3
TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Urre­txu­ko Udalak 2019 urterako ezarri dituen dirulagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauak.     

Urre­txu­ko Udalak, bere aurrekontu baliabideen baitan eta Dirulagun­tzen Plan Estrategikoa kontuan harturik, 2019ko ekitaldian zehar garatuko diren egitasmoetarako lagun­tze­i dagokien lehia librerako deialdi publikoa egiten du.

Deialdi honek hainbat dirulagun­tza lerro bil­tzen ditu dokumentu bakarrean, hainbat eranskinetan jasoak, ondorengo udal sail hauek beren jarduketa esparruan ematen diren lagun­tzak sar­tzen direlarik bertan:

— Sustapen soziokulturalerako saila.

*  Euskera.

*  Hezkun­tza.

*  Jaiak.

*  Kultura.

*  Kirolak.

— Gizarte Zerbi­tzu­ak.

— Ekin­tza­ile­tza eta enpresa-lehiakortasuna sustapena.    

Deialdi honetan hauek ezar­tzen dira:

1.    Oinarri-arau orokorrak. Dirulagun­tzak ematea arau­tze­ko Udal Ordenan­tza Orokorra eta Dirulagun­tzen azaoaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritakoari jarraiki, Oinarri-arau orokorrek ondokoak finka­tzen dituzte: Deialdi guztienak diren xedapen orokorrak, eskabidea egiteko jarraitu beharreko prozedura, onuradunak, eska­tzai­leei eska­tzen zaizkien baldin­tzak, aurkezteko epeak, lagun­tzak jaso­tze­ko den zenbateko globala, ematea, dirulagun­tza­ren norakoa froga­tzea, dirulagun­tzak ordain­tze­a eta abar.

2.    Oinarri-arau espezifikoak, sail bakoi­tzak ezar­tzen dituena, haren eskumeneko eremuetan; horietan zehazten dira lagun­tza programa bakoi­tza­ren berezitasunak, besteak beste, dirulagun­tza esleitu eta bana­tze­ko irizpideak, aurrerakinak emateko aukera, aurkeztu beharreko agiriak eta abar.

OINARRI-ARAU OROKORRAK

I.  XEDEA

1. artikulua.

Oinarri-arau hauek arau­tzen dute 2019ko urterako diru-lagun­tzak eta lagun­tzak emateko prozedura orokorra; horren kudeaketa Urre­txu­ko Udalari dagokio.

2. artikulua.

Genero berdintasunaren arloko betebeharrak:

Diru-lagun­tza­ren baten onuradun diren per­tso­na eta entitate guztiek, diru-lagun­tza lerroa eta emateko prozedura edozein dela ere, honako hauek bete beharko dituzte:

a)  Erabilera ez sexista egin beharra diruz lagundutako programa, proiektu edo jarduerak susta­tze­ko elementu gisa presta­tzen diren kartel, testu eta agirietan ager­tzen diren edukietan, hizkeran nahiz irudietan.

b)  Diruz lagundutako programa, proiektu eta jardueretan genero ikuspegia txe­rta­tzea.

c)  Sexu arrazoiengatik, zuzenean edo zeharka, bazterketa ekarriko duen programa, proiektu edo jarduerarik ez sor­tzea.

3. artikulua.

Ezingo dira diru-lagun­tza deialdi honetara aurkeztu, diru-lagun­tzak edo lagun­tza publikoak eskura­tze­ko aukera san­tzi­o penal edo administratiboaren bidez galduta dutenak eta san­tzi­o horren ebazpenak ezarriko duen epean. Halaber, ezingo dira deialdi honetara aurkeztu, horretarako gaitasunik ez duela esanez legezko debekuan sartuta daudenak. Debeku horietan barne izango da sexuagatiko diskriminazioaren ondorioz jasotako debekua, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

— Genero edo/eta sexualitate arrazoiengatik diskrimina­tzen duten proiektuak edo berdintasunaren oinarriak errespeta­tzen ez dituztenak.

— Emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasunerako prin­tzi­pioaren aurkako helburuak, sarbide sistema, fun­tzio­namendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak dituzten per­tso­na fisiko edo juridikoak.

— Sexu arrazoiengatik sarbide prozesuan edo fun­tzio­namenduan bazterketa egiten duten elkarteak.

4. artikulua.

Oinarri-arauok eta dirulagun­tza ematean indarrean dauden gainerako arauek arautuko dute dirulagun­tza hauek ematea eta Udalaren eta onuradunen arteko harreman juridikoa.

Oinarri-arau espezifikoek berariaz beste erregulazio mota bat ezar­tzen ez badute behin­tzat, oinarri-arau orokor hauetan ezarritako xedapenak eta baldin­tzak aplikatuko zaizkie Udalak onartutako lagun­tza edo dirulagun­tza programa guztiei.

Oinarri-arauotan ager­tzen ez den guztian honakoak aplikatuko dira: Urre­txu­ko Udalaren Dirulagun­tzak arau­tze­ko Ordenan­tza Orokorra, Dirulagun­tzen 38/2003 Lege Orokorra eta indarrean dauden gainerako arauak, gai honi aplika­tze­koak.

II.  ONURADUNAK

5. artikulua.

Lagun­tza jaso ahal izango dute, batez ere, Urre­txun egoi­tza eta jardun eremua daukaten per­tso­nek eta berdintasun prin­tzi­pioak berma­tzen dituzten elkarteek edo entitateek, eta, salbuespenez, nahiz eta egoi­tza eta jardun eremua Urre­txun ez izan, Urre­txu­ko biztanleen­tza­ko programak gara­tzen dituzte edota Udalak interesgarri­tzat jo­tzen dituen ekin­tzak edo proiektuak gara­tzen dituzten beste entitate ba­tzuk.

Elkarteak edo entitateak izena emanda egongo dira Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan edo beste erregistro publiko ba­tzu­etan, eta identifikazio fiskaleko kodearen jabe izango dira.

III.  ESKABIDEAK ETA AURKEZTEKO EPEA

6. artikulua.

Aurkezten diren lagun­tza eskabideak, Udalak egindako eta oinarri-arauotan eranskin gisa datorren eskabide ereduaren arabera aurkeztuko dira. Eskabidea interesdun guztiei emango zaie, udale­txe­an nahiz dirulagun­tzen tramite administratiboaren ardura duten udaleko sail eta bulegoetan. Modu berean, Udalaren web orrian aurkitu ahal izan dezakete interesdunek aipatu eskabide-orria.

Aipatutako eskabideak, Urre­txu­ko Udaleko Erregistro Orokorran aurkeztuko dira, 9:00etatik 14:00etarako ordutegian eta astelehenetik ostiralera.

Aipatu eskabide eredu hori elkarte edo entitate eska­tzai­learen per­tso­na ordezkariak edo eran­tzu­leak beteko du.             

7. artikulua.

Oro har, eta beste epe ba­tzuk jarrita dituzten lagun­tza programak izan ezik, eskabideak 30 laneguneko epean aurkeztu behar dira, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik konta­tzen hasita.            

IV.  EKARRI BEHARREKO AGIRIAK

8. artikulua.

Eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztuko dira nahitaez, lagun­tza programa bakoi­tza­ren oinarri-arau espezifikoetan eska­tzen den dokumentazioaren kalterik gabe eta eska­tzai­leak interesgarri­tzat jo di­tza­keen beste agiri ba­tzu­en kalterik gabe:

a)  Entitate eska­tzai­learen per­tso­na ordezkariaren edo eran­tzu­learen Nortasun Agiriaren fotokopia.

b)  Hala badagokio, entitatearen IFKren kopia.

c)  Memoria, elkarte edo entitatearen jarduera orokorrarena nahiz diruz lagundu nahi duten proiektu, jarduera edo programarena. Aipatu memorian honakoak adieraziko dituzte: Zer helburu lortu nahi duten proiektu, jarduera edo programa horrekin, hauek buru­tze­ko epeak eta aurreikusitako datak, metodologia, zein herritarrei zuzen­tzen diren, bai eta zergatik, eska­tzai­learen iri­tziz, uste duen merezi duela udalaren lagun­tza edo dirulagun­tza.

d)  Gastuen eta sarreren aurrekontua, entitate edo elkartearen jarduera orokorrarena (ekin­tza guztiak) nahiz dirulagun­tza eska­tzen deneko proiektu, jarduera edo programa espezifikoena.

e)  Zinpeko adierazpena, non-eta, hala badagokio, agertuko den beste diru sarrera ba­tzuk daudela (kuotak, material salmentak, fakturazioak, beste erakunde ba­tzu­en dirulagun­tzak eta abar) eta/edo beste sail, erakunde eta abarretan dirulagun­tza eskatu duela.

f)  Eskabidearen aurreko urteari dagozkion gastu eta diru sarreren likidazio erreala edo balioe­tsi­a (noiz egin den kontuan izanik), entitatearen jarduera orokorrari buruz nahiz dirulagun­tza xede duen proiektu, jarduera edo programa espezifikoari buruz, baldin eta jarduera horiek iaz egin badira.  

Ez dago zertan aurkeztu agiri horiek Udalari entregatu bazaizkio, iazko dirulagun­tzen justifikazioa egitean.   

g)  Egiazta­tze­a zerga obligazioak bete­tzen dituela Gizarte Seguran­tza­rekin, Urre­txu­ko Udalarekin eta Foru Ogasunarekin (edo Estatuko Ogasunarekin hala badagokio).

h)  Zinpeko aitorpena, dirulagun­tza edo lagun­tza publikoak jaso­tze­ko aukera gal­tze­arekin zigortuta ez dagoela edo horretarako gaitasunik ez duela esanez legezko debekuan sartuta ez dagoela azalduko duena. Debeku horietan barne izango da sexuagakiko diskriminazioaren ondorioz jasotako debekua, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki jasandako debekuak.

9. artikulua.

Behar bezala betetako eskabide inprimakiak Udale­txe­ko Erregistro Orokorrean entregatuko dira, jendearen­tza­ko orduetan.

V.  ERABAKIA

10. artikulua.

Aurkeztutako eskabidea izapide­tze­a egokituko zaie, lagun­tza programen arabera, administrazio unitateei edo udal arloei, eta horiek arduratuko dira eskumenen eremuari dagozkion proiektuak azter­tzen eta ebalua­tzen.     

11. artikulua.

Administrazio unitate edo udal arlo bati baino gehiagori eraginez gero proiektuek, aztertu egingo dira eta haien txo­sten global bat egin, inplikaturik dauden sailek batera sinatutako agiri edo txo­sten baten bidez.

12. artikulua.

Zerbi­tzu teknikoek txos­tena egin eta gero, gaiaren eskumeneko ba­tzor­de informa­tza­ileak, akordio proposamena egingo dio Tokiko Gobernu Ba­tza­rrari, onarpena egin dezan.              

13. artikulua.

Erabakiak eman eta jakinarazteko gehieneko epea 2 hilekoa izango da, deialdian adierazten den eskabideak aurkezteko epea bukatuko den egunetik konta­tzen hasita. Artikulu honetan xedatutako epeari dagokionez, abuztua baliogabeko hilabete­tzat hartuko da. Epe hori igarotakoan, berariazko erabakirik eman gabe, eskabidea ez dela onartu ulertuko da.            

Emandako dirulagun­tza guztien publizitatea egingo du Udalak, Dirulagun­tzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan aurreikusitakoaren eran.

VI.  ESKABIDEAK BALORA­TZE­KO IRIZPIDEAK

14. artikulua.

Lagun­tza programa bakoi­tza­ren oinarri-arau espezifikoetan jaso­tzen direnak izango dira, oinarri-arau hauen eranskin moduan ager­tzen dira.

VII.  EMAN BEHARREKO DIRULAGUN­TZEN GEHIENEKO ZENBATEKOA ETA DIRU KOPURU HORREN IZAERA

15. artikulua.

Deialdi honetako oinarri-arauetan programa bakoi­tza­ri eskainiko zaion diru-kopurua zehazten da, bai eta handitu daitekeen edo ez.

Nolanahi ere, oro har, eta oinarri-arau espezifikoetan kontrakorik xedatu ezean, aurrekontu kopuru hori mugatua izango da eta ezin izango da urtealdian bertan handitu.

VIII.  ALDI BEREAN BESTE LAGUN­TZA BA­TZUK JASO­TZE­KO AUKERA ETA FINAN­TZA­KETA MUGAK

16. artikulua.

Oro har, eta lagun­tza programa bakoi­tza­ren oinarri-arauek kontrakorik xedatu ezean, udal dirulagun­tza aldi berean eta batera ager­tze­ko aukera onar­tzen da, nahiz beste Administrazio ba­tzu­etatik, partikularretatik eta abarretik datozen dirulagun­tzen bidez diru sarrerak izan, nahiz garatu nahi den proiektua edo jarduera finan­tza­tzeko ezarri diren diru-ekarpenak edo kuotak izan.    

17. artikulua.

Beste finan­tza­bide ba­tzu­ekin batera lortuz gero, eta oinarri-arau espezifikoek beste erregulazio bat ezarri ezean, finan­tza muga ezar­tzen da izandako gastuaren %100ean, hau da, ezin da inoiz gainfinan­tza­ketarik izan Udalaren dirulagun­tza­rekin.           

Horri buruz, eta dirulagun­tzak emateko udal akordioetan berariaz beste doi­tze edo erregulariza­tze sistema bat adierazten ez bada, dirulagun­tza­ren bukaerako ordainketan edo likidazioan, Udalak egin beharrekoak benetan izandako gastuak eta diru sarrerak ikusi eta gero, ordaindu beharreko kopurua zuzenduko da, gainfinan­tza­keta hori izan ez dadin, eta itzu­li egingo zaio edo itzu­li egin beharko du, hala badagokio, ordaindutako aurrerakinaren zati bat edo aurrerakin osoa, hala behar izanez gero.

IX.  DIRULAGUN­TZA ORDAIN­TZE­KO ERA ETA EPEAK. AURRERAKINEN AUKERA

18. artikulua.

Dirulagun­tza jaso ahal izateko dirulagun­tza­ren helburua bete izana frogatu beharko da, horretarako organo eskudunek aurkeztu zen aurrekontuari buruz onartutako kopuruak eta por­tzen­tajeak hartuko dira erreferen­tzi­a gisa, eta entitate titular eska­tzai­leari ordainduko zaio, aurkeztutako eskabide ereduan hark emandako datuen arabera.      

19. artikulua.

Dirulagun­tza ordain­tze­ko, kontuan hartuko dira jardueratik edo diruz lagundutako programatik ondorioztatutako ezaugarriak eta finan­tza beharrak.

Oro har, konturako aurrerakinez ordain­tze­ko aukera onar­tzen da, eta oinarri-arau espezifikoetan beste kopuru ba­tzuk adierazten ez badira, honela ordainduko da diru-lagun­tza:  

— onartu den kopuruaren %75, justifikatu beharreko aurrerakin gisara, onuradunak emandako dirulagun­tza onartu eta gero eta gehienez ere hil bateko epean, akordioa hartuko den egunetik konta­tzen hasita.

— gainerako %25, organo eskudunak dirulagun­tza­ren likidazioa onartu eta gero, hau da, diruz lagundutako programa edo jardueraren dokumentazioa eta justifikazio osoa eta zuzena entregatu eta gero.

Aurkeztutako likidazioa hasieran aurkeztu ziren gastuen aurrekontua baino txi­kiagoa izanez gero, gu­txi­tu egingo da dirulagun­tza, oinarri-arau espezifikoek beste erregulazio bat xedatu ezean, benetan burutu den por­tzen­taje mailara.

X.  DIRULAGUN­TZA­REN NORAKOA FROGA­TZE­KO
EPEAK ETA ERAK

20. artikulua.

Dirulagun­tza programek beste egunik ezarri ezean, epe hauek ezar­tzen dira, oro har, diru-lagun­tzen justifikazioa aurkezteko:       

Jatorrizko agirien euskarriekin aurkeztu behar direnak, 2020ko urtarrilaren 20a baino lehen.

Salbuespenez, urteko azken bihilekoan garatu beharreko jarduera edo programen kasuan, dagozkion frogagiriak 2020 urteko urtarrilaren 30era arte aurkeztu ahal izango dira. Dena den, kasu horretan, dirulagun­tza xede diren eta burutu diren jardueren azalpen memoriari buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko da 2020ko urtarrilaren 20a baino lehen, lortutako emai­tzen balorazio batekin batera.               

Dirulagun­tzen justifikazioari buruzko dokumentazioa epe barruan aurkeztu ezean, beste tramiterik gabe, likida­tze­ko dagoen dirulagun­tza kopurua kobra­tze­ko eskubidea galduko da. Halaber, Udaleko dagokion administrazio unitateak espedientea hasiko du ofizioz, ordainduta dauden aurrerakinak itzu­li daitezen.               

XI.  OBLIGAZIOAK EZ BETE­TZEA.
ITZU­LKETA KASUAK ETA PROZEDURA

21. artikulua.

Beste erabakirik ezean, ez bete­tze­a konsideratuko da, hasiera baten dirulagun­tza emateko onartu diren jarduera edo programen %50etik behera bakarrik egiten bada, diruz lagundutako jarduera edo programa bete ez dela ulertuko da.

22. artikulua.

Itzu­ltzeko prozedura per­tso­na fisikoen edo juridikoen kontra zuzenduko da, edo nortasun juridikoa ez daukaten per­tso­na fisiko edo juridikoen taldeetako kideen kontra, dirulagun­tza­ren eska­tzai­le edo onuradun ager­tzen direnak.             

Dirulagun­tza (gehi berandu­tza­ko interesak) itzu­leko obligazioaren ondorioz sortuko den eran­tzu­kizun solidarioa, edo subsidiarioa, erabaki­tze­ko, azaroaren 17ko Dirulagun­tzen 38/2003 Lege Orokorraren 40. artikuluan xedatutakoari lotuko zaio.    

XII.  BERMEAK

23. artikulua.

Oinarri-arau espezifikoek edo dirulagun­tza emateko akordio zeha­tzek besterik xedatu ezean, emandako lagun­tze­ngatik ez da Udalaren aldeko beharrezko bermeak exiji­tze­a jo­tzen.         

XIII.  OINARRIEN INTERPRETAZIOA ETA BALIABIDEAK

24. artikulua.

Oinarri-arau hauek interpreta­tze­ari buruz sortu daitezkeen zalan­tzak deialdi hau onar­tze­ko organo eskuduna den Tokiko Gobernu Ba­tzor­deak erabakiko ditu. Hala badagokio, Programaren arabera dagokion ba­tzor­de informa­tza­ilearen txos­tena aztertu eta gero hartuko du erabaki hori.

25. artikulua.

Oinarri hauek onar­tze­ko erabakiak administrazio-bideak ahi­tzen ditu eta erabaki horren aurka administrazioarekiko auzierrekur­tso­a aurkeztu aurretik, nahi izanez gero, berrazter­tze­ko errekur­tso­a jarri ahal izango da, oinarriak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hilabeteko epean Donostian egoi­tza duen Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian. Bestetik, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekur­tso­a jarri ahal izango da Epaitegi beraren aurrean, oinarriak argitaratu eta bi hilabeteko epean.

Eta hori, bidezko­tzat jo­tzen den beste edozein egin­tza­ren edo errekur­tso­ren kalterik gabe.

OINARRI ESPEZIFIKOAK

SUSTAPEN SOZOKULTURALA

Urre­txu­ko tabernetan euskarazko an­tze­zpenak, musika ikuskizunak edo beste edozein kultura adierazpen egiteko diru-lagun­tzak emateko oinarriak.             

1.    Xedea.

Deialdi honen Xedea tabernetan euskaraz egiten diren aisialdiko jardueren eskain­tza berma­tze­a da, beti ere berdintasun prin­tzi­pioak berma­tzen dituzten horiek, programatutako jarduera horietatik ondorioztatutako kostuen zati bat diruz lagunduz.

Puntualki eta ebaluazio tekniko baten ondoren, eremu publikoetan egindako ekimenak onartuko dira.

Ekimenak diru-lagun­tza jaso ahal izateko nahitaez Udalaren baimena izan beharko du.

2.    Erakunde edo/eta per­tso­na onuradunak.

Honako hauek aurkeztu ahal izango dira deialdi honetara:

— Urre­txu­ko taberna guztiak.

— Beren jarduerak Urre­txu­ko tabernetan antola­tzen dituzten per­tso­na edo erakunde guztiak.

3.    Eskabideak eta aurkezteko epea.

Eskabideak, ordezkari edo per­tso­na arduradunek aurkeztu beharko dituzte Udalak prestatutako eredu ofizialean.          

Deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita eta 2019ko urriaren 31ra arte aurkeztu ahal izango dira.

Diru-lagun­tza­ren justifikazioa 2020ko urtarrilaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da.

4.    Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskariak, Urre­txu­ko Udalak 2019 urterako ezarri dituen diru-lagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauetan azal­tzen den 6. artikuluko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira.

Eskabideak osatu gabe dauden kasuetan, 10 eguneko epea izango dute eska­tzai­leek an­tze­mandako gabezia zuzen­tze­ko eta, epe hori igaro ondoren eskabidea osatu ez bada, eskabidea ar­txi­batu egingo da, izapide gehiago egin gabe.

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.             

5.    Eskaerak izapide­tze­ko administrazio unitate eskuduna.

Eskaerak Sustapen Soziokulturaleko sailak izapidetuko ditu.          

6.    Eskabideak balioesteko irizpideak.

Diru-lagun­tzak jaso­tze­ko ondoko irizpide hauek balioe­tsi­ko dira (30 puntu gehienez):

a)  Jardueraren kalitatea.

b)  Udaleko kultura-eragileen kontratazioa.

c)  Genero berdintasuna susta­tze­ko jarrera.

d)  Horrez gain, datei eta ordutegiei dagokienez, nahitaezkoa izango da udalaren kultura jarduerara egoki­tzea.

7.  Aurrekontua eta dirulagun­tza­ren zenbatekoa.

Programa honen xede diren diru-lagun­tze­tara zuzendutako diru kopurua 2.500 eurokoa da, eta dagokion kontu sailaren kontura finan­tza­tuko da.

Emandako diru-lagun­tza­ren zenbatekoa egindako kultura ekitaldiaren kostuaren %75 izango da, eta gehienez ere 450 euro zuzenduko dira jarduera bakoi­tze­rako.

8.    Justifikazioa eta ordain­tze­ko modua eta epeak.

Diru-lagun­tzak 2 zatitan ordainduko dira.

— Erabakiaren jakinarazpenarekin batera %75 ordainduko da.

— Beste %25a ordainduko da, honako dokumentazioa aurkeztu ondoren:

*  Jardueraren memoria txos­tena.

*  Gastuen balan­tzea, faktura eta agiriekin.    

*  Dokumentazio grafikoa, kartelak, liburuxkak, pren­tsa oharrak. 

Aipatutako memoria hori aurkezten ez bada, onartutako diru-lagun­tza galdu egingo da automatikoki.

Justifikazioaren dokumentazioa 2020ko urtarrilaren 31 baino lehenago aurkeztu beharko da.

Film laburrak, bideoklipak eta/edo audio grabaketak egiteko dirulagun­tzak emateko oinarriak.        

1.    Xedea.

Deialdi honen Xedea honako hau da: film laburren, bideoklipen eta/edo audio grabaketen garapen eta ekoizpen prozesuek berekin dakarten sormenezko adierazpena susta­tze­ko lagun­tzak ematea, jarduera horretatik ondorioztatutako kostuen zati bat diruz lagunduz, beti ere berdintasun prin­tzi­pioak berma­tzen badituzte.

2.    Erakunde edo/eta per­tso­na onuradunak.

Honako hauek aurkeztu ahal izango dira deialdi honetara:

— Urre­txun bizi diren per­tso­nak, gizabanako gisa.         

— Film labur bat eta/edo bideoklip bat egiteko bildu ohi diren edo une jakin batean bil­tzen diren taldeak. Urre­txu­ko udalerrian egoi­tza duten per­tso­nek osatu behar dituzte taldeak, taldeko kide guztiei dagokienez %50eko edo hortik gorako ehunekoan.

Egoi­tza­ri dagokionez, biztanleen udal erroldako datuak hartuko dira kontuan.

3.    Eskabideak eta aurkezteko epea.

Eskabideak ordezkari edo per­tso­na arduradunak aurkeztu ditu Udalak prestatutako eredu ofizialean.             

Eskaerak, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, 2019ko urtarrilaren 31 arte aurkeztu ahal izango dira.

Justifikazioaren dokumentazioa 2020ko urtarrilaren 31a baino lehenago aurkeztu beharko da.

4.    Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskariak, Urre­txu­ko Udalak 2019 urterako ezarri dituen diru-lagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauetan azal­tzen den 6 artikuluko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira.

Eskabideak osatu gabe dauden kasuetan, 10 eguneko epea izango dute eska­tzai­leek an­tze­mandako gabezia zuzen­tze­ko eta, epe hori igaro ondoren eskabidea osatu ez bada, eskabidea ar­txi­batu egingo da, izapide gehiago egin gabe.

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.             

5.    Eskaerak izapide­tze­ko administrazio unitate eskuduna.

Eskaerak Sustapen Soziokulturaleko sailak izapidetuko ditu.          

6.    Eskabideak balioesteko irizpideak.

Dirulagun­tzak jaso­tze­ko ondoko irizpide hauek balioe­tsi­ko dira (40 puntu gehienez):

aProiektuaren kalitatea, sormena eta orijinaltasuna.

b)  Urre­txu­ko kultura balioak gara­tze­ko egiten duen ekarpena.

c)  Euskararen erabilera susta­tze­ko jarrera.

d)  Genero berdintasuna susta­tze­ko jarrera.

7.    Aurrekontua eta dirulagun­tza­ren zenbatekoa.

Programa honen xede diren dirulagun­tze­tara zuzendutako diru kopurua 1.800 eurokoa da, eta dagokion kontu sailaren kontura finan­tza­tuko da.

Emandako dirulagun­tza­ren zenbatekoa film laburraren, bideokliparen eta musika grabaketaren kostuaren %75 izango da, eta gehienez ere:

a)  600 euro zuzenduko dira film laburrar, edo bideokliparen proiektu bakoi­tze­rako.

b)  250 € zuzenduko dira 1 eta 6 piezen arteko audio grabaketa proiektu bakoi­tze­rako.

c)  600 € zuzenduko dira 7pieza edo gehiagoko audio grabaketa proiektu bakoi­tze­rako.

