3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGETAKO UDALA

Iragarkia

Udal Osoko Bilkurak, 2018ko urriaren 30eko ba­tza­rrean hasierako onarpena eman zion «Beheko plantan eta estaldura azpiko lokalen erabilpena ter­tzi­ariotik etxe­bizi­tza­ra alda­tze­ko jarduerak arau­tze­ko Ordenan­tza­ri».         

Jendaurreko epea amaitu da, beraren aurka inongo alegaziorik izan gabe, beraz Ordenan­tza hau behin-betiko izaeraz onartuta geratu da, eta Toki Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen Legearen 70.2 artikuluak dioenaren arabera, bere eduki osoa argitara­tzen da, adieraziz Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den biharamunetik sartuko dela indarrean.      

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekur­tso­a jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaran aurrean, iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Elgeta, 2018ko abenduaren 19a.—Iraitz Lazkano Garitaonandia, alkatea.        (8443)

Udal ordenan­tza arau­tzai­lea, lokalak etxe­bizi­tza bihur­tze­aren gainekoa.

ZIOEN AZALPENA

Elgetako Etxe­bizi­tze­tarako Hiri Lurzoruan finkaturiko esparruetan kokatutako beheko plantan eta estaldura azpiko lokalen erabilpena ter­tzi­ariotik etxe­bizi­tza­ra alda­tze­ko jarduerak arau­tze­ko Ordenan­tza 2012ko mar­txo­aren 16an argitaratu zen. Ordutik hona ez da ia aldaketarik egon lokal izaeratik etxe­bizi­tza izaerara.

Hortaz, ikusita zer-nolako emai­tza datozen araudi hori aplika­tze­tik, ondorioztatu da komenigarria dela ordenan­tza berri bat egitea, egokituago egongo dena Elgetako udalerriaren oraingo errealitatera.

Horri buruz, 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, etxe­bizi­tza­rena, jakitun izanda etxe­bizi­tza lurzorua ondasun urria dela gure geografian, ager­tzen da mekanismo ba­tzuk ezar­tze­aren alde, susta­tze­ko herri trinko baten eredua eta ez herri hedakor batena, lurzoruaren okupazioa izan dadin arrazionalagoa. Hala, Lege horrek, 51.6 artikuluan, ezar­tzen du udalek aukera dutela, udal ordenan­tza bat onartuta eta planeamendu orokorra aldatu barik, hirugarren sektoreko erabilera etxe­bizi­tza erabilerara alda­tze­ko etxe­bizi­tza eraikinetako beheko solairuetan.           

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da udal ordenan­tza arau­tzai­le hau onar­tzea, lokalak etxe­bizi­tza bihur­tze­aren gainekoa.

Ordenan­tza berriarekin lortu gura da etxe­bizi­tza kopurua handi­tze­a erabili barik lurzoru berririk; horrez gain, irtenbide bat eskain­tze­a gu­txi erabilitako lokalen jabeei, eta itxu­ra hobe­tze­a lonjak itxi­ta dauden auzoetan, ekidinez erakargarria ez den efektu estetikoa.

Ordenan­tzak erregula­tzen ditu baldin­tza teknikoak eta exiji­tzen diren betekizunak baimena emateko lokal bat etxe­bizi­tza bihur­tze­ko, eta defini­tzen du prozedura bat lizen­tzi­a lor­tze­ko. Halaber, udalaren eskumena izango da ziurta­tze­a sortu diren etxe­bizi­tza horiek erabilera horri eska­tzen zaizkion baldin­tzak bete­tzen dituztela, eta horretarako, aztertu beharko dira kasuz kasu erabilera aldaketako eskaera guzti-guztiak.

Azkenik, adierazi behar da ordenan­tza hau eratu dela hirigin­tza antolamenduaren udal ordenan­tza osagarri bat moduan, 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoa, Lurzoruaren eta Hirigin­tza­rena, 75. Artikuluan oinarritua.

I. KAPITULUA

XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA

1. artikulua.  Xedea.

Ordenan­tza honen xedea hau da: Bizitegi eremu finkatuetako eraikun­tze­tan lokalen erabilera etxe­bizi­tza­ra alda­tze­ko jarduketa erregula­tzea, Elgetako Arau Subsidiarioak ezarritako irizpideen arabera, edo hauek ordezka­tzen dutenak.        

