3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Gazteria

Iragarkia

Alkateak 2018ko azaroaren 20an emandako ebazpenaren bidez behin betiko onartu­tzat eman zuen Gazteen­tza­ko etxe­bizi­tza komunitarioak arau­tzen dituen Ordenan­tza, hasierako onespena egin zen baldin­tza berdinetan.

Aipatutako erabakiari jarraiki, eta Toki Araubide Oinarri Lege Arau­tzai­learen 65.2 artikuluan aurrikusitako epea igaro ondoren, erabaki horren testu osoa eta ordenan­tza­ren testu osoa argitaratuko da jendeak jakin dezan eta bere ondorioak izan di­tzan.

ERABAKIA

1.    Behin betiko onartu­tzat har­tze­a Gazteen­tza­ko etxe­bizi­tza komunitarioak arau­tzen dituen Ordenan­tza, hasierako onespenean egin zen baldin­tza berdinetan.

2.    Erabaki honen berri ematea Estatuko Administrazioaren erakundeari, baita Autonomia Erkidegoaren Administrazioari ere, Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen Legearen 65.2 artikuluak xedatutakoa bete­tze­ko.

3.    Jakinarazpenak jaso ondorengo hamabost eguneko epea pasatu ondoren erabaki hau argitara ematea, aipatu Araudiaren estu osoarekin batera, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean.

ERANSKINA

Ordenantza gazteen­tza­ko etxe­bizi­tza komunitarioak arau­tzen dituena.

ZIOEN AZALPENA

Udalaren Gazteria azpisailak, «Marea gora» prozesu parte-har­tzai­learen bidez gazteen iri­tzi­a jaso du, horiek nolako Errenteria irudika­tzen duten jakite aldera.

Ondorioztatu dugu beraien kezka nabarmenena eman­tzi­pa­tzeko zailtasuna dela. Izan ere, gazte ororen­tzat bizi­tzan aurrera egiteko pausu garran­tzi­tsu­a da eman­tzi­pazio prozesua. Norbere autonomian sakondu ahala eta bizi­tza­ren aurrean erabakiak har­tze­ko orduan, beharrezko bilaka­tzen den errealitatea baita. Haren bi ardatz nagusiak etxe­bizi­tza izatea eta lana eskura­tze­a dira.

Etxe­bizi­tza­ri dagokionez, jakina da Errenteriako gazte askok zailtasunak dituztela gurasoen etxe­a utzi eta beraien bizi proiektuak era autonomoan eraiki­tze­ko orduan. Besteak beste, errentamenduen prezioak merkatu librean ez datozelako bat gazte (eta ez hain gazte) askoren gaitasun ekonomikoarekin.           

Udalak irtenbide bat eman nahi dio honi. Baina ez soilik zenbait gazteri etxe­bizi­tza bat errentamenduan izatea erraztuz. Horrekin batera, ohiko errentamenduekin alderatuz eredu ezberdin bat sustatu nahi baita, komunitatean oinarritua eta epe luzera jende askoren egoera hobe­tze­ko nahia duena. Ondorioz, Katalunia, Holanda eta Danimarkako esperien­tzi­a arrakasta­tsu­ak oinarri hartuta, gurean ai­tzi­ndari den proiektu bat jarriko da mar­txan: gazteen­tza­ko etxe­bizi­tza komunitarioa.        

Etxe­bizi­tza komunitarioek hainbat abantaila plantea­tzen dituzte, halaber, baliabideen optimizazioa eta zain­tza­ren ardura partekatua. Dena den, komunitario izaera emango diona ez da izango, bereziki, baliabide gehienak partekatuak izatea (errentamenduak gelaka egingo baitira) baizik eta autogestio erara antolatu beharra eta auzolanean aritu beharra, bizilagunen batuketa bat baino zerbait gehiago izango den komunitate bat sor­tze aldera, auzoari eta herriari eskain­tza kolektiboa egiteko gai izango dena.

Bestalde, proiektu honen hainbat alorrek eredu behar dute izan, bizi­tza uler­tze­ko bestelako erak badaudela azaleratuz. Hortik datorkio, proiektu honi, bere hirugarren oinarria, gazte eta komunitario izaerekin batera: hazitegi izateko asmoa.

