3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGOIBARKO UDALA

Iragarkia

Elgoibarko Alkate andreak, 2019ko urtarrilaren 22an emandako ebazpenaren bidez, honako hau onartu zuen:

Aurrena.    Udal­tza­ingoko agenteen lan-pol­tsa bat sor­tze­ko hautaketa-prozesuaren deialdia onar­tzea.            

Bigarrena.    Deialdiaren Oinarriak onar­tzea; erabaki honen eranskin gisa daude jasota.

Hirugarrena.    Oinarriak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean osorik argitara­tze­ko erabakia har­tzea.

Honen bidez, oinarriak argitara­tzen dira.          

Udal­tza­ingoko agenteen lan-pol­tsa: deialdiaren oinarriak.

Lehena.  Deialdiaren xedea.

Oinarriok, Udal­tza­ingoko agenteen lan-pol­tsa bat sor­tze­ko hautapen probetarako deialdia egitea dute helburu.              

Eguneko lanaldia Udalak ezarriko duena izango da, betiere zerbi­tzu­aren izaera eta beharrizanak kontuan hartuta.          

Lanpostuaren ezaugarriak hauek dira:

— Titulazioa: Eskola Graduatua, Lehen mailako Lanbide Heziketa edo baliokide den titulua izatea. Atze­rriko titulazioen kasuan, titulua homologatuta dagoela dioen ziurtagutunaren jabe izatea.

— Hizkun­tza eskakizuna: IVAPeko 2HE, derrigorrezkoa.

— Indarrean dagoen B gida­tze­ko karneta.

Bigarrena.  Izangaiek bete beharreko baldin­tzak.

Deialdian parte hartu nahi duten per­tso­nek, onartuak izateko, ondoren aipatuko diren baldin­tza guzti hauekbete beharko dituzte, bat bera ere uzteke:

a)  Nazionalitate espainiarra eduki­tzea

b)  Indarrean dagoen araubidearen arabera, desgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausaren batean sartuta ez egotea; hala ere, araudiak ematen duen aukera-eskubidea errespetatuko da.

c)  Eskola Graduatua, Lehen mailako Lanbide Heziketa edo baliokide den titulua izatea. Atze­rriko titulazioen kasuan, titulua homologatuta dagoela dioen ziurtagutunaren jabe izatea.     

d)  Gizonek gu­txi­enez 1,65 metroko garaiera eduki behar dute; emakumeek 1,60koa. Baldin­tza hori hala eska­tzen zaien mementoan egiaztatuko da.

e)  B motako gidabaimena izatea.

f)  Euskarako 2. hizkun­tza eskakizuna izatea. Baldin­tza hori dagokion ziurtagiria ekarriz egiaztatuko da; bestela, oposizio-aldiaren baitan bertan horretarako azterketa bat eginez.             

g)  Euskal Herriko polizia presta­tze­ko eta aukera­tze­ko araudia onar­tzen duen 315/1994 dekretuaren eranskinean aipa­tzen diren arrazoi medikoen bazterketen laukian ez ager­tzea. Hori bere mementoan egiaztatu beharko da bidezkoa den azterketa medikoaren bidez.

h)  Dolozko delituren bat egiteagatik kondenatua ez izatea; Administrazio Publikoko zerbi­tzu­tik zigor-espediente bidez botatakoa ez izatea eta fun­tzio­ publikoan ari­tze­ko desgai­tze­rik ere ez izatea. Halaber, arau penalen eta administratiboen arabera, errehabili­tze­ko onura aplikatuko da.

i)  Euskal Herriko Poliziaren kidego baten sar­tze­ko aukeraketa-prozesuren batetik falta larri edo oso larriren bat egiteagatik kanporatutakoa ez izatea, bazterketa adierazpenaren egunetik kontatuta preskripzio-denboraren beste horrenbeste denbora igaro bada salbu.

Izangaiek, deialdian onartuak izateko eskabideak entrega­tze­ko epea amaitu baino lehen beteta eduki behar dituzte baldin­tza horiek (f puntua izan ezik) eta lanpostuaz jabetu arte bete.

