3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Hirigintza

Iragarkia

2019ko urtarrilaren 14ko Alkatearen Dekretu bidez onartu da «XLVII. Lankide­tza Hi­tzar­mena, Ingurumen, Lurralde Plangin­tza eta Etxe­bizi­tza Saila, Alokabide S.A. eta Errenteriako udalaren artekoa, Etxe­bizi­tza hu­tsak mobiliza­tze­ko».          

Akordio horren arabera, iragarki hau argitaratuko da jendeak jakin dezan eta dagozkion ondorioak izan di­tzan.

Errenteria, 2019ko otsa­ilaren 18a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.       (1163)