Ekimen berri­tza­ile honek, batetik, atal ezberdinei eragiten dienez eta, arautu beharreko eskubide eta betebeharren garran­tzi­a dela eta bestetik, komenigarri­tzat ikusi da Ordenan­tza bidez onar­tze­a proiektu honen oinarri izango diren zutabe nagusiak. Jakinda, beti ere, hauen garapena unean uneko ebazpen bidez egingo dela, halaber errentamendu-kontratu bakoi­tze­an, proiektuan parte hartuko duten hiritarren eta Udalaren arteko harremanetan ezinbestekoa den zehaztasun maila lor­tze aldera.

1. artikulua.    Ordenan­tza­ren xedea.

Ordenan­tza honen xedea udal jabe­tza izango duten gazteen­tza­ko etxe­bizi­tza komunitarioen fun­tzio­namenduaren oinarrizko elementuak arau­tze­a da.

Gazteen­tza­ko etxe­bizi­tza komunitarioek alokairu publikoan eskain­tzen diren logeletan dute oinarria. Errentamendu hauen ezaugarri nagusia da alokairuaren prezioa ez dela soilik dirutan ordainduko, horrez gain, bizilagun bakoi­tzak konpromezu aktiboa adierazi beharko duela komunitateko kide den heinean.    

2. artikulua.    Errentamentu-kontratuak logelaka.

Logela bakoi­tze­ko errentamendu-kontratu bana sinatuko da.

Kontratu guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Finken Errentamendu Kontratuen Erregistroan erregistratuko dira.             

Ez da azpierrentamendurik onartuko.

3. artikulua.    Maizter izateko baldin­tzak.

Maizter izango diren per­tso­nek ondorengo baldin­tzak bete beharko dituzte:

— Errenterian erroldatua egotea, deialdi bakoi­tze­an ezarriko den gu­txie­neko an­tzi­natasun jakin batekin.

— 18 eta 30 urte bitarteko adina izatea, biak barne, eskaerak egiteko epea amai­tzen den egunean. Baldin­tza hori mantendu beharko da errentamendu-kontratua sina­tze­rako unean.

Logelak eslei­tze­ko egingo diren deialdietako baldin­tza agiriek baldin­tza gehiago jaso ahalko dituzte.

4. artikulua.    Komunitatea.

Eraikineko bizilagunek komunitate bat osatu behar dute. Komunitate gisa fun­tzio­na­tze horrek esan nahi du, espazio komunen erabileratik haratago, autogestioan oinarrituriko proiektu bat konparti­tzen dutela.

Hortaz, Udalaren esku-har­tze­a ahalik eta txi­kiena izango da eta komunitatea osatu eta gara­tze­ko eginbeharretan lagun­tze­ra bideratua izango da. Dena den, Udalak bermatu behar du bizilagun guztiek araudian eta errentamendu-kontratuan jasotakoa bete­tzen dutela.       

Komunitatearen antolakun­tza­ren oinarrian bizilagun guztiek osatutako ba­tzor­dea dago. Ba­tzor­deak onartuko du barne araudia. Barne araudi horretan finkatu beharko dira elkarbizi­tza­rako arauak, beti ere legediaren eta ordenan­tza honetan ezarritako mugen barne.

Barne araudiak jaso beharko du animaliak onar­tze­kotan soilik onartuko direla etxe­bizi­tza bakoi­tze­ko biztanleek horrela onar­tzen badute, aho batez.

Era berean, nola sustatu kon­tsu­mo ardura­tsua, berrerabilpena eta birziklapena, etab. bezalako gaiak arautu beharko ditu. Birziklapena gauzatuko da etxe­ko eta merkatari­tza­ko hondakinen Udal-Ordenan­tzak arau­tzen duen eran.

Komunitatean ez da onartuko jarrera sexistarik ezta xenofobo edo homofoborik ere. Aniztasunaren errespetua izango da komunitatearen oinarrietako bat eta horrela islatu beharko da barne araudian nahiz antola­tzen diren ekimen guztietan.

