3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

2019ko Kultur egitasmoak gara­tze­ko diru-lagun­tzak.

Diru-lagun­tzen Ba­tzor­de Orokorrak 2019ko apirilaren 11n egindako bilkuran, segidan jaso­tzen den ebazpen-proposamena egin du 2019ko kultur egitasmoak gara­tze­ko diru-lagun­tzen inguruan.

Interesatuek, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den biharamunetik konta­tzen hasita 10 laneguneko epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2019ko apirilaren 11.—Xabier Arregi Iparragirre, alkatea.    (2455)

EBAZPEN-PROPOSAMENA

Ikusirik.

2019ko otsa­ilaren 12an, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, kultur egitasmoak buru­tze­ko diru-lagun­tza oinarriak argitaratu ziren eskaerak aurkezteko hogei laneguneko epea emanez. Hau da, eskaerak 2019ko mar­txo­aren 12a baino lehen aurkeztu behar ziren.

Epea horretan, guztira 25 taldek aurkeztu dituzte eskaerak.

Soziokultura arloko teknikariak diru-lagun­tza eskarien ebaluazioa egin du.

Eta kontuan harturik.

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-lagun­tzak arau­tzen dituena.

— Diru-lagun­tzak arau­tze­ko udal ordenan­tza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008/07/01).

— Usurbilgo Udalaren diru-lagun­tzen plan estrategikoa (2017/07/18)

— Usurbilgo udalak 2019. Urterako ezarri dituen hainbat dirulagun­tza programen deialdi irekia.(Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2019/02/12).

Guzti hau kontuan izanik, apirilaren 11n egindako diru-la­gun­­tzen Ba­tzor­de Orokorrak ebazpen-proposamen hau egiten dio Alkate-lehendakariari:

Lehenengoa: 2019an Kultur egitasmoak gara­tze­ko diru-lagun­tza kopuru hauek onar­tzea.

Proposamena:

                                                                                                         

Jexux Ar­tze Kultur Elkartea (Zb.44) ........................    6.976,00

Alex Tello (Zb. 47) .....................................................    1.736,00

Gipuzkoako Ber­tso zale elkartea (zb.49) ..............    1.747,32

Organoaren Lagunak (Zb.50) .................................    2.731,25

Nafartarrak (Zb. 51) ...................................................    1.330,00

Bihurri Txi­ki Ludoteka (Zb.57) .................................       827,00

Einean guraso Eskola (zb.58) .................................    2.820,00

Alkartasuna Kooperatiba (Zb.59) ...........................            0,00

Zior­tza Gazte Elkartea (Zb.61) ................................    8.979,50

Orbeldi Dan­tza Taldea (Zb.62) ...............................    1.439,00

Bidean Agiñarron Herri Elkartea (zb.63) ...............    1.600,00

An­txo­molan­txa (Zb.64) .............................................    6.902,75

San Praixku Guraso Elkartea (Zb.65) ....................    7.815,00

Usurbilgo Euskal Kantu Taldea (Zb.66) ................    2.421,25

Usurbilgo Gure Esku dago (Zb.67) ........................    2.090,00

Kalezar Auzoko Jai Ba­tzor­dea (Zb. 68) .................            0,00

Irriu Abesba­tza (Zb. 69) ............................................       475,00

Zubietako Eskolako Guraso Elkartea (Zb.70) ......    4.510,00

Hitz Aho Edarregi ikastolako gurako Elkartea (Zb.71)                 1.881,00

Noaua! (zb. 76) .......................................................... 14.506,02

Lurdes Ostolaza (Kantu taldea X. Urteurrena) (Zb. 77)               250,00

Aztarrika (zb. 78) ........................................................    1.710,00

Santuenea Kultur Elkartea (Zb.79) .........................    3.732,50

Lon­txo Zubiria Kamino (Zb. 80) ..............................    1.900,00

Hurbilago (Zb. 81) .....................................................            0,00

Guztira ......................................................................... 78.379,59

Bigarrena: Ekin­tza bakoi­tza­ri honako diru-lagun­tza izenda­tzea.

