekide judizialak:

— Enrique Rodriguez Trigueros jauna. Donostiako Argibideko 1 Epaitegiko Magistratua.

— Silvia Villanueva Hormías andrea. Donostiako Argibideko 5 Epaitegiko Magistratua.

Ba­tzor­dekide ez judizialak:

— Victor Acedo Nabal jauna.

— Sebastián Idarreta Lapazaran jauna.

Idazkaria:

— Maria Rosario Redondo Fernández andrea, izanik baita ere, Donostiako Zerbi­tzu Erkide Prozesal Orokorreko Letradu Zuzendaria.

Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tze­ko, Hautes-Erregimen Orokorren Lege Organikoak arauzten duen 11.1b artikulua betez, ediktu hau sina­tzen dut.

Donostia, 2019ko apirilaren 12a.—Donostia Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.        (2604)