Ez dira onartuko kalera­tzen diren kopien kostuak, formatua edozein izanda ere, kostuak grabaketa eta ediziora mugatuko dira.

8.    Justifikazio eta ordain­tze­ko modua eta epeak.

Dirulagun­tzak 2 zatitan ordainduko dira.

— Erabakiaren jakinarazpenarekin batera %75 ordainduko da.

— Beste %25a ordainduko da, honako dokumentazioa aurkeztu ondoren:

*  Jardueraren memoria txos­tena.

*  Gastuen balan­tzea, faktura eta agiriekin.    

*  Dokumentazio grafikoa, kartelak, liburuxkak, pren­tsa oharrak. 

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.             

Aipatutako memoria hori aurkezten ez bada, onartutako diru-lagun­tza galdu egingo da automatikoki.

Justifikazioaren dokumentazioa 2020ko urtarrilaren 31 baino lehenago aurkeztu beharko da.

Kultura elkarteei urteko egitarauak edo/eta ekin­tza bereziak gara­tze­ko dirulagun­tzak emateko oinarri espezifikoak.        

1.    Xedea.

Deialdi honen helburua Urre­txu­ko jai eta kultur ekin­tzak bul­tza­tzeko programei emango zaizkien lagun­tzak arau­tze­a da. Lagun­tza ekonomiko hauek berdintasun prin­tzi­pioak berma­tzen dituzten irabazi-asmorik gabeko taldeei emango zaizkie 2019an jai eta kultur programa eta ekin­tzak aurrera eramateko, betiere proiektu eta ekin­tza hauek bat badatoz Sustapen Soziokulturaleko Ba­tzor­dearen asmoekin.       


2.    Per­tso­na edo eta entitate onuradunak.

Honako hauek eska di­tza­kete diru-lagun­tzak:

— Irabazi asmorik gabeko legez eratutako erakunde eta elkartek, jarduteko esparrua Urre­txun dituztenak.

— Kultura eta aisi mailako jarduerak gara­tze­ko edo antola­tze­ko taldean nahiz banaka, nahiz noizean behin elkar­tzen diren herritarrek.

Deialdi honetatik kanpo geldituko dira:

a)  Beren izaera eta helburuak Sustapen Soziokulturaleko sailaren ardurapekoak diren eremuekin lotura zuzenik ez dutenak, esan nahi baita, fun­tse­zko inten­tzi­onalitatea kulturaz bestelakoa dutenak.

b)  Bere izaera eta helburuagatik udalaren beste diru-lagun­tza programa batean sar daitezkeen proiektuak edo ekin­tzak, esan nahi baita, kultura arloko jarduerak era instrumental batez bakarrik erabil­tzen direnean.

c)  Genero edo/eta sexualitate arrazoiengatik diskrimina­tzen duten proiektuak edo berdintasunaren oinarriak errespeta­tzen ez dituztenak.

d)  Emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasu-nerako prin­tzi­pioaren aurkako helburuak, sarbide sistema, fun­tzio­namendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak dituzten per­tso­na fisiko edo juridikoak.

e)  Sexu arrazoiengatik bazterkerian erori izanagatik zigor administratiboa edo penala jaso duten per­tso­na fisiko edo juridikoak, eta Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen arabera debeku horrekin zigortuta daudenak.

f)  Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunerako 4/2005 Legean, edo emakumeen eta gizonezkoen benetako berdintasunerako mar­txo­aren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritako obligazioak bete­tzen ez dituzten entitate edo enpresak.

g)  Sexu arrazoiengatik sarbide prozesuan edo fun­tzio­namen-duan bazterketa egiten duten elkarteak.

3.    Eskaerak eta aurkezteko epeak.

Eskaerak per­tso­na ordezkari edo arduradunek formalizatuko dituzte Udalak prestaturiko instan­tzi­a eredu ofiziala betez.               

Diru-lagun­tza eskaerak aurkezteko epea:

a)  Kultur jarduerak: Eskaerak aurkezteko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik 30 egun naturaleko epea izango dute.

b)  Jaietako jarduerak: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik 30 egun naturaleko epea izango dute.

Diru-lagun­tza­ren justifikazioa 2020 urteko urtarrilaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da.

4.    Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskariak, Urre­txu­ko Udalak 2019 urterako ezarri dituen diru-lagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauetan azal­tzen den 6 artikuluko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira.

— Euskeraren jarraipen fi­txa.

— Berdintasunaren jarraipen fi­txa.

Gainera, lehen aldiz egiten duten elkarteek edo euren egoeran aldaketarik izan dutenek ondorengoa agiriak aurkeztu beharko dituzte:

— Erakunde, talde edo elkarte eska­tzai­lea Eusko Jaurlari­tza­ko elkarteen erregistroan, eta Elkarteen Udal Erregistroan izena emanda dagoela adierazten duen agiria.

— Taldearen estatutuak.

Eskariak osatu gabe agertuz gero, 10 eguneko epea izango da hu­tsu­neak bete­tze­ko; epe hori igaro­tzen bada eskaria osatu gabe, ar­txi­batu egingo da, beste ino­lako tramiterik gabe.          

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.             

5.    Izapide­tze­az ardura­tzen den administrazio unitatea.

Eskaerak, Sustapen Soziokulturaleko Ba­tzor­deak izapidetuko ditu.

6.    Eskaerak balora­tze­ko irizpideak.

Diru-lagun­tzak ematerakoan ondorengo irizpideak kontutan hartuko dira:

a)  Proposatutako egitarauaren ezaugarriak, gehienez 40 puntu, alderdi hauek kontuan hartuta:

a.1.  Gara­tzen den egitarauak kultura arloari egiten dion ekarpena, eta, bereziki, Iparragirreren figuraren, bizi­tza­ren eta bere lanaren inguruko jarduerak aurreikusten dituzten egitasmoak.

a.2.  Garatuko den egitaraua herritar guztiei zuzen­tze­a eta beste entitate, hiritar eta kultura eragile ba­tzu­en inplikazio maila.

a.3.  Proposatutako egitarauaren ibilbidea eta erro­tzea.

b)  Entitate eska­tzai­learen ezaugarriak, gehienez 40 puntu, alderdi hauek kontuan hartuta:

b.1.  Entitate eska­tzai­learen jarraitasuna eta egonkortasuna.

b.2.  Udalaren ekimenetan parte har­tzai­le izatea.

b.3.  Entitate eska­tzai­learen eta bere giza taldeen dedikazioa.

b.4.  Euskararen sustapena:

*  Ahozko ezagu­tza/erabilerari dagokionez.

— Aurkezpen eta ekitaldi publikoak: euskara hu­tse­an edo elebitan egin beharko dira. Bi hizkun­tzak erabili behar izanez gero, euskarari emango zaio lehentasuna.

— 18 urtetik beherako haur eta gazteekin lan egiten duten begirale euskaldunak izateagatik puntuatu egingo da.

— Euskaraz egiten diren en­tse­guak puntuatu egingo dira.

*  Ida­tzi­zko erabilerari dagokionez.

— Mezu ida­tzi­ei (kartel, iragarki, esku-programa, liburuxka) dagokienez, euskaraz edo elebitan (euskaraz eta gaztelaniaz) ida­tzi­ko dira. Beti eduki ber­tsu­ak izan ohi dituztenak euskara hu­tsez, eta elebitan egiten direnen kasuan, euskarari emango zaio lehentasuna, bai kokalekuaren aldetik (euskarazkoa erdarazkoaren gainean) eta bai neurriaren aldetik ere.

— Baloratu egingo da txos­tena euskaraz aurkeztea.

b.5.  Genero berdintasunaren sustapenaren aldeko jarrera.

— Emakumeen parte har­tze eta lidergoa bul­tza­tzen dutenak.

— Indarkeria ma­txi­stari aurre har­tze­ko ekimenak bul­tza­tzen dituztenak.

— Genero eta sexualitate eredu estereotipatuak zalan­tzan jar­tzen dituztenak.

— Elkartearen Zuzendari­tza Ba­tzor­dearen %40a gu­txi­enez emakumeak izatea.

c)  Entitatearen finan­tza baliabideak; bere baliabideen, beste diru-lagun­tzen eta aurkeztutako gastuen aurrekontuaren arteko propor­tzi­onaltasuna. Gehienez 20 puntu.

7.    Aurrekontua eta dirulagun­tza­ren zenbatekoa.

Deialdi honetan zehazten diren diru-lagun­tzak 110.000,00 eurokoa da eta dagokion aurrekontuko diru-ataletik emango dira.        

Aplikatu ez diren zenbatekoak ondorengo erabakietara igorri ahal izango dira.

Aurrekontuaren kopurua iri­tsi­ko ez balitz diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubide duten eskabide guztiak bete­tze­ko, dagoen zenbatekoa, urtean egon diren eskari guztien artean banatuko da propor­tzi­onalki, partida agortu arte.

Hala ere, aipatu kopurua gehitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.             

8.    Justifikazio eta ordainketa forma eta epeak.

Diru-lagun­tzak 2 zatitan ordainduko dira:

— Erabakiaren jakinarazpenarekin batera %75 ordainduko da.

— Beste %25a ordainduko da, honako dokumentazioa aurkeztu ondoren:

*  Jardueraren memoria txos­tena.

*  Gastuen balan­tzea, faktura eta agiriekin.    

*  Dokumentazio grafikoa, kartelak, liburuxkak, pren­tsa oharrak. 

Justifikazioaren dokumentazioa 2020ko urtarrilaren 31 baino lehenago aurkeztu beharko da.

Aipatutako memoria hori aurkezten ez bada, onartutako diru-lagun­tza galdu egingo da automatikoki.

Kasu berezietan eta eska­tzai­leak proposamena behar bezala froga­tzen badu, aurreko puntuan aipatutako ordainketa kopuruak aldatu ahal izango ditu Sustapen Soziokulturaleko Ba­tzor­deak.

2019ko kirol jarduera arrunt eta apartekoetarako dirulagun­tza programak arau­tze­ko oinarri espezifikoak.

I ERANSKINA

Kirol elkarte eta taldeen diru lagun­tza arruntak. 

1.    Xedea.

Oinarri hauen helburua irabazi asmorik gabeko kirol-taldeek eta klubek diru-lagun­tzak zuzenean eska­tze­ko duten aukera eta lagun­tzen kon­tze­sioa arau­tze­a da, haien egiturak indar­tze­ko eta gara­tze­ko, eta Urre­txu­ko Udaleko Sustapen Soziokultural Sailarekin bat datozen helburuak dituzten jarduerak egin di­tza­ten, eta kirol arloan gizonezkoen eta emakumeen arteko desberdintasuna betikotuko ez dutenak.

Diru-lagun­tzak urtero banatuko dituzte, abian jarritako jarduera arrunten arabera.

2.    Onuradunak.

Dirua irabazteko asmorik gabeko kiroleko klub, erakunde eta elkarteek eskatu ahal izango dituzte oinarri hauetan arau­tzen diren dirulagun­tzak. Horretarako hainbat baldin­tza bete beharko dituzte, hala nola hurrenak:

a)  Egoi­tza soziala Urre­txun, edo Zumarragan izatea, udalerri bietan euren jardunaren espezialitatea eremuan gara­tzen badute.

b)  Era berean, onuradun izatea eskatu ahal izango dute eskualdeko izaeraz euren jardunaren espezialitatea Legazpi, Urre­txu, Zumarraga eta Ezkio-Itsa­soko eremuan gara­tzen duten erakunde eta elkarteek.

3.    Eskaerak eta aurkezteko epeak.

Ordezkariak edo per­tso­na arduradunak egin beharko du eskaera, Udalak prestatutako eskaera eredu ofiziala erabiliko du horretarako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik 30 egun naturaleko epea izango du.          

4.  Onuradunen obligazioak.

Diru-lagun­tza emanez gero, oinarri-arau orokorretan jasotakoez gain, hauek ere entitate onuradunaren betebeharrak izango dira:

a)  Helburua bete­tzea, proiektua betearaztea, ekin­tza gauza­tze­a edo diru-lagun­tza ematea oinarri­tzen duen jokabidea har­tzea.

b)  Diru-lagun­tza eman duen organoari honako hauek justifika­tzea: betebeharrak eta baldin­tzak bete izana, ekin­tza gauzatu izana eta diru-lagun­tza jaso edo erabil­tze­aren helburua bete izana.

c)  Diru-lagun­tza ematen duen organoak eta eskudun­tza izendaturik duten estatuko nahiz erkidegoko kontrol-organoek egin di­tza­keten egiazta­tze-jardunak eta finan­tza-kontrolak onar­tzea; bai eta aurreko jardunak buru­tze­ko errekeritutako informazioa ematea ere.

d)  Diru-lagun­tza eman duen organoari jakinaraztea diruz lagundutako ekin­tzak finan­tza­tzen dituzten beste diru-lagun­tza, lagun­tza, diru-sarrera edo bitarteko ba­tzuk lortu izana. Jakinarazpena, horien berri izan eta berehala egin beharko da, eta, edozelan ere, fondoei emandako erabilpena justifikatu baino lehen.

e)  Halaber, Urre­txu­ko Udalarekin egunean egotea.      

f)  Neurriak har­tze­a diruz lagundutako ekin­tzen berri emateko, eta horietan adierazi beharko da Urre­txu­ko Udalak diruz lagundu dutela.

g)  Udal baldin­tzak bete beharko dituzte euskararen erabileraren inguruan eta genero e berdintasunari dagokionez.

h)  Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.

i)  Jasotako fondoak itzu­ltze­a oinarri hauetan aurreikusitako kasuetan edota indarrean dagoen gainon­tze­ko legediak jaso­tzen dituen kasuetan.

j)  Diruz lagundutako jarduera gara­tze­ko behar beste baimen lor­tzea, eta baimenon xedapenak bete­tzea.      

k)  Jardueraren garapenari buruzko informazioa ematea, Udalaren aldetik jarraipena egin edo lagun­tze­ko.  

5.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskariekin batera aurkeztu beharko dira Oinarri Arau­tzai­le Orokorretako 6. artikuluan ezarritako dokumentuak.           

Gainera, jarduera arruntei dagokienez aurkeztu beharreko dokumentazioaz aparte eta lehen aldiz egiten dutenek edo euren egoeran aldaketarik izan dutenek ondorengoa agiriak aurkeztu beharko dituzte:

— Eusko Jaurlari­tza­ko Kirol Elkarteen eta Erakundeen Erregistroan izen-emate ziurtagiriaren fotokopia.

— Erakundearen Estatutuak.

— Jardueraren azalpen-memoria.

— Federatutako kirolarien zenbakidun zerrenda; haien adina, sexua, eta bizilekua adierazi beharko dira. Dagokion federazioak kirolari horien zerrenda eman eta hori ere gehitu beharko da. Aipatutako zerrenda horiek sexuaren arabera banatuta aurkeztuko dira.

— Teknikarien zenbakidun zerrenda, federazioan indarrean dagoen lizen­tzi­a dutenena; haien titulazioa, sexua eta bizilekua adierazi beharko dira. Klubeko entrena­tza­ile atxi­ki gisa ager­tzen den federazioko lizen­tzi­a eta tituluaren fotokopia ere gehitu beharko dira. Aipatutako zerrenda horiek sexuaren arabera banatuta aurkeztuko dira.

— Lehian dauden equipo/kirolarien kopurua.

— Antolatutako jolas jarduerak, biztanleria osoari zuzenduak.

— Eskola-kiroleko jarduerak egiteko garapen eta antolaketan lagun­tzea, eta kasu guztietan bat etorri beharko dira eskola-kirolaren inguruan indarrean dagoen araudiarekin.

— Jardueraren aurrekontu ekonomikoa izan beharko ditu:

*  Denboraldiko gastuen aurreikuspena.

*  Denboraldiko diru-sarreren aurreikuspena.

— Dagokion bankuak edo aurrezki-ku­txak emandako agiria, kontu-korrontea eskaera egin duen entitatearena dela ziurta­tze­ko.

— Dagokion bankuak, aurrezki-ku­txak edo aseguru-agen­tzi­ak igorritako agiria, eskaera egin duen entitatearen izenean eran­tzu­kizun zibileko asegurua egina dagoela ziurta­tze­ko, antola­tzen dituen jarduerak estali di­tzan.

— Zuzendari­tza Ba­tzor­dearen eraketa fi­txa.

— Euskeraren jarraipen fi­txa.

— Berdintasunaren jarraipen fi­txa.

Eskaeran ager­tzen diren datuak, ez badira behar bezala egiazta­tzen, ez dituzte ain­tzat hartuko eskaera balora­tze­rakoan.

6.    Aka­tsak zuzen­tze­a eta dokumentazio osagarria aurkeztea.

1.  Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez badituzte identifikazio datuak bil tzen, aka tsen bat badute edozerbait falta bazaie, eska tza­ileari eskatuko zaio, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar eguneko epean akats horiek zuzen­tze­ko; eta adieraziko zaio, hori egingo ez balu, eskaeran atze­ra egin duela ulertuko dela, aipatu legearen 42.1 artikuluan aurreikusitako baldin­tze­tan.

2.  Urre­txu­ko Udalak eskaera ebaluatu eta erabakia har­tze­ko beharrezko­tzat jo­tzen duen dokumentazio eta informazio osagarri oro eskatu ahal izango dio eska tza­ileari.          

7.    Tramitazioaren ardura duen administrazioko unitatea.

Sustapen Soziokulturaleko Sailak tramitatuko ditu eskariak.           

8.    Eskaerak balora­tze­ko irizpideak.

1.  Diruz lagun­tze­ko gastu­tzat joko dira diruz lagundutako ekin­tza­ren edo proiektuaren izaerari eran­tzu­teaz gain, diru-lagun­tzak arau­tze­ko oinarriek ezarritako epean egin direnak.

2.  Honako gastu hauek ez dira diruz lagunduko:

— Faktura­tzat edo legezko baliodun agiri­tzat hartu ezin diren gastuen agiriak eta bestelako dokumentuak.    

— Banakako kirolen kasuan, kirol-materialaren kostua edota entrenamendu eta norgehiagoketarako tresneria, normalean, norberarenak eta norberak erabil­tze­koak izaten direlako.

— Bazkari, afari edo ostalari­tza­ko bestelako kostuak, diruz lagundutako ekin­tzan parte hartu duten per­tso­nek sortutakoak izan ezik; halakoetan, egindako gastuaren eta lortu nahi den helburuaren arteko propor­tzi­onaltasuna gorde beharko da.        

3.  Alderdi hauek ere kontutan hartuko dira:

Euskararen sustapenaren aldeko jarrera.

*  Ahozko ezagu­tza/ erabilerari dagokionez.

— 18 urtetik beherako haur eta gazteekin lan egiten duten begirale/entrena­tza­ile euskaldunak izateagatik puntuatu egingo da.

— Euskaraz egiten diren entrenamenduak puntuatu egingo dira.

— Aurkezpen eta ekitaldi publikoak: euskara hu­tse­an edo elebitan egin beharko dira. Bi hizkun­tzak erabili behar izanez gero, euskarari emango zaio lehentasuna.

*  Ida­tzi­zko erabilerari dagokionez.

— Mezu ida­tzi­ei (kartel, iragarki, esku-programa, liburuxka) dagokienez, euskaraz edo elebitan (euskaraz eta gaztelaniaz) ida­tzi­ko dira. Beti eduki ber­tsu­ak izan ohi dituztenak euskara hu­tsez, eta elebitan egiten direnen kasuan, euskarari emango zaio lehentasuna, bai kokalekuaren aldetik (euskarazkoa erdarazkoaren gainean) eta bai neurriaren aldetik ere.

— Baloratu egingo da txos­tena euskaraz aurkeztea.

— Genero berdintasunaren sustapenaren aldeko jarrera.

— Emakumeen parte har­tze eta lidergoa bul­tza­tzen dutenak.

— Indarkeria ma­txi­stari aurre har­tze­ko ekimenak bul­tza­tzen dituztenak.

— Genero eta sexualitate eredu estereotipatuak kuestiona­tzen dituztenak.

— Elkartearen Zuzendari­tza Ba­tzor­dearen %40a gu­txi­enez emakumeak izatea.

Deialdi honetatik kanpo geldituko dira:

h)  Genero edo/eta sexualitate arrazoiengatik diskrimina­tzen duten proiektuak edo berdintasunaren oinarriak errespeta­tzen ez dituztenak.

i)  Emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasune-rako prin­tzi­pioaren aurkako helburuak, sarbide sistema, fun­tzio­namendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak dituzten per­tso­na fisiko edo juridikoak.

j)  Sexu arrazoiengatik bazterkerian erori izanagatik zigor administratiboa edo penala jaso duten per­tso­na fisiko edo juridikoak, eta Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen arabera debeku horrekin zigortuta daudenak.

k)  Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunerako 4/2005 Legean, edo emakumeen eta gizonezkoen benetako berdintasunerako mar­txo­aren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritako obligazioak bete­tzen ez dituzten entitate edo enpresak.

l)  Sexu arrazoiengatik sarbide prozesuan edo fun­tzio­namen-duan bazterketa egiten duten elkarteak.

Jarduera arruntak balora­tze­ko irizpideak eta puntuazioak agiri honen amaieran 1. eranskin gisa jasotako taulan azal­tzen dira.

Jasotako eta egiaztatutako dokumentazioa taula horretan aplikatu, eta atera­tzen diren puntuak kontabilizatuko dira.

Atal honetako diru-lagun­tzak guztira izango duten zenbatekoa hartu eta onartutako eskaera guztiei emandako puntuekin zatitu beharko da puntuaren balorea zein izango den zehazteko.

9.    Aurrekontua.

Deialdi honetan zehazten diren dirulagun­tzak 55000,00 eurokoa da eta dagokion aurrekontuko diru-ataletik emango dira.            


Aplika­tzen ez diren kopuruak geroagoko beste erabaki ba­tzu­etara igaro ahal izango dira.

Aurrekontuko zenbatekoa ez bada iristen dirulagun­tza­rako eskubidea duten eskari guztiak estal­tze­ko, aurrekontuan jasotako kopurua propor­tzi­oan banatuko da urtean aurkeztutako eskari guztien artean, hain zuzen kontusaila agor­tzen den arte.

Kopuru hori handitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren Exekuzio Oinarrietan aurreikusitakoarekin bat betiere.        

10.    Ordain­tze­ko eta justifika­tze­ko modua eta epeak.

Dirulagun­tzak bi epetan ordainduko dira, klub, elkarte, talde edo per­tso­na fisiko interesatuari erabakia jakinaraztearekin batera, emandako dirulagun­tza­ren %80 ordainduko da.

Beste %20ko organo eskudunak diru-lagun­tza­ren likidazioa onartutakoan, hau da, diruz lagundutako programa edo jardueraren dokumentazio eta justifikazio osoa eta zuzena entregatu eta gero. Diru-lagun­tza jaso duten talde edo elkarteek Urre­txu­ko Udalak aurkeztutako aurekontua justifikatu beharko dute.       

Programaren memoria aurkeztu ondoren ordainduko da, beti urriaren 31 baino lehenago aurkeztuta eta sartuko zaitu:

a)  Egindako jardueraren arrunta kirol-memoria, hauexek bilduko dituena:

a.1.  Jardueraren emai­tzen memoria laburra.

a.2.  Antolatutako jolas-jarduerak, biztanleria osoari zuzenduak.

b)  Memoria ekonomikoa, egindako jarduaren arrunta kostua zuri­tze­ko, hartuko dituena:

b.1.  Jarduera arruntaren gastuen zerrenda sailkatu bat, har­tze­kodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data, eta hala badagokio, ordainketadata bil­tzen dituena.

b.2.  Betetako denboraldiko gastuen zerrenda.               

b.3.  Diruz lagundutako jarduera finan tza­tu duten beste diru-sarrera edo diru-lagun tzen zerrenda xehatu bat, zenbatekoa eta beren jatorria adierazten dituena.

c)  Denboraldi berriko aurrekontuaren aurreikuspena (diru-sarrerak eta gastuak).

Eginiko eskaeretan edo haiekin batera aurkeztutako eranskinetan aka­tsen bat egongo balitz, interesatuei eskatuko zaie 10 eguneko epean aurkitutako aka­tsak konpon di­tza­tela.             

Urre­txu­ko Udalak egiaztatuko ditu, dirulagun­tzak emateko ebazpenetan erabakitako bitartekoen bidez, egoki deri­tzen eta dirulagun­tza behar bezala erabili dela zen­tzuz agerian uzten duten frogagiriak. Horretarako, onuradunari eskatu diezaioke hautatutako gastu frogagiriak bidal­tze­ko.     

II ERANSKINA

Kirol jarduera bereziak antola­tze­ko diru lagun­tzak.            

1.    Xedea.

Oinarri hauen helburua klubei eta kirol-elkarteei, zein irabazi asmorik gabeko beste elkarte, per­tso­na edo talde ba­tzu­ei, maiz zein noizean behin elkar­tzen diren kirol-jarduera bereziak (kirol-ikuskizunak, kluben urteurrenak...) antola­tze­ko diru-lagun­tzak eska­tze­ko aukera eta diru-lagun­tza horien kon­tze­sioa arau­tze­a da; betiere jarduera horiek Urre­txu / Zumarraga udalerrian antola­tzen baldin badira eta interesgarri­tzat jo­tzen baldin baditu Urre­txu­ko Udaleko Sustapen Soziokultural Sailak, eta kirol arloan gizonezkoen eta emakumeen arteko desberdintasuna betikotuko ez dutenak.

2.    Onuradunak.

Diru-lagun­tza hauek lortu ahal izango dituzte ondoko baldin­tzak bete­tzen dituzten eta beren helburuen artean kirola susta­tze­a duten irabazi asmorik gabeko kirol arloko Urre­txu eta Goierri Garaiko klub, kirol federazio eta elkarte, per­tso­na edo talde ba­tzu­ei, maiz zein noizean behin elkar­tzen diren.

3.    Eskaerak eta aurkezteko epeak.

Ordezkariak edo per­tso­na arduradunak egin beharko du eskaera, Udalak prestatutako eskaera eredu ofiziala erabiliko du horretarako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik 30 egun naturaleko epea izango du.          

