3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ALTZOKO UDALA

Ordenan­tza Fiskalak 2019tik aurrerako

2018-11-05ean egin zen Osoko Bilkuran Al­tzo­ko Udalak erabaki zuen: Al­tzo­ko Udalean indarrean dauden Ordenan­tza Fiskaletan zenbait aldaketa egitea. Erabakia jendaurrean egon den denboran ez da erreklamaziorik aurkeztu eta beraz erabakia behin betikoa bihurtu da.          

Beraz, onartutako aldaketak aplikatuta, 2019an honela kobratuko dira Ordenan­tza Fiskalak:          

1.  TASAK

1.  Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak buru­tze­agatiko tasak.

1.  Zerbi­tzu Publikoak eskaini eta jarduerak bete­tze­agatiko Tasak:

                                                                                                                                                             

A)  Zabor eta Hiri hondakin solidoak etxez etxe bil­tze­agatiko Tasa.

1  Konposta­tzen duten famili etxe­bizi­tzak ....................           58,30

2  Konposta­tzen duten taberna,kafetegi edota es- tab. komer.                116,50

3  Lokal industrialak (20 langile artekoak) ...................                        
.................................................................................         159,00

4  Lokal industrialak (20 langiletik gora) .....................                        
.................................................................................         175,00

5  Famili etxe­bizi­tzak ...................................................           83,00

6  Taberna, kafetegi edo an­tze­ko establ. komer. ...........                        
.................................................................................         167,00

7  Erabilerarik ez duten etxe­bizi­tzak .............................           58,30

8  Beste jarduerak ematen diren eraikinak ....................           60,00

9  Organikoa edukinon­tzi­ra bota­tzen duten kom. edo jarduerak            225,00

B)  Udal hilerrietan zerbi­tzu­ak prestatu edo kon­tze­sioak emateagatiko Tasa.

                                                                                                                                                             

— Ni­txo­an eta ku­txa txi­kian sartu eta atera­tze­ko eskubideak:

— Sar­tze­agatik herritarrak, gu­txi­enez 10 urtetan he- rritarrak izandakoak edo bertan jaiotakoak                                           
.................................................................................           24,00

— Sar­tze­agatik aurreko kasuren batean ez daude- nak ..           48,00

— Desobi­tze­agatik eta hala bada hilerri bertako fosa- ra bota­tze­agatik                    48,00

(Hondakinekin beste edozer egitea familiaren kontu izango da).

                                                                                                                                                             

— Ni­txo­en eta ku­txa txi­kien emakida:

— 10 urteko epean herritarrak, gu­txi­enez 10 urtetan herritarrak izandakoak edo bertan jaiotakoak                                       
.................................................................................           24,00

— 10 urteko epean aurreko kasuren batean ez dau- denak                      48,00

— Beste urte beteko luzapen bakoi­tza­gatik herrita- rrak, gu­txi­enez 10 urtetan herritarrak izandako- ak edo bertan jaiotakoak                                              
.................................................................................             5,00

— Beste urte beteko luzapen bakoi­tza­gatik aurreko kasuren batean ez daudenak                    10,00

C)  Gimnasioa eta aldagelak erabil­tze­agatiko Tasak.

Txa­rtela edo Gil­tza.

— Erabil­tzai­learen Txa­rtela edo Gil­tza ...........................           10,00

— Txa­rtela egoera onean itzu­ltzen duenari dirua itzu- ­liko zaio               10,00

— Txa­rtel berria egitea, aurrekoa galdu edo puskatu delako                   5,00

Gimnasioa eta aldagelen erabilpena (ez daude bereiztuta).

— Hilabeteko kuota .......................................................           11,50

— Sei hilabeteko kuota...................................................           32,50

— Urte beteko kuota .....................................................           65,00

— 16-18 (biak barne) urte bitarteko gazteei, jubi- latuei eta langabezian daudenei %10eko deskon- tua egingo zaie.

— Erabil­tzai­lea ez den bat (kanpokoa izan daiteke bi- koi­tza ordainduta) erabil­tzai­le batekin joaten de- nean eta erabil­tzai­learen ardurapean, egunean          .................................................................................                   
.................................................................................             5,00

Diru itzu­lketarik ez da egingo ino­lako kasutan, hau da; kuota urtekoa, seihilabetekoa edo hilabetekoa ordain­tzen bada, eta lesioren bategatik, haurdunaldiagatik edo beste edozein arrazoirengatik Gimnasioa erabil­tze­rik ez bada izaten, ordaindutakoa ez da itzu­liko.

