7
BESTE BATZUK

DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIA, SA

Lizitazioa, publizitatea duen prozedura negoziatu bidez, Donostiako Tranbia konpainiaren autobusen­tza­ko hainbat ordezko piezen horkineta egiteko kontratazioa, loteka.

1.  Erakunde esleipenduna.

Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA. Fernando Sasiain kalea 7, 20015 Donostia. Telefonoa: 943.000.202 Faxa: 943.000.201 Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

2.  Kontratuaren xedea.

a)  Xedearen deskribapena:

Donostiako Tranbia Konpainiaren autobusen­tza­ko hainbat ordezko piezen horkineta loteka.

— Lote 1: Compresores MAN.

— Lote 2: Puertas.

— Lote 3: Rampas.

— Lote 4: Frenos, suspensión y dirección MAN.

— Lote 5: Frenos, suspensión y dirección SOLARIS.

b)  Gauza­tze­ko tokia: Donostia - San Sebastián.

c)  Kontratuaren iraupena:

2 urteko kontratua sina­tze­ko momentutik aurrera, urteko 3 urte gehiagoz luzatu ahalko delarik.     

3.  Esleipenaren izapide­tzea, prozedura eta modua.

a)  Izapide­tzea: ohikoa.

b)  Prozedura: Publizitatea duen prozedura negoziatua.

c)  Modua: lehiaketa.

4.  Lizitazioren balore balioztatua.

901.194,90 euro (BEZa kanpo).

5.  Behin betiko fidan­tza.

— Behin-betikoa: 5 % del presupuesto base de licitación del lote correspondiente, excluido el IVA.

6.  Dokumentazioa eskura­tzea.

a)  Erakundea: Donostiako Tranbia Konpainia-Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA.

b)  Egoi­tza: Fernando Sasiain kalea 7.

c)  Udalerria eta posta kodea: 20015 Donostia.

d)  Telefonoa: 943.000.202.

e)  Web orria-Kontratugilearen profila: https://www.dbus.
eus/beste-zerbi­tzu-ba­tzuk/kontratugilearen-profila/.

f)  Helbide elektronikoa: direccion@dbus.es.

7.  Kontratugilearen eskakizunak.

Baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

8.  Parte har­tze­a eskaera aurkeztea.

a)  Parte har­tze­a eskaera aurkezteko epemuga: 2019ko maiatzak 08, 12:00etan.

b)  Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldin­tzen pleguan ezarritakoak.

c)  Aurkezteko tokia: kontratugilearen egoi­tza.

9.  Eslei­tze­ko irizpideak.

Pleguko baldin­tzen araberakoak.

10.  Argitara­tze­ko gastua.

Esleipendunak ordaindu beharko ditu.

11.  Iragarkia «Europar Batasunaren Aldizkari Ofizial»era bidal­tze­ko data.

2019.04.01.

Donostia, 2019ko apirilaren 1a.—Igor González, zuzendari gerentea.              (2103)