Halaber, prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak izangaietako batek ez dituela bete­tzen deialdiak eska­tzen dituen betekizunak edo baldin­tzak jakinez gero, prozeduratik kanpo geratuko li­tza­teke, interesdunari en­tzun eta gero, eta hautaketa prozesua deitu duen agintari­tza­ri emango zaio horren berri egun horretan bertan.

Hirugarrena.  Eskabideak.

Eskaerak behar bezala beteta aurkeztu behar dira ondorengo leku hauetako batean:

a)  HAZen, Santa Ana Kalea 2, 20870 Elgoibar. Ordutegia: 7:30etatik 15:30ra, astelehenetik ostiralera.

b)  Elgoibarko Udaleko erregistro elektronikotik (www.elgoibar.eus, egoi­tza elektronikoa).

c)  Posta-bulegoetan. Horrelakoetan, betiere aurkezpen-epearen barruan, gutun-azal ireki batean aurkeztu behar zaio eskabidea poste­txe­ko fun­tzio­narioari, hark eguna eta zigilua jarri eta ziurtatu ahal dezan. Horrela bakarrik ulertuko da eskariak Poste­txe­aren bulegoan entregatu ziren egun berberean sartu zirela Udal Erregistroan. Eskabidea bera da zigilatu beharrekoa.

d)  Aplikagarria den araudiak dioen beste edozein eratan.             

Alkate andreari zuzendu behar zaizkio lehiaketa-oposizioan onartua izateko eskaerak, eta eskabide horiek baztertuak ez izateko ondorengo baldin­tza hauek bete behar dituzte:

a)  Izangaiek adierazi behar dute eskaerak aurkezteko epea amai­tzen den egunerako, Bigarren Oinarriak eskatutako baldin­tza guzti-guztiak, bat bera ere uzteke, bete egiten dituztela, euskara ezagu­tza­rena izan ezik.  

b)  Izangaiek tituluaren kopia ekarri behar dute, Eskola Gradatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo horien baliokide den titulua. Atze­rriko titulazioen kasuan, titulua homologatuta dagoela dioen ziurtagutuna ekarri behar da.

c)  Izangaiek oposizioko ariketak Autonomia Erkidegoko zein hizkun­tza ofizialetan egin nahi dituzten adierazi beharko dute. Edozein kasutan ere, gaitasun psikologikoak ebalua­tze­ko probak haiek diseinatuta dauden hizkun­tzan edo hizkun­tze­tan egingo dira.

d)  Euskara azterketarik ez egiteko, izangaiek, HAEEren 2. hizkun­tza-eskakizuna edo horren baliokidea dutela egiazta­tzen duen agiria ekarri ahal izango dute.

e)  Izangaiek, NANaren edo AIZaren fotokopia edo 2. oinarriak ezarritako aurreneko betekizun hori bete egiten duela egiazta­tzen duen dokumenturen bat ekarri behar dute.

Instan­tzi­ak edo eskaerak, Elgoibarko udalaren Herritarren Zerbi­tzu­rako Bulegoan (Santa Ana 2, 7:30 15:30) edo webgunean eskuratuko den eredu ofizial normalduaren arabera egin behar da. Eskabideok, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren argitalpenaren hurrengo egunetik hasita 10 lan eguneko epe barruan.

Egitezko okerrak atze­maten badira, edozein unetan zuzendu ahal izango dira eskaerak aurkezteko epearen barruan, ofizioz hala nola interesatuak egindako eskariz.

Laugarrena.  Izaera per­tso­naleko Datuak Babesteko Lege Organikoa bete­tzea.

Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko ditu Datu Per­tso­nalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Berma­tze­ari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta aplikagarri diren bestelako arauak.

Datu per­tso­nalak hautapen prozesuan parte har tze ko eskaerak kudea tze ko ez besterako erabiliko dira, interesdunak emandako baimenean eta datu tratamenduaren arduradunari aitortutako ahal publikoetan oinarrituta, hain zuzen ere Europako Parlamentuaren eta Kon­tsei­luaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak, datu per tso nalen tratamenduari eta zirkulazio libreari dagokienean per tso na fisikoak babestekoak, 6.1 artikuluaren a) eta e) letretan xedatutakoaren arabera, hurrenez hurren.

