3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGETAKO UDALA

Iragarkia

2019. ekitaldiko Aurrekontu Orokorra jendaurrean jar­tze­ko arauzko epea amaitu eta ino­lako erreklamazio edo oharpenik jaso ez denez, aipatu Aurrekontua behin-betirako onartu da.        

Udal Erregimenari buruzko Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 112.3 artikuluan, Toki Ogasunak arau­tzen dituen abenduaren 28ko 39/1988 Legeak 150.3 artikuluan eta abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak ezarritakoa betez, aipatu Aurrekontu Orokorra Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen da kapituluka laburturik.

UDALAREN AURREKONTUA

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................          409.260,29

      2      Zeharkako zergak ...................................            12.275,34

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................          164.971,97

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................              9.668,11

      5      Ondarezko sarrerak ................................                           

      6      Inber­tsi­o erreal. besterenga., eta abar ......                     0,00

      7      Kapital Transferen­tzi­ak ...........................            20.000,00

      8      Finantz aktiboen aldaketa ........................                     0,00

      9      Finantz pasiboen aldaketa .......................                           

                          Guztira .......................................       1.587.521,05

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Per­tso­nal gastuak ....................................          461.158,83

      2      Ondasun arrunten erosketak ...................          699.647,43

      3      Finantz pasiboen interesak ......................              8.700,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................          268.794,87

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................          119.701,69

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................              3.518,24

      8      Finantz aktiboen aldaketa ........................                     0,00

      9      Finan­tza pasiboen aldaketa .....................            26.000,00

                          Guztira .......................................       1.587.521,05

Era berean, jakinarazten da erabaki honek amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekur­tso­a aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, jurisdikzio hori arau­tzen duen legearen 58. artikuluak ezarritakoaren arabera, aldez aurretik Udala honi adierazita urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Jardunbide Orokorrarenak, 115 artikuluak dioen bezala.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekur­tso­aren aurretik, berraz­ter­tze­ko errekur­tso­a aurkez diezaiokezu erabakia hartu zuen organoari hilabeteko epean, iragarki hau argitara eman eta biharamunetik hasita.

Hori guztia zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egin­tza edo errekur­tso­ak aurkezteari kalterik egin gabe.    

Elgeta, 2019ko urtarrilaren 22a.—Iraitz Lazkano Garitaonandia, alkatea.         (355)