2. artikulua.  Aplikazio eremua.

1.  Erabilera aldaketa, erregulatua ordenan­tza honetan, bakarrik egin ahal izango da hiri lurrean dauden etxe­bizi­tza eraikinetako lokaletan, betiere udalerriko Arau Subsidiarioetan (AASS) sailkatu eta muga­tzen badira, edo hauek ordezka­tzen dutenak.

Ordenan­tza honen eraginetarako, uler­tzen da beheko solairua dela bide publikotik edo espazio libretik zuzenean sar­tzen dena, zorua sarbidearen fa­txa­dan egonik eta gehienez 1 m fa­txa­da dagoen kalearen sestraren gainetik edo azpitik.   

2.  Halaber, fa­txa­da batean lokala ezin bada bihurtu etxe­bizi­tza beheko solairuan, eta lokalaren alturak onar­tzen badu, aldatu egin daiteke eraikun­tza­ren profila, eta sortu daiteke solairuarte berri bat, etxe­bizi­tza izateko, bigarren zuzkidura jarduketa baten bidez.

Edozelan ere, bai beheko solairuko lokalak, bai etxe­bizi­tza­rako solairuarte berriak bete beharko ditu baldin­tza guztiak, indarrean dagoen araudian ezarritakoak (EKT, AASS, ordenan­tza hau eta abar).

3.  Ordenan­tza honen aplikazio eremutik kanpo daude eta, hortaz etxe­bi­tza bihur­tze­ko aukeratik kanpo: jatorrian soto konfigurazioa ager­tzen duten lokalak; eta kanpoko perimetroaren itxi­turen %50etik gorako propor­tzi­o batean erdisoto egoera bat ager­tzen duten lokalak, beste lokal ba­tzu­ekin kontaktuan ez badaude, berdin izanda duten erabilera.  

Ondorio horietarako, erdisoto­tzat joko da beheko solairuaren azpitik dagoena eta eraikun­tza­rekin kontaktuan dauden lurzoruko sestratik metro bat baino gehiago irteten dena.               

4.  Era berean, ordenan­tza hau ez zaie aplikatuko antolamenduz kanpo edo plangin­tza­rekin bat ez datozen egoeraren batean badaude.

II. KAPITULUA

LOKALAREN BALDIN­TZAK ERABILERA ALDA­TZE­KO

3. artikulua.  Bizigarritasun baldin­tzak.

Erabilera aldaketa baimendu ahal izateko, lokalak eduki beharko ditu bizigarritasun baldin­tza ba­tzuk; hona hemen horiek:            

1.  Azalera erabilgarria eta gu­txie­neko etxe­bizi­tza programa:

Horri buruz, aplikatuko da Elgetako Arau Subsidiarioek (AASS) 48. artikuluan edo hauek ordezka­tzen dutenek xeda­tzen dutena.

1.— Etxe­bizi­tza­ren programa eta dimen­tsi­o orokorrak.

a)  Etxe­bizi­tza­ren gu­txie­neko dimen­tsi­oa:

Ezin izango da 40 m²-tik beherako azalera erabilgarria duen etxe­bizi­tza­rik eraiki.

b)  Gu­txie­neko programa:

— Etxe­bizi­tza guztiek, gu­txi­enez, Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen arauetan ezarritako programa izango dute edo haien ordez ematen direnak.

c)  Apartamentuak.

— 60 m²-ko azalera erabilgarrira iristen ez diren etxe­bizi­tza unitateari apartamentu deri­tzo.

— Ezin izango ditu bi logela baino gehiago izan, ezta guztira lau atal nagusitik gora eduki ere (egongela, sukaldea eta bi logela), atal bizigarri­tzat har­tzen ez diren banaketa atalak eta bainugela eta an­tze­koak alde batera utzi­ta.       

— Apartamentuak etxe­bizi­tza gisa zenbatuko dira hirigin­tza estandarren zenba­tze­ari dagokionez.

— Eraikin bakoi­tze­an, apartamentu kopurua ez da etxe­bizi­tza kopuru osoaren laurdena baino handiagoa izango.