Udalarekin jarduteko ordezkariak aukeratuko ditu komunitateak. Ordezkarien artean sexuen arteko parekidetasuna bermatu behar da.

5. artikulua.    Lan komunitarioa: kolektiboa eta banakakoa.

Errentamendua bi modutan ordaindu beharko du maizter bakoi­tzak: zati bat dirutan eta bestea lan komunitarioa egiten.

Lan komunitarioa bi modutan gauzatuko da:

a)  Lan kolektibo moduan.

b)  Banakako lan moduan.

Lan komunitario kolektibo gisa uler­tzen dugu eraikin osoko bizilagunek osa­tzen duten komunitateak burutuko dituen jarduera edo ekimen publikoak. Urtean gu­txi­enez 4 lan komunitario kolektibo izango dira.     

Banakako lan komunitario gisa uler­tzen dugu bizilagun bakoi­tzak gizarteari eskainitako denbora. Gu­txi­enez 9 ordu izango dira hilero.

6. artikulua.    Lan komunitario kolektiboaren ezaugarriak.

Lan edo jarduera kolektiboak ezingo dira txer­tatu udalaren edo beste administrazio ba­tzu­en zerbi­tzu publikoek jorra­tzen dituzten esparru zeha­tze­tan, ezta enpresa pribatuek era normalizatuan jada jorra­tzen dituzten horietan ere.

Herriari eskainiko dizkion lan komunitario kolektiboak finkatu beharko ditu komunitateak, ba­tza­rrean. Udalak bere oniri­tzi­a eman beharko du.

7. artikulua.    Lan komunitario kolektiboa ez bete­tze­aren ondorioak.

Errentamendu-kontratuan espreski jasoko da bere lan komunitario kolektiboa era egokian bete­tzen ez duen per­tso­nari edo barne araudia urra­tzen duenari, Udalak ohartarazpen ida­tzi­a igorriko diola. Halaber, ohartarazpenaren ostean bere jarrera aldatuko ez balu, errentamendu-kontratua bertan behera geldituko dela eta etxe­bizi­tza utzi beharko duela.

8. artikulua.    Banakako lan komunitarioaren ezaugarriak.

Banakako lan komunitarioa burutuko da Boluntarioei buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legeak 3. artikuluan eta Boluntarioei buruzko urriaren 14ko 45/2015 Legeak 6.1. artikuluan jaso­tzen duten esparruko edozein ataletan.

Errentamendu-kontratuak zehaztuko du bizilagun bakoi­tza­ren banakako ekarpena zein entitateren bidez gauzatuko den. Entitatea zehazterik ez balego, errentamendu-kontratuak jasoko luke lan komunitarioa gauza­tze­ko konpromisoa, hura aukeratu bezain pronto.

Zehaztapen hori Udalarekin batera egingo da. Bizilagun bakoi­tzak Udalari eskatu ahal izango dio bere jarduna bidera dezala Udalak egoki deri­tzot esparru eta entitatera. Baita Udalari proposamen zehatz bat egin ere, gustuko duen esparru batean ekite aldera, aukeratu duen erakunde eta proiektuaren nondik norakoak azalduz. Udalak bere oniri­tzi­a eman beharko du. Bizilagunak proposamenik egingo ez balu, kontratua sinatu eta hilabeteko epean Udalak zehaztuko luke zein entitaterekin gauzatuko duen banakako lan komunitarioa. Baliagarria izango da, era berean, errentamendu-kontratua sina­tze­an bizilaguna jada elkarteren batekin edo Garapenerako Gobernutik Kanpoko Erakunde batekin boluntario­tza jorra­tzen ari bada, bertan jarrai­tzea, beti ere Udalaren oniri­tzi­arekin eta egin beharreko ordu kopurua era egokian egiaztatuz.        


9. artikulua.    Banakako lan komunitarioa ez bete­tze­aren ondorioak.

Errentamendu-kontratuetan espreski jasoko da banakako lan komunitarioa era egokian bete­tzen ez duen per­tso­nari edo errenta ekonomikoa ordain­tzen ez duenari, Udalak ohartarazpen ida­tzi­a igorriko diola. Eta ohartarazpenaren ostean bere jarrera aldatuko ez balu, errentamendu-kontratua bertan behera geldituko dela eta etxe­bizi­tza utzi beharko duela.   

