7
BESTE BATZUK

GIPUZKOAKO PROBINTZIAKO ETA LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Ediktua

María del Coro Gorostidi Pulgar andreak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Hauteskunde Ba­tzor­de Idazkariak.

Jakinarazten dut: Huteskunde Ba­tzor­de honek, Eusko Legebil­tza­rraren mar­txo­aren 27ko 1/1987 Legeak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Ba­tzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzkoak, bere 10. artikuluan xeda­tzen duena betez, Zonako Hauteskunde Ba­tzor­deetarako Gipuzkoako hauteskunde barrutiak esleitu dituela, ondoren adierazten den eran:

— «Donostialdea» Barrutia, Donostiako Hauteskunde Ba­tzor­deari.

— «Bidasoa-Oiar­tzun» Barrutia, Donostiako hauteskunde Ba­tzor­deari.

— «Oria» Barrutia, Tolosako Hauteskunde Ba­tzor­deari.

— «Deba-Urola» Barrutia, Bergarako Hauteskunde Ba­tzor­deari.

Eta, denek jakin dezaten, ediktu hau eman dut.

Donostia, 2019ko apirilaren 5a.—Probin­tzi­ako Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkari judiziala.           (2313)