— Artikulu honetakoak izan ezik, Arau hauetan etxe­bizi­tza edo etxe­bizi­tza unitateei buruz egiten diren aipamen guztiek apartamentuen­tzat ere balioko dute.

d)  Etxe­bizi­tzen batez besteko neurriak.

Eraikin bakoi­tze­an, etxe­bizi­tzek gu­txi­enez 80 m²-ko azalera erabilgarria izango dute batez beste (etxe­bizi­tza­rako gordetako azalera osoa etxe­bizi­tza kopuruaz zatitua).

2.— Gela eta atalen gu­txie­neko neurriak.

— Pieza bakoi­tza­ren azalera erabilgarriak eta gu­txie­neko neurriak, gu­txie­neko zabalera librea eta gu­txie­neko altuera librea, Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzen arauek edo haien ordez ematen direnak ezarritakoak izango dira.

3.— Gelen argiztapen eta aireztapena:              

Babes Ofizialeko etxe­bizi­tzen arauetan ezarritakoak izango dira edo haien ordez ematen direnak. Orobat, «Osasungarritasun Instalazioa: Aireztapena» NTE-ISV arau teknikoak bete beharko dira, 1975eko uztailaren 2ko Aginduak onartuak edo aipatutakoak etorkizunean ordezten dituztenak.     

4.— Urbanizatutako lur mailarekiko garaiera.

Etxe­bizi­tza bateko gelak argiztatu edo airezta­tzen dituen edozein baoren barlasaiak 2,20 metroko gu­txie­neko garaiera izango du aurrean duen espazio urbanizatu publiko nahiz pribatuari dagokionez, aipatutako espazioaren eta fa­txa­daren artean gu­txi­enez 3,00 metro luzerako eta 1,00 metro garaierako obra itxi­eraz itxi­tako terraza edo lorategi pribatu bat dagoenean izan ezik.          

Etxe­bizi­tzen zoruak, bere azalera osoan, urbanizatutako sestra baino 0,40 metro gorago egon beharko du. Baldin­tza hau bete­tzen ez duen atala, horrenbestez, ezin izango da etxe­bizi­tza­rako erabili.

5.— Etxe­bizi­tza­ren antolamendu fun­tzio­nala:

Espazioaren zatibanaketak honako baldin­tza hauek bete beharko ditu:

— Logelak eta garbigelak bereizitako atalak izango dira beti.          

— Ezin izango da sukaldetik zuzenean garbigela edo logelara sartu.

— Logeletara korridoretik edo egongelatik sartu beharko da, baita beste logela batetik ere, aurreko baldin­tza betez gero.              

— Bainugela eta komunera zirkulazio espazioetatik sartuko da, bainugela bat baino gehiago izanik haietako batek adierazitako baldin­tza bete­tzen duenean izan ezik. Hala, gainerakoak logelatan jarri ahal izango dira, sarbide zuzenarekin. 

— Lau logelako etxe­bizi­tzek bi bainugela oso eduki beharko dituzte derrigorrez.

6.— Etxe­bizi­tza lokaletarako sarbideak:

a)  Atalondoak.

— 2,20 metroko gu­txie­neko zabalera eta 2,00 metroko gu­txie­neko luzera izango dute, sarrerako ateak osa­tzen duen planotik neurtuak.

— Atalondoko atearen zabalera eskailerarenaren berdina edo handiagoa izango da, 1,40 metroko gu­txie­neko argiarekin. Orrietako bat finko eduki ahal izango da burdindegiko atal mugikorrekin.

— Igogailuaren aurreko espazioa, atalondoaren mugakide, 1,50 m diametrozko zirkulu bat inskribatu ahal izango da.

— Ezin izango da atalondoan oinarte, beheko oin eta sotorako sarbide zuzenik egin, etxe­bizi­tza komunitatearekin lotutako erabilerarik ez badute betiere.               

b)  Eskailerak.

— Eskailerak har­tzen duen espazioak 2,20 metroko gu­txie­neko zabalera izango du paramentu artean; tarteuneek, aldiz, 1,00 metrokoa, paramentu artean ere neurtua (eskailera kaxaren horma eta baranda, igogailuaren baoaren itxi­era edo karela).

