3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Ingurumeneko 2019ko diru-lagun­tzak

Esp. zenbakia: HZ.06/2019-0061.

Dirulagun­tzen Ba­tzor­de Orokorrak 2019ko apirilaren 11ean egindako bilkuran, segidan jaso­tzen den ebazpen-proposamena egin du ingurumeneko 2018ko dirulagun­tzen inguruan.          

Interesatuek, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den biharamunetik konta­tzen hasita 10 laneguneko epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2019ko apirilaren 11.—Xabier Arregi Iparragirre, alkatea. (2452)

EBAZPEN-PROPOSAMENA

«Tokiko Gobernu Ba­tza­rrak 2019ko urtarrilaren 29eko bilkuran, besteren artean ingurumen arloko egitasmoak buru­tze­ko 2019ko diru-lagun­tza oinarriak onar­tze­a erabaki zuen.            

Oinarrien testu osoa, 2019ko otsa­ilaren 12an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 29. zenbakian, diru-lagun­tzak aurkezteko epealdia zabalduz. Bertan, hogei laneguneko epea ematen zaie interesatuei diru-lagun­tzak jaso­tze­ko eskaerak aurkez di­tza­ten.

Hamaika eska­tzai­le aurkeztu dira:

— Jose Antonio Piñas Sanfacundo.

— Borja Pulido Orbegozo.

— Alazne Manterola Aizpurua.

— Olatz Urdangarin Salsamendi.

— Antonio Urdangarin Oliden.

— Jone Urdanpilleta Urdanpilleta.

— Agur­tza­ne Solaberrieta Mesa.

— Martin Larrañaga Bajineta.

— Arkaitz Rezola Mendikute.

— Josu Portu Alzaga.

— Gemma Roldan Cantero.

Oinarrietako 13. artikuluan zehaztutakoaren arabera Nekazari­tza eta Ingurumen teknikariak, eskaerak aztertu ostean, dagokion txos­tena egin du.

Oinarrietako 13. artikuluan zehaztutakoaren arabera Nekazari­tza eta Ingurumen teknikariak egindako txos­tena Nekazari­tza eta Ingurumen Ba­tzor­dera eramango da. 2019ko apirilaren 8an egindako bilkuran, Nekazari­tza eta Ingurumen teknikariak egindako txos­tenaren berri emango zaio Nekazari­tza eta Ingurumen Ba­tzor­deari.

Guzti hau kontutan izanik, Diru-lagun­tzen Ba­tzor­de Orokorrak honako proposamenaren onespena proposa­tzen dio Alkate-lehendakariari:

PROPOSAMENA

Lehendabizi: Ingurumen arloko egitasmoak buru­tze­ko 2019an ondoko diru-lagun­tzak onar­tzea:

Interesatua

Ekintza

Babestutako aurrekontua

Diru-laguntza

Jose Antonio Piñas Sanfacundo

Led argiteria aldaketa

147,79

74 €

Borja Pulido Orbegozo

Hornitzatzaile berriztagarria (Goiener)

100,00

50 €

Alazne Manterola Aizpurua

Hornitzatzaile berriztagarria (Goiener)

100,00

50 €

Olatz Urdangarin Salsamendi

Elektrogailu eraginkorrak

454,00

227 €

Antonio Urdangarin Oliden

Elektrogailu eraginkorrak

400,00

200 €

Jone Urdanpilleta Urdanpilleta

Led argiteria aldaketa

149,75

75 €

Agurtzane Solaberrieta Mesa

Hornitzatzaile berriztagarria (Goiener)

100,00

50 €

Martin Larrañaga Bajineta

Etxeko birgaitzea eta lehio aldaketa

10.409,69

2.000 €

Arkaitz Rezola Mendikute

Hornitzatzaile berriztagarria (Goiener)

100,00

50 €

Josu Portu Alzaga

Hornitzatzaile berriztagarria (Goiener)

100,00

50 €

 

 

Bigarrena: Ingurumen arloko egitasmoak buru­tze­ko 2019an ondoko diru-lagun­tza eskaerak bazter­tzea:

— Interesatua: Gemma Roldan Cantero.

Ekin­tza: Bermikonpostajerako atoia.

Arrazoia: Egitasmoa ez da garatu 2018an.

Hirugarrena: Diru-lagun­tza ordain­tze­rakoan udalarekin zorra dagoen kasuetan, ez da diru-lagun­tza­rik emango.

Laugarrena: Ingurumen alorreko diru-lagun­tzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira: 1-6100-480-172-00-01-2019.

Bosgarrena: Ebazpen proposamena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta interesatuak alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea izango du Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitara­tzen den biharamunetik konta­tzen hasita.     

Seigarrena: Aipatutako epean alegaziorik ez balitz aurkeztuko, ebazpen-proposamen hauek finkoak izatea.

Zazpigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin betiko ebazpenaren berri emango da.»