 

 

Ekintza

Actividad

Udalak onartutako gastua

Gasto aprobado

Diru-laguntza proposamena

Propuesta de subvención

Jexux Artze Kultur Elkartea (Zb.44)

1

Lau Sasuakkontzertua

3.500,00 €

2.840,00 €

2

Soinujolearen semeapelikula

790,00 €

390,00 €

3

Zoaz pake santuananzezlana

3.146,00 €

2.326,00 €

4

H-Artzetik, poseia musu zapietan

2.000,00 €

1.420,00 €

Alex Tello (Zb. 47)

5

Jon Gurrutxaga eta Urbil Artola+Iker Piris TrioAfalosteko Blues kontzertuak

2.056,00 €

1.736,00 €

Gipuzkoako Bertso zale elkartea (zb.49)

6

Bertso eskola

2.917,32 €

1.747,32 €

Organoaren Lagunak (Zb.50)

7

Euskal Organo-Joleen bilkura

125,00 €

118,75 €

8

Donostiako Hamabostaldiaren inguruko Organo kontzertua

1.990,00 €

1.890,50 €

9

Donostiako Hamabostaldiaren inguruko Organo joleen bilkura

250,00 €

237,50 €

10

Organo kontzertua

510,00 €

484,50 €

Nafartarrak (Zb. 51)

11

Jardunaldiak: zumalakarregi

1.400,00 €

1.330,00 €

Bihurri Txiki Ludoteka (Zb.57)

12

Kontu Kantoi

330,00 €

313,50 €

13

Kurtso Hasierako festa:Merendola+sorpresa

90,00 €

85,50 €

14

Euskarazko pelikula bat palomitez lagunduta

30,00 €

28,00 €

15

Ipuin bidezko Sexu aholkularitza

0,00 €

0,00 €

16

Egunerokotasuna Ludotekan

750,00 €

400,00 €

Einean guraso Eskola (zb.58)

17

Argazkigintza ikastaroa

2.560,00 €

220,00 €

18

Laboreak

5.700,00 €

300,00 €

19

Bitxigintza Ikastaroa

4.350,00 €

300,00 €

20

Eskulanak

11.800,00 €

1.000,00 €

21

Pintura

15.400,00 €

1.000,00 €

Alkartasuna Kooperatiba (Zb.59)

22

Baso politika berria eta pinudiaren etorkizuna Hitzaldia

0,00 €

0,00 €

23

Gaztaina eta intxaurrondoa

0,00 €

0,00 €

24

Oinordetza

0,00 €

0,00 €

25

Spiral 4 Healthlauburuaren aurkezpena

0,00 €

0,00 €

Ziortza Gazte Elkartea (Zb.61)

26

Urteko saioak

750,00 €

712,50 €

27

Urteko Saioak (Elkarbizitza)

520,00 €

52,00 €

28

Kanpaldia 2018 Behar bereziak dituzten gazteak

0,00 €

0,00 €

29

Kanpaldia 2019

31.300,00 €

6.600,00 €

30

Kabalgata 2020

1.700,00 €

1.615,00 €

Orbeldi Dantza Taldea (Zb.62)

31

Ihauterietan dantza emanaldia

620,00 €

589,00 €

32

Auzoetako dantza emanaldiak

800,00 €

760,00 €

33

Koreografia berrien sorkuntza

0,00 €

0,00 €

34

Maskarada ikustera irteera

900,00 €

90,00 €

Bidean Agiñarron Herri Elkartea (zb.63)

35

Kontzertuak (Kokein+Eraso)

2.720,00 €

900,00 €

36

Kontzertuak (Musikari emakumeak soilik)

2.800,00 €

500,00 €

37

Kontzertua

2.950,00 €

200,00 €

Antxomolantxa (Zb.64)

38

San Juan Sua

350,00 €

332,50 €

39

Ludotekako materiala

750,00 €

400,00 €

40

Gaztelekuko materiala

750,00 €

712,50 €

41

Olentzeroren Etorrera Aginagan

320,00 €

304,00 €

42

Kalean otso, etxean uso” txontxongilo emanaldia

800,00 €

760,00 €

43

Birziklapenaren magia

800,00 €

760,00 €

44

Epa TxikiDemode Quartet

2.975,00 €

2.826,25 €

45

Kandela, Artile eta ekoplastilina tailerrak

850,00 €

807,50 €

46

Kalaka Egurrezko Jokoak

0,00 €

0,00 €

San Praixku Guraso Elkartea (Zb.65)