Orobat eman beharko dute izangaiek berariazko baimena, parte har­tze­ko eskaeran, beren datuak beste administrazio publiko ba­tzu­ei laga­tze­ko. Datu lagapen horren helburu bakar eta esklusiboa izango da administrazio publiko horiek enplegu eskain­tzak egin ahal izatea, legez aurreikusi bezala; eta izangaiaren onarpena berariaz jaso­tzen ez bada, lagapenaren aurka dagoela joko da.

Datuak atzi­tzeko, zuzen­tze­ko, ezerezteko, muga­tze­ko eta aurka egiteko eskubideak erabil­tze­ko aukera dago, eta horretarako, ida­tzi­a bidali behar da Elgoibarko Udaleko Per­tso­nal Sailera.

Aukeraketa prozesu hau publizitatearen prin­tzi­pioak edo ha­tsa­rreak gida­tzen du; beraz, prozesu honetan parte har­tzen duten per­tso­nek euren eskabideetan Elgoibarko udalari ematen dizkioten datu per­tso­nalak erabil­tze­a edo trata­tze­a onartu egiten dute, aukeraketa-prozesuaren emai­tza par­tzi­alak eta behin betikoak buletin ofizialetan, iragarki-tauletan, webgunean eta beste hedabide ba­tzu­etan argitara emateko.           

Bosgarrena.  Izangaiak onar­tzea.

Aurrekoa amaitu ondoren, Alkate­tzak Ebazpena emango du, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak onar­tze­ko, eta zerrenda horiek Elgoibarko Udalaren iragarki-taulan eta Udalaren web-gunean jarriko dira. Erreklamazioetarako eta eskaeretan egindako aka­tsak edo okerrak konpon­tze­ko, 5 laneguneko epea izango da.

Erreklamaziorik ez badago, behin behineko zerrenda horiek, besterik gabe, behin betiko zerrenda bihurtuko dira. Erreklamaziorik badago, behin betiko zerrenda horiei onespena emango dien ebazpen berri batean onartu edo baztertuko dira, eta zerrendak aurretik adierazitako modu berberean argitaratuko dira.

Probetan, Ebazpenaren arabera prozesuan onartutako izangaiek parte hartu ahal izango dute, baita zerrendetan baztertuta daudenek ere, baldin eta dagozkien inpugnazioak aurkeztuak dituztela eta erabaki­tze­ko daudela froga­tzen badute deitutako proban. Ebazpenean erreklamazioak atze­ra botako balituzte, per­tso­na horiek prozesutik kanpo geratuko lirateke.             


Seigarrena.  Epaimahai kalifika­tza­ilea.

Probak kalifika­tze­ko epai-mahaia nork osa­tzen duten Udalaren iragarki-taulan eta udal web-gunean argitaratuko da. Epaimahaikideei, Herri Administrazioen Araubidea eta Guztien­tza­ko Administrazio Jardunbidearen Legeko 28. eta 29. artikuluek aurreikusitako ezespen- eta absten­tzio-kasuak aplika dakizkieke.             

Honela osatuko da:

Presidentea:

— Antolamendu eta Per­tso­nal Zuzendaria.

Bokalak:

a)  Elgoibarko Jarduneko Udal­tza­inburua.

b)  Elgoibarko Udal­tza­ingoko 2 agente edo jarduneko agentea lehena.

Idazkaria:

— Udaleko Administrazio Orokorreko fun­tzio­nario bat.

Euskararen ezagu­tza neur­tze­ko, propio Herri Ardulari­tza­ko Euskal Erakundeko edo IVAPeko ordezkari bat izendatuko da.        

Epaimahaien jardunbidea Administrazio Jardunbidearen Legeak kide ani­tze­ko organoei buruz agin­tzen duenari lotuko zaio.        

Epaimahaiak, aholkulari adituen edo enpresa berezituen lagun­tza eskatu ahal izango du egoki ikusten dituen ariketetarako, eta aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan lagun­tza ematera mugatuko dira.      

Epaimahaia era­tzen denetik, haren jardunbideak balio izateko, epaimahaikideen gehiengoak bertan egon beharko du.

