3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Kontuhartzailetza

Iragarkia

2019. urteko Aurrekontu Orokorra jendaurrean jar­tze­ko ezarritako epean inork ez du erreklamaziorik aurkeztu. Hori horrela, abenduaren 19ko 21/2033 Foru Arauaren 15. artikuluan agin­tzen duenari jarraiki, Aurrekontuari behin betiko onespena eman zaio.            


Era berean, Foru Arau horren 15.3 artikuluan agindutakoa betez, Aurrekontu hori, kapituluka laburbildurik, argitara emango dugu Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

UDALAREN AURREKONTUA

DIRU-SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................     10.361.000,00

      2      Zeharkako zergak ...................................          510.000,00

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................       8.109.218,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................     30.156.748,00

      5      Ondarezko sarrerak ................................          507.100,00

      6      Inber­tsi­o errealak inorengana­tzea ............          670.662,00

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................       1.692.728,00

      8      Aktibo finan­tza­rioak ...............................            35.000,00

      9      Pasibo finan­tza­rioak ...............................       1.940.000,00

                          Guztira .......................................     53.982.456,00

GASTUEN EGOERA

Kapituluak                                               Izena                                                                       Euro

      1      Per­tso­nal gastuak ....................................     19.120.000,00

      2      Ondasun arrunten erosketak ...................     19.374.085,00

      3      Finan­tza gastuak .....................................          202.000,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................       7.015.783’98

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................       6.073.207’02

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................          165.250,00

      8      Aktibo finan­tza­rioak ...............................            35.000,00

      9      Pasibo finan­tza­rioak ...............................       1.997.130,00

                          Guztira .......................................     53.982.456,00

ERRENTERIA MUSIKAL PATRONATUAREN AURREKONTUA

DIRU-SARREREN EGOERA

Kapituluak                                               Izena                                                                       Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................                     0,00

      2      Zeharkako zergak ...................................                     0,00

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................          263.000,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................       1.919.257,98

      5      Ondarezko sarrerak ................................                     0,00

      6      Inber­tsi­o errealak inorengana­tzea ............                     0,00

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................            21.250,00

      8      Aktibo finan­tza­rioak ...............................                     0,00

      9      Pasibo finan­tza­rioak ...............................                     0,00

                          Guztira .......................................       2.203.507,98

GASTUEN EGOERA

Kapituluak                                               Izena                                                                       Euro

      1      Per­tso­nal gastuak ....................................       1.940.377,98

      2      Ondasun arrunten erosketak ...................          172.320,00

      3      Finan­tza gastuak .....................................                     0,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................            69.560,00

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................            21.250,00

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................                     0,00

      8      Aktibo finan­tza­rioak ...............................                     0,00

      9      Pasibo finan­tza­rioak ...............................                     0,00

                          Guztira .......................................       2.203.507,98

AURREKONTU BATERATUA

DIRU-SARREREN EGOERA

Kapituluak                                               Izena                                                                       Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................     10.361.000,00

      2      Zeharkako zergak ...................................          510.000,00

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................       8.372.218,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................     30.416.748,00

      5      Ondarezko sarrerak ................................          507.100,00

      6      Inber­tsi­o errealak inorengana­tzea ............          670.662,00

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................       1.692.728,00

      8      Aktibo finan­tza­rioak ...............................            35.000,00

      9      Pasibo finan­tza­rioak ...............................       1.940.000,00

                          Guztira .......................................     54.505.456,00

GASTUEN EGOERA

Kapituluak                                               Izena                                                                       Euro

      1      Per­tso­nal gastuak ....................................     21.060.377,98

      2      Ondasun arrunten erosketak ...................     19.546.405,00

      3      Finan­tza gastuak .....................................          202.000,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................       5.426.086,00

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................       6.094.457,02

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................          144.000,00

      8      Aktibo finan­tza­rioak ...............................            35.000,00

      9      Pasibo finan­tza­rioak ...............................       1.997.130,00

                          Guztira .......................................     54.505.456,00

Era berean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuen abenduaren 21eko 21/2003, Foru Arauaren 18. artikuluak agin­tzen duenari jarraiki, jakinarazten dugu erabaki honek amaiera ematen diola administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Errekur­tso­a aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean; egoki iri­tzi­tako beste edozein errekur­tso jar­tze­aren kalterik gabe.

Errenteria, 2018ko abenduaren 28a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.    (8410)