47

Agiñaga Eskolako festa

3.000,00 €

2.850,00 €

48

Euskararen eguna

2.500,00 €

2.375,00 €

49

Udako txokoak

3.200,00 €

1.500,00 €

50

Aste Santuko txokoak

700,00 €

180,00 €

51

Euskal Dantzak

600,00 €

360,00 €

52

Pintura eta eskulan ikastaroa

2.800,00 €

550,00 €

Usurbilgo Euskal Kantu Taldea (Zb.66)

Usurbilgo Gure Esku dago (Zb.67 )

53

Kantu jira

1.100,00 €

1.045,00 €

54

Kantu ikastaroa

1.225,00 €

735,00 €

55

Ekimenak

675,00 €

641,25 €

56

Tailerrak eta hitzaldiak

600,00 €

570,00 €

57

Erakusketa

700,00 €

665,00 €

58

Mural Artistako baten pintaketa

900,00 €

855,00 €

Kalezar Auzoko Jai Batzordea (Zb. 68)

59

KalexarRock Jontxukin

0,00 €

0,00 €

Irriu Abesbatza ( Zb. 69)

60

Urteko ekintzak

500,00 €

475,00 €

Zubietako Eskolako Guraso Elkartea (Zb.70)

61

Aste Kulturala

1.500,00 €

1.425,00 €

62

Extraeskolarrak

2.500,00 €

1.000,00 €

63

Hitzaldiak

300,00 €

285,00 €

64

Udako txokoak

6.000,00 €

1.800,00 €

Hitz Aho edarregi ikastolako gurako Elkartea (Zb.71)

65

Psikomotrizitatea

0,00 €

0,00 €

66

Elikadura tailerra

1.080,00 €

380,00 €

67

Matematika manipulatiboak

0,00 €

0,00 €

68

Ikastolako kultur astea

1.180,00 €

1.121,00 €

69

Jostailu azoka

0,00 €

0,00 €

70

Hitzaldiak

400,00 €

380,00 €

Noaua! (zb. 76)

71

Dantzapelikula

942,00 €

342,00 €

72

Inauteriak 2019

3.500,00 €

3.325,00 €

73

Film laburren zirkuitua 2019

513,00 €

487,35 €

74

Gure oroitzapenakpelikula

590,62 €

390,62 €

75

Plis Plas Txalo eta jolas

986,00 €

936,70 €

76

Kantu bertso afaria

913,00 €

867,35 €

77

Kulturaldia 2019

9.000,00 €

7.500,00 €

78

Pelikula, antzerkia edo hitzaldi bat

857,00 €

657,00 €

Lurdes Ostolaza (Kantu taldea X. Urteurrena) (Zb. 77)

79

Kantu Taldearen 10. urteurrenaren ospakizuna

400,00 €

250,00 €

Aztarrika (zb. 78)

80

Gazte asanblada(gazte eguna,hizlariak, kontzertuak, ...)

1.800,00 €

1.710,00 €

Santuenea Kultur Elkartea (Zb.79)

81

Pintura eta plastika

3.300,00 €

1.860,00 €

82

Argazki Lehiaketa

350,00 €

332,50 €

83

Hitzaldiak

500,00 €

475,00 €

84

Makillaje ikastaroa

300,00 €

180,00 €

85

Gabonak

995,00 €

885,00 €

Lontxo Zubiria Kamino (Zb. 80)

86

Maskarada Usurbil

2.000,00 €

1.900,00 €

Hurbilago (Zb. 81)

87

Erromeriak

0,00 €

0,00 €

GUZTIRA / TOTAL

170.755,94 €

78.379,59 €

 

Hirugarrena: Dirulagun­tza ordain­tze­rakoan udalarekin zorra dagoen kasuetan, ez da dirulagun­tza­rik emango.

Laugarrena: Kultura Alorreko diru-lagun­tzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira:

1.4000.481.334.00.03.2019. (A540).

Bosgarrena: Ebazpen proposamena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea izango du Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitara­tzen den biharamunetik konta­tzen hasita.          

Seigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin betiko ebazpenaren berri emango da.

Zazpigarrena: Aipatutako epean alegaziorik ez balitz aurkeztuko, ebazpen-proposamen hauek finkoak izatea.