7
BESTE BATZUK

GIPUZKOAKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Ediktua

Maria del Coro Gorostidi Pulgar, Gipuzkoako Hauteskunde Ba­tzor­de Pobin­tzi­aleko Idazkaria denak, Hauteskunde Errregimen Orokorraren Legeko 14.3 artikuluak xeda­tzen duena betez eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dadin.

Jakinarazten dut: Gaurko datarekin eta hauteskunde Erregimen Orokorraren Legeko 14.1 artikuluaren arabera «Gipuz­koa­ko Lurralde Historikoko Hauteskunde Ba­tzor­dea / la Junta Electoral Provincial de Gipuzkoa» osatua gelditu dela, hasiera batean ba­tzor­de kide judizialekin eta ondorengo osaketarekin:

Ba­tzor­deburua:

— Yolanda Domeño Nieto Andre Txit Prestua.

Ba­tzor­dekideak:

— Iñigo Francisco Suarez Odriozola Jaun Txit Prestua.

— Jorge Juan Hoyos Moreno Jaun Txit Prestua.

Idazkaria:

— Maria del Coro Gorostidi Pulgar Andre Txit Prestua.

Eta hala jasota gera dadin eta denek jakin dezaten, ediktu hau egiten dut Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara dadin.

Donostia, 2019ko mar­txo­aren 8a.—Ba­tzor­de idazkaria.  
                (1566)