Udalak, edozein erabaki hartu aurretik, bizilagunen ordezkarien iri­tzi­a eskatuko du.

10. artikulua.    Formakun­tza.

Bizilagun guztiek, talde dinamiketan treba­tze aldera, Udalak eskainiko dituen aipatu saioetan parte hartu beharko dute errentamendu-kontratua sinatu ondoren. 

Errentamendu-kontratuan jaso beharko da betebehar hori eta ez bete­tze­ak errentamenduaren amaiera ekarriko duela.    

11. artikulua.  Bidelaguna.

Udalak bidelagun bat jarriko du, etxe­bizi­tza komunitarioaren ibilbidearen lehen urtean, gu­txi­enez, komunitatearen osaketan lagun­tze­ko, beti ere bizilagunek autoera­tze­ko duten eskubide eta betebeharrari kalterik egin gabe. Bidelagunak, talde dinamikak sustatuko ditu biztanleak bizi­tza komunitarioan ahaldun­tze bidean.    

12. artikulua.    Errenta.

Errentamendu-kontratuan zehaztuko da eurotan ordaindu beharreko errenta edo alokairua. Bizilagunaren diru-sarreren %15ean finkatuko da errenta. Gu­txi­enez, 90 euro hileko.          

Urtero errebisatuko da zenbateko hori, maizter bakoi­tza­ren diru-sarreretara egoki­tze aldera.

Argindarraren eta uraren kon­tsu­moa prezio horren barne daude, ardura­tsu­a den neurrian. Hala izan ezean, Udalak komunitatearen ordezkariei jakinaraziko lieke. Egoerak bere horretan jarraituz gero, Udalak erabaki dezake, neurri hori har­tze­a motiba­tzen duen ebazpen baten bitartez, kon­tsu­moak bizilagunei kobra­tzen hastea.

13. artikulua.    Esleipena.

Etxe­bizi­tzen esleipena publikoa eta irekia izango da, udal ondasunei aplikagarri zaion araudiak zehazten duenaren arabera.

Lehen deialdiaren ondoren, zozketa bidez zerrenda osatuko da. Zerrenda horretan eskain­tzen diren logela baino per­tso­na gehiago egonez gero, esleipenetik at geldi­tzen direnekin itxa­ron-zerrenda bat osatuko da.

Edozein arrazoirengatik logela bat libre geldituko den bakoi­tze­an, itxa­ron-zerrendako hurrengo per­tso­nari eskainiko zaio.

Alkateak edo, horrela badagokio, Gazteria Zinego­tzi Delegatuak, erabaki ahal izango du deialdi berriak noiz egin. Hain zuzen ere, itxa­ron-zerrenda agor­tze bidean dagoenean edo zerrenda eta itxa­ron-zerrendaren osaketak 14. artikuluan aipa­tzen den parekidetasuna manten­tze­a era nabarian eragozten duenean, ezinbestean egingo da aipatu deialdia.    

14. artikulua.    Parekidetasuna.

Bizilagunen arteko sexu parekidetasuna bermatu behar da. Ordenan­tza honen ondorioetarako, sexuen arteko parekidetasuna egongo da sexu biek %40 - %60 por­tze­ntaietan ordezkatuta baldin badaude, alde batera zein bestera.

Gela eslei­tze­ko zerrendara joko den bakoi­tze­an, hurrenkera errespetatuz, muga horien barne manten­tze­a ezinbestekoa izango da. Ondorioz, kasu bakoi­tze­an dagokion sexuko lehen zerrendakideari esleituko zaio logela.

15. artikulua.    Espazio komunen erabilera herritarra.

Bizilagunez gain, Udalak berak edo herriko elkarteek izango dute etxe­bizi­tzan egon daitezkeen espazio komunak erabil­tze­ko eskubidea (adibidez, bileretarako eta ekimenetarako aretoak), betiere baldin­tza agirian hala jasoa izan bada.          

Errenteria, 2018ko abenduaren 21a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.    (8559)