3
TOKI ADMINISTRAZIOA

MUTILOAKO UDALA

Ondareko ondasunak besteren­tze­ko lizitazio-iragarkia.      

2018ko abenduaren 4ko Mutiloa Udaleko osoko bilkuraren akordioz, Baldin­tza Administratibo berezien plegua onartu zen. Plegu horrek udal jabe­tza den ondasun higiezinak besteren­tze­ko lehiaketa zuzenduko du.    

1.  Higiezinaren deskribapena.

Mutiloa Bildua 1-An dagoen eraikun­tza eta ondasun hauekin osatuta:

Lote 1.  Etxe­bizita 1.º A eta garaje 9.

Lote 2.  Etxe­bizita 1.º B eta garaje 2.

Lote 3.  Etxe­bizita 1.º C eta garaje 6.

Lote 4.  Etxe­bizita 2.º A eta garaje 5.

Lote 5.  Etxe­bizita 2.º B eta garaje 10.

Lote 6.  Etxe­bizita 2.º C eta garaje 4.

2.  Entitate eslei­tza­ilea.

a)  Entitatea: Mutiloako Udala.

b)  Espedientea izapide­tzen duen bulegoa: Idazkari­tza.

3.  Kontratuaren xedea.

a)  Xedearen deskribapena: etxe­bizi­tza eta garajeak besteren­tzea.

4.  Esleipen modua.

Lehiaketa.

5.  Esleipenerako aurrekontu-oinarria.

Administrazio-baldin­tzen pleguan azal­tzen denaren arabera, hainbat zerga kanpo utzi­ta.

Lote 1.  Etxe­bizi­tza 1.º A eta garaje 9. 135.000 € (etxe­bizi­tza 126.000 eta garajea 9.000).

Lote 2.  Etxe­bizi­tza 1.º B eta garaje 2. 120.000 € (etxe­bizi­tza 111.000 eta garajea 9.000).

Lote 3.  Etxe­bizi­tza 1.º C eta garaje 6. 135.000 € (etxe­bizi­tza 126.000 eta garajea 9.000).

Lote 4- Etxe­bizi­tza 2.º A eta garaje 5. 130.000 € (etxe­bizi­tza 121.000 eta garajea 9.000).

Lote 5.  Etxe­bizi­tza 2.º B eta garaje 10. 120.000 € (etxe­bizi­tza 111.000 eta garajea 9.000).

Lote 6.  Etxe­bizi­tza 2.º C eta garaje 4. 130.000 € (etxe­bizi­tza 121.000 eta garajea 9.000).

6.  Bermeak.

Behin-behineko fidan­tza: ez da ezar­tzen.

Behin betiko fidan­tza: Esleipenaren%5.

Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuaren 9/2017 legearen 108. artikuluan ezarritakoaren arabera aurkeztu daitezke.

7.  Dokumentazioa eta informazioa eskura­tzea.

a)  Entitatea: Idazkari­tza.

b)  Helbidea, Herria eta PK: Herriko Plaza z/g. 20214-Mutiloa.

c)  Telefonoa: 943.800.450 Fax: 943.881.621 E-mail: udala@mutiloa.eus.

d)  Dokumentuak eta informazioa eskura­tze­ko azken eguna: Proposamenak aurkezteko epea bukatu baino egun bat lehenago.

8.  Eskain­tzak edo parte har­tze­ko eskaerak aurkeztea.  

a)  Aurkezteko azken eguna: 15 egun naturaleko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuz geroztik.      

b)  Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Deialdiko baldin­tza administratibo berezien orrian zehazten dira.

c)  Aurkezteko tokia eta ordua:

— Mutiloako Udaleko Erregistro Orokorra.

Helbidea: Herriko Plaza z/g. 20214 – Mutiloa.

Telefonoa: 943.800.450 – Faxa: 943.801.621.

Ordutegia: 08:00etik 13:30etara, lanegunak astelehenetik ostiralera.

9.  Eskain­tzak ireki­tzea.

a)  Erakundea: Mutiloako Udala.

b)  Helbidea eta Herria: Helbidea: Herriko Plaza z/g. 20214 – Mutiloa.

c)  Data: Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta ondorengo bostgarren egun baliodunean, jendaurreko ekitaldian.

d)  Ordua: 12:00an.

10.  Esleipen irizpideak.

Baldin­tza Pleguan azal­tzen direnak.

Hau guztia denen jakinaren gainean jar­tzen da.

Mutiloa, 2019ko urtarrilaren 28a.—Alkatea.    (509)