Epaimahaiaren erabakiak botoen gehiengo bidez hartuko dira. Epaimahaiburuan dagoenaren kalitatezko botoaren bitartez eba­tzi­ko dira berdinketak.

Epaimahaiburua (edo bere ordezkoa) bertaratu ez bada, gaixo dagoelako, bere kargua hu­tsik dagoelako edo bestelako lege-arrazoiren bat dagoelako, hierarkian maila goragokoena duen, an­tzi­natasun handiena duen edo adinez zaharrena den epaimahaikideak hartuko du haren lekua, esandako hurrenkera horretan.

Idazkari titularraren edo bere ordezkoaren kargua hu­tsik badago, bertaratu ez bada, gaixo badago edo titularrari zein ordezkoari eragiten dien legezko bestelako arrazoiren bat badago, epaimahaikideen gehiengoaren erabakiz aukera­tzen den kideak beteko du haren kargua.

Epaimahaiak autonomia osoz jardungo du, eta bera izango da prozeduraren gardentasunaren eta objektibotasunaren, proben edukiaren eta konfiden­tzi­altasunaren eta deialdiko oinarriak zorrotz bete­tze­aren eran­tzu­lea.

Halaber, ordenamendu juridikoarekin bat etorriz, batetik, oinarri hauek aplika­tze­rakoan sor­tzen diren zalan­tza guztiak eba­tzi­ko ditu; bestetik, deialdia behar bezala gara­tze­ko hartu beharreko erabakiak hartuko ditu; eta, azkenik, oinarrietan aurreikusi gabeko kasuetan erabili beharreko irizpideak ezarriko ditu.

Epaimahai kalifika­tza­ilearen ebazpenak lotesleak izango dira izendapena egitea dagokion organoaren­tzat, baina horrek ez du esan nahi organo horrek erabakia berrikusi ezin dezakeenik indarrean dagoen Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak aurreikusitakoaren arabera.

Komunikazioetarako eta gainerako gorabehera guztietarako, Epaimahaiak ondoko helbide hau du: Elgoibarko Udale­txea, Per­tso­nal Saila, Kalegoen plaza 1, 20870 Elgoibar.

Zazpigarrena.  Aukeraketa-prozesuaren hasiera eta garapena.

Oposizioko lehenengo ariketa non eta noiz izango den Elgoibarko Udalaren iragarki-oholean eta udal web-gunean emango da argitara, aukeraketa-prozesuan onartutakoen eta baztertutakoen behin-betiko zerrenda onar­tze­ko ebazpenarekin batera.       

Oposizio-faseko ariketa bakoi­tze­rako deialdi bakarra egingo zaie izangaiei. Dei­tzen zaion unean oposiziogile bat ez bada ager­tzen proba horietako edozeinetara, nahiz eta ezinbesteko arrazoiak tarteko, besterik gabe, galdu egingo du parte har­tze­ko eskubidea ariketa edo proba horretan eta horren hurrengoetan; beraz, aukeraketa-prozesutik baztertuta geratuko da. Hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira baita ariketak egiten hasi ondoren sar­tzen diren izangaiak ere.          


Lehenengo ariketaren ondoko gainerako ariketei dagokienez, hasi baino 48 ordu lehenago gu­txi­enez iragarriko du epaimahaiak ariketa.      

Prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero izangaietako batek ez dituela bete­tzen deialdiak eska­tzen dituen betekizunak edo baldin­tzak, prozeduratik kanpo geratuko da, berari en­tzun eta gero, eta hautaketa prozesua deitu duen agintari­tza­ri emango zaio horren berri, egun horretan bertan eman ere.

Epaimahaiak oposizio-faseko ariketen ordena alda­tze­a erabaki dezake. Hala eginez gero, ariketa hasi baino 72 ordu lehenago gu­txi­enez jakinaraziko die izangaiei.

Zor­tzi­garrena.  Aukera­tze­ko prozedura.

Epaimahaiak edozein unetan eska diezaieke izangaiei nork ber burua identifika­tzea, eta horretarako, oposizioaren ariketa bakoi­tze­an NANa edo beste edozein dokumentu ofizial eraman beharko dute aldean, epaimahairen iri­tziz izangaiaren nortasuna behar den bestean egiazta­tze­koa dena (pasaportea, gidabaimena).         