4.  Onuradunen obligazioak.

Diru-lagun­tza emanez gero, oinarri-arau orokorretan jasotakoez gain, hauek ere entitate onuradunaren betebeharrak izango dira:

a)  Helburua bete­tzea, proiektua betearaztea, ekin­tza gauza­tze­a edo diru-lagun­tza ematea oinarri­tzen duen jokabidea har­tzea.

b)  Diru-lagun­tza eman duen organoari honako hauek justifika­tzea: betebeharrak eta baldin­tzak bete izana, ekin­tza gauzatu izana eta diru-lagun­tza jaso edo erabil­tze­aren helburua bete izana.

c)  Diru-lagun­tza ematen duen organoak eta eskudun­tza izendaturik duten estatuko nahiz erkidegoko kontrol-organoek egin di­tza­keten egiazta­tze-jardunak eta finan­tza-kontrolak onar­tzea; bai eta aurreko jardunak buru­tze­ko errekeritutako informazioa ematea ere.

d)  Diru-lagun­tza eman duen organoari jakinaraztea diruz lagundutako ekin­tzak finan­tza­tzen dituzten beste diru-lagun­tza, lagun­tza, diru-sarrera edo bitarteko ba­tzuk lortu izana. Jakinarazpena, horien berri izan eta berehala egin beharko da, eta, edozelan ere, fondoei emandako erabilpena justifikatu baino lehen.

e)  Halaber, Urre­txu­ko Udalarekin egunean egotea.      

f)  Neurriak har­tze­a diruz lagundutako ekin­tzen berri emateko, eta horietan adierazi beharko da Urre­txu­ko Udalak diruz lagundu dutela.

g)  Udal baldin­tzak bete beharko dituzte euskararen erabileraren inguruan eta genero e berdintasunari dagokionez.

h)  Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.

i)  Jasotako fondoak itzu­ltze­a oinarri hauetan aurreikusitako kasuetan edota indarrean dagoen gainon­tze­ko legediak jaso­tzen dituen kasuetan.

j)  Diruz lagundutako jarduera gara­tze­ko behar beste baimen lor­tzea, eta baimenon xedapenak bete­tzea.      

k)  Jardueraren garapenari buruzko informazioa ematea, udalaren aldetik jarraipena egin edo lagun­tze­ko.   

5.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskariekin batera aurkeztu beharko dira Oinarri Arau­tzai­le Orokorretako 6. artikuluan ezarritako dokumentuak.           

Gainera, jarduera arruntei dagokienez aurkeztu behar dokumentazioaz aparte eta lehen aldiz egiten dutenek edo euren egoeran aldaketarik izan dutenek ondorengoa agiriak aurkeztu beharko dituzte:

a)  Erakundearen estatutuak.

b)  Eusko Jaurlari­tza­ko Kirol Elkarteen Erregistroan izena emanda dagoela adierazten duen ziurtagiria; bestela, berriz, dagokion erregistroan izena emanda duela egiaztatuko duena.

c)  Jarduera antola­tzen duen arduradunaren NANaren fotokopia.

d)  Jarduera antola­tzen duen erakundearen IFZren fotokopia.

e)  Jarduerak dituen diru-sarreren nahiz gastuen aurrekontu zeha­tza.

f)  Diru-lagun­tza eska­tzen duen programaren programa zeha­tza (datak, tokia, parte-har­tzai­leak).

g)  Beste sail, erakunde eta abarrei diru-lagun­tzak eskatu izana adierazten duen zinpetutako dokumentua; bestela, berriz, emandako diru-lagun­tzak.

h)  Dagokion bankuak edo aurrezki-ku­txak emandako agiria, kontu-korrontea eskaera egin duen entitatearena dela ziurta­tze­ko.

i)  Dagokion bankuak, aurrezki-ku­txak edo aseguru-agen­tzi­ak igorritako agiria, eskaera egin duen entitatearen izenean eran­tzu­kizun zibileko asegurua egina dagoela ziurta­tze­ko, antola­tzen dituen jarduerak estali di­tzan.

j)  Urte horretan eran­tzu­kizun asegurua ordainduta dagoela ziurta­tze­ko agiria.

k)  Eukararen jarraipen fi­txa.

Aurkeztutako dokumentuetan arazoren bat baldin badago, interesdunek 10 eguneko epea izango dute arazo horiek konpon­tze­ko.

6.    Tramitazioaren ardura duen administrazioko unitatea.

Sustapen Soziokulturaleko Sailak tramitatuko ditu eskariak.           

7.    Eskariak balora­tze­ko irizpideak.

1.    Diruz lagun­tze­ko gastu­tzat joko dira diruz lagundutako ekin­tza­ren edo proiektuaren izaerari eran­tzu­teaz gain, diru-lagun­tzak arau­tze­ko oinarriek ezarritako epean egin direnak.

2.  Honako gastu hauek ez dira diruz lagunduko:

— Faktura­tzat edo legezko baliodun agiri­tzat hartu ezin diren gastuen agiriak eta bestelako dokumentuak.    

— Banakako kirolen kasuan, kirol-materialaren kostua edota entrenamendu eta norgehiagoketarako tresneria, normalean, norberarenak eta norberak erabil­tze­koak izaten direlako.

— Bazkari, afari edo ostalari­tza­ko bestelako kostuak, diruz lagundutako ekin­tzan parte hartu duten per­tso­nek sortutakoak izan ezik; halakoetan, egindako gastuaren eta lortu nahi den helburuaren arteko propor­tzi­onaltasuna gorde beharko da.        

Diru-lagun­tzen zenbatekoa zehazteko, hurrengo aspektuak baloratuko dira:

a)  Jarduerazergatik den interesgarria, kirolaren eta gizartearen aldetik.

b)  Eska­tzai­learenbaliabide ekonomikoak eta horien eta eskatutakoaren arteko propor­tzi­oa.

c)  Erakunde eska­tzai­learen aurrekoetan eraku­tsi­tako jarraitasuna eta egonkortasuna.

d)  Jarduera gaitutako kirol-langile teknikoek gara­tzea. 

e)  Zuzenean eragiten dien per­tso­na kopurua.

f)  Adinekoei eta ezinduei zuzendutako jarduerak.        

g)  An­tze­ko eskain­tza edo kirol-programarik eza.         

h)  Kirola Guztion­tzat nahiz Aisialdirako Kirola ekimenetako kirol-jarduerak nahiz jarduera fisikoak.

i)  Diru-lagun­tzak jasoko dituzten jarduera zeha­tzek Urre­txu herriaren izena eta itxu­ra ahalik eta ondoen susta­tzea.

j)  Federazioen eta erakundeen babesa.

k)  Bi erakunde edo gehiagoko taldeek aurkeztutako programa integratuak.

l)  Urre­txu­ko Udaleko kirol-alorreko helburuak bete­tze­ko interesgarri­tzat joko diren jarduerak.

m)  Euskararen sustapenaren aldeko jarrera.

*  Ahozko ezagu­tza/ erabilerari dagokionez.

— 18 urtetik beherako haur eta gazteekin lan egiten duten begirale/entrena­tza­ile euskaldunak izateagatik puntuatu egingo da.

— Euskaraz egiten diren ekin­tzak puntuatu egingo dira.

— Aurkezpen eta ekitaldi publikoak: euskara hu­tse­an edo elebitan egin beharko dira. Bi hizkun­tzak erabili behar izanez gero, euskarari emango zaio lehentasuna.

*  Ida­tzi­zko erabilerari dagokionez.

— Mezu ida­tzi­ei (kartel, iragarki, esku-programa, liburuxka) dagokienez, euskaraz edo elebitan (euskaraz eta gaztelaniaz) ida­tzi­ko dira. Beti eduki ber­tsu­ak izan ohi dituztenak euskara hu­tsez, eta elebitan egiten direnen kasuan, euskarari emango zaio lehentasuna, bai kokalekuaren aldetik (euskarazkoa erdarazkoaren gainean) eta bai neurriaren aldetik ere.

— Baloratu egingo da txos­tena euskaraz aurkeztea.

n)  Kirol-kluben urteurrenak.

ñ)  Gainon­tze­ko jarduera bereziak.

Diru-lagun­tzak emateko ondoko irizpide objektiboak aplikatuko zaizkie eskari guztiei:  

a)  Interes sozialeko irizpideak.

a.1.  Oihar­tzu­na komunikabideetan.

a.2.  Gertaeraren jarraikortasuna.

a.3.  Gertaeraren egun kopurua.

a.4.  Ikusle kopurua (batez bestekoa egun bakoi­tze­ko).

a.5.  Parte-har­tzai­le kopurua.

a.6.  Hemengo kirola.

a.7.  Ezindu fisikoei eta psikikoei zuzendutako jarduerak.             

a.8.  Genero berdintasuna susta­tze­ko bereziki antolatutako jarduerak.

— Emakumeen parte har­tze eta lidergoa bul­tza­tzen dutenak.

— Indarkeria ma­txi­sta prebeni­tze­ko ekimenak bul­tza­tzen dituztenak.

— Genero eta sexualitate eredu estereotipatuak kuestiona­tzen dituztenak.

— Elkartearen Zuzendari­tza Ba­tzor­dearen %40a gu­txi­enez emakumeak izatea.

Deialdi honetatik kanpo geldituko dira:

a)  Genero edo/eta sexualitate arrazoiengatik diskrimina­tzen duten proiektuak edo berdintasunaren oinarriak errespeta­tzen ez dituztenak.

b)  Emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasune-rako prin­tzi­pioaren aurkako helburuak, sarbide sistema, fun­tzio­namendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak dituzten per­tso­na fisiko edo juridikoak.

c)  Sexu arrazoiengatik bazterkerian erori izanagatik zigor administratiboa edo penala jaso duten per­tso­na fisiko edo juridikoak, eta Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen arabera debeku horrekin zigortuta daudenak.

d)  Emakumeen eta Gizonezkoen Berdintasunerako 4/2005 Legean, edo emakumeen eta gizonezkoen benetako berdintasunerako mar­txo­aren 22ko 3/2007 Lege Organikoan ezarritako obligazioak bete­tzen ez dituzten entitate edo enpresak.

e)  Sexu arrazoiengatik sarbide prozesuan edo fun­tzio­namen-duan bazterketa egiten duten elkarteak.

8.    Aurrekontua.

Deialdi honetan zehazten diren dirulagun­tzak 35.000,00 eurokoa da eta dagokion aurrekontuko diru-ataletik emango dira.           

Aplika­tzen ez diren kopuruak geroagoko beste erabaki ba­tzu­etara igaro ahal izango dira.

Aurrekontuko zuzkidura ez bada iristen dirulagun­tza­rako eskubidea duten eskari guztiak estal­tze­ko, aurrekontuan jasotako kopurua propor­tzi­oan banatuko da urtean aurkeztutako eskari guztien artean, hain zuzen kontusaila agor­tzen den arte.

Kopuru hori handitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren Exekuzio Oinarrietan aurreikusitakoarekin bat betiere.        

9.    Ordain­tze­ko eta justifika­tze­ko modua eta epeak.

Dokumentazio hau aurkezteko epea emandako diru-lagun­tza­ren oharra jasotako egunetik 30 egun naturaletan amaituko da baldin eta jarduera amaituta balego; diruz lagundutako jarduera amaitu eta 30 egun naturaletan, baldin eta jakinarazpena jasotakoan jarduera amai­tze­ke balego.

Organo eskudunak diru-lagun­tza­ren likidazioa onartutakoan, hau da, diruz lagundutako programa edo jardueraren dokumentazio eta justifikazio osoa eta zuzena entregatu eta gero. Diru-lagun­tza jaso duten talde edo elkarteek Urre­txu­ko Udalak aurkeztutako aurekontu osoa, faktura edo ordainagiri bidez justifikatu beharko dute.          

Emandako diru-lagun­tza­ren ordainketa diruz lagundutako jarduera amaitu ondoren emango da, eta aldez aurretik ondokoak aurkeztuta:

— Diruz lagundutako jardueraren memoria; parte-har­tze­aren, egunen, emai­tzen, oihar­tzu­naren eta abarrekoen gaineko informazioa bilduko duena.

— Jardueraren memoria ekonomikoa. Ondokoak izan beharko ditu gu­txi­enez:

*  Jardueraren gastuen zerrenda.

*  Fakturen indizea, zein gasturenak diren adierazita.     

*  Aurrekontuan guztira aurkeztutako kopurua egiazta­tze­ko fakturak.

*  Jarduerako diru-sarreren zerrenda.

*  Jasotako diru-sarrera guztien eta finan­tza­keta-iturrien indizea.

*  Jasotako diru-sarreren ziurtagiriak.

— Erakundeak jarduera egin ahal izateko dituen lagun­tzen aitorpena. Era berean, beste erakunde ba­tzu­ei eginiko eskaerak adieraziko dira, nahiz eta deialdi honetan oraindik jakin ez emango dituzten ala ez.  

— Diruz lagun­tze­a eskatu duen jardueraren gaineko egitarauen, iragarpen-kartelen, eta bestelako dokumentazio ida­tzi­aren nahiz grafikoaren ale bana.

Aurkeztutako dokumentuetan arazoren bat baldin badago, interesdunek 10 eguneko epea izango dute arazo horiek konpon­tze­ko.

KIROL ELKARTE ETA TALDEEN DIRU-LAGUNTZA ARRUNTAK

SUBVENCIONES ORDINARIAS PARA CLUBES Y AGRUPACIONES DEPORTIVAS

 

1 ERANSKINA / ANEXO 1

KIROL KLUBAK / CLUBES DEPORTIVOS

Irizpideak / Criterios

Aldagaiak / Variables

Puntuak / Puntos

Lehiako federazio lizentzia/GKP(Gazte Kirol Plana)

Licencia federativa /PDJ (Plan Deporte Juvenil)

 

1,2

Emakumeen Lehiako federazio lizentzia /GKP

Licencia femenina federativa/PDJ

 

1,5

Lehiako federativa plan berezia lizentzia

Licencia federativa plan especial

 

1,5

Aisialdiko federazio lizentzia

Licencia federativa recreativa

 

0,20

Kirol entrenatzaileen titulazioak

Titulaciones entrenadores deportivos

Oinarrizko entrenatzailea

Entrenador básico

2

Erdi mailako entrenatzailea

Entrenador medio

4

Goi mailako entrenatzailea

Entrenador superior

6

Entrenatzaileen formazioa

Formación entrenadores

Entrenatzaile ikastaroetako asistentzia

Asistencia cursos entrenadores

1

Ekitaldi antolaketa

Organización acontecimientos

Herri maila

Nivel municipal

0-1

Lurralde/Probintzia maila

Nivel comarcal/provincial

0-2

Autonomia maila

Nivel Comunidad Autónoma

0-3

Goi maila

Nivel superior

0-4

Eskola Kirolari Laguntza teknikoa ematea

Asistencia técnica deporte escolar

Laguntza teknikoa

Asistencia técnica

10

Euskararen sustapenaren aldeko jarrera

Actitud favorable de fomento del uso del euskera

Betetze maila

Nivel cumplimiento

%0-5 gehiago

0-5% más

Genero berdintasunaren sustapenaren aldeko jarrera

Actitud favorable de fomento de la igualdad de género

Betetze maila

Nivel cumplimiento

%0-5 gehiago

0,5% más

 

Irakaskun­tza arautuaren eremuan diharduten ikaste­txe­ek euskararen erabilera susta­tze­ko egiten dituzten eskolaz kanpoko jarduerak finan­tza­tzeko diru-lagun­tzak emateko oinarri bereziak.

1.    Xedea.

Oinarri hauen Xedea Urre­txu­ko eta Zumarragako udalerrietan irakaskun­tza arautuaren eremuan diharduten ikaste­txe­ek euskararen erabilera susta­tze­ko gauza­tzen dituzten eskolaz kanpoko jarduerak diruz lagun­tze­ko baldin­tzak arau­tze­a da.        

Era berean, honako helburu hauek sustatuko dituzten ekin­tzak ere diruz lagunduko dira, baldin eta euskaraz gauza­tzen badira: belaunaldien arteko harremanak bul­tza­tzen dituztenak, ikaste­txe desberdinen arteko ekin­tza bateratuak, genero indarkeriari aurrea har­tze­ko zuzenduta daudenak, baloreetan hezteko ekin­tzak, aisialdian hezteko ekin­tzak, hezkide­tza, preben­tzi­o komunitarioa, garapen iraunkorra, herritarren parte har­tze­a eta irakaskun­tza­ren kalitatea.

Ez dira diruz lagunduko ondoko kon­tze­ptuak:

a)  Azpiegiturako obra-gastuak, inber­tsi­oak, ondasun higiezinak erostea eta al­tza­riak eta ekipamendua erostea.          

b)  Ikaste­txe­aren manten­tze-lan eta fun­tzio­namendu gastuak.

c)  Udaleko zerbi­tzu­ren batek finan­tza­tutako jarduerak.

d)  Ikaste­txe­ko lanpostu-zerrendako langileen gastuak.

2.    Onuradunak.

Diru-lagun­tza eska dezakete Urre­txun edo Zumarragan egoi­tza eta jarduera eremua dituzten ikaste­txe­ek, betiere haien jarduera bat baldin badator oinarri hauen helburuarekin.              

Haur Hezkun­tza­ko, Lehen Hezkun­tza­ko edota Derrigorrezko Bigarren Hezkun­tza­ko etapak ematen dituzten ikaste­txe­ak izan beharko dute.

3.    Eskabideak eta aurkezteko epea.

Eskaerak per­tso­na ordezkari eta arduradunek formalizatu beharko dituzte, Udalak horretarako prestatutako eskaera eredu ofiziala betez, beti ere oinarri berezi hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik konta­tzen hasita 30 egun naturaleko epean.

4.    Aurkeztu beharreko agiriak.

Eskabidearekin batera, Urre­txu­ko Udalak 2019. urterako ezarrita dituen diru-lagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauetako 6. artikuluan zerrendatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Besteak beste:

a)  Eskabide eredua modu egokian beteta.

b)  Erakunde eska­tzai­learen per­tso­na arduradunaren edo ordezkariaren NANren fotokopia.

c)  Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia konpul­tsa­tua.

d)  Diruz lagundu nahi diren jardueren memoria.          

e)  Gastuen eta sarreren aurrekontua.

f)  Zinpeko aitorpena, bestelako diru-sarrerak (kuotak, material salmentak, fakturazioak, beste erakunde ba­tzu­en diru-lagun­tzak eta abar) zehaztuz eta/edo beste sail, erakunde eta abarretan egindako diru-lagun­tza eskariaren berri emanez.

g)  Zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran­tza­rekikoak egunean dituela egiazta­tzen duten agiriak.               

h)  Zinpeko aitorpena, honakoa adieraziz: zigor- eta administrazioaren arloan diru-lagun­tza edo lagun­tza publikoak jaso­tze­ko debekurik ez duela, edo lagun­tzak jaso­tze­ko ezgai­tzen duen legezko debekuetan sartuta ez dagoela. Era berean, adierazi beharko du ez dela zigortua izan sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egitearren, otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzkoak, xedatutakoaren arabera.

i)  Berdintasunaren jarraipen fi­txa.

5.    Aka­tsak zuzen­tze­a eta dokumentazio osagarria aurkeztea.

5.1.  Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez badituzte identifikazio datuak bil­tzen, aka­tsen bat badute edo zerbait falta bazaie, eska­tzai­leari eskatuko zaio, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar eguneko epean akats horiek zuzen­tze­ko; eta adieraziko zaio, hori egingo ez balu, eskaeran atze­ra egin duela ulertuko dela, aipatu legearen 42.1 artikuluan aurreikusitako baldin­tze­tan.

5.2.  Urre­txu­ko Udalak eskaera ebaluatu eta erabakia har­tze­ko beharrezko­tzat jo­tzen duen dokumentazio eta informazio osagarri oro eskatu ahal izango dio eska- tza­ileari.   

6.    Izapide­tze­az arduratuko den administrazio atala.

Udaleko Sustapen Soziokulturaleko Sailak izapidetuko ditu eskabideak.

7.    Bete beharreko baldin­tzak.

Diru-lagun­tza jaso­tze­ko, baldin­tza hauek bete behar dira:

a)  Euskararen erabilera eta kalitatea bermatuko dira.

b)  Baloreetan heztea, aisialdian heztea eta preben­tzi­o komunitarioa bul­tza­tzea.

c)  Genero ikuspegia txe­rta­tze­a edo emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna susta­tzea. Parekidetasun erreala gauza­tzea.

d)  Garapen iraunkorra eta herritarren parte har­tze­a susta­tzea.

e)  Diru-lagun­tza jaso behar duen ekin­tza 2018-2019 ikasturtean egindakoa izango da.

Baldin­tza horiek bete­tze­ko jarraibideak:

a)  Jarduera hauetan sor­tzen den material oro gu­txi­enez elebitan egongo da, beti ere euskarari lehentasuna emanda. Materialaren har­tzai­leak ikasleak edo irakasleak direnean euskara hu­tsez egingo da; har­tzai­lea gurasoak direnean, gurasoen hizkun­tza ezagu­tza­ren arabera, euskara hu­tsez ala elebitan; eta har­tzai­lea talde zabal bat denean, elebitan.

b)  Erabilitako materialetan ezingo da hizkera sexistarik erabili, eta gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, ez da erabilera estereotipaturik egingo.

c)  Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.

8.    Balora­tze­ko irizpideak.

Banaketa egiteko erabiliko den irizpidea ikasle kopurua izango da. 2018-2019 ikasturtean zehar matrikulatutako ikasle kopurua hartuko da kontuan. Ikasleko dagokion kopurua izango da ikaste­txe­ek gehienez jaso dezaketena.

9.    Aurrekontua eta diru-lagun­tza­ren zenbatekoa.

Programa honen bidez deitutako diru-lagun­tzen zenbatekoa 27.705 €-koa da, eta aurrekontuan dagokion diru-atalaren kontura finan­tza­tuko da.

Aurrekontuaren kopurua iri­tsi­ko ez balitz diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubide duten eskabide guztiak bete­tze­ko, aurreikusitako zenbatekoa urtean aurkeztutako eskaera guztien artean banatuko da propor­tzi­onalki, diru atala agortu arte.

Aipatutako kopurua haunditu egin ahal izango da, Udal Aurrekontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.

10.    Ordain­tze­ko era eta epeak.

Ikaste­txe­ak egindako eta behar bezala justifikatutako jardueren arabera, eska­tzai­leak diru kopuru osoa jaso ahal izango du, beti ere deialdi honen oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

Diru-lagun­tzak ematerakoan Udalak bi ordainketa egingo ditu:

— %60, eskaera eta aurreikuspena aurkeztutakoan.

— %40, ikasturtea amaitu eta gauzatu diren jarduerak zuritutakoan.

Ezarritako baldin­tza­ren bat beteko ez balitz edo aurreikusitako jardueraren bat egingo ez balitz, Udalak aurrerapen gisa emandako diru kopurua itzu­ltze­a eskatu ahal izango dio eska­tzai­leari.

Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, hilabeteko epearen barruan hartuko da erabakia eta horrela jakinaraziko zaio interesatuari.

Interesatuak jakinarazpena jaso eta hilabeteko epearen barruan jasoko dute diru-lagun­tza onartutakoek.

11.    Diru-lagun­tzak justifika­tzea.

Diru-lagun­tza­ren erabileraren zuriketa Urre­txu­ko Udaleko Ordenan­tza Orokorrean ezarritakoari jarraiki egingo da, eta hori aurkezteko epea 2019ko urriaren 31n amaituko da.       

Onuradunak zuritu beharko du ezarritako baldin­tzak bete direla eta diru-lagun­tza­ren emakidan aurreikusitako helburuak lortu direla.

Horretarako, oinarri berezi hauen 4. artikuluan zerrendatutako agiriez gain, honakoak aurkeztu beharko ditu:

a)  Diru-lagun­tza­ren emakidan ezarritako baldin­tzak bete direla justifika­tze­ko jarduera memoria bat, egindako jarduerak eta lortutako emai­tzak adierazteko. Era berean, emakumeen parte har­tze­a bul­tza­tzeko edo/eta parekidetasuna susta­tze­ko hartu diren neurrien azalpena egingo da.

b)  Memoria ekonomiko bat, egindako jardueren kostua zuri­tze­ko, honako hauek barne hartuko dituena:

b.1.  Jardueraren gastuen eta inber­tsi­oen zerrenda sailkatu bat, har­tze­kodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data, eta hala badagokio, ordainketa-data bil­tzen dituena. Diru-lagun­tza aurrekontu baten arabera ematen bada, gertatutako desbiderapenak adieraziko dira.

b.2.  Aurreko paragrafoan aipa­tzen den zerrendako gastuaren frogagiriak, edo pareko froga-balioko edo administrazio-eraginkortasuneko dokumentuak, diru-lagun­tza publikoaren Xedea bete izana ziurtatu ahal izateko.          

b.3.  Diruz lagundutako jarduera finan­tza­tu duten beste diru-sarrera edo diru-lagun­tzen zerrenda xehatu bat, zenbatekoa eta beren jatorria adierazten dituena.

Kanpoko eta barruko errotuluak, irudi korporatiboa eta web gunea euskaraz jar­tzen dituztenei diru-lagun­tzak emateko oinarri espezifikoak.

1.    Xedea.

Deialdi honen Xedea da 2019. urtean bere establezimenduko kanpoko nahiz barruko errotulu finkoak, irudi korporatiboa eta web orria euskaraz jar­tzen dituztenei diru-lagun­tzak emateko baldin­tzak arau­tzea, beti ere genero berdintasunaren prin­tzi­pioak errespetatuz.

2.    Onuradunak.

Oinarri hauen bidez arau­tzen diren diru-lagun­tzak, bere jarduera ekonomikoa Urre­txu­ko udalerrian kokatuta dauden lokaletan egiten duten per­tso­na fisiko edo juridikoek eskatu ahal izango dituzte.

Diru-lagun­tza hauen aplikazio eremutik kanpo daude:     

— Edozein kasutan eta kasu guztietarako:

15 langiletik gorako enpresak edo entitateak.

— Web guneen kasuan:

a)  Web gune per­tso­nalak.

b)  Edozein eratako edo mailatako irakaskun­tza erakundeei lotutako guneak.

c)  Eduki iraingarria edota per­tso­nen eskubideen aurkakoa dutenak.

d)  Alderdi politikoak eta sindikatuak.

e)  Edukietara sar­tze­ko edonolako mugakizuna jar­tzen dutenak edo zerbi­tzu­aren trukean ordainketa eska­tzen dutenak.

f)  Irudi sexistak dituzten web orriak edo berdintasun prin­tzi­pioa errespeta­tzen ez dutenak (emakumeen eta gizonezkoen eremu soziolaboralean).