— Mailagainaren gu­txie­neko zabalera, hegalkina eta moldura kontuan hartu gabe, 28 cm-koa izango da; mailartearen garaierak, aldiz, ez du 18 cm-tik gora egingo.

— Eskailera tarteune batek 16 maila izango ditu gehienez.              

— Eskailera makurretan, gu­txie­neko zabalera 1,20 metrokoa izango da eta eskailera mailek 0,25 metroko gu­txie­neko mailagaina izango dute, eskudelaren barne lerrotik 0,45 metrora neurtuta.

— Lokal edo etxe­bizi­tze­tako ateaurreko eskailburuek, 1,50 m diametrozko zirkulu bat inskribatu ahal izango da.

— Lokal edo etxe­bizi­tze­tarako sarbiderik gabeko eskailburuen gu­txie­neko hondoa eskailera mailaren luzeraren berdina izango da.

— Eskailburu atedunetan, ateen eta eskailera mailaren er­tza­ren arteko gu­txie­neko distan­tzi­a 25 cm-koa izango da.

— Eskailburu angeludunak, eskailburu zatituak eta eskailera konpen­tsa­tuak debekatu egiten dira.

— Eskailera eskudelaren gu­txie­neko garaiera 0,95 metrokoa izango da, mailagainaren kanpoko er­tza­ren bertikalean neurtua.

— Baranda balaustreen eta karelen arteko gehienezko tartea 12 cm-koa izango da, horizontalean neurtua.

— Eskailera kaxak per­tso­na bat ohatilan atera­tze­ko behar beste zabalera izan beharko du.

— Eskailerek komunikazio zuzena izango dute fa­txa­da edo patio batekin. Oin bakoi­tzak 1,00 m²-ko gu­txie­neko azalerako leiho bana izango du.

— Era berean, eskailerak aireztapen iraunkorra izango du goialdean, baita aire sarrera bat behealdean ere, atalondoko atearen bitartez edo patioren bateko atearen bitartez.       

— Aurrekoaren kaltetan izan gabe, Babes Ofizialeko etxe­bizi­tzen arauak beteko dira edo haien ordez ematen direnak. Orobat, «Osasungarritasun Instalazioa: Aireztapena» NTE-ISV arau teknikoak bete beharko dira, 1975eko uztailaren 2ko Aginduak onartuak edo aipatutakoak etorkizunean ordezten dituztenak.              

Era berean, «Osasungarritasun Instalazioa: Aireztapena CTE-HS3 Calidad del aire interior». Ordena FOM 588/2017 ekainak 15ekoa (Boletín Oficial del Estado 149- 2017 ekainak 23), edo aipatutakoak etorkizunean ordezten dituztenak.

2.  Lokalerako sarbidea.

Lokalak, etxe­bizi­tza bihurtu nahi badu, sarbide bat eduki behar du, bai eraikinaren komunikazio bertikaleko nukleotik (ataria edo eskailera), bai euskarri par­tze­laren beraren espazio ez eraikitik, hau da, ezingo du izan zuzeneko sarbiderik bide publikotik.

Sarbide hori ezin bada egin fisikoki, fun­tzio­nalki edo legez, eta salbuespenez, baimendu ahal izango da egitea zuzenean aurrealdean duen kanpo espazio ez eraikitik, egokituz atarte berri bat, edo atondo/bana­tza­ile independentea, zeinari ireki ahal izango zaizkion sarbideko ateak, gehienez 4 etxe­bizi­tza­koak.

3.  Ke eta gas hustea.

Sukaldeetan, eta errekun­tza edo gasak sor­tzen diren beste gela batean, hodi independenteak egongo dira keak eta gasak bota­tze­ko, irteera batekin eraikinaren teilaturaino. Sistema hori izango da erauzgailu mekaniko bat, konektatua hodi bertikal independente bati. Ezin bada hala egin, exijituko da talde iragazle bat ke irteera bakoa, ikatz iragazkiarekin.  

Galdararen errekun­tza­ko gasak hustuko dira ahal bada estalkira. Ezinezkoa izanez gero, hustu daiteke fa­txa­dara, kanpoko sestratik 2,30 m-tik gorako altura batean.    