Oposizio faseko ariketa bakoi­tze­an, ariketak zuzendu eta izangaien nortasuna ezagu­tze­ra eman eta bakoi­tza­ren kalifikazioa erabaki baino lehen, ariketa gaindi­tze­ko behar den gu­txie­neko puntuazioa lor­tze­ko beharrezkoa den ezagu­tza maila edo muga ezarri ahal izango du.

Epai-mahaiak, ariketak Oinarri honetan aurreikusitako hurrenkeran egin beharrean beste hurrenkera bat jarrai­tze­a erabaki dezake; erabaki dezake baita egun berean ariketa bat baino gehiago egitea. Kasu horretan, aurreko ariketa gainditu dutenen ariketak izango dira aztertuko dituen bakarrak.

Arau orokor legez, hiru laneguneko epea ezarriko da -Epaimahaiaren ebazpena argitara­tzen denetik zenbatuta- egindako azterketak berrazter­tze­ko eskaera egiteko edo azterketei emandako kalifikazioen inguruko erreklamazioak egiteko.

Azterketa ida­tzi­ak egitean, Epaimahaiak bidezkoak diren neurriak hartuko ditu izangaien anonimotasuna berma­tze­ko, beti ere ahal den neurrian.

Izangaien hautaketa oposizio bidez egingo da. 

Oposizioaldia ariketa hauek osatuko dute:

1.    Lehenengo ariketa: Nahitaezkoa eta bazter­tza­ilea. Elgoibarko kaleen ezagu­tza, besteak beste: zentro ofizialak, osasun eta gizarte-ongizate zentroak, kultura zerbi­tzu­ak, hezkun­tza zentroak, zerbi­tzu erlijiosoak, Iberdrola, «correos», kirol instalazioak eta industrialdeak. Ariketa honetan, herriko kale, eraikin edo leku jakin batera joateko autoz edo oinez joateko bidea zein den galdetu ahal izango da.

Ariketa honi, gehienez, 20 puntu emango zaizkio, eta 10 puntu gu­txi­enez lortu beharko dira gaindituko bada.

2.    Bigarren ariketa: Nahitaezkoa eta bazter­tza­ilea. Ariketa teorikoa, eran­tzun alternatiboko galdetegi bati eran­tzu­tekoa. Okerreko eran­tzu­nak penalizatu egin ahal daitezke.

Ariketa honi, gehienez, 20 puntu emango zaizkio, eta 10 puntu gu­txi­enez lortu beharko dira gaindituko bada.

Lehenengo eta bigarren ariketa egun berean egin ahal izango dira.

3.    Hirugarren ariketa: Proba fisikoak: Nahitaezkoa eta bazter­tza­ilea. Izangaiek I. eranskinean deskriba­tzen drien probak egin beharko dituzte.

Izangaiek proba fisiko hauek egiten dituztenean, eran­tzu­kizuna beraiena bakarrik izango da; eta probok egiteko, kirol ekipo egokia ekarri behar dute.

Hirugarren ariketa horri, gehienez, 20 puntu emango zaizkio, eta ariketa guztietan 10 puntu gu­txi­enez lortu beharko dira gaindituko bada.

4.    Laugarren ariketa: Nahitaezkoa eta bazter­tza­ilea. IVAP-HAEEren 2. hizkun­tza-eskakizuna egiazta­tzea. Hirugarren ariketa hau egiteko ordena alda daiteke, IVAP-HAEEk aukeraketa prozesuetako hizkun­tza-eskakizunen azterketetarako deialdi bateratuak egiteko ezar dezakeen egutegiaren arabera.      

Ez dute proba hau egin beharrik izango ordenamendu juridikoak IVAParen 2., 3. eta 4. hizkun­tza-eskakizunen baliokide­tzat jo­tzen dituen titulu edo ziurtagiri horietako bat dutenek, baldin eta titulu horiek probaren egunaren aurretik lortu izan badituzte. Titulu horien fotokopia aurkeztuz egiaztatu beharko da.               


Gai/ Ez-Gai bezala kalifikatuko da.