3.    Eskabideak eta aurkezteko epea.

Eskabidea edozein unetan aurkeztu ahal izango da, diru-lagun­tza­ren Xedea dena egindakoan. Nolanahi ere, urteko diru-lagun­tzak banatu ahal izateko, 2019ko urriaren 31 izango da urte horretako diru-lagun­tza eskariak aurkezteko azken eguna.

4.    Aurkeztu beharreko agiriak.

Deialdi honetako oinarri orokorretan eska­tzen diren agiriez gain, hauek dira eska­tzai­leak aurkeztu beharko dituen agiriak:            

— Edozein kasutan eta kasu guztietan:

a)  Eskabide eredua modu egokian beteta. Eredu hori udale­txe­ko bulego orokorrean eskuratu ahal izango da.

b)  Egindako gastuen jatorrizko fakturak.

c)  Administrazioko zerga obligazioak egunean dituela egiaztatuko duen agiria.

— Errotuluen kasuetan:

a)  Errotuluaren izena jaso­tzen duen agiria edo argazkia.               

b)  Udalak emandako ireki­tze-baimena edo hori egiaztatuko duen agiria.

— Irudi korporatiboaren kasuetan:

a)  Irudi korporatiboa bera (formatu digitalean edo paperean), testu osoa agertuz.

Web guneen kasuetan:

a)  Web gunearen helbidea.

5.    Aka­tsak zuzen­tze­a eta dokumentazio osagarria aurkeztea.

5.1.  Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez badituzte identifikazio datuak bil­tzen, aka­tsen bat badute edo zerbait falta bazaie, eska­tzai­leari eskatuko zaio, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar eguneko epean akats horiek zuzen­tze­ko; eta adieraziko zaio, hori egingo ez balu, eskaeran atze­ra egin duela ulertuko dela, aipatu legearen 42.1 artikuluan aurreikusitako baldin­tze­tan.

5.2.  Urre­txu­ko Udalak eskaera ebaluatu eta erabakia har­tze­ko beharrezko­tzat jo­tzen duen dokumentazio eta informazio osagarri oro eskatu ahal izango dio eska- tza­ileari.   

6.    Izapide­tze­az ardura­tzen den administrazio unitatea.

Sustapen Soziokulturaleko Sailak bideratuko ditu eskabideak.

Diru-lagun­tza­ren emakida lehiakortasun-erregimenean egingo da; hortaz, kasu bakoi­tze­an zehaztutako irizpideak aplikatu eta diruz lagunduko diren jardueren kalitatea eta bideragarritasuna ziurtatuko duen lagun­tza kopurua soilik aukeratuko da.

Eskariak aurkezteko epea bukatu ondoren, hilabeteko epearen barruan hartuko da erabakia eta horrela jakinaraziko zaio interesatuari.

7.    Bete beharreko baldin­tzak.

Diru-lagun­tza jaso­tze­ko baldin­tza hauek bete behar dira: 

— Edozein kasutan eta kasu guztietarako:

a)  Testuak zuzen ida­tzi­ta egon beharko du.

b)  Diru-lagun­tza jaso behar duen ekin­tza 2018ko azaroaren 1etik 2019ko urriaren 31 bitartean egindakoa izango da.

c)  Erabilitako edukietan hizkun­tza eta irudi ez sexistak berma­tzea.

— Errotuluen eta irudi korporatiboaren kasuetan:

a)  Ez da kontuan hartuko izen berezia, baizik eta langin­tza mota edo jarduera profesionalaren adierazlea.

b)  Testua euskaraz edo elebietan izatea, bai errotuluen kasuan bai irudi korporatiboan. Testu elebiduna denean, euskaraz eta gazteleraz parekoa izan behar du (neurriz, edukiz...).            

c)  Irudi korporatiboaren diseinuari bakarrik emango zaio diru-lagun­tza (ez zaio lagun­tza­rik emango irudia eramango duten elementuei: pol­tsa, kartazal, bisita txa­rtel, inprimaki, e.a...).

— Web guneen kasuan:

a)  Urre­txun izatea helbide fiskala.

b)  Web gunea euskaraz bakarrik edota euskaraz eta beste hizkun­tza ba­tzu­etan egotea. Hainbat hizkun­tza­tan dagoenean, euskarazko testuaren por­tzen­tajea gainerako hizkun­tzen an­tze­koa izango da eta, lehentasunez sarreran euskarazko hautapena egina egon beharko du.

8.    Balora­tze­ko irizpideak eta diru-lagun­tzen zenbatekoa.

Eman beharreko diru-lagun­tzak kalkula­tze­ko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

8.1.  Errotuluen kasuetan.

a)  Euskara hu­tse­an jarritako errotuluaren kostuaren %50ekoa izango da diru-lagun­tza, gehienez ere 300,00 €.

b)  Elebietan jarritako errotuluaren kostuaren %30ekoa izango da diru-lagun­tza, gehienez ere 150,00 €.

8.2.  Irudi korporatiboaren kasuetan.

a)  Euskarazko irudi korporatiboa diseina­tze­aren kostuaren %50ekoa izango da diru-lagun­tza, gehienez ere 300,00 €.               

b)  Irudi korporatibo elebiduna diseina­tze­aren kostuaren %30ekoa izango da diru-lagun­tza, gehienez ere 150,00 €.

8.3.  Web guneen kasuetan.

a)  Web orria euskaraz bakarrik eginez gero, kostuaren %50ekoa izango da diru-lagun­tza, gehienez ere, 500,00 €.    

b)  Web orria euskaraz eta beste hizkun­tza­tan eginez gero, kostuaren %30ekoa izango da diru-lagun­tza, gehienez ere, 250,00 €.

9.    Aurrekontua.

Programa honen bidez deitutako diru-lagun­tzen zenbatekoa 1.000,00 € da, eta dagokion diru-atalaren kontura finan­tza­tuko da.

Aurrekontuaren kopurua iri­tsi­ko ez balitz diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubidea duten eskabide guztiak bete­tze­ko, dagoen dirua urtean egon diren eskari guztien artean banatuko da propor­tzi­onalki, partida agortu arte.

Aipatu kopurua gehitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.          

10.    Ordain­tze­ko era eta epeak.

Udalak, 2019an aurkeztu diren eskaera guztiak aztertu eta gero erabakiko du diru-lagun­tzen banaketa.

Diru-lagun­tza ordainketa bakar baten bidez emango da, justifikatu eta gero, behin diru-lagun­tza ematea erabaki eta hilabeteko epean.

11.    Diru-lagun­tzak justifika­tzea.

Oinarri-arau espezifiko hauetako 4. artikuluan eska­tzen diren agirien bidez justifikatuko dira diru-lagun­tzak; diru-lagun­tza eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak dira.

12.    Ebazpena.

Eskariak aurkezteko epea bukatu ondoren, hilabeteko epearen barruan hartuko da erabakia eta horrela jakinaraziko zaio interesatuari.

13.    Klausula gehigarria.

Oinarri espezifiko hauetan jaso­tzen ez diren gai guztietan oinarri orokorretan ezarritakoa izango da aplikagarria.           

Halaber, diru-lagun­tze­i buruzko Udal Ordenan­tzak eta 38/2003 diru-lagun­tzen Lege Orokorrean eta bat datozen gainon­tze­ko lege arauek aginduko dute.

Barnetegietara edo herritik kanpoko euskaltegietara euskara ikastera, eta UEUra edo euskararen normaliza-zioarekin zerikusia duten bestelako uda-ikastaroetara doazen herritarrei diru-lagun­tzak emateko oinarri espezifikoak.

1.    Xedea.

Deialdi honen Xedea da euskara ikastera barnetegietara edo herritik kanpoko euskaltegietara, 100 eskola ordutik gorako ikastaroetara, eta Udako Euskal Uniber­tsi­tateak (UEU) antolatutako ikastaroetara edo euskararen normalizazioarekin zerikusia duten bestelako uda-ikastaroetara doazen herritarren­tza­ko bekak edo diru-lagun­tzak emateko baldin­tzak arau­tzea.

2.    Onuradunak.

Urre­txu­ko udalerrian erroldatuta dauden per­tso­na fisikoek eska di­tza­kete oinarri hauen bidez arau­tzen diren diru-lagun­tzak.

Programa honetako aplikazio eremutik kanpo daude per­tso­na juridikoak nahiz per­tso­na fisikoak, enpresa beharrei eran­tzu­teko berariaz sortutako ikas-taldekoak direnean. 

Ikastaroa herritik kanpoko euskaltegiren batean egiten bada, hori horrela egitearen arrazoiak zein­tzuk diren azaldu beharko du eska­tzai­leak ida­tziz. Kanpoan egindako ikastaro berbera Urre­txu-Zumarragako euskaltegian egiterik balego, ez da diru-lagun­tza­rik emango.

3.    Eskabideak eta aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea 2019ko urriaren 31n amaituko da.

4.    Aurkeztu beharreko agiriak.

Deialdi honetako oinarri orokorretan eska­tzen diren agiriez gain, eska­tzai­leak honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:             

a)  Eskabide eredua modu egokian beteta.

b)  Nortasun Agiriaren kopia.

c)  Matrikularen ordainagiria.

d)  Euskara ikasteko ikastaroei dagokienez, euskaltegiak egindako agiria, eska­tzai­leak izandako asisten­tzi­a (%tan), ikastaroaren ordu teorikoak eta ikasleak gainditutako urrats-kopurua adieraziko dituena. Gainera, ikastaroa egin duen euskaltegian beste diru-lagun­tza edo bekarik jaso ez duela justifikatu beharko du.

Bestelako ikastaroetan, parte hartu izanaren agiria.

e)  Errolda agiria.

f)  Aurten egindako errenta aitorpenaren fotokopia, edo hala badagokio, salbue­tsi­ta dagoelako agiria.

5.    Aka­tsak zuzen­tze­a eta dokumentazio osagarria aurkeztea.

5.1.    Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez badituzte identifikazio datuak bil­tzen, aka­tsen bat badute edo zerbait falta bazaie, eska­tzai­leari eskatuko zaio, 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 71.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar eguneko epean akats horiek zuzen­tze­ko; eta adieraziko zaio, hori egingo ez balu, eskaeran atze­ra egin duela ulertuko dela, aipatu legearen 42.1 artikuluan aurreikusitako baldin­tze­tan.

5.2.    Urre­txu­ko Udalak eskaera ebaluatu eta erabakia har­tze­ko beharrezko­tzat jo­tzen duen dokumentazio eta informazio osagarri oro eskatu ahal izango dio eska- tza­ileari.   

6.    Izapide­tze­az ardura­tzen den administrazio unitatea.

Sustapen Soziokulturaleko Sailak izapidetuko ditu eskabideak.

Eskariak aurkezteko epea bukatu ondoren, hilabeteko epearen barruan hartuko da erabakia eta horrela jakinaraziko zaio interesatuari.

7.    Bete beharreko baldin­tzak.

Diru-lagun­tza jaso­tze­ko, baldin­tza hauek bete behar dira:

a)  Urre­txun erroldatuta egotea, gu­txi­enez eska­tzai­leak ikastaroa hasten duenetik diru-lagun­tza eska­tze­ko epea amaitu arte.

b)  Diru-lagun­tza lortu ahal izateko, euskara ikasten aritu den herritarrak gu­txi­enez %85eko asisten­tzi­a izan behar du. UEUren eta bestelako uda-ikastaroak direnean ikastaroan parte-har­tze­a eskatuko da.

c)  Deialdi honen aurreko urteko urritik lagun­tza ematen den urteko iraila bitarteko ikastaro batean parte hartu izana. 

d)  Herritarrak Udalarekin dituen betebeharretan egunean egotea.

8.    Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa.

Eman beharreko diru-lagun­tzak kalkula­tze­ko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

Ikasle eska­tzai­learen diru-sarrera maila: diru-sarrera gordinak:

— 0-24.000 € bitartean: %50eko lagun­tza.

— 24.000-50.000 € bitartean: %40ko lagun­tza.

— 50.000-80.000 € bitartean: %30eko lagun­tza.

Ikastaro guztietan ikasketari dagokion matrikularen prezioa hartuko da oinarri­tzat lagun­tza kalkula­tze­ko.

9.    Aurrekontua.

Programa honen bidez deitutako diru-lagun­tzen zenbatekoa 1.500,00 € da, eta dagokion diru atalaren kontura finan­tza­tuko da.

Aurrekontuaren kopurua iri­tsi­ko ez balitz diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubidea duten eskabide guztiak bete­tze­ko, dagoen dirua urtean egon diren eskari guztien artean banatuko da propor­tzi­onalki, partida agortu arte.

Aipatu kopurua gehitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.          

10.    Ordain­tze­ko era eta epeak.

Interesatuak jakinarazpena jaso eta hilabeteko epearen barruan jasoko dute diru-lagun­tza onartutakoek.

11.    Diru-lagun­tzak justifika­tzea.

Oinarri-arau espezifiko hauetako 4. artikuluan eska­tzen diren agirien bidez justifikatuko dira diru-lagun­tzak; diru-lagun­tza eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak dira.

GIZARTE ZERBI­TZU SAILA

Urre­txun, beraien jarduera gizarte zerbi­tzu­en alorrean garatuko duten elkarteei dirulagun­tzak emateko oinarri espezifikoak.

1.    Xedea.

Deialdi honen Xedea da beraien jarduera Urre­txu­ko udalerrian gara­tzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteei dirulagun­tzak eskura­tze­ko sarbidea arau­tze­a eta dirulagun­tzak ematea.        

Lehentasuna izango dute ondoren per­tso­na-taldeei zuzenduko zaizkien jarduerak:

— Mendekotasuna edo ezintasunaren bat duten per­tso­nak.

— Gizartetik baztertuak izateko arriskua duten per­tso­nak, etorkinak, gu­txi­engo etnikoak, etab.

— Egoera ahulean dauden emakumeak: ama guraso bakarra.

Ondorengo jarduerek izango dute lehentasuna:

— Mendekotasuna dute, ezintasunen bat duten eta bereziki diskriminazio ani­tze­ko egoerak (emakume ezinduak, ama guraso bakarrak, emakume etorkinak edo gu­txi­engo etnikoko emakumeak,...) jasaten duten per­tso­nei arreta eskain­tze­ko, integra­tze­ko/ gizartera­tze­ko eta/edo lagun­tze­ko diren jarduerak.           

— Emakumeen aurkako indarkeriari aurrea har­tze­ra eta denboraz an­tze­matera bideratutako jarduerak.

— Gizartetik baztertuak izateko egoerei aurrea har­tze­ko jarduerak.

— Borondatezko lana gizarte-eremuan susta­tze­ko jarduerak.

— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatuko da proposatuko diren jarduera guztietan. Horrela, Urola Garaia eskualdean emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako I. Planaren Gizarte zerbi­tzu­en alorrean sar­tzen diren jarduerak lehene­tsi­ko dira.

— Elkarte desberdinen arteko lankide­tza eta koordinazioa bul­tza­tuko duten jarduerak.

— Kultur aniztasuna susta­tzea.

Diruz lagunduko diren jarduerak ondoko kategoriatan banatuko dira:

a)  Sen­tsi­bilizazioa.

b)  Prestakun­tza, informazioa eta/edo gizartera­tzea.

c)  Aisialdiko eta garapen per­tso­nalerako jarduerak.

d)  Besteak.

Hondokoak ez dira diruz lagunduko:

1.    Udalak herritarren­tzat oro har antola­tzen dituen jardueren an­tze­koak antolatuz gero, hala nola, eskulanak, euskara eta abar. Diruz lagun­tze­kotan, jarduera horien har­tzai­leak ezaugarri bereziak dituztela eta gainerako jardueratan parte hartu ezin dutela frogatu beharko da eta/edo landa-eremuan eskainiko diren jarduerak izango dira.

2.    Elkarteko kideei bakarrik zuzendutako jarduerak (sen­tsi­bilizazio-ekin­tzak, prestakun­tza, informazioa eskain­tze­koak edo zabalkundekoak) eta/edo elkarte antola­tza­ilearen lokaletan buru­tzen direnak. Diruz lagunduko diren ekin­tzak edo jarduerak herriko leku publikoetan eskainiko dira, hala nola, Kultur Etxe­an, Labeaga aretoan eta abar. Diruz lagun­tze­kotan, jarduera horien har­tzai­leak ezaugarri bereziak dituztela eta gainerako jardueratan parte hartu ezin dutela frogatu beharko da eta/edo landa-eremuan eskainiko diren jarduerak izango dira.

3.    Proiektuak dinamiza­tzen dituzten elkarteen langileen soldaten gastuak, ez eta elkarte edo entitatearen dietak. Hauek bolondresen bidez egiten direla uler­tzen da eta Urre­txu­ko udalerriak eta eskualdeak ez dutela langile profesionalen azpiegituraren beharrik.

2.    Elkarte edo/eta per­tso­na onuradunak.

Urre­txun edo Urola Garaia mankomunitateko herriren batean egoi­tza duten elkarte eta/edo per­tso­nek jaso ahal izango dute diru-lagun­tza; halaber, Urre­txu­ko udalerrian garatu beharko dituzte beraien ekin­tzak eta, beti ere, Gizarte Zerbi­tzu­en alorrean.

Udalerrirako interesgarriak direla iri­tzi­tako gizarte-jarduerek ere salbuespen-izaerako diru-lagun­tzak jaso ahal izango dituzte, susta­tza­ileek gizarte-egoi­tza Urola Garaiko udalerrian ez badute ere.

3.    Aurkezteko debekua: erakunde onuradunak.

Ezingo dira diru-lagun­tza deialdi honetara aurkeztu, diru-lagun­tzak edo lagun­tza publikoak eskura­tze­ko aukera san­tzi­o penal edo administratiboaren bidez galduta dutenak eta san­tzi­o horren ebazpenak ezarriko duen epean. Halaber, ezingo dira deialdi honetara aurkeztu, horretarako gaitasunik ez duela esanez legezko debekuan sartuta daudenak. Debeku horietan barne izango da sexuagakiko diskriminazioaren ondorioz jasotako debekua, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

— Genero edo/eta sexualitate arrazoiengatik diskrimina­tzen duten proiektuak edo berdintasunaren oinarriak errespeta­tzen ez dituztenak.

— Emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasunerako prin­tzi­pioaren aurkako helburuak, sarbide sistema, fun­tzio­namendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak dituzten per­tso­na fisiko edo juridikoak.

— Sexu arrazoiengatik sarbide prozesuan edo fun­tzio­namenduan bazterketa egiten duten elkarteak.

4.    Eskaerak eta aurkezteko epeak.

Eskaerak per­tso­na ordezkari edo arduradunek formalizatuko dituzte Udalak prestaturiko instan­tzi­a eredu ofiziala betez.               

Eskaerak aurkezteko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik 30 egun naturaleko epea izango dute eta dirulagun­tza­ren justifikazioa 2020ko urtarrilaren 31a baino lehen aurkeztu beharko da.

5.  Ekarri beharreko agiriak.

Eskariak, Urre­txu­ko Udalak 2019 urterako ezarri dituen dirulagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauetan azal­tzen den 6 artikuluko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira.

Aurreko parrafoan esandako dokumentazioaz gain, honako hau aurkeztu beharko da:

— Urre­txu­ko bazkide-kopurua.

Eskariak osatu gabe agertuz gero, 10 eguneko epea izango da hu­tsu­neak bete­tze­ko; epe hori igaro­tzen bada eskaria osatu gabe, ar­txi­batu egingo da, beste ino­lako tramiterik gabe.          

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.             

6.    Izapide­tze­az ardura­tzen den administrazio unitatea.

Eskaerak Gizarte Zerbi­tzu­aren administrazio unitateak izapidetuko ditu.

7.    Eskaerak balora­tze­ko irizpideak.

Oinarri hauetako diru-lagun­tzak eskatuko dituzten eska­tzai­leei emango zaizkien zenbatekoak kalkula­tze­ko, talde bakoi­tza­ren­tzako ezarriko diren ondoko irizpideen araberako baremoak zehaztuko dira. (23 punturaino).

A1)  Elkarteak frogatuta duen ibilbidea, udalerrian urte askotan lan egin eta gero (3 punturaino). 

A2)  Erakunde onuradunek emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bul­tza­tzen dituzten politikak eta jarduerak gara­tzen eman duten ibilbidea (berdintasunaren diagnostikoa eginda izatea, berdintasun planak, erakundearen zuzendari­tza-organoetan ordezkari­tza paritarioa berma­tze­ko arauak izatea, egingo diren materialetan hizkun­tza­ren erabilera ez-sexista izateko arauak izatea, etabar.), (3 punturaino).

A3)  Aurreko urteetan eten gabe jasotako diru-lagun­tzak. (3 punturaino).

A4)  Tamaina eta ordezkari­tza (Urre­txu­ko bazkide-kopuru erreala). (3 punturaino).

A5)  Herrian proposatutako jardueren an­tze­ko besterik ez izatea. (5 punturaino).

A6)  Euskararen erabileraren sustapenaren aldeko jarrera (3 punturaino).

A7)  Bazter­tze arriskuan dauden per­tso­nen parte har­tze zuzenera bideratutako ekin­tzak. (3 punturaino).

TAULA OSAGARRIA – 2019KO DIRU-LAGUNTZA ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK – ELKARTEAK

 

A) ELKARTE ESKATZAILEAREN EZAUGARRIAK (23 PUNTURAINO)

A1) Ibilbidea: Erakundea eratu zenetik Urretxun elkarteak lan egin dituen urteak

10 urte baino +

8 urte baino +

5 urte baino +

3

2

1

A2) Elkartearen ibilbidea berdintasun politiketan

3 jarduera baino +

2 jarduera

Jarduera 1

3

2

1

A3) Aurreko urteetan diru-laguntzak jaso izana

6 urte baino +

4 urte baino +

2 urte baino +

3

2

1

A4) Tamaina / Ordezkaritza: Urretxuko bazkide-kopurua

100 kide edo +

50 kide edo +

25 kide edo +

3

2

1

A5) Herrian proposatutakoaren antzeko ekintzak daude

EZ

BAI

 

5

0

3 jarduera baino +

2 jarduera

Jarduera 1

3

2

1

A6) Euskararen erabileraren sustapenaren aldeko jarrera

3 jarduera baino +

2 jarduera

Jarduera 1

3

2

1

A7) Baztertze arriskuan dauden pertsonen parte hartze zuzenera bideratutako ekintzak

3 jarduera baino +

2 jarduera

Jarduera 1

 

3

2

1

 

8.    Onartutako diru-lagun­tze­tan murrizketak.

— Lokal publikoaren erabilera partekatua, %5.

— Lokal publikoaren erabilera esklusiboa, %15.

— Lokal publikoaren erabilera esklusiboa eta mantenimendu gastuak Urre­txu­ko Udalaren kargu, %25.

9.  Aurrekontua eta dirulagun­tza­ren zenbatekoa.

Oinarri espezifiko hauen bidez deitutako diru-lagun­tzen zenbatekoa 15.500,00 eurokoa da eta dagokion diru atalaren kontura finan­tza­tuko da.            

Aplikatu ez diren inporteak ondorengo erabakietara igorri ahal izango dira.

Aurrekontuaren kopurua iri­tsi­ko ez balitz dirulagun­tza jaso­tze­ko eskubide duten eskabide guztiak bete­tze­ko, dagoen dirua urtean egon diren eskari guztien artean banatuko da propor­tzi­onalki, partida agortu arte.

Hala ere, aipatu kopurua gehitu ahal izango da, Udal Aurrekontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.             

10.    Justifikazio eta ordainketa forma eta epeak.

Dirulagun­tzak 2 zatitan ordainduko dira.

— Erabakiaren jakinarazpenarekin batera %75 ordainduko da.

— Beste %25a, jardueraren urteko memoria txos­tena aurkeztu ondoren ordainduko da. Hobe justifikazioa euskarri informatikoan aurkeztea Memoria horretan gastuen eta diru sarreren balan­tze­a –faktura eta agiriekin– eta dokumentazio grafikoa -kartelak, liburuxkak, pren­tsa oharrak, etab. aurkeztuko dira, azkeneko hori jarduera egin izanaren ziurtagiria ere izango delarik. Aipatutako memoria hori aurkezten ez bada, onartutako dirulagun­tza galdu egingo da automatikoki.

Justifikazioaren dokumentazioa 2020ko urtarrilaren 31 baino lehenago aurkeztu beharko da.

Kasu berezietan eta eska­tzai­leak proposamena behar bezala froga­tzen badu, aurreko puntuan aipatutako ordainketa kopuruak aldatu ahal izango ditu Gizarte Zerbi­tzu Ba­tzor­deak.              

Nazioarteko lankide­tza­rako dirulagun­tzak emateko oinarri espezifikoak.

1.    Xedea.

Honako hau da oinarri hauen helburua: garapenerako lankide­tza-programak antola­tze­ko eta buru­tze­ko diru-lagun­tzak arau­tzea. Aipatu programak garapen bidean dauden herrialdeetako biztanleen baldin­tza sozio-ekonomikoak hobe­tze­ra bideratuko dira eta, halaber, Urre­txu­ko bizilagunen artean nazioarteko elkartasuna eta genero berdintasuna bul­tza­tzeko izango dira. 

Diru-lagun­tza jaso dezaketen programak ondoko taldetan bana­tzen dira:

— Garapen bidean dauden herrialdeetan lankide­tza-proiektuak buru­tze­ko diru-lagun­tza.

— Bekak lankide­tzan arituko diren herritarrei.

— Gizaldeko hondamendietarako larrialdiko lagun­tzak.

2.    Elkarte eta/edo per­tso­na onuradunak.

Urre­txu­ko Udalak ondoko hauei eskaini ahal izango dizkie diru-lagun­tzak:

— Nortasun juridikoa duten eta irabazi asmorik ez duten Gobernuz kanpoko talde eta erakundeei. Erakunde horien jarduerak deialdi honetan jasotako helburuetara egokituko dira; erakundeak diruz lagundutako ekin­tzak aurrera egiteko gai izango dira eta, azkenik, erakundeen egoi­tza nagusia edo ordezkari­tza iraunkorra Euskal Herrian egongo da. (Oinarri hauetako 1. artikuluaren 1 eta 3. taldeen­tza­ko).

