7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

BERGARAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Marta Rodríguez González andreak, Bergara Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­dearen Idazkariak.

Ziurta­tzen du: Gaurko egunez, Bergara Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­dea Bildu dela, eta honako hauek dira ba­tzor­dea osa­tzen duten kideak:

Ba­tzor­deburua:

— D.ª M.ª Angela Rodriguez-Monsalve Navarro Magistratu an­drea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zko.ko Epaitegiko epailea.

Ba­tzor­dekide Judizialak:

— D.ª Cristina Vicente Notario Magistratu andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zko.ko Epaitegiko epailea.

— D.ª Maria del Henar Cabezas Pascual Epaile andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zko.ko Epaitegiko epailea.

Idazkaria:

— D.ª Marta Rodríguez González, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zko.ko Epaitegiko Justizia Administrazioaren Letradua.

Eta hala jasota gera dadin, eta herritar orok izan dezan horren berri, honako ediktu hau igorri dut Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera argitaratu dezaten.

Bergara, 2019ko mar­txo­aren 8a.—Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.           (1541)