Al­tzon Eskola Kiroleko entrena­tza­ile gisa ari­tzen direnek erabil­tzai­le tasa doan izango dute ikasturteak irauten duen denboran (irailetik ekainera). Dena den, txa­rtela edo gil­tza­ren ordainketa, berri­tze­a eta itzu­ltze­a erabil­tzai­le arruntek bezala ordaindu behar dute.

D)  Aldagelak erabil­tze­agatiko Tasak:

                                                                                                                                                             

— Txa­rtela .....................................................................           10,00

(Txa­rtela itzu­ltzean 10 €ak itzu­li egingo dira)

— Erabilpena 10 per­tso­na bitarteko Taldea ...................           11,50

Hortik gora, per­tso­na bakoi­tze­ko € 1 gehituko zaio gu­txi­engoari.

E)  Hirigintz lizen­tzi­ak eta hirigintz espedienteak tramita­tze­agatiko Tasa.

— Lur mugimenduak(m³) .............................................             0,25

— Obra lizen­tzi­ak ez diren Hirigintz Espedienteak tra- mita­tzea: PAUak, Plan Bereziak, Par­tzi­alak, Ur- banizazio proiektuak                                            
.................................................................................         860,00

— Segregazio edo birpar­tze­laketa lizen­tzi­ak...................          88,00

— Obra lizen­tzi arruntei ez zaie Tasarik kobratuko.

F)  Establezimenduak ireki eta iharduerak mar­txan jar­tze­ko ematen diren baimenen Tasak.

                                                                                          Sailkatuak (€)      Sailkatu gabeak (€)

— Merkatalak, zerbi­tzu­ak eta hos- talari­tza 600,00                 425,00

                                                                                          Sailkatuak (€)      Sailkatu gabeak (€)

— Industria                                                975,00                  740,00

— Gasezko berogailua jar­tzea                    110,00                    59,00

— Iharduerarik gabeko biltegiak                410,00                    48,00

— Nekazari­tza eta abel­tza­in­tza­koak            122,00                    82,00

G)  Etxe­bizi­tza tutelatuaren erabil­tze­ko onuraduna izateagatiko Tasak.

Onuradun bakoi­tza­ri bere irabazien 1/3a kobratuko zaio hilean (gastuak aparte ordaindu beharko dituzte).

2.  Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak.

A)  Hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresen aldeko udal bide publikoen lur, lurrazpi edo lurgainen erabilera pribatibo eta probe­txa­mendu berezia: bere horretan.

— Hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresek (Iberdrola, Telefonika eta horrelakoak. Telefonia mugikorreko zerbi­tzu­ak ez dira tasa honetan sartuko) udal barrutian urtean eskura­tzen duten fakturaziotik datozen sarrera gordinen %1,5. Ondorio horietarako zerbi­tzu horien enpresa ustia­tza­ileen artean, zerbi­tzu horiek banatu eta merkatura­tzen dituztenak sartuko dira.

B)  Zenbait Udal tresnen erabilerarengatik:

                                                                                                                                                             

— Fotokopiak atera­tze­agatik.

*  Dina 4 ......................................................................             0,25

*  Dina 3 ......................................................................             0,50

— Mantenimendu lanetarako tresnak erabil­tze­agatik.

— Masadora (eguneko) .................................................             3,50

— Hormak zuri­tze­ko tresna (eguneko) ..........................             3,50

— Eskailera (eguneko) ..................................................             1,50

C)  Erregaien eta orohar edozein artikulu edo merkan­tzi­aren depositoak eta banaketa aparatuak, Udalaren herri erabilerako terrenoetan jar­tzea.

— 15,00 euro/m²/urtean.

2.  ZERGAK

A)  Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga: Koefizientea, 1,58 (2,2 arte igo daiteke).

Ibilgailuen ahalmena eta mota                                Gu­txi­engo k.                               Tarifa

a)  Turismoak.

(1)  9 zaldi fiskaletik beherakoak ....................... 18,39           29,10

(2)  9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak ........... 36,78           58,10

(3)  12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak ......... 61,30           96,90

(4)  14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak ......... 85,82         135,60

(5)  16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak ....... 110,34         174,40

(6)  20 zaldi fiskaletik gorakoak ...................... 134,86         213,10

b)  Autobusak.