4.  Saneamendua.

Etxe­bizi­tza berriek hargunea izango dute zorroten nagusira edo, bestela, saneamendu sarearen puntu batera, sifoi ku­txa­tilaren aurrekoa, edo eraikinaren erregistro pu­tzu­ra.

4. artikulua.  Pribatutasuna eta segurtasuna.

Horri buruz, aplikatuko da Elgetako Arau Subsidiarioek (AASS) 54. artikuluan edo hauek ordezka­tzen dutenek xeda­tzen dutena.

— 54. art.  Baldin­tza orokorrak.

1.  Arau Subsidiario hauen babesean eraikitako eraikin guztiek izaera orokorreko segurtasun eta babeserako araudiak eska­tzen dituen eraikun­tza eta fun­tzio­nalitate beharkizun guztiak bete beharko dituzte.

2.  Era berean, Babes Ofizialeko Etxe­bizi­tzak erregula­tze­ko arauek edo hauen ordezkoek gai honen inguruan xeda­tze­ndutena bete beharko dute.      

5. artikulua.  Klimatizazioa.

Debeka­tzen da jar­tze­a aire girotuko aparatuak, bide publikotik ikusten badira. Bide publikora ematen duten klimatizagailuen aire irteerako saretak jarri behar dira 2,30 m-ko gu­txie­neko altura batera.

6. artikulua.  In­tso­norizazioa.

Etxe­bizi­tza berriaren soinu maila egokituko zaio indarrean dagoen zarataren gaineko araudiari, bai eremu orokorrekoari bai tokikoari, ondoko instalazioen ezaugarrien arabera, egon daudenak eskaera egiten den unean, baita ere, trafikotik datorren kanpo zarataren arabera; horregatik, egoki­tze proiektuan bermatu eta justifikatu beharko da teknikoki haren in­tso­norizazio egokia.

7. artikulua.  Iragazgaiztea.

Hezetasunaren aurka babesteko, lokala egonez gero lursailaren kontra, neurri hauek hartuko dira: 

a)  Iragazgaiztea: Barrukoa eta kanpokoa, estaldura hidrofugoz, pintura iragazgaiztekoaz edo lamina iragazgaiztekoez.               

b)  Draina­tzea: Hormaren eta lursailaren artean, lamina draina­tza­ile baten bidez, edota fabrikako barne orri bat egitea kamara bat sortuz 15 cm-koa. Horren eta kanpoko hormaren artean. Zoladuraren eta lursailaren artean, legar geruza batez > 15 cm-koa. Zolataren azpitik.

c)  Draina­tze­aren urak husteko sarea: Konektatua saneamendu sareari draina­tze hodi perimetral baten bidez, kanpoko horma hasten den lekuan, edo kanaletak eduki­tze­a ura jaso­tze­koa ganberan kanpoko orriaren eta barruko orriaren artean.

d)  Neurri zeha­tzak zehaztuko dira iragazgaizte mailaren arabera, eraikun­tza araudi aplikagarrian eskatua.   

e)  Hori guztia, kalterik egin gabe aurrekoa hobe­tzen duten beste proposamen tekniko alternatibo ba­tzu­ei.

8. artikulua.  Isolamendu termikoa.

Horri buruz, jarraituko zaio eraikun­tza­ri buruz indarrean dagoen araudian ezarritakoari.

9. artikulua.  Toldoak.

Orokortasunez ez da onartuko toldoak jar­tze­a beheko solairuko lokaletan, salbuespen honekin: erabilera aldatu duen lokalaren beheko forjatuaren kota badago aurrealdera ematen duen espazio publikoaren (kalea, plaza...) sestra baino 2 m- gorago.

Baldin­tza horretatik salbue­tsi­ko dira babes zerrenda bat duten kasuak (berdegunea, terraza...), 2 m zabalerakoa lokalaren artean eta erabilera publikoko kanpoko ibilbideen eta oinezkoen pasabideen artean, eta abar. Zerrenda hori titulartasun pribatukoa izan daiteke (komunitatekoa edo ez), edo izan daiteke lorategi eremu publikoa.

Kasu guztietan jarraituko dira Elgetako Arau Subsidiarioetako (AASS) irizpideak edo hauek ordezka­tzen dutenak.