5.    Bosgarren ariketa: Nahitaezkoa eta bazter­tza­ilea. Elkarrizketa, kanpoko enpresa batek lanpostu honetarako behar den per­tso­naren egokitasuna ikusteko egingo dituenak. Elkarrizketa ariketa honetarako etorriko diren psikologoekin bakarrik egingo da; gainerako epai-mahaikideak ez dira aurrean izango. Ariketa hori bazter­tza­ilea da eta 0tik 40 puntura bitarteko puntuazioa emango zaio; gu­txi­enez 20 puntu lortu beharko dira gaindituko bada.

Bedera­tzi­garrena.  Prozesuaren azken kalifikazioa eta berdinketa.

Behin betiko sailkapenaren ordena, araiketa guztietan eskuratutako puntu guztiak batuta aterako da.

Euskal Fun­tzio­ Publikoari buruzko Eusko Legebil­tza­rreko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluak ezarritakoaren arabera eta Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsa­ilaren 18ko 4/2005 Eusko Legebil­tza­rraren 20.4.a) artikuluaren arabera, gaitasun bera badago, lehentasuna emango zaio dena delako lanpostu horretan %40 baino ordezkari­tza gu­txi­ago duen sexuko per­tso­nari, salbuespena izango da lanposturako beste hautagai puntuetan berdinduak neurri hori ez aplika­tze­a justifika­tzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik-; kasurako, lanera­tze­ko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo ba­tzu­etako kide izatea.

Aurreko paragrafoan arautu denaren kaltetan gabe, hala ere, berdinketak bere horretan segituko balu, ordena irizpide hauen arabera ezarriko li­tza­teke:

1.    Aurrenik, bosgarren ariketan puntuaziorik handiena lortu duena.

2.    Hurrenik, lehenengo ariketan puntuaziorik handiena lortu duena.

3.    Eta azkenik, zozketa bidez.

Emai­tza eta kalifikazio guztiak Elgoibarko Udalaren iragarki-tauletan eta web-gunean argitaratuko dira.        

Behin aukeraketa-prozesuko kalifikazioak eginez gero, epaimahaiak kalifikazio horien arabera egingo du prozesua gainditu dutenen zerrenda. Zerrenda hori egin ondoren, Epaimahaiak Elgoibarko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko du gainditu duten izangaien zerrenda, lortutako puntuazioaren arabera lanpol­tsan sar­tzen direnena.       

Hamargarrena.  Agiriak ekar­tze­a eta izendapena egitea.

Edozein kasutan ere, izendapenaren aurretik, lanpostua bete­tze­ko proposatu den oposiziogileak Per­tso­nal Sailean dokumentazio hau entregatu beharko du:

— Zinpeko aitorpena, zeregin publikoak bete­tze­ko gaitasuna ez duela galduta eta Administrazio Publikoaren zerbi­tzu­tik zigor-espediente bidez ez dagoela baztertuta esaten.    

— Zinpeko aitorpena hauxe esaten: ez dagoela Administrazio publikoetan lan egiten duten langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitako bateraezintasuneko eta ezgaitasuneko inongo kasutan sartuta.

— Elgoibarko Udaleko zerbi­tzu medikoen ziurtagiri medikoa, bere lanean jardutea oztopatuko liokeen gaixotasunik eta akats fisikorik ez duela egiazta­tzen

— Dokumentazio hori aurkezteko emandako epearen barruan izangaiak ez badu agiririk ekar­tzen, edo ez badu egiazta­tzen bete egiten dituela eskatutako baldin­tzak, aukeraketak ez du inongo ondoriorik izango eta ordura arte egin dituen jardun guztiak baliogabetuta geratuko dira.

Bitarteko fun­tzio­nario izendatu den izangaia behartuta egongo da Udalba­tzak komenigarri­tzat jo­tzen dituen prestakun­tza- eta trebakun­tza-ikastaroak egitera, bete beharreko lanpostuko eginkizunei lotutako gaietan beharrezko gaitasuna edo ezaguera lor­tze­ko; eta hori dena Euskal Fun­tzio­ Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legearen 28. artikuluak ezar­tzen duenaren arabera. 

