7
BESTE BATZUK

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SA

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia Konpainiaren Autobus on­tzi­diaren neumatikoen manten­tze zerbi­tzu integrala, hornikun­tza barne behar denean kontrata­tze­ko.  

1.    Erakunde esleipenduna:

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA. Fernando Sasiain kalea 7, 20015 Donostia. Telefonoa: 943.000.202 Faxa: 943.000.201, Helbide elektronikoa:direccion@dbus.es.

2.    Kontratuaren xedea:

a)  Xedearen deskribapena: Donostiako Tranbia Konpainiako autobus on­tzi­diaren neumatikoen manten­tze zerbi­tzu integrala, hornikun­tza barne behar denean.

b)  Gauza­tze­ko tokia: Donostia - San Sebastián.

c)  Kontratuaren iraupena: 2 urteko kontratua sina­tze­ko momentutik aurrera, urteko 2 urte gehiagoz luzatu ahalko delarik.         

3.    Esleipenaren izapide­tzea, prozedura eta modua:

a)  Izapide­tzea: ohikoa.

b)  Prozedura: Publizitatea duen prozedura negoziatua.

c)  Modua: lehiaketa.

4.    Lizitazioren balore balioztatua:

993.704,71 euro (BEZa kanpo).

5.    Behin betiko fidan­tza:

Behin-betikoa: 19.874,09 euro.

6.    Dokumentazioa eskura­tzea:

a)  Erakundea: Donostiako Tranbia Konpainia-Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA.

b)  Egoi­tza: Fernando Sasiain kalea 7.

c)  Udalerria eta posta kodea: 20015 Donostia.

d)  Telefonoa: 943.000.202.

e)  Web orria-Kontratugilearen profila: https://www.dbus. eus/beste-zerbi­tzu-ba­tzuk/kontratugilearen-profila/.

f)  Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

7.    Kontratugilearen eskakizunak:

Baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

8.    Parte har­tze­a eskaera aurkeztea:

a)  Parte har­tze­a eskaera aurkezteko epemuga: 2019ko maia­tzak 10, 12:00etan.

b)  Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

c)  Aurkezteko tokia: kontratugilearen egoi­tza.

9.    Eslei­tze­ko irizpideak:

Pleguko baldin­tzen araberakoak.

10.    Argitara­tze­ko gastuak esleipendunak ordaindu behar­ko ditu.

11.    Iragarkia «Europar Batasunaren Aldizkari Ofizial»era bidal­tze­ko data:

2019.04.03.

Donostia, 2019ko apirilaren 4a.—Igor González, zuzendari gerentea.              (2195)