10. artikulua.  Solairuerdiak.

Horri buruz, aplikatuko da Elgetako Arau Subsidiarioek (AASS) 49.7. artikuluan edo hauek ordezka­tzen dutenek xeda­tzen dutena.

Beheko oinetako sabaiondo edo oinarteak.

a)  Beheko oineko lokalaren zati direnak bakarrik baimenduko dira. Ez dute, horrenbestez, lokaletik kanpoko sarbide independienterik edukiko eta erregistro unitate bereizezin bat eratuko dute harekin.

b)  1,80 m-tik gorako garaiera librea duten lokaletan bakarrik eraiki ahal izango dira. Gu­txie­neko garaiera 2,40 metrokoa izango da behealdean, eta 2,24 metrokoa sabaiondoan.

c)  Salbuespen gisa, oinarte edo sabaiondoak biltegi erabilera balu, 4,55 m-ko gu­txie­neko garaiera librea onartuko li­tza­teke; behealdeko garaiera libreak 2,40 m-koa izaten jarraitu beharko luke. 

d)  Gehienezko azalerak ezingo du beheko oineko lokalaren azalaren %40a gainditu.

e)  Oin horretatik aurreko eraikinaren fa­txa­da edo fa­txa­detako behealderainoko gu­txie­neko distan­tzi­a 4,00 m-koa izango da. Gainera, haietara iristea baimenduko da oinarteko zorua kanpoko urbanizazioaren sestra gaineko 0,50, gu­txi­agoko mailan geldi­tzen den tarteuneetan.

f)  Baimendutako oinarteak ezin izango dira etxe­bizi­tza gisa erabili, ezta publikoa zerbi­tza­tu edo per­tso­nen egonaldi luzeetarako.

11. artikulua.  Estetika baldin­tzak.

1.  Lokalaren fa­txa­da bat etorriko da eraikinaren gainerakoekin, distor­tsi­o estetikorik barik materialetan, koloretan eta abarretan.

2.  Erabilera alda­tze­ko sor­tzen diren baoak bat etorriko dira goiko solairuetako baoen arda­tze­kin.

3.  Aldaketa estetikoak egiten badira lokala dagoen eraikinaren fa­txa­dan, erasandako lokalaren fa­txa­da ere egokitu egin beharko da aldaketa horietara.

12. artikulua.  Inguruko erabilerak.

Lokalaren berezko baldin­tzez gain, mugako lokalek eta haren ondokoek erabileraren bat izan beharko dute, bateragarria dena etxe­bizi­tza­ren erabilerarekin, ez dadin izan desegokia erabilera hori ezar­tze­a haren inguruan dauden jarduerengatik.          

III. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

13. artikulua.  Aplikazio araudi subsidiarioa.

Ordenan­tza hauetan arau­tzen ez diren alderdi guztietan, jarraituko da Elgetako Arau Subsidiarioek (AASS) edo hauek ordezka­tzen dutenek xeda­tzen dutena.

14. artikulula.  Hirigin­tza kargak.

Hirigin­tza kargak ordaindu beharko dira, kasuan kasu planteatutako zuzkidura jarduketa guztiei eta bakoi­tza­ri dagozkienak.        

15. artikulua.  Izatezko egoerak erregulariza­tzea.

Baimendu ahal izango dira, ordenan­tza honen bete­tze graduaren heinean, ordenan­tza hau indarrean sartu baino lehen eta udal lizen­tzi­a izan barik, egindako erabilera aldaketa jarduketak.  

Jardun horien legezkotasunari buruz, lizen­tzi­a barik egindako obren tasak eta zergak derrigorrean ordaindu beharko zaizkio udalari.

16. artikulua.  Erabilera alda­tze­ko prozedura.

1.  Prozedura hasiko da lokalaren jabeak aurkeztutako eskaera baten bidez, lokaleko jabeak hartarako aurkeztua, eta horretarako, ekarri beharko du lokalaren eskritura publikoa.

2.  Udal zerbi­tzu teknikoen txo­sten tekniko baten bidez baloratuko da lokalak zer gaitasun duen han bertan etxe­bizi­tza bat har­tze­ko, azaldutako irizpideen arabera.