Hamaikagarrena.  Deialdiaren inpugnazioa.

Interesatuta daudenek inpugnatu dezakete deialdia, haren oinarriak eta haien ondorioz eta epaimahaiaren jardunaren ondorioz sortatutako administrazio-egin­tza guztiak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 legeak dioen kasuetan eta hark ezarritako moduan.      

TEMARIOA

 1.    6/2015 Legegin­tza­ko Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina onar­tzen duena:

         II. titulua. Zirkulazioko jokabide-arauak.

         III. titulua. Seinalizazioa.(53 eta 54 artikuluak).

         IV. titulua. Administrazio-baimenak.

         V. titulua. Zehapen-araubidea.

         https://www.Boletín Oficial del Estado.es/legislacion/

 2.    Azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa, Zigor Kodeari buruzkoa:

         https://www.Boletín Oficial del Estado.es/buscar/pdf/ 1995/Boletín Oficial del Estado-A-1995-25444-consolidado.pdf

         Bide-segurtasunaren kontrako delituak.

         Delituak eragozteko edo delituen jazarpena susta­tze­ko eginbeharrak ez bete­tzea.

         Fun­tzio­narioek egoi­tza­ren bor­txa­ezintasunaren kontra egindako delituak eta intimitateari buruzko gainerako bermeak.

         Agintari­tza­riren aurkako atentatuak, agintari­tza­ren agenteen fun­tzio­nario publikoen kontrakoak, eta haiei jarki­tze­a eta desobedi­tzea.

 3.    Alkohola duen edariak bidegabeki kon­tsu­mi­tze­aren ordenan­tza.

 4.    Animaliak eduki eta babesteko Udal Ordenan­tza.          

 5.    Baimen eskaerara lotuta dauden establezimenduen barnean soinua kontrola­tze­ko jardueraren udal ordenan­tza.            

 6.    Bide edo leku publikoak komer­tzi­ala ez den publizitatearekin erabil­tze­ari buruzko Ordenan­tza.

 7.    Bide publikoen garbiketari buruzko Udal Ordenan­tza.

 8.    Hiri izaera duten Elgoibarko bide publikoetako erabilera trafikoa eta segurtasuna arau­tzen duen ordenan­tza­ren aldaketa.

 9.    Hiriko zakarren bilketa eta erre ezineko ondakinen tratamenduari buruzko Udal Agintarau­tza.

10.    Kaleko terrazen eta mahaien instalazioa arau­tzen duen udal ordenan­tza.

11.    Gazteen lokalak arau­tzen dituen Ordenan­tza.

Araudi hau topa­tze­ko: https://www.elgoibar.eus/ «Udala» atalean, «Ordenan­tzak, udal araudia».

PROBA FISIKOAK

— Lehenengo ariketa. Abdominalak.

Lurrean etza­nda, ahoz gora, hankak elkarrren ondoan jarrita eta belaunak erdi-tolestuta; eskuak garondoan guru­tza­tuta eta oinak oratuta. Izangaia jarri egin beharko da, eta, gorputz-enborra ezkerrera jiratuz, eskumako ukalondoarekin ezkerreko belauna ukitu behar du. Ondoren, berriro lurrean etzan. Berriro jarri, eta, gorputz-enborra eskumara jiratuta, ezkerreko ukalondoarekin ezkerreko belauna ukituko du. Ondoren, berriro lurrean etzan. Minutu batean, ahal den bestean errepikatuko da ariketa hori.

BAREMOA

GIZONAK ETA EMAKUMEAK

            Errepikap.          Puntuak        Errepikap.         Puntuak

                  45                    5,00                 27                  2,13

                  44                    4,88                 26                  2,00

                  43                    4,75                 25                  1,88

                  42                    4,63                 24                  1,75

                  41                    4,50                 23                  1,63

                  40                    4,38                 22                  1,50

                  39                    4,25                 21                  1,38

                  38                    4,13                 20                  1,25

                  37                    4,00                 19                  1,13

                  36                    3,88                 18                  1,00

                  35                    3,75                 17                  0,88

                  34                    3,50                 16                  0,75

                  33                    3,25                 15                  0,63

                  32                    3,00                 14                  0,50

                  31                    2,75                 13                  0,38

                  30                    2,50                 12                  0,25

                  29                    2,38                 11                  0,13

                  28                    2,25       10 edo gutxiago        0,00

— 2. ariketa. Beso-flexioak.