— Adinez nagusi diren eta legez eratutako Gobernuz kanpoko Erakunde batekin irabazi asmorik gabe lan egingo duten Urre­txu­ko udalerrian erroldatutako per­tso­nei. Burutuko den ekin­tzak bat egingo du deialdi honetan jasotako helburuekin. (Oinarri hauetako 1. artikuluaren 2. taldearen­tza­ko).

Deialdi honetatik kanpo geratuko dira ezinbestean: Herri-Administrazioaren menpeko erakundeak eta zerbi­tzu­ak eta aurrezki-erakundeak.

3.    Aurkezteko debekua: erakunde onuradunak.

Ezingo dira diru-lagun­tza deialdi honetara aurkeztu, diru-lagun­tzak edo lagun­tza publikoak eskura­tze­ko aukera san­tzi­o penal edo administratiboaren bidez galduta dutenak eta san­tzi­o horren ebazpenak ezarriko duen epean. Halaber, ezingo dira deialdi honetara aurkeztu, horretarako gaitasunik ez duela esanez legezko debekuan sartuta daudenak. Debeku horietan barne izango da sexuagakiko diskriminazioaren ondorioz jasotako debekua, beti ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

— Genero edo/eta sexualitate arrazoiengatik diskrimina­tzen duten proiektuak edo berdintasunaren oinarriak errespeta­tzen ez dituztenak.

— Emakumeen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasunerako prin­tzi­pioaren aurkako helburuak, sarbide sistema, fun­tzio­namendua, ibilbidea, jarduketa, antolamendua edo estatutuak dituzten per­tso­na fisiko edo juridikoak.

— Sexu arrazoiengatik sarbide prozesuan edo fun­tzio­namenduan bazterketa egiten duten elkarteak.

4.    Eskaerak eta aurkezteko epeak.

Eskaerak per­tso­na ordezkari edo arduradunek formalizatuko dituzte Udalak prestaturiko instan­tzi­a eredu ofiziala betez.               

Eskaerak, talde bakoi­tza­ren­tzat onartutako epeetan aurkeztu beharko dira:

a)  Garapen bidean dauden herrialdeetan lankide­tza-proiektuak buru­tze­ko diru-lagun­tzak eska­tze­ko epea, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik 30 egun naturaleko epea izango dute.

Ondorengo taldeek:

b)  Bekak lankide­tzan arituko diren herritarrei.

Eskaerak aurkezteko, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik urriaren 30 arteko epea izango dute.

c)  Gizaldekoa hondamendietarako larrialdiko lagun­tzak.

Eskaerak aurkezteko, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik abenduaren 30 arteko epea izango dute.

5.    Ekarri beharreko agiriak.

Eskariak, Urre­txu­ko Udalak 2019 urterako ezarri dituen dirulagun­tza programak arau­tzen dituzten oinarri-arauetan azal­tzen den 6. artikuluko dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko dira. Proiektuaren fi­txa (I eranskina) gehituko zaio.

Eskariak osatu gabe agertuz gero, 10 eguneko epea izango da hu­tsu­neak bete­tze­ko; epe hori igaro­tzen bada eskaria osatu gabe, ar­txi­batu egingo da, beste ino­lako tramiterik gabe.          

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak, plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Urre­txu­ko Udalaren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri­tzi­a eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez gain, jarduera edo ekin­tza horrek Udalaren diru-lagun­tza duela adierazi beharko da.             

6.    Izapide­tze­az ardura­tzen den administrazio unitatea.

Eskaerak Gizarte Zerbi­tzu­aren administrazio unitateak izapidetuko ditu.

7.    Eskaerak balora­tze­ko irizpideak.

Oinarri hauetako diru-lagun­tzak eskatuko dituzten eska­tzai­leei emango zaizkien zenbatekoak kalkula­tze­ko, talde bakoi­tza­ren­tzako ezarriko diren ondoko irizpideen araberako baremoak zehaztuko dira.

1. kategorirako (118 puntu):

1.1)  Egoi­tza sozialaren kokalekua.

1.1.1.  Urre­txu edo/eta Urola Garaia 5 puntu.

1.1.2.  Gipuzkoa 3 puntu.

1.1.3.  Euskal Herria1 puntu.

1.2)  Proiektuaren sektorean lan egonkorraren esperien­tzi­a (5 punturaino).

1.3)  Proiektua kudea­tze­ko gaitasuna, giza baliabide erabilgarriak (5 punturaino).

1.4)  Proiekturako beste erakundetako finan­tza­keta-iturriak eta baliabide pribatuak lor­tze­ko gaitasuna (5 punturaino).

1.5)  Erakunde onuradunen ibilbidea, euren erakundeen barruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lor­tze­ko helburuarekin burututako jarduerak edo bul­tza­tutako politikak (5 punturaino). Adibidez: erakundearen barruan emakumeen eta gizonen egoerari buruzko diagnostikoak eta berdintasun planak izatea; berdintasun-gainetan esku-har­tze lerroak ezarrita eduki­tzea: erakundearen zuzendari­tza-organoetan emakume eta gizon kopuru bera izatea; sortuko den materialean lengoaia ez-sexista erabil­tze­ko arauak izatea, eta abar.

1.6)  Proiektua buru­tze­ko arrazoien, ezarritako helburuen, proposatutako ekin­tzen eta beharrezko baliabideen arteko koheren­tzi­a (10 punturaino).

1.7)  Diruz lagundutako proiektua burutu ondoren, proiektuaren iraunkortasuna epe luzera kanpoko lagun­tza­rik gabe (10 punturaino).     

1.8)  Proiektuaren onuradunak Biztanleria-sektore behar­tsu­ak edo edozein motatako diskriminazioa jasaten dutenak diren baloratuko da: familia-zamak dituzten emakume gurasobakarrak, abandonatutako adin txi­kikoak, prostituitutako per­tso­nak, errefuxiatuak, kar­tze­letako biztanleria, Beraziki baloratuko dira egoera horietan dauden eta diskriminazio-egoeran bizi diren emakumeekin egindako lana (10 punturaino).          


1.9)  Proiektua diseina­tze­an, inplementa­tze­an eta ebalua­tze­an genero-ikuspegia sar­tzea. Proiektuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lor­tze aldera neurriak sar­tzen diren edo, aldiz, emakumeen alde egindako jardueraren bat bakarrik sar­tzen den baloratuko da (5 punturaino).               

1.10)  Ekin­tzak osasun arlokoak, hezkun­tza arlokoak eta proiektu emankorrak izatea (10 punturaino).

1.11)  Proiektuaren xede den biztanleriaren parte-har­tze­arekin buru­tze­a proiektua. Oinarrizko edo komunitateko erakundeak bul­tza­tze­a baloratuko da, daudenak sustatuz edo berriak sor­tze­ko jarduerak sustatuz. Puntu gehiago jasoko dituzte, emakumeen erakundeak sortu edo erakunde mistoetan emakumeen parte-har­tze­a bul­tza­tuko duten proiektuek (10 punturaino).

1.12)  Ekin­tza lehendik Udal honetan onartutako proiektuen jarraipena izatea (10 punturaino).

1.13)  Gizartera­tzea, giza eskubideak eta giza justizia soziala bul­tza­tzea. Proiektuaren xede den biztanleriaren kultura eta balore etnikoak errespeta­tze­a eta bul­tza­tze­a eta ekin­tza-eremuko natura-aberastasuna eta balore ekologikoak erres­pe­ta­tze­a (10 punturaino).

1.14)  Proiektuan Urre­txu­ko bizilagunen parte-har­tze­a ahalbidera­tzen duena (10 punturaino).      

1.15)  Euskararen erabilera proiektua idazterakoan eta beronen zabalkundean (5 punturaino).

1.16)  Eskaera euskarri informatikoan aurkeztu (3 punturaino).

Eskatuko den gu­txie­neko puntuazioa:

Dena dela, programa honetan aurreikusitako diru-lagun­tzak jaso ahal izateko gu­txi­enez 50 puntu jaso beharko dituzte aurkeztutako proiektuek.

2.    Taldeko diru-lagun­tze­tarako: (Bekak lankide­tzan arituko diren herritarrei)(40 punturaino).

A)  Beka eskatuko duen per­tso­na:

* Ez ditu diru-sarrerarik izango eta ikaslea edo Lanbiden lanangabezi egoeran daudenen zerrenda izena emanda egongo da (20 punturaino).

B)  Parte hartuko duen lankide­tza-proiektua: (20 punturaino).

— Proiektua balora­tze­rakoan, 1. taldeko proiektuko gizarte-helburuen gaineko irizpideen C puntuan azaldutako irizpideak eta puntuazioak hartuko dira kontutan.

3.    Taldeko diru-lagun­tze­tarako (Gizaldeko hondamendietarako larrialdiko lagun­tzak). (60 punturaino).

— Garapen-bidean dauden herrialdeak lagun­tze­ko eskaerek izango dute lehentasuna, haiek baitira beti lagun­tzak jaso­tzen azkenak. (30 punturaino).

Hondamendiaren larritasuna baloratuko da eta proiektua buru­tze­ko arrazoien, ezarritako helburuen, proposatutako ekin­tzen eta beharrezko baliabideen arteko koheren­tzi­a (30 punturaino).

TAULA OSAGARRIA – 2019ko DIRULAGUNTZA ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK-GKE

 

 

Urretxu / Urola Garaia

Gipuzkoa

Euskal Herria

1.1-Egoitzaren kokalekua

5

3

1

1.2-Proiektuaren sektorean lan egonkorraren esperientzia (ez beste proiektu batzutan)

7 urte baino gehiago

5 urte baino gehiago

Urte bete baino gehiago

5

3

1

1.3-Proiektua kudeatzeko gaitasuna, giza baliabide erabilgarriak.

HAUNDIA

ERDI BIDEKOA

TXIKIA

5

3

1

1.4-Proiekturako beste erakundetako finantzaketa-iturriak eta baliabide pribatuak lortzeko gaitasuna

Aurrekontuaren %10a baino gutxiago eskatzen dute

Aurrekontuaren %50a baino gutxiago eskatzen dute

Aurrekontuaren %90a baino gehiago eskatzen dute

5

3

1

1.5-Erakunde onuradunen ibilbidea, euren erakundeen barruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko helburuarekin burututako jarduerak edo bultzatutako politikak: Erakundearen diagnostikoa, berdintasun planak, erakundearen zuzendaritza organoetan emakume eta gizon kopuru bera izatea, lengoaia ez-sexista erabiltzeko arauak.

3 ekintza

2 ekintza

Ekintza 1

5

3

1

1.6.-Proiektua burutzeko arrazoien, ezarritako helburuen, proposatutako ekintzen eta beharrezko baliabideen arteko koherentzia

HAUNDIA

ERDI BIDEKOA

TXIKIA

10

5

1

1.7- Diruz lagundutako proiektua burutu ondoren, proiektuaren iraunkortasuna epe luzera kanpoko laguntzarik gabe

HAUNDIA (5 urtetan)

ERDI BIDEKOA (10 urtetan)

TXIKIA (15 urtetan edo gehiago)

10

5

1

1.8.-Proiektuaren onuradunak Biztanleria-sektore behartsuak edo edozein motatako diskriminazioa jasaten dutenak diren baloratuko da: gurasobakarrak, abandonatutako adin txikikoak, prostituitutako pertsonak, errefuxiatuak, kartzeletako biztanleria… Bereziki diskriminazio egoeran bizi diren emakumeekin egindako lana

Emakumea+

diskriminazio anitza

Diskriminazio anitza

Diskriminazio sinplea

10

5

3

1.9-Proiektua diseinatzean, inplementatzean eta ebaluatzean genero-ikuspegia sartzea.

Hiruretan

Bietan

Batetan

5

3

1

1.10.- Ekintzak osasun arlokoak, hezkuntza arlokoak eta proiektu emankorrak izatea

Area zuzenak

Zeharkakoak

Oinarrizko azpiegiturak

10

5

3

1.11.- Proiektuaren xede den biztanleriaren parte-hartzearekin burutzea proiketua. Emakumeen erakundeak sortu eta erakunde mistoetan emakuemeen parte-hartzea bultzatuko duten proiektuak puntu gehiago jasoko dute.

Emakumeen erakundeak

Erakunde Komunitarioak

Beste erakunde batzuk

10

5

1

1.12.- Proiketuaren xede den biztanleriaren cultura eta balore etnikoak errespetatzea eta bultzatzea eta ekintza-eremuko natura-aberastasuna eta balore ekologikoak errespetatzea. Gizarteratzea,giza eskubideak eta giza justicia soziala bultzatzea.

2 GUTXIENEZ ZUZENEAN

1 GUTXIENEZ ZUZENEAN

BAKARREN BAT ZEHARKAKOA

10

5

3

1.13-Ekintza lehendik Udal honetan onartutako proiektuen jarraipena izatea

3 urte baino gehiago

Iaz

Elkarte bereko beste proiektu batzuk

10

5

2

1.14-Proiektuan Urretxuko bizilagunen parte-hartzea bilatzea

%50tik -100era

Taldekoa

%50a

Banakakoa

 

10

5

 

1.15) Euskararen erabilera proiektua idazterakoan eta beronen zabalkundean

%100

%50

%25

5

3

1

1.16) Eskaera eta dokumentazioa euskarri informatikoan aurkeztua

BAI

EZ

 

3

0

 

 

8.    Aurrekontua eta dirulagun­tza­ren zenbatekoa.

Oinarri hauen arabera deitutako diru-lagun­tzak guztira 56.546,53 eurotara iristen dira eta dagokion diru atalaren kontura finan­tza­tuko da. Honela banatuko da zehaztutako diru-kopurua:

1.    Gara­tze­ko bidean dauden herrialdeetan lankide­tza-proiektuak gara­tze­ko diru-lagun­tzak: guztiaren %80.

2.    Bekak herriko borondatezko lankideei (batik bat langabetuei edo ikasleei): guztiaren %10.

3.    Gizaldeko hondamendietarako larrialdiko lagun­tzak: guztiaren %10.

Urre­txu­ko Udalak eskumena izango du talde bakoi­tza­ri eskainitako ehunekoa alda­tze­ko.

9.    Justifikazio eta ordainketa forma eta epeak.

Honela egingo da diru-lagun­tza­ren ordainketa:

1 eta 2 taldeen­tza­ko diru-lagun­tzak:

Onartu den kopuruaren %90, justifikatu beharreko aurrerakin gisara, emandako dirulagun­tza onartu eta gero onuradunak eta gehienez ere hil bateko epean, akordio har­tzen den egunetik konta­tzen hasita.

Gainerako %10, dirulagun­tza­ren likidazioa organo eskudunak onartu eta gero, hau da, diruz lagundutako programa edo jardueraren dokumentazio eta justifikazio osoa eta zuzena entregatu eta gero. Hobe justifikazioa euskarri informatikoan aurkeztea Memoria horretan gastuen eta diru sarreren balan­tze­a –faktura eta agiriekin– eta dokumentazio grafikoa –kartelak, liburuxkak, pren­tsa oharrak, etab.– aurkeztuko dira, azkeneko hori jarduera egin izanaren ziurtagiria ere izango delarik. Aipatutako memoria hori aurkezten ez bada, onartutako dirulagun­tza galdu egingo da automatikoki.

Justifikazioaren dokumentazioa 2020ko maia­tza­ren 31 baino lehenago aurkeztu beharko da.

Kasu berezietan eta eska­tzai­leak proposamena behar bezala froga­tzen badu, aurreko puntuan aipatutako ordainketa kopuruak aldatu ahal izango ditu Gizarte Zerbi­tzu Ba­tzor­deak.              

3. taldearen­tza­ko diru-lagun­tza (larrialdiko lagun­tzak).

Ordainketa bakarra egingo da eta diru-lagun­tza­ren %100 ordainduko da; bestetik, ez da beharrezkoa diru-lagun­tza­ren zertarakoa edo erabilera fakturekin justifika­tze­a baina, horren ordez, emandako diru-lagun­tza aurreikusitako helburua bete­tze­ko erabiliko dela egiaztatuko duen ziurtagiria aurkeztea eskatuko zaio erakundeari 2020ko maia­tza­ren 31a baino lehen.

Udal tasa eta prezio publikoen ordainketarako lagun­tzak arau­tzen dituen oinarri-auaru espezifikoak.             

1.    Xedea.

Oinarri-arau hauen Xedea da Urre­txu­ko Udalak diru baliabide urriak dituzten bizilagunei udal tasa eta prezio publikoen ordainketarako lagun­tza sistema arau­tzea. 


Lagun­tzak, hala badagokio, hurrengo udal tasa eta prezio publikoen ordainketarako emango dira:

— Norberaren etxe­bizi­tzan obretarako edo beharrezko konponketarako eskatutako obra-baimenak.

— Etxe­rako ur-hornidura.

— Etxe­ko zabor bilketa.

2.    Per­tso­na onuradunak.

Eskubidea izango dute programa honetan arau­tzen diren lagun­tzak jaso­tze­ko, oinarri-arau espezifiko hauetako VI atalean ezarritako baremoan jaso­tzen diren kopurua gaindi­tzen ez dituzten familia-unitate guztiek.

Zerga onuraren subjektuak egiten duen familia unitatea eska­tzai­leak osa­tzen duen bizikide­tza­ko unitatea izango da, eta aurreko artikuluan zehaztutako kon­tze­ptuetan luzatuko diren erreziboek eska­tzai­learen izenean egon beharko dute.    

Oinarri-arau hauen ondorioetarako, bizikide­tza­ko unitate­tzat jo­tzen da ohiko helbidean elkarrekin bizi diren per­tso­na guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biztanleen udal erroldako datuak, eta beharrezkoa izango da eskaera aurkeztu aurretik gu­txi­enez sei hilabetez han bizi­tzen egon izana.         

Salbuespen kasuak dira %33ko edo gehiagoko elbarritasuna duten adin txi­kiko kideak dituzten familia-unitateak, %75eko edo gehiagoko elbarritasuna duten adin nagusiko kideak dituztenak, edo helbide berean mendekotasuna duen kideren bat dutenak; ezaugarri horiek dituen per­tso­na bakoi­tza­rengatik kide bat gehiagori dagokion ponderazioa aplikatuko zaie.

Guraso bakarreko familien kasuan, dituzten kideak baino bat gehiago dituztela joko da.

Gurasoak dibor­tzi­atuta edo bananduta badaude, eska­tzai­learekin bizi ez dena ez da kide konputagarri izango, nahiz eta familiaren diru-sarreretan horren ekonomia-lagun­tza sartu daitekeen.

Ezkon­tza berriagatik edo izatezko bikotea era­tze­agatik familiaren etxe­bizi­tzan bizi den per­tso­na, kide konputagarri­tzat joko da, eta horren errenta eta ondareak familiaren errenta eta ondareekin batera zenbatuko dira.

3.    Eskabideak eta aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik abenduaren 30 arteko epea izango dute.

4.  Aurkeztu beharreko agiriak.

Araudi honetan arau­tzen diren lagun­tzak jaso nahi dituzten per­tso­nek, batetik, eskaera espezifikoa bete eta aurkeztu behar dute udale­txe­an, horretarako propio emango zaien inprimakian, eta bestetik, horrekin batera dokumentazio hauxe eran­tsi behar dute:

a)    Eska­tzai­learen eta familia-unitateko gainon­tze­ko per­tso­nen NAren fotokopia.

b)    Familia-unitateko guztien aurtengo urteko diru-sarreren egiaztagiriak: pen­tsi­oak, nominak edo beste diru-sarreren agiriak (dagokion erakundeak eginak).

c)    Eska­tzai­learen errolda eta bizikide­tza egiaztagiriak.   

d)    Familia-unitatean langabezian dauden kideen Lanbideeko txa­rtelaren kopia eta, hala badagokio, adinez nagusiak diren izenean ikasten ari direnen ziurtagiria.              

e)    Familia-unitateko kide guztiek 2018. urtean izandako deposito, libreta, kontu korronte, errenta aldakorreko titulu, errenta finkoko titulu, prebisio plan edo an­tze­koen bataz besteko saldoei dagokien ziurtagiriak, dagokien entitateak eginak.        

f)    Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finan­tze­tarako Departamentuak luzatutako Ondasun Higiezinen agiria.       

g)  Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finan­tze­tarako Departamentuak luzatutako banku kontuen titulartasunaren agiria.

Eskariak osatu gabe agertuz gero, 10 eguneko epea izango da hu­tsu­neak bete­tze­ko; epe hori igaro­tzen bada eskaria osatu gabe, ar­txi­batu egingo da, beste ino­lako tramiterik gabe.          

5.    Izapide­tze­az arduran­tzen den administrazio unitatea.

Urre­txu­ko Udaleko Gizarte Zerbi­tzu­ek bideratuko dituzte eskabideak.

6.  Ebazpena.

Gizarte langileak eskaerak aztertu ondoren txos­tena egin eta gero, Gizarteko Zerbi­tzu­etako ba­tzor­de buruak, diktamen egin aurretik, hala badagokio, akordio proposamena egingo dio organo eskudunari, onar dezan.         

7.    Eskabideak balora­tze­ko irizpideak.

2019ko udal tasak ordain­tze­ko dirulagun­tza eskubidea izateko, diru sarrera maila bat behar da eta muga hauek ezarri dira; hortaz, bizikide­tza­ko unitateko kideen kopuruaren arabera, hona hemen zer dirulagun­tza por­tzen­taje egokituko zaion udal tasak ordain­tze­ra beharturik dagoen subjektu pasibo bakoi­tza­ri:

Diru-sarreren mugak urteko OAAE - Ondorio askotarako errentako adierazlearen arabera kalkula­tzen dira, eta 2019an 537,84 €.

DIRUSARREREN MUGAK KALKULA­TZE­KO TAULA

OAAE (537,84)                    x 125% = 672

                                              x 140% = 753

                                              x 145% = 780

                                              x 170% = 914

                                              x 185% = 995

                                           x 200 % = 1.076

                                           x 215 % = 1.156

                                           x 230 % = 1.237

DIRULAGUN­TZA­REN % KALKULA­TZE­KO TAULA

(Etxe­an bizi diren kideen arabera eta hauen diru-sarrerak kontuan izanda HDS).

Bizikide­tza unitatea: per­tso­na 1.

=>HDS<537,8                                   % 100

=>537,9                           % 80

=>673                              % 60

=>754                              % 40

=>781                              % 20

HDS = Hileko diru sarrera.

Bizikide­tza unitatea: 2 per­tso­na.

=>HDS<672                                      % 100

=>673                              % 80

=>754                              % 60

=>781                              % 40

=>915                              % 20

Bizikide­tza unitatea: 3 per­tso­na.

=>HDS<753                                      % 100

=>754                              % 80

=>781                              % 60

=>915                              % 40

=>996                           % 20

Bizikide­tza unitatea: 4 per­tso­na.

=>HDS<780                                      % 100

=>781                              % 80

=>915                              % 60

=>996                           % 40

=>1.077                        % 20

Bizikide­tza unitatea: 5 per­tso­na edo gehiago.

=>HDS<914                                      % 100

=>915                              % 80

=>996                           % 60

=>1.077                        % 40

=>1.157                        % 20

Eska­tzai­learen ohiko helbidekoak ez diren ondasun higiezinak izanez gero, bai eta aurrezki libretak, kontu korronteak, eperako laminak, IPREM soldataren 14 bider handiagoko saldoez (537,84 X 14 = 7.529,76 €), dirulagun­tza kobra­tze­ko eskubidea galduko da.

Bestalde, etxe­rako hornidurari dagokionez, dirulagun­tza­ren gehiengoa eguneko eta laguneko 100 litroko kon­tsu­moa izango da, hau da 2018an Urre­txun izandako ur- kon­tsu­moaren bataz bestekoa.

8.  Aurrekontua.

Programa honen bidez deitutako dirulagun­tzen zenbatekoa 5.500,00 eurokoa da, eta dagokion diru atalaren kontura finan­tzi­atuko da.

Lagun­tza jaso­tze­ko eskubidedun eskabide guztiak bete­tze­ra iri­tsi­ko ez balitz aurrekontu kopurua, handitu egingo da kopuru hori, udal aurrekontua bete­tze­ko arauetan aurreikusten diren kredituak alda­tze­ko mekanismoen bidez.

9.    Justifika­tze­ko epea eta erak.

Programa honetan datozen lagun­tzak ordainduko dira, agiri hauek aurkeztu eta gero:

— Dirulagun­tza ematearen udal akordioa.

— Lagun­tza­ren xede den tasa onuradunak ordaindu izanaren egiaztagiria.

Froga­tze­ko, gehienez ere 2 hilabeteko epea ezarri da, onuradunak dagokion tasa ordain­tzen duen egunetik konta­tzen hasita, edo, hala badagokio, Udalak ezarritako borondatezko kobra­tze aldia buka­tzen denetik konta­tzen hasita.            

10.    Ordain­tze­ko era eta epeak.

Ordainketa bakar baten bidez emango da dirulagun­tza, justifikatu eta gero, diru bilketako udal bulegoetan, oinarri-arau espezifiko hauetako IX. artikuluan eska­tzen diren agiriak aurkezteko unean.

Gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal diru-lagun­tzak arautuko dituzten oinarri bereziak.

2015-2019 legegin­tza­ldian Urre­txu­ko Udalak izango duen lan-ildoetako bat ekonomia-krisiak norbanakoen eta familien arteko gizarte-interakzioa, autonomia eta gizarte-ongizatea bul­tza­tze­a da, sustapenean, preben­tzi­oan, babesean eta asisten­tzi­a arloan garatuz bere fun­tzio­a, fun­tse­an izaera per­tso­naleko eta harremanen mailako prestazio, programa eta zerbi­tzu­en bidez, besteak beste krisi ekonomikoko egoerak sortutakoak.

Norbanakoen bazterkeria egoerak nahiz gizarte- eta lan-arloko bazterkeria egoerak arin­tze­ko, eta herritarren gizarte-eskubideak benetan balia­tze­ko behar adina baliabide per­tso­nal, sozial edo ekonomikorik ez dutenen gizartera­tze­a errazteko, Urre­txu­ko Udalak norbanakoen­tza­ko zein familien­tza­ko udal diru-lagun­tza sistema bat arautu eta zabaldu nahi du.

Gizarte Zerbi­tzu­ei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 6. artikuluan adierazten da herritar guztien gizarte-ongizatea susta­tze­a dela Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal sistemaren helburua, beste sistema eta politika publiko ba­tzu­ekin koordinatuta arituz eta haiekin lankide­tzan, biztanleria guztiaren gizarte-ongizatea lor­tze­ko, eta fun­tse­zko helburuetako bat hau izanik:

1.    «Larrialdi-egoerek per­tso­nei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu eta eran­tzu­tea».