3.  Jabeak ematen dituen dokumentuez ez bada nahikoa, eskatu dakioke agiri gehiago aurkezteko.              

4.  Begiratuta lokalak bete­tzen dituen edo ez baldin­tzak etxe­bizi­tza bat jar­tze­ko, udalak erabakiko du baimen hori ematea edo ez ematea. Emanez gero, akordioan bertan adieraziko da zenbatekoak izango diren jardun horren hirigin­tza kargak (zuzkidura-karga ken­tzea).          

5.  Erabilera aldaketa gauzatuko da hi­tzar­men baten bidez, zeina sinatuko duten interesdunak eta udalak, eta hi­tzar­menean agertuko dira hirigin­tza kargak (zuzkidura karga ken­tzea) eta zelan ordaindu.

6.  Aurreko guztia egingo da kalterik egin gabe hirugarrenen eskubideei eta eragin di­tza­keen jabe­tza horizontaleko tituluen aldaketei.

Erabilera aldaketako udal lizen­tzi­ak ez ditu behar­tzen ondasun higiezineko gainerako jabeak, ez die eragiten harremanei partikularren artean, zein­tzu­en liskarrak, akordiorik egon ezean, erabakiko diren justiziako auzitegi arruntetan.

7.  Erabilera alda­tze­ko eskubidea hartuko da aipatutako hi­tzar­mena sina­tzen den unean. Edozelan ere, etxe­bizi­tza egoki­tze­ko obren lizen­tzi­a lor­tze­ko, interesdunak proiektu tekniko bat aurkeztu beharko du.         

8.  Obra lizen­tzi­ak zehaztuko du zer agiri aurkeztu behar diren okupazio lizen­tzi­a lor­tze­ko (agiri teknikoak, obra berriko eskritura, alta ematea OHZn...).               

9.  Urtebeteko epean hi­tzar­mena sina­tzen den egunetik aurrera, obra bukatuta egon beharko da, lehen okupazioko lizen­tzi­a lortuta eta etxe­bizi­tzan norbait bizi beharko da. Azken baldin­tza hori egiaztatu beharko da gu­txi­enez etxe­bizi­tzan biztanle baten errolda agiriaz.

Ez bada bete­tzen aurreko hori, interesdunak galdu egingo du eskubidea erabilera alda­tze­ko, eta penalizazio moduan, itzu­liko zaio hirigin­tza karga moduan ordaindutako zenbatekoaren %50 bakarrik.

10.  Egiaztatutakoan aurreko ataleko baldin­tzak beteta daudela, udal erabakiz deklaratuko da gauzaturik erabilera aldaketa, eta erabakiko da etxe­bizi­tza inskriba­tze­a etxe­bizi­tza bihurtutako lokalen erregistroan.

11.  Erabilera aldaketa gauzatutakoan, udalak egoera hori jarriko du Gipuzkoako Foru Aldundiaren Hiri Katastroaren jakinaren gainean, dagozkion eraginetarako.         

Edozelan ere, eskatu ahal izango da komunikazio hori egiteko jabeak berak.

17. artikulua.  Etxe­bizi­tza bihurtutako lokalak erregistra­tzea.

Udalak erregistro bat sortuko du, non inskribatuko dituen erabilera baimena lortu duten lokal guztiak.

Udalak ziurtagiriak emango ditu, interesdunek eska­tzen badute aldaketa egiazta­tze­ko.

18. artikulua.  Zehapenak eta arau hausteak.

Ordenan­tzak «udal ordenan­tza, hirigin­tza antolamenduaren osagarria» izaera du; horregatik, ordenan­tza honen arau-hausteak san­tzi­onatuko dira 2/2006 Legearen arabera, lurzoruarena eta hirigin­tza­rena.

Xedapen deroga­tza­ilea.

Ordenan­tza hau indarrean sar­tzen denean indargabetuta egongo da «Etxe­bizi­tze­tarako hiri lurzoruan finkaturiko esparruetan kokatutako beheko plantan eta estaldura azpiko lokalen erabilpena ter­tzi­ariotik etxe­bizi­tza­ra alda­tze­ko jarduerak arau­tze­ko ordenan­tza».

Azken xedapena.

Ordenan­tza hau indarrean sartuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 egunera.