Hankak perpendikularrean, oin puntak lurrean, eskuak marka­tza­ileak duen zabalera horretan eta besoak luzatuta.

Besoak tolestu bularrarekin marka­tza­ilea ukitu arte. Besoak luza­tze­ko orduan ez da utzi­ko gorputz-enborraz edo gerriaz lagun­tzen. Hankak, gerria eta gorputz-enborra lerroan eduki behar dira. Kontuan hartuko diren flexio bakarrak irregularitate horietako bat egin ez dutenak izango dira. Behin hasiz gero, ezingo da atse­denik hartu amaitu arte.

BAREMOA

GIZONAK ETA EMAKUMEAK

            Errepikap.          Puntuak        Errepikap.         Puntuak

                  30                    5,00                 24                  5,00

                  29                    4,88                 23                  4,88

                  28                    4,75                 22                  4,75

                  27                    4,63                 21                  4,63

                  26                    4,50                 20                  4,50

                  25                    4,38                 19                  4,38

                  24                    4,25                 18                  4,25

                  23                    4,13                 17                  4,13

                  22                    4,00                 16                  4,00

                  21                    3,88                 15                  3,88

                  20                    3,75                 14                  3,75

                  19                    3,50                 13                  3,50

                  18                    3,25                 12                  3,25

                  17                    3,00                 11                  3,00

                  16                    2,75                 10                  2,75

                  15                    2,50                  9                   2,50

                  14                    2,25                  8                   2,25

                  13                    2,00                  7                   2,00

                  12                    1,75                  6                   1,75

                  11                    1,50                  5                   1,50

                  10                    1,25                  4                   1,25

                   9                     1,00       3 edo gutxioago        0,00

                   8                     0,75                  

                   7                     0,50                  

                   6                     0,25                  

       5 edo gutxioago         0,00                  

— 3. ariketa. Lasterketa: 60 metro.

Abiapuntuko jarrera, zutik; aurreko oinak abiapuntu-marra ukituko du.

BAREMOA

GIZONAK ETA EMAKUMEAK

            Errepikap.          Puntuak        Errepikap.         Puntuak

                 8”0                   5,00                10”0                5,00

                 8”1                   4,75                10”1                4,50

                 8”2                   4,50                10”2                4,00

                 8”3                   4,25                10”3                3,50

                 8”4                   4,00                10”4                3,00

                 8”5                   3,50                10”5                2,50

                 8”6                   3,00                10”6                2,00

                 8”7                   2,50                10”7                1,50

                 8”8                   2,25                10”8                1,00

                 8”9                   2,00                10”9                0,50

                 9”0                   1,75                11”0                0,00

                 9”1                   1,50                  

                 9”2                   1,25                  

                 9”3                   1,00                  

                 9”4                   0,75                  

                 9”5                   0,00                  

— 4. ariketa. Abiadura-erresiten­tzi­a lasterketa: 800 metro.

Abia­tze­ko jarrera: irteera, zutik.

BAREMOA

GIZONAK ETA EMAKUMEAK

            Errepikap.          Puntuak        Errepikap.         Puntuak

          2’32”-2’40”            5,00          3’02”-3’12”           5,00

          2’41”-2’49”            4,40          3’13”-3’23”           4,40

          2’50”-2’58”            3,80          3’24”-3’34”           3,80

          2’59”-3’07”            3,20          3’35”-3’45”           3,20

          3’08”-3’16”            2,60          3’46”-3’56”           2,60

          3’17”-3’25”            2,00          3’57”-4’07”           2,00

            Errepikap.          Puntuak        Errepikap.         Puntuak

          3’26”-3’34”            1,40          4’08”-4’18”           1,40

          3’35”-3’43”            0,80          4’19”-4’29”           0,80

              +3’43”                0,00              +4’29”               0,00

Elgoibar, 2019ko urtarrilaren 22a.—Ane Beitia Arriola, alkatea.      (365)