2.    «Bazterkeria egoerak prebenitu eta eran­tzu­tea, eta per­tso­na, familia eta taldeen gizarte-integrazioa susta­tzea».

Hori dela eta, abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 16. artikuluan Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal Sistemaren berezko prestazio ekonomiko­tzat har­tzen dira gizarte-larrialdiko, gizarte-premiazko edo babesgabetasunezko egoerek eragindako ondorio ekonomikoak estal­tze­ra edo leun­tze­ra zuzendutakoak.

«Larrialdirako lagun­tza» kon­tze­ptuaren fun­tsa, hain zuzen ere, une jakin batean (denbora-epea) eta norberaren borondateaz besteko edo aparteko arrazoiak eraginda sortutako baliabide ekonomikorik gabeko edo gu­txi­ko egoera arta­tze­ko premia larria da.

Beraz, ezusteko gertaera batek edo aldizkako prestazio ekonomikoen ondoriozko baliabide ekonomiko urriek sortutako larrialdiko egoera ekonomikoak eta gizarte-bazterkeriako egoerak estal­tze­an da­tza. Udalak norbanakoei eta familiei emango dizkien diru-lagun­tzak premiazko gabezietara, behar-beharrezkoen gabetasunera eta gizarte bazterkeriako egoeretara eramango gaituzten egoerak saihesteko baliabide aringarri modura, preben­tzi­o eta gizartera­tze helbururekin, erabiliko dira.

Udalaren diru-lagun­tza bat emateko gizarte-diagnostiko bat hartu behar da oinarri­tzat, hau da, larrialdi izaera duen premia-egoera, edota gizartera­tze­ko hi­tzar­men bat, edo jarduketa bat egiteko konpromiso bat ziurta­tzen duen preskripzio teknikoa, eta betiere baliabide ekonomikoen gabeziak eragindako gizarte-bazterketako egoeren preben­tzi­o gisa hartuko da.

1.    Helburua.

Oinarri hauen Xedea da Urre­txu­ko udalerrian bizi diren norbanakoei eta familiei emango zaizkien diru-lagun­tzak ematea arau­tzea.

Zehatz esanda, diru-lagun­tza hauen helburua da gizarte-bazterkeria eta larrialdi-egoerek Urre­txun bizi diren familiei sortutako beharrei aurrea hartu eta eran­tzu­tea.     

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko diru-lagun­tzak emango dira, honako arlo hauetan sortutako gastuak estal­tze­ko:

— Etxe­bizi­tza aloka­tzea.

— Ko-errentamendua, azpierrentamendua, ostatu-ematea eta apopilo­tza.

— Etxebizitzarako fidantza.

— Etxe­bizi­tza­ren asegurua.

— Zorrak (etxe­bizi­tza).

— Etxe­bizi­tza­ren mantenua.

— Etxe­bizi­tza­ren mailegua.

— Formazioa.

— Formaziorako garraioa.

— Oinarrizko beharrei dagozkien gastuak.

— Drogomenpekotasun arazoengatik EAEko zentro publiko edo hi­tza­rtuetan tratamendu programaren bat egiten ari diren per­tso­nen­tzako joan-etorriko gastuak. Edo bestelako adikzio psikologikoengatik (ludopatia, teknologia berriekiko menpekotasuna, e.a...) edo 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen arrisku egoerengatik, familiarekin batera Norbera Programara doazenen­tza­ko joan-etorriko gastuak.

— Espe­txe­etan zigorpean edo behin-behineko espe­txe­aldian dauden per­tso­nen sendikoei sorrarazitako garraio gastuak, haiei egindako bisitak direla eta.               

— Salbuespenezko izaeraz, hemen aurreikusiak ez dauden gizarte-larrialdiko beste kon­tze­ptu ba­tzu­en gastuetarako ere eman ahal izango dira diru-lagun­tzak, udal teknikariek baloratu ondoren.

Udalak emandako diru-lagun­tzek honako ezaugarriak izango dituzte:

a)  Helburu jakin eta zehatz baterako izango dira, eta beraz, helburu horretarako baino ezingo dira erabili.

b)  Lagun­tza horiek izaera subsidiarioa dute, eta, hala badagokio, indarrean den legerian aurreikusten diren eta onuradunak edo haren bizikide­tza-unitateko edozein kidek nahiz, hala badagokio, etxe­bizi­tza edo bizitoki berean bizi diren beste per­tso­na ba­tzu­ek jaso di­tza­keten eduki ekonomikoko edozein motatako gizarte-baliabide eta prestazioren osagarriak.

c)  Lagun­tzak ezin dira eskuz aldatu, eta, beraz, ezin izango dira:

— Obligazioen berme gisa eskaini.

— Lagun­tzen lagapena egin, ez osorik, ezta zati batean ere.

— Konpen­tsa­tu edo deskontatu, jaso behar ez ziren prestazioak itzu­ltzeko izan ezik.

— Atxi­ki edo bahitu, aplika­tze­koak diren Estatuko lege orokorretan aurreikusitako kasuetan eta mugekin izan ezik.     

— d) Diru-lagun­tza izaera izango dute, eta horiek ematea Urre­txu­ko Udalaren udal aurrekontuetan xede horietarako kreditua jarria egoteari egongo dira baldin­tza­tuak.

e)  Gizartera­tze­ra eta/edo autonomia bul­tza­tzera bideratuak daudenez, bakarka zein familia mailan hainbat jarduera egiteko konpromisoa egiteari lotuak egongo dira. Besteak beste, honako jarduerak zehaztuko dira:

— Drogen edo alkoholaren menpekotasunetik atera­tze­ko programa terapeutiko batean parte har­tzea.

— Familiako esku-har­tze programak.

— Esku-har­tze psikosozialeko programak.

— Formazio programa.

— Teknikariak per­tso­na horiek gizartera­tze­ko egoki iri­tzi­tako edozein programa.

2.    Per­tso­na eta familia onuradunak.

1.  Oinarri hauetan araututako lagun­tzen per­tso­na edo familia onuradunen izaera izango dute Urre­txun bizi diren per­tso­na eta familiek, beti ere 2008ko abenduaren 29ko osoko bilkuran onarturik, Urre­txu­ko Udalaren Diru-lagun­tzak ematea arau­tzen duen Udal Ordenan­tza­ren 7. artikuluan zehaztua datorren onuradun izaera lor­tze­a erago­tzi­ko duten zirkunstan­tzi­etakoren batean sartuak ez baldin badaude.        

Familia­tzat hartuko da «kide bat baino gehiagoz osatutako per­tso­na-mul­tzoa, etxe­bizi­tza berean bizi dena, odolkidetasunezko loturak izan ala ez, bizibide ekonomiko eta sozial bateratuak, eta elkar­tzen eta lo­tzen dituzten afektu-sentimenduak dituena».

2.    Honako baldin­tzak beteko dituzten per­tso­na eta familiek eskatu ahal izango dituzte diru-lagun­tzak:

— Gizarte Larrialdietarako Lagun­tze­tarako indarrean dagoen araudian zehaztuak dauden betebeharrak bete beharko dituzte per­tso­na eta familiek.

— Kasu guztietan, erroda­tze­ari dagokionez, Urre­txu­ko udalerrian erroldatuta egon eta bertan benetan bizi beharko dute per­tso­nek, gu­txi­enez eskaria aurkeztu baino hiru urte lehenagotik, eta Euskal Autonomia Erkidegoan sei hilabetez.          

2.1.  Salbuespenak:

— Adin txi­kikoak dituzten familiak, eta 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen 2018ko ekitaldian Urre­txu­ko Udalaren udal lagun­tzak jaso dituztenak.

— Salbuespenak egin ahal izango dira gu­txie­neko adinaren baldin­tzan, baldin eta oinarrizko gizarte zerbi­tzu­en eta Gizarte Sustapeneko Udal Ba­tzor­dearen txos­tenak hala balora­tzen badu.

— Errolda­tze eta bizikidetasuna. Joan-etorriko gastuetan hauek izango dira onuradunak:

a)  Aske ez dauden per­tso­nen sendikoak edo hurbilekoak, etxe berean bizi diren edo ez alde batera utzi­ta, Urre­txun erroldatuta daudenak. Sendikoen kasuan, odolkidetasun eta ezkon­tza-ahaidetasun 2. mailara arte izango da kontuan (gurasoak, aita-amaginarrebak, seme-alabak, suhia/erraina, aiton-amonak, anai-arrebak, koinatu/koinata eta bilobak).

Udaleko oinarrizko gizarte zerbi­tzu­ak bidezko deri­tzon moduan egiaztatu beharko da hurbileko izaera.

b)  Mendekotasuna gaindi­tze­ko programak egiten ari diren per­tso­nen lagun­tza­ileak (senide edo hurbileko), etxe berean bizi diren edo ez alde batera utzi­ta.

3.    Eskaerak eta aurkezteko epea.

Oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita aurkeztu beharko dira eskaerak, 2019ko abenduaren 31ra bitartean. Banakako diru-lagun­tzak eta familiarrak ordain­tze­ko adina aurrekontu egon beharko du, eta epea horri lotua geratuko da.

Araudi honetan araututako diru-lagun­tzak jaso­tze­ko interesa duten per­tso­nek eskaera bat bete eta aurkeztu beharko dute udale­txe­an, horretarako propio eskuratuko zaien inprimakian.

Eskaera-orrian honako hau azalduko da:

1.    Lagun­tza­ren tipología.

2.    Lagun­tza­ren kon­tze­ptua.

3.    Eskatutako zenbatekoa.

4.    Familia unitatearen diru-sarreak.

5.    Aitortuko datuen zinpeko aitorpena.

6.    Auzkeztutako datuak egiaztatu ahal izateko baimena ematea administrazioari.

Eskaerak osatu gabe egonez gero, 10 eguneko epea emango da hu­tsu­nea konpon­tze­ko, eta epe hori igarota eskaera osatu ez bada, ar­txi­batu egingo da beste tramiterik gabe.       

4.    Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Oinarri hauetan araututako lagun­tzak jaso­tze­ko interesa duten per­tso­nek eta familiek ondorengo dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

— Nortasun Agiria/AIZ/Pasaportea.

— Familia liburua, balegokio.

— Errolda eta bizikidetasun ziurtagiriak (Udalak berak sartuko ditu agiri hauek espedientean).      

— Kanpo ezaugarrien egiaztagiria.

— Diru-sarrerak eta ondasunak.

— Nominak, Pen­tsi­oaren egiaztagiria.

— Langabeziako diru-sarrerak, balegokio.

— Alokairuak, Interesak, balegokio.

— Lanbiden izena emana egotearen txa­rtela, eta langabeziagatik prestaziorik ez jaso­tze­aren egiaztagiria, balegokio.

— Bana­tze-senten­tzi­a eta hi­tzar­men arau­tzai­lea, balegokio.

— Errenta eta ondasunen aitorpena (positiboa edo negatiboa).

— Urre­txu­ko Udalarekiko betebeharretan eguneratuta egoteari buruzko zinpeko aitorpena.

— Zerga-informazioa.

— Bankuko kontuaren zenbakia (20 digituak)-fotokopia.

— Errentamendu-kontratua, balegokio.

— Bankuko kontuen mugimendua.

— Langile-bizi­tza, balegokio.

— Sendagilearen egiaztagiria, balegokio.

— Ibilgailuaren zirkulazio baimena, balegokio.

— Minusbaliotasun kalifikazioa, balegokio.

— Betaurrekoak, 2 aurrekontu.

— Dentista, 2 aurrekontu.

— Presoa espe­txe­an egoteari buruzko ziurtagiria, balegokio.

— Tratamendu zentroak egindako justifikagiria, gu­txi­enez 2 hilabeteko tratamendua eduki izana jakinaraziz, lagun­tza­ilearen beharra (hala badagokio).

— Ibilgailu partikularrean joan baldin bada, zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da, garraio publikoan joan ezina eta ibilgailu partikularrean joan beste biderik ez dagoela argudiatuz.

— Beste hainbat, balegokio.

Aurkeztutako prozesuak behar bezala ebalua­tze­ko eta erabaki­tze­ko beharrezko­tzat jo­tzen duen informazio gehigarri oro eskatu ahal izango du Gizarte Zerbi­tzu­en sailak.

5.    Eskaera kopuruaren muga.

Ez da mugatuko familia edo per­tso­na bakoi­tzak egin ahal izango duen eskari kopurua.

Halaber, familia-unitate edo per­tso­na bakoi­tzak diru-lagun­tza bat baino gehiago eskatu ahal izango du.

6.    Diru-laguntzen xede diren kontzeptuak.

Lagun­tza hauek eskura­tze­ko, dauden lagun­tza publiko guztiak baliatu beharko dira aurrez.

Honakoen moduko lagun­tzak sartuko dira:

1.    Etxe­bizi­tza:

Etxe­bizi­tza librearen alokairua, etxe­bizi­tza ofizialaren alokairua, etxe­bizi­tza­ren fidan­tza, ko-errentamendua, azpi-errentamendua, ostatu-ematea eta apopilo­tza.

Etxe­bizi­tza­ren manten­tze-lanak, argia, gasa, jabekide elkartearen gastuak.

Etxe­bizi­tza­ren asegurua.

Etxe­bizi­tza­ren kreditua.

Aurreko kon­tze­ptuengatik zorpe­tze­ak.

2.    Formazioa:

Lanbide Heziketa graduko edo Helduen Heziketa Iraunkorreko formazio ikastaroetako matrikula eta hileroko tasa.

Aipatu berri diren ikastaroetara, edo Lanbideko prestakun­tza-ikastaroetara joateko garraioa. Ezarpen kostua, erabilitako garraio publikorako ezarriko den ekonomikoena izango da. Ibilgailu pribatua erabiliko balitz ere, garraio publikoaren kostua erabiliko da.

Familiako eskuhar­tze programan parte hartuko duten edo bazter­tze arriskuan dauden familietako adin txi­kikoen­tzako klase partikularrak edo/eta eskolaz kanpoko jarduerak.

3.    Garraio gastuak:

Ondorengo arrazoiengatik EAEko zentro publiko edo hi­tza­rtuetan tratamendu programaren bat egiten ari diren per­tso­nen­tzako joan-etorriko gastuak: drogomenpekotasun arazoak, bestelako adikzio psikologikoak (ludopatia, teknologia berriekiko menpekotasuna, e.a...) edo Izan Fundazioaren Norbera Programara doazen 14 eta 18 urte bitarteko nerabeak. Garraio gastu­tzat har­tzen dira garraio publikoan nahiz norberaren ibilgailuan egindakoak, Urre­txu­ko udalerritik tratamendu zentroraino.

Espe­txe­etan zigorpean edo behin-behineko espe­txe­aldian dauden per­tso­nen sendikoei sorrarazitako garraio gastuak, haiei egindako bisitak direla eta. 

4.    Lehen mailako beharrak, besteak beste, hauetarako: osasun gastuak, sendagaiak, betaurrekoak, dentista, eskolako jangela, janaria, jan­tzia.

Udal lagun­tza hauen xede diren kon­tze­ptuak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko dira.

7.    Tramitazioaren unitate administratibo arduraduna.

Urre­txu­ko Udaleko Gizarte Zerbi­tzu­ek bideratuko dituzte eskaerak.

8.    Ebazpena.

Eskaerak aztertu ondoren, gizarte langileek txo­sten teknikoa egin eta gero, Gizarte Zerbi­tzu­etako Ba­tzor­deko lehendakariak, hala badagokio ba­tzor­deak diktamena emanda, erabaki proposamena luzatuko dio Alkate­tza­ri, eta organo honek izango du onar­tze­ko eskumena.

9.    Balorazio irizpideak.

Eskaerak balora­tze­ko irizpideak honako hauek izango dira:             

a)  Baremo ekonomikoa:

Udalaren diru-lagun­tzak emateko erabiliko den baremo ekonomikoa Eusko Jaurlari­tzak ekitaldi honetan Gizarte Larrialdietarako Lagun­tzak emateko erabiliko duena bera izango da.

Dena dela, honako salbuespenak egingo dira:

— Per­tso­na autonomoen egoera ekonomikoari dagokionez, diru-lagun­tza eskaria egiten den uneko egoera ekonomikoa hartuko da kontuan.

— Ondasun higiezin bat baino gehiago dutenen kasuan, eta horiek bahituta badaude, ez dira kontabilizatuko higiezin hori edo horiek, ez eta lokal bat edo bigarren garaje bat salgai jarria badago, edo salbuespeneko beste egoera ba­tzuk, baloragarriak.

— Joan-etorriko gastuen kasuan, bidaiak berak sorrarazitako gastua kengarria izango da.

b)  Errendimenduak zehaztea:

Diru-sarrerak Berma­tze­ko Errenta arau­tzen duen maia­tza­ren 25eko 147/2010 Dekretuaren 15. artikulutik 27.era artekoetan zehaztua datorrena ezarriko da.

c)  Egoera sozio-familiarra:

Dagokion teknikariak aztertuko du, eta diagnosia, balorazioa eta gizarte-ebaluazioa egingo ditu, txos­tena osatuko du eta dagokion proposamena egingo. Horretarako adierazle hauek izango ditu kontuan: familia, etxe­bizi­tza, osasuna, ekonomikoa, lanekoa, eskolakoa, osasunekoa, gizartekoa.

d)  Errolda­tze egoera:

Oinarri hauen 2. artikuluari egiten dio aipamen.

10.    aurrekontua eta finan­tzi­azioa.

1.    Hala badagokio eman daitezkeen diru-lagun­tzak Urre­txu­ko Udalaren 2019ko Aurrekontu Orokorraren kargura finan­tza­tuko dira, 65.000 euroko aurrekontua.           

Aurrekontuko diru kopuruak ezin baditu estali eskaera guztiak, baremoaren arabera minorazioa aplikatuko da kon­tze­ptuetarako ezarrita dauden zenbatekoetan.

2.  Oinarri hauen xede diren diru-lagun­tzak xede bereko beste diru lagun­tza, lagun­tza, sarrera edo baliabide ba­tzu­ekin bateragarriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk emandakoak izan, estatukoak, Europako Batasunekoak edo nazioarteko erakundeenak izanda ere; betiere ez bada dagokion jarduketaren kostua gaindi­tzen, eta horren inguruan beste diru-lagun­tzak arau­tzen dituzten araudiek ezar dezaketenaren kalterik gabe.

3.  Oinarri hauetan araututako diru-lagun­tzen zenbatekoak, horri bakarka edota bestelako administrazio publikoen edo erakunde publiko nahiz pribatuen diru-lagun­tza edota bestelako lagun­tze­kin bateratua, ez du inola ere onuradunak aurrera eraman beharreko jardueraren kostua gaindituko.

11.    Diru-lagun­tzen zenbatekoa eta gastu hautagarrien xehetasuna.

Kontzeptua / Concepto

Zenbatekoa € urtean / Cuantía anual €

Etxebizitzaren alokairua / Alquiler de vivienda

 

a) Librea / Libre

3.000

b) Ofiziala / Oficial

1.500

c) Koerrentamendua,azpierrentamendua, ostatu-ematea, apopilotza / Coarriendo, subarriendo, pupilaje, hospedaje

1.500

d) Fiantza / Fianza

1.500

Hipoteca de vivienda

3.000

Etxeko mantenua / Mantenimiento de vivienda:

 

Etxeko asegurua, argia, gasa, jabekideak / Seguro de la vivienda, luz, gas, copropietarios

1.110

Oinarrizko behar larriak / Necesidades primarias:

 

Osasun gatuak, botikak, betaurrekoak, dentista, eskolako jangela, otorduak, arropak, jatorrizkoa lurraldera itzultzea / Gastos sanitarios, medicación,gafas,dentista,comedor escolar, comida, vestido,retorno al país de origen

1.110

Joan-etorriko gastuak (0,29 €/km) / Gastos desplazamientos (0,29 €/km)

450 €/bidaia/viaje

Formazio gastuak / Gastos formación

500

 

Diru-lagun­tzen gehieneko zenbatekoak Gizarte Larrialdietarako Lagun­tzen baremoetan 2019. urte honetarako ezarria dagoen segmentazioarekin bat etorriko dira.

Dena dela, ino­lako familia-unitatek ezingo du jaso, Gizarte Larrialdietarako Lagun­tzak eta udalak Norbanakoei emandako Lagun­tzak batuta, urtean honako zenbatekoak baino gehiago:

Per­tso­na kop.                                    Urteko diru-kopurua

1                                                          3.300

2                                                          3.500

3                                                          3.750

4 edo gehiago                                      4.000

Joan-etorriko gastuetarako, urtekoa gehienez 4.050 € izango da.

12.    Per­tso­na eta familia onuradunek dituzten betebehar eta konpromisoak.

Per­tso­na eta familia onuradunek diru-lagun­tza hauek onar­tze­ak esan nahi du izaera orokorrarekin Urre­txu­ko Udalaren Diru-lagun­tzak emateko Ordenan­tza Arau­tzai­lean zehaztuak datozen betebeharrak beteko direla.

Edonola ere, onuradunak:

1.    Jasotako diru-lagun­tza itzu­li beharko du, baldin eta lagun­tza edo diru-lagun­tza hori emateko ezarriak dauden baldin­tzak bete­tzen ez baditu, edo gauzatu duen jardueraren kostua baino handiagoa bada jaso duen diru-lagun­tza.

2.    Espedientea izapide­tzen ari den departamenduak, Udalaren kontu-har­tzai­leak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo beste organo eskudunen batek eskatutako informazioa emateko betebeharra du.

3.    Hartu dituen lagun­tzak horiek emandako helburuetarako erabili beharko ditu.

4.    Legozkiokeen eduki ekonomikoko eskubide edo prestazio guztiak gauza­tzea, hala eskaria egin aurrekoak, nola lagun­tzak jaso­tze­ko epealdian.     

5.    Arauz zehaztuko den epean, prestazioak eskura­tze­a ekarriko luketen betebeharrak bete­tze­ari dagokionez sortutako gertaeren berri eman beharko du. Astebeteko epean jakinarazi beharko du per­tso­na onuradunaren ohiko bizilekuaren helbidean sor­tzen den edozein aldaketa.               

13.    Ordainketa modua eta epeak.

Onartutako diru-lagun­tza ordainketa bakarrean eta modu honetan egingo da:

Diru-lagun­tza­ren helburua bete dela justifika­tzen denean ordainduko da diru-lagun­tza hori.

Dena dela, diru-lagun­tza emateko hi­tzar­men edo ebazpenean onartu ahal izango da egiazta­tze hori egin aurretik egitea ordainketak, diru-lagun­tza­ren helburu den ekimenak berekin lekar­tza­keen jarduerak burutu ahal izateko.         

14.    Justifika­tze­ko epea eta modua.

Lagun­tzak justifika­tze­ko epeak gehienez bi hilabetekoak izango dira, diru-lagun­tza jaso­tzen denetik kontatuta.

Oinarri hauen bidez arautu nahi diren diru-lagun­tzak justifika­tze­ko, honako dokumentazioa aurkeztu beharko da, oro har:

a)  Merkatari­tza­ko trafiko juridikoan froga balioa duten faktura edo dokumentuak, har­tze­kodunaren eta dokumentuaren identifikazio, haren zenbateko, jaulkipen-data eta ordainketa-datarekin.

b)  Alokairu-ordainketak dagokion banku-sarreraren dokumentuarekin egiaztatu beharko dira.

c)  Tratamendu zentroetara joateko garraio gastuak zentroak berak egindako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko dira, asisten­tzi­a egunak adieraziz, eta tratamendura doan per­tso­na bakarrik edo lagunduta joan den, hilero, eta Renfen erabilitako hileko abonua aurkeztu beharko da.         

d)  Espe­txe­etara joateko garraio gastuak egindako bidaien agirien bidez justifikatuko dira.

e)  Diruz lagundutako jarduera finan­tza­tzeko izan diren beste diru-sarrera edo diru-lagun­tzen zerrenda zeha­tza, haien zenbatekoarekin eta jatorriarekin.

Diru-lagun­tza justifika­tze­ko ezarritako epea igaro egiten bada oinarri honetan adierazitako agiriak aurkeztu gabe, horretarako eskumena duen organoak eska­tzai­leari eskatuko dio agiri horiek aurkez di­tza­la 15 eguneko epean. Epe hori bete­tzen denean ez baditu eskatutako agiri horiek aurkeztu, 17. klausulak aurreikusiak dauden ondorioak sortuko dira.

Eska­tzai­lea behartua dago 4 urtean gorde­tze­ra diruz lagundu den jarduera buru­tze­ak sortu dizkion gastuen egiaztagiriak, bai eta jasotako diru-lagun­tza hori zer-nola erabili den diotenak ere. Aipatutako epe hori adierazitako justifikazioa aurkezteko ezarria dagoen epealdia amai­tzen denetik hasiko da zenba­tzen aipatutako epe hori.

Oinarri honetan zehaztutako agiriak aurkeztu ondoren, Gizarte Zerbi­tzu­ek horien egiazta­tze­a egingo dute. Egiazta­tze horren ondorioz aterako balitz aurrekontu zenbagarriaren kostu justifikatua txi­kiagoa izan dela eman zaion diru-lagun­tza baino, edota ez direla bete, osorik edo zati batean, ekimena justifika­tze­ko zehaztutako baldin­tzak, edota hura emateko jarri ziren helburuak, egoera horren berri emango zaio erakunde interesatuari, egindako egiaztapenarekin batera, eta 17. klausulak aurreikusia dagoen prozedurari ekingo zaio.    15.    Ebazpena alda­tzea.

Lagun­tza ematen duen organoak emate ebazpena ofizioz aldatu ahal izango du, aurrez interesatuari en­tzu­naldia eskainita eta lagun­tza eman aurretik, diru-lagun­tzak ematerakoan kontuan izandako baldin­tzen aldaketak interes publikoko helburua lor­tze­a eragozten edo zail­tzen badu, eta onuradunari ez bazaio kalte ekonomikorik eragiten.

Dagozkion diru-lagun­tzak emateko prozedura amaitu ondoren lagun­tze­i uko egiteak gerta­tzen badira onuradunen artean, soberan legokeen diru-kopuru hori banatu egin ahal izango da aldeko kalifikazioa lortu arren zegoen aurrekontua agortu izanagatik kanpoan geratutakoen artean. Horrelakoetan, diru horiek eskari berriei emango zaizkie. 

