7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Raquel Fernandez Martinez anderea, Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko Idazkaria.

Ziurta­tzen dut, gaur ospatutako bilkuran Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­dea honela osatua gera­tzen dela:     

Lehendakaria:

— Gorka de la Cuesta Bermejo Jauna, Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1. Epaitegiko Epailea.

Bokalak:

— Diego Dorronsoro Diez Jauna, Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2. Epaitegiko Epailea.

— Vanessa Caballero Garcia Anderea, Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3. Epaitegiko Epailea.

Idazkaria:

— Raquel Fernandez Martinez, Tolosako Epaitegi Dekanoko Idazkaria.

Jakitera emanda, behar diren ondorioak izan di­tzan.

Tolosa, 2019 mar­txo­aren 8a.—Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.               (1499)