16.    Diru-lagun­tzak itzu­ltzea.

Onuradunak ez baditu oinarri hauetan eta ezargarri diren gainerako araudietan ezarritako baldin­tza eta betebehar guztiak bete­tzen, diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubidea, guztiz edo zati batean, galdu­tzat aitortuko zaio, eta diru-lagun­tza osoa edo zati bat eta dagozkion berandu­tza interesak itzu­li beharko ditu, Urre­txu­ko Udalaren diru-lagun­tzak emateko udal ordenan­tza­ren 17. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Propor­tzi­onaltasun irizpideak erabiliko dira ez-bete­tze­ak mailaka­tze­ko, eta egindako jardueren eta prozesu guztiaren eta jasotako zenbatekoaren arteko propor­tzi­oaren arabera kalkulatuko dira.

Emandako lagun­tza­ren zenbatekoa, bakarka edo bestelako administrazio publikoen edo erakunde publiko nahiz pribatuen, estatukoen zein nazioartekoen, diru-lagun­tze­kin edota bestelako lagun­tze­kin batuta, handiagoa bada onuradunak aurrera eraman beharreko jardueraren kostua baino, itzu­li egin beharko da egindako jardueraren kostuaz gainetik eskuratutako diru kopurua.

17.    Araudi aplikagarria.

Oinarri hauen xede diren diru-lagun­tzei, bertan ezarritakoaz gain, Urre­txu­ko Udalaren diru-lagun­tzak emateko Udal Ordenan­tza ere aplikatuko zaie.

Oinarri hauetan aurreikusia ez dagoen guztirako Diru-lagun­tzen gaineko 38/2001 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, eta hura gara­tzen duen Erregelamendua, 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa, izango dira aplikagarri.

Urre­txun enpresa-sorkun­tza susta­tze­ko eta enpresa-lehiakortasuna hobe­tze­ko lagun­tzak emateko oinarriak.

ATARIKOA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Lagun­tza deialdiaren definizioa.

Urre­txu­ko Udalaren asmoa da herriko garapen sozioekonomikoan lagun­tzea; horretarako, herriko eremutik lan egiten da, hain zuzen ere 2018-2021 Urola Garaiko Lehiakortasunaren Plan Estrategikoan jasotako markoari zabalpena ematen.

Urola Garaia Mankomunitateko Ba­tzar Orokorrak 2018ko ekainaren 4an onartutako plan horrek hainbat ardatz estrategiko jaso­tzen ditu, aldi berean lerro estrategiko ezberdinak dituztenak; horietan guztietan badago elementu bat aipamen berezia jaso­tzen duena, hau da, ekin­tza­ile­tza eta jarduera berrien sorkun­tza, baita ere dauden enpresetan beharrezkoa den aldaketa egitearena, beti ere teknologia digital berrien ezarpenari begira jarrita.

Kontestu horretan, lagun­tza deialdi honek hiru helburu ditu: herriko ekin­tza­ileei babesa ematea; enpresa eta dendei lehiakortasuna hobe­tze­ko babesa ematea; eta hirugarrenik, izaera berri­tza­ilea duten eta egoi­tza soziala herrian finkatu nahi duten enpresa gazteak Urre­txun sustraitu daitezen indar­tzea.    

2. artikulua.    Deialdiaren helburua.

Horrenbestez, oinarri hauen helburua da Udalak, bere eskumenen baitan, ekin­tza­ile­tza eta enpresen lehiakortasuna susta­tze­ko asmoz egin duen diru-lagun­tza deialdia arau­tzea.               

Programa honen bidez hiru lerro hauetako jardueretarako lagun­tzak emango dira, ondorengo aurrekontu-ekitaldietan zabaldu eta osa­tze­ko asmoa dagoelarik:

— Jarduera ekonomiko edo proiektu berrien sustapena: jarduera ekonomikoaren ideia landu eta enpresa sor­tze­ko lagun­tzak (ikus I. diru-lagun­tza lerroa).

— Ekin­tza­ile berriei alokairurako lagun­tzak, euren ibilbideko lehen urra­tsak errazteko, eta horrez gain Urre­txun hu­tsik dauden lokalen erabilera berreskura­tze­ko. (Ikus II. Diru-lagun­tza lerroa).

— Inber­tsi­oetarako lagun­tzak (ikus III. diru-lagun­tza lerroa).

Atariko atal honetan daude zehaztuta deialdi honek arau­tzen dituen lau diru-lagun­tza lerroen oinarri orokorrak. Diru-lagun­tza-lerro bakoi­tza­ri dagozkion oinarri zeha­tzak diru-lagun­tza lerro bakoi­tza­ren atalean daude zehaztuta.

3. artikulua.    Eremua.

Lagun­tza hauek, orohar, Urre­txu­ko udalerriko ekin­tza­ile eta enpresen­tzat dira. Nolanahi ere, diru-lagun­tza lerro bakoi­tza­ren oinarri zeha­tze­tan daude zehaztuta lerro bakoi­tze­ko onuradunak.

Diru-lagun­tza deialdira aurkezten diren per­tso­nek eta enpresek indarrean dagoen ekonomia, zerga eta lan arloko araubidea bete beharko dute.

4. artikulua.    Diruz lagundutako jarduera eta inber­tsi­oen epealdia.

Diruz lagunduko dira oinarri hauen 2. artikuluan zehaztutako jarduerak eta inber­tsi­oak, 2019an zehar gauza­tzen direnak.

5. artikulua.    Aurrekontu-kreditua.

Oinarri hauetan aurreikusitako diru-lagun­tzen bidez, guztira, gehienez ere, 16.000 euro emango dira, beti ere udal aurrekontuko 1000.471.433.00.01 2019 (36) kontu-sailetik, garapen ekonomikorako diru-lagun­tza lerroa.

Laguntza lerroa / Línea de ayuda

Zenbatekoa / Cuantía

Enpresak sortzeko laguntzak / Ayudas para la creación de empresas

5.000 €

Alokairurako laguntzak / Ayudas para el alquiler

5.000 €

Inbertsioetarako laguntzak / Ayudas para inversiones

6.000 €

Guztira / Total

16.000 €

 

Aurkeztutako eskaera kopuruagatik, beharrezkoa izango balitz, zenbateko hau haunditu egin ahal izango da, aldez aurretik aurrekontuetan kreditu aldaketa eginda.

Diru-lagun­tza lerro batean aurreikusitako kredituak agor­tzen ez badira edo diru-lagun­tza ematea onartu ondoren bertan behera gera­tzen bada (uko egin zaiolako edo baldin­tzak bete ez direlako), soberakina beste lerroetara pasako da.  

Halaber, deialdira aurkezten diren eskabideekin diru-lagun­tza hauetarako kreditua agor­tzen ez bada, bigarren deialdi bat egin ahal izango da. Deialdi horrek lehen deialdi honen oinarri berberak izango ditu, eskabideak aurkezteko epeari dagozkion oinarriak izan ezik. Bigarren deialdi hori Udalaren webgunean eta komunikabideen bidez argitaratuko da.  

6. artikulua.    Deialdiaren iragarpena.

Deialdi hau eta oinarriak argitaratu eta iragarriko dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Urre­txu­ko Udalaren webgunean: http://www.urre­txu.eus. Era berean, diru-lagun­tza eskabidea egiteko ereduak eta zuriketak egiteko eranskinak Udalaren webgunean argitaratuko dira.

7. artikulua.    Eskabideen balorazioa eta lehiaketa.

Oinarri hauetan aurreikusitako diru-lagun­tzak lehiaketa bidez emango dira. Eskabideen balorazioa egingo da diru-lagun­tza lerro bakoi­tza­ren oinarri zeha­tze­tan ezarritako irizpideen arabera.

Eskabideen balorazioan berdinketarik gerta­tzen bada, eskabideen Sarrera Erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan.

8. artikulua.    Eskabideak aurkeztea eta izapide­tzea.

Eskaerak Urre­txu­ko Udalaren Erregistro Orokorrean (Iparragirre plaza 20, 20700, Urre­txu) aurkeztu behar dira edo, nahi izanez gero, bide telematikoak erabiliz (Udalaren egoi­tza elektronikoan, www.urre­txu.eus).

Hona hemen eskabideak aurkezteko epeak, diru-lagun­tza lerroaren arabera:

Laguntza lerroa

Línea de ayuda

Aurkezteko epea

Plazo presentación

Enpresak sortzeko laguntzak

Ayudas para la creación de empresas

GAOean argitaratu eta biharamunetik 2019-04-30ra bitartean

Desde el día siguiente de la publicación BOG hasta el 30-04-2019

Alokairurako laguntzak

Ayudas para el alquiler

GAOean argitaratu eta biharamunetik 2019-04-30ra bitartean

Desde el día siguiente de la publicación BOG hasta el 30-04-2019

Inbertsioetarako laguntzak

Ayudas para inversiones

GAOean argitaratu eta biharamunetik 2019-04-30ra bitartean

Desde el día siguiente de la publicación BOG hasta el 30-04-2019

 

Diru-lagun­tza lerro bakoi­tza­ren atalean dago zehaztuta aurkeztu behar diren dokumentuen zerrenda. Nolanahi ere den, Urre­txu­ko Udalak eta Balorazio Mahaiak beharrezko jo­tzen dituzten dokumentu osagarriak eskatu ahal izango dizkiete eska­tzai­le nahiz onuradunei diru-lagun­tzak onartu, zuritu edota ordain­tze­ko izapideetan.   

Eskaera edo horrekin batera aurkeztutako derrigorrezko dokumentazioak aka­tsen bat baldin badu edo osatu gabea bada, hamar eguneko epea emango zaie interesdunei an­tze­man diren aka­tsak zuzendu ahal izateko, Udalak egindako errekerimenduaren jakinarazpena egin eta biharamunetik kontatuta. Aipatutako epea igaro eta hu­tsu­neak zuzendu ez baldira, diru-lagun­tza eskaerari uko egin zaiola ulertuko da, eta beste tramiterik gabe ar­txi­batu egingo da prozedura.

9. artikulua.    Dokumentuak konpul­tsa­tzea.

Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren jatorrizko dokumentuen kopia konpul­tsa­tuak egingo dira Urre­txu­ko Udalaren sarrera erregistroan (Iparragirre plaza 20, 20700, Urre­txu). Horretarako, jatorrizko dokumentuarekin batera kopia aurkeztuko da.

Eskabidea bide telematiko bitartez egiten bada, dagokion erakundeak egindako dokumentu elektronikoak aurkeztu beharko dira.

10. artikulua.    Datuak egiazta­tzea.

Urre­txu­ko Udalak, eska­tzai­leak dokumenturik aurkeztu beharrik izan gabe, zuzenean egiaztatuko ditu, dagokion administrazio publikoarekin harremanetan jarrita, ondoko datuak: eska­tzai­learen errolda datuak, udaleko zerga betebeharren egoera, Gizarte Seguran­tza­ko betebeharren egoera, jarduera ekonomikoaren alta egoera eta Foru Ogasuneko betebeharren egoera.            


Arazo edo gorabehera teknikoengatik edo bestelakoengatik, datu horiek zuzenean egiazta­tze­a ezinezkoa baldin bada, Udalak eska­tzai­le edo onuradunari datu horien ziurtagiriak aurkezteko eskatuko dio.

11. artikulua.    Komunikazioak.

Eskabidea osa­tze­ko errekerimendua, diru-lagun­tzak ebazteko jakinarazpena eta zuriketa eta ordainketen inguruko komunikazioak posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaizkio eska­tzai­le edo onuradunari (eskabidean adierazten duen posta elektronikoko helbidera bidaliko zaizkio). Halaber, onuradunek posta elektronikoaren bidez aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea osa­tze­ko dokumentuak nahiz zuriketak egiteko eranskin eta dokumentuak.

12. artikulua.    Datuen tratamendua.

Eskaera aurkezterakoan, eska­tzai­leak aitor­tzen du oinarri hauetan ezarritako baldin­tza guztiak bete­tzen dituela eta oso osorik onar­tzen dituela. Era berean, aitor­tzen dut eskaeran jasotako datu per­tso­nalak bere onespenarekin jaso direla.   

Horrez gain, Izaera Per­tso­naleko Datuen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betez, eska­tzai­leak onar­tzen du deialdi honetan araututako diru-lagun­tza eskaerak bete izanaren bitartez Urre­txu­ko Udalak lortu dituen datu per­tso­nalak bere titulari­tza­pean behar bezala baimendutako fi­txa­tegietan sar­tzea.               

Era berean, per­tso­na interesdunek datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta haien aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte, honako helbidera ida­tzi­a bidalita: Urre­txu­ko Udala (Iparragirre plaza 20, 20700, Urre­txu).

13. artikulua.    Balorazio Ba­tzor­dea, diru-lagun­tzen proposamena eta ebazpena.

Balorazio Ba­tzor­de bat eratuko da diru-lagun­tza eskaerak baloratu eta diru-lagun­tzen proposamena egiteko. 

Balorazio Ba­tzor­dea organo kolegiatua izango da eta honako kide hauek osatuko dute:

Ba­tzor­deburu:

— Urre­txu­ko alkatea.

Ba­tzor­dekide:

— UGGASA Urola Garaiko Garapen Agen­tzi­ako Enpresen Sustapen eta Lagun­tza­rako arduraduna.

— Urola Garaiko Merkatari­tza Sustapeneko Bulegoko merkatari­tza teknikaria.

— Urre­txu­ko Udaleko Herritarren Arretarako Bulegoko arduraduna.

Idazkari:

— Urre­txu­ko Udaleko idazkaria.

Diru-lagun­tzak ebaztea, zuriketak onar­tze­a eta ordainketak agin­tze­a Urre­txu­ko Udaleko Tokiko Gobernu Ba­tzor­dearen eskumena izango da.

14. artikulua.    Bateraezintasunak.

Diru-lagun­tza lerro bakoi­tza­ren oinarri zeha­tze tan daude zehaztuta diru-lagun­tza hauen bateraezintasunak.

Nolanahi ere, eta Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa kontuan izanik, ezin izango dute diru-lagun­tza hauek jaso:

— Hautagaien aukeraketa prozesuan sexu arrazoiengatik bazterkeria erabil­tzen duten elkarteak edo erakundeak.           

— Gizonekiko berdintasunean emakumeen parte har­tze­a galarazten edo zail­tzen duten ekin­tzak antola­tzen dituzten elkarteak.

— Sexu arrazoiengatik bazterkerian erori direlako zigor administratiboa edo penala jaso duten per­tso­na fisiko edo juridikoak, aipatutako zigorrak dirauen bitartean.

15. artikulua.    Diru-lagun­tzak ordain­tzea.

Oinarri hauetan jasotako diru-lagun­tzen ordainketa eta zuriketak egingo dira diru-lagun­tza lerro bakoi­tza­ren oinarri zeha­tze­tan zehaztutako moduan.

Diru-lagun­tzak banku transferen­tzi­a bidez ordainduko dira, beti ere eska­tzai­leak eskabidean adierazitako kontu zenbakian, 30 eguneko epearen barruan, ordainketa bakoi­tza egitea onar­tzen den egunetik konta­tzen hasita.

16. artikulua.    Oinarriak ez bete­tzea.

Onuradunak oinarri hauetan ezarritako baldin­tzak ez bete­tze­ak diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubidea gal­tze­a ekarriko du. Hori gerta­tzen bada, onuradunak jasotako diru-lagun­tza­ren zatia itzu­li egin beharko du eta Urre­txu­ko Udalak eskubidea izango du dagozkion atze­rapen interesak exiji­tze­ko.

Halaber, diruz lagundutako ekimenak (enpresa sor­tzea, kontratazioak, inber­tsi­oak, lankide­tza egitasmoak) ez baditu bete eskabidean adierazi eta diru-lagun­tza onartu eta emateko irizpideetan baloratutako ezaugarriak, honela jokatuko da: lehendabizi, eskabidearen balorazioa berrikusi egingo da, diruz lagunduta burutu den ekimenaren ezaugarriak kontuan hartuta. Ondoren, balorazio berriaren arabera lortutako puntuazioa hartuko da kontuan diru-lagun­tza emateko ebazpena berresteko edo uka­tze­ko. Bigarren hori gerta­tzen bada, onuradunak diru-lagun­tza jaso­tze­ko eskubidea galdu egingo du, jasotako diru-lagun­tza­ren zatia itzu­li egin beharko du eta Urre­txu­ko Udalak eskubidea izango du dagozkion atze­rapen interesak exiji­tze­ko.

17. artikulua.    Oinarrien interpretazioa.

Diru-lagun­tzak kudea­tze­ko izapideetan sor­tzen diren gorabeherak interpretatu eta dagokiona erabaki­tze­ko eskumena Urre­txu­ko alkateari dagokio. Nolanahi ere, gorabeheraren izaera kontuan hartuta, Balorazio Ba­tzor­dearen iri­tzi­a jaso ahal izango da.

18. artikulua.    Araudi aplikagarria.

Deialdi honetan aurreikusi ez den orotan honako araubidea aplikatuko da: azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, diru-lagun­tze­i buruzkoa (azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) eta lege hori gara­tzen duen Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

19. artikulua.    Errekur­tso­ak.

Deialdi honen aurka berrazter­tze­ko errekur­tso­a aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, deialdia onartu duen organo eskudunaren aurrean, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian. Epea, bi kasuetan, hasiko da konta­tzen deialdi hau argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Diru-lagun­tza emateko ebazpenaren eta zuriketak onar­tze­ko eta ordainketak egiteko ebazpenen aurkako berrazter­tze­ko errekur­tso­ak Urre­txu­ko Udaleko Alkate­tza­ren aurrean aurkeztuko dira.

OINARRI ESPEZIFIKOAK

I DIRU-LAGUN­TZA LERROA

JARDUERA EKONOMIKO BERRIEN SUSTAPENA

20. artikulua.    Xedea.

I lerro honetako lagun­tzen Xedea da Urre­txu­ko udalerriko eremuan jarduera ekonomiko berrien sustapena (enpresak sor­tzea). Diru-lagun­tza hauek itzu­li beharrik gabekoak dira.          

21. artikulua.    Onuradunak.

Lagun­tzen onuradunak honako baldin- tza hauek bete­tzen dituzten per­tso­na fisiko nahiz juridikoak izango dira:

— Jarduera ekonomiko berria Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan eta Gizarte Seguran­tzan dagokion Erregimenean eman beharreko alta Urre­txu­ko udalerrian egitea.

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren hasierako alta 2019an egitea.

— Diru-lagun­tza publikoak lor­tze­ko aukeretatik baztertuta ez egotea.

Lagun­tza hauek lor­tze­rik ez dute izango ondorengo enpresa hauek:

— Jarduera ekonomiko berria abian jarri aurreko 24 hilabeteetan jarduera berean edo berdin­tsu­an titular moduan, bakarka nahiz sozietatean, jardundako susta­tza­ileen enpresek.           

— Aurreko 18 hilabeteetan lokal berean eta jarduera berean aritu diren enpresetako lehen mailako ahaideek, titularitate aldaketaren ondorioz sortutako enpresak direnean. Hala ere, justifikatutako arrazoiak baldin badaude (adibidez erretiroa, ezgaitasuna, titularraren herio­tza edota ezinbesteko arrazoiak), lehen mailako ahaideen arteko titularitate aldaketen ondorio diren jarduera berri edo enpresek ere aukera izango dute diru-lagun­tza jaso­tze­ko.

— Partaide­tza publikoa duten enpresek.

22. artikulua.    Onuradunen betebeharrak.

Onuradunen betebeharrak dira:

— Jarduera ekonomikoari eustea gu­txi­enez 10 hilabetez, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta ematen denetik hasita.        

— Foru Ogasuneko, Gizarte Seguran­tza­ko eta jarduera ekonomikoari dagokion udaleko zerga betebeharrak egunean ordainduta eduki­tzea.

— Jarduera ekonomikoa sortu bada diru-lagun­tzen deialdi hau argitaratu aurretik (betiere 2019-01-01etik aurrera), edo enpresa diru-lagun­tza hauen deialdia egin ondoren sortu bada (betiere 2019-12-31ra arte), jarduera ekonomikoaren epe ertaineko bideragarritasuna egiazta­tzea.    

— Hala behar izanez gero, jarduerari ekiteko beharrezko diren titulazioa edo egiaztagiriak eduki­tzea.            

23. artikulua.    Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa.

Diru-lagun­tza­ren kopurua honela kalkulatuko da: onartutako eskaren­tza­ko diru-lagun­tza­ren oinarria 1.000,00 eurokoa izango da. Kopuru horri gehituko zaizkio taulan ager­tzen diren kopuruak, susta­tza­ilearen eta jarduera proiektuaren ezaugarrien arabera:

 

€ gehitu oinarriari

€ a sumar a la base

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, emakumeak izatea

Que al menos la mitad de las personas promotoras o socias sean mujeres

100

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, >=25 eta <45 adin tartekoa izatea

Que al menos la edad de la mitad de las personas promotoras o socias esté comprendida entre >=25 y <45

100

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, >=45 adinekoa izatea

Que al menos la edad de la mitad de las personas promotoras o socias sea >=45 año

200

Sortutako jarduera ondorengoren bati dagokiona izatea: lehen sektorekoa edo bigarren edo hirugarren sektorekoak, beti ere 2018-2021 UGEP delakoan jasotako proiektu estrategikoekin lotuak

Que la actividad creada se corresponda con alguna de las siguientes actividades: sector primario o actividades de los sectores secundario o terciario vinculadas a los proyectos estratégicos recogidos en el PCUG 2018-2021

100

Sortutako jarduera herriko Hirigune Historikoan kokatuta egotea

Que la actividad creada se encuentre ubicada en el Casco Histórico del municipio

200

 

 

24. artikulua.    Balorazio irizpideak.

Atal honetako diru-lagun­tzak lehiaketa bidez emango dira. Eskabideen balorazioa egingo da irizpide hauen arabera:     

 

Puntuak

Puntos

Sortutako jarduera ondorengoren bati dagokiona izatea: lehen sektorekoa edo bigarren edo hirugarren sektorekoak, beti ere 2018-2021 UGEP delakoan jasotako proiektu estrategikoekin lotuak

Que la actividad creada se corresponda con alguna de las siguientes actividades: sector primario o actividades de los sectores secundario o terciario vinculadas a los proyectos estratégicos recogidos en el PCUG 2018-2021

10

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, emakumeak izatea

Que al menos la mitad de las personas promotoras o socias sean mujeres

10

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, Urretxun erroldatuta izatea, gutxienez urtebete (deialdia argitaratzen den egunetik kontatuta)

Que al menos la mitad de las personas promotoras o socias estén empadronadas en Urretxu, como mínimo 1 año (contado a partir del día de publicación de la convocatoria)

5

Proposatutako jardue-raren bideragarritasuna justifikatzea epe ertainean

Que se justifique la viabilidad a medio plazo de la actividad propuesta

10

Bideragarritasun plana UGGASAk gainbegira-tuta egin izana, edo sustatzaileak Urola Garaiko ekintzailetza programan parte hartu izana

Que el plan de viabilidad haya sido elaborado bajo la supervisión de UGGASA o que las personas promotoras hayan participado en el programa de emprendimiento de Urola Garaia

10

Sortutako jarduera herriko Hirigune Historikoan kokatuta egotea

Que la actividad creada se encuentre ubicada en el Casco Histórico del municipio

10

 

Balorazio Mahaiak goiko taulan ezarritako puntuetan balio par­tzi­alak aplikatu ahal izango ditu, irizpide jakin bat osorik bete­tzen ez bada.

Eskabideen balorazioan berdinketarik gerta­tzen bada, eskabideen sarrera erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan.

25. artikulua.    Eskabidea aurkezteko data baino lehen sortutako jarduera ekonomikoak (betiere, 2019-01-01etik aurrera): eskabidea, zuriketa eta ordainketak.

Ondoren daude zehaztuta eska­tzai­le horiek eskabidea egiteko aurkeztu behar dituzten dokumentuak, eta diru-lagun­tza jaso­tze­ko eta zuriketak egiteko modu eta epeak.

25.1.  Atal honetako diru-lagun­tzen eskabideak aurkeztu behar dira oinarri hauen 8. artikuluan ezarritako leku, modu eta epealdian. Diru-lagun­tza eska­tze­ko honako dokumentuak aurkeztu behar dira:

a)  Eskabidea: A eranskina.

b)  Eska­tzai­learen edo ordezkariaren NANren fotokopia konpul­tsa­tua.

c)  Alta emandako jardueraren 840 ereduaren fotokopia konpul­tsa­tua.

d)  Jardueraren bideragarritasuna. Diru-lagun­tza eskura­tze­ko beharrezkoa izango da jarduera ekonomikoaren edo egitasmoaren epe ertaineko bideragarritasuna egiazta­tzea. Horretarako, eskabidearekin batera aurkeztu beharko da jarduera ekonomikoaren memoria laburra (jardueraren deskribapena, eskain­tzen diren zerbi­tzu/produktuak, merkatua, bezeroak, horni­tza­ileak eta jarduera uler­tze­ko interesgarri gerta litekeen bestelako informazioa) eta, une horretako jarduera ekonomikoaren emai­tza kontua, kontabilitateko plan orokorraren arabera egina, (azalpen laburra eran­tsi­ta).

25.2.  Diru-lagun­tzen zuriketa eta ordainketak: Diru-lagun­tza ematea onar­tzen denean %50 ordainduko da. Horretarako, honako dokumentuak aurkeztu beharko dira: A1 eranskina.

Gainerako %50 ordainduko da jarduerak 10 hilabete bete ondoren (altaren datatik konta­tzen hasita), amaierako justifikazioa aurkeztu eta on­tzat jo­tzen denean. Amaierako justifikazioa egiteko honako dokumentuak aurkeztuko dira: A2 eranskina.

26. artikulua.    Eskabidea aurkeztu ondoren sortuko diren jarduera ekonomikoak (betiere, 2019-12-31 baino lehen): eskabidea, zuriketa eta ordainketak.

Ondoren daude zehaztuta eska­tzai­le horiek eskabidea egiteko aurkeztu behar dituzten dokumentuak, eta diru-lagun­tza jaso­tze­ko eta zuriketak egiteko modu eta epeak.

26.1.  Atal honetako diru-lagun­tzen eskabideak aurkeztu behar dira oinarri hauen 8. artikuluan ezarritako leku, modu eta epealdian. Diru-lagun­tza eska­tze­ko honako dokumentuak aurkeztu behar dira:

a)  Eskabidea: A eranskina.

b)  Eska­tzai­learen edo ordezkariaren NANren fotokopia konpul­tsa­tua.

26.2.  Jarduera ekonomikoaren edo egitasmoaren bideragarritasuna. Diru-lagun­tza ematea onar­tzen zaien eskabideek jarduera ekonomikoaren edo egitasmoaren epe ertaineko bideragarritasuna egiaztatu behar dute, diru-lagun­tza onartu ondoren. Bideragarritasuna behar bezala egiazta zen ez badute, onartutako diru-lagun­tza galdu egingo dute. Honela egiaztatuko dute bideragarritasuna:

— Diru-lagun­tza onar­tze­ko erabakia har­tzen den unean jarduera dagoeneko alta emanda baldin badago, 25.1.d) puntuan zehaztutako dokumentazioa aurkeztu beharko da, jardueraren bideragarritasuna egiazta­tze­ko.

— Aldiz, jardueraren alta diru-lagun­tza onartu eta gero egin baldin bada, egitasmoaren bideragarritasun-plana aurkeztu beharko da; aipatutako plana UGGASAko Enpresa Sustapen eta Lagun­tza Zerbi­tzu­ak gainbegiratuta egin beharko da (susta­tza­ileak beste erakunderen baten lagun­tzaz edo bere kabuz eginez gero bideragarritasun plana, UGGASAKO Enpresa Sustapen eta Lagun­tza Zerbi­tzu­aren onarpena jaso beharko du). Bideragarritasun plana on­tzat eman ondoren, eska­tzai­leak hilabeteko epea izango du jarduerari alta emateko izapideak egin eta egiaztagiriak Urre­txu­ko Udalari aurkezteko. Jarduera berriari alta emango zaio, beranduenez 2019ko abenduaren 31n.              


26.3.  Diru-lagun­tzen zuriketa eta ordainketak. Diru-lagun­tza ordainduko da bi zatitan:

Diru-lagun­tza­ren %50 enpresaren alta ematen denean ordainduko da. Alta eman dela egiazta­tze­ko, honako dokumentuak aurkeztu beharko dira:

a)  A1 eranskina.

b)  Foru Ogasunaren 840 egiaztagiria.

Gainerako %50 jarduerak 10 hilabete bete ondoren ordainduko da (altaren datatik konta­tzen hasita), eta amaierako justifikazioa aurkeztu eta on­tzat jo­tzen denean. Amaierako justifikazioa egiteko honako dokumentuak aurkeztuko dira: A2 eranskina.

27. artikulua.    Gorabeherak jakinarazteko betebeharra.

Onuradunaren betebeharra da diruz lagundutako jardueraren (enpresa sor­tze­aren) inguruko gorabeherak Urre­txu­ko Udalari jakinaraztea, gertatu eta berehala, hala nola: diru-lagun­tza onartu eta bideragarritasun-plana egin ondoren jarduera ekonomikoa ez sor­tze­a erabaki­tzea; bideragarritasun plana egin eta jarduera ekonomikoa sor­tze­ko ezarritako epea bete­tze­ko ezintasuna; diru-lagun­tza­ren zenbatekoa finka­tze­ko baldin­tza­ren baten aldaketa eta abar.              

28. artikulua.    Bateraezintasunak.

Itzu­li beharrik gabeko diru-lagun­tza hau bateragarria da helburu bererako beste erakunde publikoek emandako diru-lagun­tze­kin.

II DIRU-LAGUN­TZA LERROA

LOKALAK ALOKA­TZE­KO LAGUN­TZAK

29. artikulua.    Helburua.

Lagun­tza hauen helburua da Urre­txu­ko Udalak, itzu­li beharrik gabe, per­tso­na fisiko edo juridikoei zuzenduta, alokairua ordain­tze­ko sor­tzen diren gastuetarako diru-lagun­tzak arau­tzea, beti ere baldin­tza hauek bete beharko dituztelarik:

— Izaera berri­tza­ilea izanik, jarduera industrial, ekoizle edo zerbi­tzu­takoak gara­tzen dituzten enpresa gazteetako titularrak izatea.

— Euren egoi­tza soziala Urre­txu­ko udalerrian ezarri edo sendotu nahi dutenak.

30. artikulua.    Per­tso­na onuradunak.

Sendo­tze fasean dauden eta egoi­tza soziala Urre­txu­ko udalerrian ezarri nahi duten per­tso­na fisiko edo juridikoek izango dute diru-lagun­tza hauek jaso­tze­ko aukera. Gehienez ere, 5 urteko an­tzi­natasuna izan beharko dute enpresek.

Alokairurako lagun­tzak jaso­tze­ko, honako baldin­tza hauek bete beharko dituzte eska­tzai­leek:

a)  Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan eman beharreko alta eskaerarekiko gu­txi­enez 6 hilabete aurretik egin beharko da.

b)  Enpresa gazte­tzat hartuko da gehienez ere 5 urteko an­tzi­natasuna duena.

c)  Enpresaren edo enpresa-proiektuaren bideragarritasuna justifikatu beharko da epe ertain batean. Kanpo geratuko dira bideragarritasuna behar bezala arrazoi­tzen ez duten eskaerak.

d)  Enpresa-proiektuaren izaera berri­tza­ilea balora­tze­ko, 33 artikuluan zehaztutako irizpideak hartuko dira kontuan.

e)  Hasierako plantilan, gehienez ere, hamar per­tso­na izan beharko ditu enpresak.

f)  Udalak alokairurako lagun­tza ematen duen momentutik, eta diru-lagun­tza jaso­tzen dirauen bitartean, enpresak egunean izan beharko ditu zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran­tza­rekikoak, baita Urre­txu­ko Udalari dagozkionak ere.      

g)  Azaroaren 17ko 38/2008 Legearen 13 artikuluko 2 eta 3 ataletan ezarritakoaren arabera, enpresak ezingo du diru-lagun­tzak lor­tze­ko debekuei dagozkien kausetan sartuta egon.           

e)  Jardueran ari­tze­ko beharrezko diren egiaztagiriak eduki beharko ditu enpresak.

31. artikulua.    Lokalaren eta jardueren baldin­tzak.

Ondorengo baldin­tzak bete beharko dituzte lokalek eta jarduerek:

a)  Diru-lagun­tza­ren xede den lokala Urre­txu­ko udalerrian egon beharko du.

b)  Alokatutako lokalak eta bertan egingo den jarduerak indarrean dagoen legeria bete beharko dute, eta Udalean dagokion tramitazioa egin izana fun­tzio­namenduan jar­tze­ko (udal baimena lortua edo aldez aurreko komunikazioa).         

c)  Lokalean jarduera industriala, ekoizlea eta zerbi­tzu­takoa garatu beharko da.

d)  Alokatutako lokala Urre­txu­ko udalerrian kokatutako lokal pribatua izan beharko du.

e)  Eskualdatutako lokalak ez dira diruz lagunduko.

Ondorio hauetarako, kasu hauetakoaren bat ematen denean ulertuko da eskualda­tze­a dagoela:

1.    Hiri-errentamenduei buruzko 29/1994 Legearen 32 artikuluan aurreikusitako errentamendu kontra-tuaren lagapena ematen denean.

2.    Lokalaren jabeak negozioaren eskualda­tze­a egiten duenean lokalaren alokairuarekin batera. Negozio eskualda­tze­a dagoela ulertuko da zerbi­tzu berdin guztiak edo ba­tzuk ematen direnean, edo lehen sal­tzen ziren produktu guztiak edo ba­tzuk sal­tzen direnean, eta beti ere bi hilabete baino epe mo­tza­goa igaro denean.

3.    Jardueraren titular eta lokal errentariaren herio­tza edo erretiroa ematen denean, oinordekoek jarduerari jarraipena ematen diotenean.

4.    Jardueraren eta alokairuaren elkarte titularra desegiten denean, eta bazkide bat edo gehiagok jarraipena ematen diotenean jarduerari.

32. artikulua.    Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa eta gehiengo iraupena.

Ondoren zehazten dira alokairuaren gastuetarako emango diren gehiengo diru-lagun­tzak, hilabeteko (BEZ kanpo):      

— Lehen urtean: Alokairuaren kostuaren %33,33 hartuko du Udalak, gehienez hilean 200 euro.

— Bigarren urtean: Alokairuaren kostuaren %20 hartuko du Udalak, gehienez hilean 120 euro.

BEZa ez da diruz lagunduko.

Udalak emango duen diru-lagun­tza alokairua ordain­tze­ko izango da, gehienez ere 24 hilabetetan.

33. artikulua.    Balorazio irizpideak.

Lerro honetako lagun­tzak lehiaketa bidez emango dira, aurkeztutako eskaerak ondorengo irizpide hauen arabera baloratuz:

 

Puntuak

Puntos

Sortutako jarduera ondorengoren bati dagokiona izatea: lehen sektorekoa edo bigarren edo hirugarren sektorekoak, beti ere 2018-2021 UGEP delakoan jasotako proiektu estrategikoekin lotuak

Que la actividad creada se corresponda con alguna de las siguientes actividades: sector primario o actividades de los sectores secundario o terciario vinculadas a los proyectos estratégicos recogidos en el PCUG 2018-2021

5

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, emakumeak izatea

Que al menos la mitad de las personas promotoras o socias sean mujeres

5

Sustatzaileen edo bazkideen erdia, gutxienez, Urretxun erroldatuta izatea, gutxienez urtebete lehenago (deialdia argitaratzen den egunetik kontatuta)

Que al menos la mitad de las personas promotoras o socias estén empadronadas en Urretxu, como mínimo 1 año antes del día de publicación de la convocatoria

5

I+G+i eta TEKNOLOGIAREKIN LOTUTAKO MAILA: 15

.- Bere teknologiaren garapena (7)

.- Patente erregistroa, Erabilera ereduak, markak edo diseinu industrialak (5)

.- Ekipo edo tresna zientifiko/teknologikoak (3)

GRADO DE VINCULACIÓN CON I+D+i y TECNOLOGÍA: 15

.- Desarrollo de tecnología propia (7)

.- Registro de patentes, modelos de utilidad, marcas o diseños industriales (5)

.- Equipos o instrumental científico/tecnológico (3)

15

ENPRESA BERRIKUNTZA ETA BIDERAGARRI-TASUN MAILA: 30

.- Enpresak produktu, zerbitzu edo prozesu berriak, edo bere sektoreko teknikaren egoerarekiko alderatuta askoz hobetutakoak garatzen ditu (10)

.- Proiektuaren garapen jasangarria: jasangarrita-sun ekonomiko, sozial edo/eta ingurumen irizpideetan oinarrituta (10)

.- Talde eragilearen ibilbidea eta CV (5)

.- Inpaktu neurgarria sortzeko posibilitatea (potentzial komertziala, internazionalizazioa…) (5)

GRADO DE INNOVACION EMPRESARIAL Y VIABILIDAD: 30

.- La empresa desarrolla nuevos productos, servicios o procesos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector (10)

.- Desarrollo sostenible del proyecto: en base a criterios de sostenibilidad económica, social y/o medioambiental (10)

.- Trayectoria y CV del equipo promotor (5)

.- Posibilidad de generar impacto medible (potencial comercial, internacionalización...) (5)

30

ENPLEGUA SORTZEA: 5

Enpresak sortzen duen enplegua, sortze datan, balio erantsi haundikoa da

CREACIÓN DE EMPLEO: 5

El empleo que genera la empresa, a fecha de creación, es de alto valor añadido

5

Alokatzen den lokala herriko Hirigune Historikoan egotea

Que el local de que se trate este encuentre ubicado en el Casco Histórico del municipio

10

 

 

Balorazio honetan gu­txi­enez 35 puntu lortu beharko dira.

Balorazio Mahaiak goiko taulan ezarritako puntuetan balio par­tzi­alak aplikatu ahal izango ditu, irizpide jakin bat osorik bete­tzen ez bada.

Eskabideen balorazioan berdinketarik gerta­tzen bada, eskabideen sarrera erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan.

34. artikulua.    Eskabidea, zuriketa eta ordainketak.

Ondoren daude zehaztuta eska­tzai­le horiek eskabidea egiteko aurkeztu behar dituzten dokumentuak, eta diru-lagun­tza jaso­tze­ko eta zuriketak egiteko modu eta epeak.

34.1.  Atal honetako diru-lagun­tzen eskabideak aurkeztu behar dira oinarri hauen 8. artikuluan ezarritako leku, modu eta epealdian. Diru-lagun­tza eska­tze­ko honako dokumentuak aurkeztu behar dira:

a)  Eskabidea: B eranskina.

b)  Eska­tzai­learen edo ordezkariaren NANren fotokopia konpul­tsa­tua.

c)  Enpresa per­tso­na juridikoa baldin bada, era­tze-eskrituraren fotokopia konpul­tsa­tua (Merkatal Erregistroko inskripzioaren arabera) eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia, enpresa ordezka­tzen duen per­tso­naren aldeko notario-ahalordearen kopiarekin batera.            

d)  Alta emandako jardueraren 840 ereduaren fotokopia konpul­tsa­tua.

e)  Jardueraren bideragarritasuna. Diru-lagun­tza eskura­tze­ko beharrezkoa izango da jarduera ekonomikoaren edo egitasmoaren epe ertaineko bideragarritasuna egiazta­tzea. Horretarako, eskabidearekin batera aurkeztu beharko da jarduera ekonomikoaren memoria laburra (jardueraren deskribapena, eskain­tzen diren zerbi­tzu/produktuak, merkatua, bezeroak, horni­tza­ileak eta jarduera uler­tze­ko interesgarri gerta litekeen bestelako informazioa) eta, une horretako jarduera ekonomikoaren emai­tza kontua, kontabilitateko plan orokorraren arabera egina, (azalpen laburra eran­tsi­ta).

f)  Alokairu kontratua.

g)  Enpresaren eta langileen Gizarte Seguran­tza­ko alta agiriak.

h)  Ogasunarekiko eta Gizarte Seguran­tza­rekiko ordainketetan enpresa egunean dagoela egiazta­tze­ko agiriak.

i)  Emakumezko eta Gizonezko Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa kontuan izanik, zinpeko eta eran­tzu­kizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da, ondorengo hau adieraziz:

— Hautagaien aukeraketa prozesuan, enpresak ez du diskriminaziorik egin sexu arrazoiengatik.

— Enpresak ez du antolatu gizonezkoekiko berdintasunean emakumeen parte har­tze­a galarazi edo zaildu duen jarduerarik.          

— Enpresak ez du zigor administratiborik ezta penalik ere jaso sexu arrazoiengatik diskriminaziorik egiteagatik.

34.2.  Diru-lagun­tzen zuriketa eta ordainketak:

Diru-lagun­tza ematea onar­tzen denean, lehen urteari dagokion %50 ordainduko da. Lehen justifikaziorako honako eranskin hau aurkeztu beharko da: B1 eranskina.

Lehenengo urteko gainerako %50, diru lagun­tza onar­tzen denetik urtebete bete­tzen denean, eta amaierako justifikazioa aurkeztu eta on­tzat jo­tzen denean ordainduko da. Lehenengo urteko amaierako justifikazioa egiteko B2 eranskina aurkeztuko da.

Diruz lagundutako 2. Urteko alokairua honako moduan ordainduko da:

%50 diru lagun­tza onar­tzen denetik 18 hilabete bete­tzen direnean. Ordainketarako B3 Eranskina aurkeztu beharko da.

Bigarren urteko gainon­tze­ko %50 diru lagun­tza onar­tzen denetik 24 hilabete bete­tzen direnean, eta B4 eranskina aurkezten denean.

35. artikulua.    Gorabeherak jakinarazteko betebeharra.

Onuradunaren betebeharra da diruz lagundutako jardueraren (enpresa sor­tze­aren) inguruko gorabeherak Urre­txu­ko Udalari jakinaraztea, gertatu eta berehala, hala nola: diru-lagun­tza onartu eta bideragarritasun-plana egin ondoren jarduera ekonomikoa ez sor­tze­a erabaki­tzea; bideragarritasun plana egin eta jarduera ekonomikoa sor­tze­ko ezarritako epea bete­tze­ko ezintasuna; diru-lagun­tza­ren zenbatekoa finka­tze­ko baldin­tza­ren baten aldaketa eta abar.              

36. artikulua.    Bateraezintasunak.

Itzu­li beharrik gabeko diru-lagun­tza hau bateragarria da helburu bererako beste erakunde publikoek emandako diru-lagun­tze­kin.

III DIRU-LAGUN­TZA LERROA

INBER­TSI­OETARAKO LAGUN­TZAK

37. artikulua.    Helburua.

Itzu­li beharrik gabeko diru-lagun­tzak emango dira enpresaren jarduerarekin zerikusia duten inber­tsi­oetarako. Hau da, diruz lagunduko dira inber­tsi­o elementu berriak erostea eta horien finan­tza-errentamendua, ondasunaren merkatu-balioraino. Inber­tsi­otzat hartuko dira kontabilitateko plan orokorrean inber­tsi­oen partidetan ager­tzen diren gastuak.

Inber­tsi­oak gu­txi­enez 3.000,00 eurokoa izan behar du (BEZ kanpo). Eskaera izan daiteke inber­tsi­o bakar batena edo urtean zehar egindako inber­tsi­oen baturarena, baina, betiere, inber­tsi­o gai bakoi­tza gu­txi­enez 3.000,00 eurokoa baldin bada (hau da, ba­tzen den inber­tsi­o bakoi­tza­ren kopuruak 3.000,00 eurokoa edo handiagoa izan behar du).

Diru-lagun­tza deialdi honetan soilik onartuko dira Urre­txu­ko udalerrian egindako inber­tsi­oak.

Finan­tza-errentamenduak onartuko dira soilik kontratuaren amaieran ondasuna erosteko betebeharra ezar­tzen bada. Kontratua diru-lagun­tza deialdia hau argitara eman aurretik sinatu baldin bada eta amaieran ondasuna erosteko betebeharra zehazten ez badu, aurkeztu ahal izango da, kontratuaren eranskin gisa, bi aldeek (finan­tza erakundeak eta enpresa eska­tzai­leak) sinatutako konpromiso-dokumentua, errentamendu-kontratuaren amaieran ondasuna erosteko konpromisoa ezar­tzen duena.

38. artikulua.    Balorazio irizpideak.

Atal honetako diru-lagun­tzak lehiaketa bidez emango dira. Eskabideen balorazioa egingo da irizpide hauen arabera:     

 

Puntuak gehienez

Puntuación máxima

Inbertsioaren enpresa hornitzailea Urretxukoa izatea

Que la empresa suministradora de la inversión sea de la Urretxu

10 puntu/puntos

Enpresa onuradunak, 2016. urteaz geroztik, Mankomunitateak edo UGGASAk antolatutako ekimen bat burutu izana, gutxienez

Que la empresa beneficiaria haya participado en al menos una actuación organizada por la Mancomunidad o UGGASA desde el año 2016

10 puntu/puntos

Enpresa eskatzaileak hauetako gai edo arloren batean ziurtagiri homologatuak edota planak landuta eta indarrean edukitzea: ISO9001 Kalitate kudeaketa, ISO 14001 Ingurumen kudeaketa, prebentzio-ziurtagiria (OHSAS edo ISO 45001:2018), berdintasun plana, euskara plana, partaidetza plana

Que la empresa esté en posesión de certificados homologados o tenga en vigor planes relacionados con los siguientes aspectos: ISO9001 Gestión de la calidad, ISO 14001 Gestión medioambiental, plan de igualdad de género, plan de normalización del uso del euskera, plan de participación

10 puntu/puntos

Enpresa eskatzaileak 10 langile edo gutxiago izatea

Que la empresa solicitante tenga 10 empleados o menos

5 puntu/puntos

Sortutako jarduera ondorengoren bati dagokiona izatea: lehen sektorekoa edo bigarren edo hirugarren sektorekoak, beti ere 2018-2021 UGEP delakoan jasotako proiektu estrategikoekin lotuak

Que la actividad creada se corresponda con alguna de las siguientes actividades: sector primario o actividades de los sectores secundario o terciario vinculadas a los proyectos estratégicos recogidos en el PCUG 2018-2021

10 puntu/puntos

 

 

Balorazio Mahaiak goiko taulan ezarritako puntuetan balio par­tzi­alak aplikatu ahal izango ditu, irizpide jakin bat osorik bete­tzen ez bada.

Eskabideen balorazioan berdinketarik gerta­tzen bada, lehendabizi aurreko deialdietan inber­tsi­oetarako diru-lagun­tza­rik lortu ez dutenei emango zaie lehentasuna; eta ondoren, eskabideen sarrera erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan.   

39. artikulua.    Diru-lagun­tzen onuradunak.

Diru-lagun­tza hauen onuradun izan daitezke baldin­tza hauek bete­tzen dituzten per­tso­na fisiko nahiz juridikoak:

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea.

— Lantokia Urre­txun eduki­tzea.

— Enpresa eska­tzai­lea 2017-07-01 baino lehen sortua izatea.

— Diru-lagun­tza­ren xede diren inber­tsi­oak 2019 ekitaldian egitea.

— Foru Ogasuneko, Gizarte Seguran­tza­ko eta dagokion Udaleko zerga ordainketak egunean ordainduta eduki­tzea.     

— Laneko arriskuen preben­tzi­oko 31/1995 Legeak eta, orobat, laneko arriskuen preben­tzi­orako araubideak eska­tzen dituen plan eta neurriak ezarrita izatea.

40. artikulua.    Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa.

Hona hemen diru-lagun­tza-lerro honetako lagun­tzen ezaugarriak:

— Ematen diren lagun­tzek itzu­li beharrik gabeko diru-lagun­tza izaera izango dute.

— Diru-lagun­tza­ren kopurua izango da, gehienez ere, inber­tsi­oaren %30, betiere, gehienez, 2.000,00 euroko mugarekin.

— Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa %5 handiagoa izango da (betiere, gehienez, 100,00 euroko gehigarria) enpresa eska­tzai­lea baldin bada lehen sektorekoa edo bigarren edo hirugarren sektoreko bi jarduera-mota hauetakoren batekoa: lehen sektorekoa edo bigarren edo hirugarren sektorekoak, beti ere 2018-2021 UGEP delakoan jasotako proiektu estrategikoekin lotuak.     

— Diru-lagun­tza­ren zenbatekoa %5 handiagoa izango da (betiere, gehienez, 100,00 euroko gehigarria) inber­tsi­oaren horni­tza­ilea eskualdeko lantoki bat baldin bada. Inber­tsi­oaren horni­tza­ileak eskualdekoak eta kanpokoak baldin badira, gehigarria kalkulatuko da eskualdeko horni­tza­ileen zenbatekoen batura oinarri­tzat hartuta.   

— Eskaera izan daiteke inber­tsi­o bakar batena edo urtean zehar egindako inber­tsi­oen baturarena. Nolanahi ere den, inber­tsi­o gai bakoi­tzak 3.000,00 eurokoa izan behar du, gu­txi­enez (BEZ kanpo).

— Finan­tza-errentamenduen kasuan, 2019an zehar egindako ordainketak hartuko dira inber­tsi­oaren oinarri­tzat. Inber­tsi­oen diru-lagun­tza­ren kalkuluetarako ez dira kontuan hartuko errentamendu-kontratuarekin lotutako bestelako gastuak, hala nola, errenta­tza­ilearen marjina, interesen kostuak, gastu orokorrak, aseguru-gastuak.

— Inber­tsi­oetarako lagun­tza bakarra emango da enpresa bakoi­tze­ko.

41. artikulua.    Eskabideak.

Atal honetako diru-lagun­tzen eskabideak aurkeztu behar dira oinarri hauen 8. artikuluan ezarritako leku, modu eta epealdian. Diru-lagun­tza eska­tze­ko honako dokumentuak aurkeztu behar dira:

a)  Eskabidea: C eranskina.

b)  IFKren fotokopia konpul­tsa­tua.

c)  Gizarte Seguran­tza­ko Diruzain­tza Nagusiak egindako ziurtagiria, ager­tzen duena enpresaren langile kopurua eskabidea aurkezteko hilabetean.

d)  Eska­tzai­learen edo ordezkariaren NANren fotokopia konpul­tsa­tua.

e)  IAE-JEZren alta-dokumentuaren kopia konpul­tsa­tua.              

f)  Eska­tzai­leak lehiaketan balora­tze­ko irizpideak bete­tzen dituela egiazta­tze­ko ziurtagiriak, hala nola: ziurtagiriak (ingurumena, kalitatea, preben­tzi­oa) eta hainbat arlotako planak ezarrita daudela egiazta­tze­ko dokumentuak (berdintasuna, euskararen normalizazioa, partaide­tza).

42. artikulua.    Zuriketak eta ordainketak.

Diru-lagun­tza ordainduko da ordainketa bakarrean (% 100), diru-lagun­tza ematea onartu, inber­tsi­oaren zuriketa aurkeztu eta on­tzat eman ondoren. Eskabidean adierazitako inber­tsi­oaren zenbatekoa eta zuriketan aurkeztutakoa bat ez baldin badatoz, zenbateko txi­kiena hartuko da kontuan. Inber­tsi­oaren zuriketa egiteko honako dokumentuak aurkeztuko dira:

a)  C1 eranskina.

b)  Inber­tsi­oaren fakturak eta ordainketen egiaztagiriak (transferen­tzi­en egiaztagiriak edo gisa berekoak). Inber­tsi­oaren fakturak 2019ko data izan behar du. Urte amaieran egiten diren inber­tsi­oen kasuan, amaierako zuriketa aurkeztu beharko da, beranduenera, 2020ko urtarrilaren 31 baino lehen. 

43. artikulua.    Gorabeherak jakinarazteko betebeharra.

Onuradunaren betebeharra da diruz lagundutako jardueraren (inber­tsi­oaren) inguruko gorabeherak Urre­txu­ko Udalari jakinaraztea, gertatu eta berehala, hala nola: diruz lagundutako inber­tsi­oa ez egitea erabaki­tzea; diru-lagun­tza­ren zenbatekoa finka­tze­ko baldin­tza­ren baten aldaketa eta abar.         

44. artikulua.    Bateraezintasunak.

Diru-lagun­tza lerro honetako diru-lagun­tzak ez dira bateragarriak inber­tsi­oetarako bestelako diru-lagun­tze­kin.

Urre­txu, 2019ko mar­txo­aren 20a.—Jon Luqui Albisua, alkatea.      (1976)