(10)  21 plaza baino gu­txi­agikoak....................... 83,30         131,60

(11)  21 etik 50 plazara bitartekoak................... 118,64         187,50

(12)  50 plaza baino gehiagokoak..................... 148,30         234,30

c)  Kamioiak.

(20)  1.000kg-tik beherako karga erabilga- rria dutenak                        42,28       66,80

(21)  1.000tik 2.999kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak              83,30       131,60

(22)  2.999tik 9.999kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak              118,64     187,50

(23)  9.999kg.-tik gorako karga erabilga- rria dutenak                          148,30     234,30

Ibilgailuen ahalmena eta mota                                Gu­txi­engo k.                               Tarifa

d)  Traktoreak.

(30)  16 zaldi fiskal baino gu­txi­agokoak ............ 17,67           28,00

(31)  16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak ...... .... 27,77           43,90

(32)  25 zaldi fiskal baino gehiagokoak ............. 83,30         131,60

e)  Trakzio mekanikozko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdi atoiak.

(40)  1.000 baino gu­txi­ago eta 750 kg. baino gehiagoko karga erabilgarria du- tenak                           17,67       28,00

(41)  1.000tik 2.999kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak              27,77       43,90

(42)  2.999kg.tik gorako karga erabilga- rria dutenak                           83,30       131,60

f)  Bestelako ibilgailuak.

(49)  Ziklomotoreak ............................................. 4,51             7,50

(50)  125 cc.ra bitarteko motozikletak .................. 4,51             7,50

(51)  125 cc.tik 250 cc-ra bitarteko moto- zikletak                    7,72     12,50

(52)  250 cc.tik 500 cc.ra bitarteko moto- zikletak                  15,45     24,50

(53)  500 cc.tik 1.000 cc.ra bitarteko mo- tozikletak                              30,90       48,80

(54)  1.000 cc.tik goragoko motozikletak ..... .... 61,79           97,60

B)  Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

Ondasun Higiezin Hiritarrak.

— Zoru industrial edo ter­tzi­oarioan kokatuta dauden hiri ondasunetarako: 0,60%.

— Gainerako hiri ondasunetarako: 0,1605 %.

Hobariak:

a)  Kuota osoaren %50eko hobaria, subjetu pasiboak familia ugarien titularrak direnean. Hau aplika­tze­ko indarrean dagoen Familia Ugariaren Tituluaren kopia aurkeztu behar da.         

b)  Kuota osoaren %25eko hobaria babes publikoko etxe­bizi­tza berrietarako eta, dela proiektuan dela erregistroan, haiei lotuta dauden garaje eta trastelekuetarako, beti ere behin betiko kalifikazioa eman ondorengo 5 urteetan.

Errekargoa:

Hu­tsik dauden ondasun higiezin hiritarrei %25eko errekargoa aplikatuko zaie.

Ondasun Higiezin Landatiarrak: 0,74.

C)  Eraikun­tza, instalazio eta obrei buruzko Zerga: %2tik %5era bitartekoa izan daiteke eta %4 aplikatuko da.

— Aurrekontuaren %4a. Zergaren kuota honela kalkulatu ondoren, hobari hauek eskainiko dira:

                                                                                                                                                             %

1.  Fa­txa­datako obratan (pintatu, txu­kundu).................             100

2.  Nekazal eraikun­tze­tan (jabea bertatik bizi de- nean .               90

3.  Katalogatutako eraikun­tze­tan:..................................               90

4.  Berrikun­tza lanetan:.................................................               50

5.  Babes publikoko etxe­bizi­tzak eraiki­tze­kotan ...........               50

6.  Per­tso­na ezinduen irisgarritasuna eta habitaga- rritasun baldin­tzak errazten dituztenean                  50

Oharra: kasu ba­tzu­etan hobaria emateko bi edo arrazoi gehiago ematen dira. Kasu hauetan hoberena ematen da.

D)  Plusbalia: %10,00.

Hobaria: kuotaren %50eko hobaria lurren eskualdaketa eta jabaria muga­tzen duten gauzekiko eskubideen eskualdaketan edo era­tze­an, herio­tza dela eta irabazi asmoz eginez gero seme alabei, seme alaba ordezkoei (adopziozkoak), senar emazteei gurasoei edo guraso ordezkoei (adopziozkoak).

E)  Iharduera ekonomikoen gaineko Zerga.

— Koefiziente bakarra herri osorako: %1,514 (2,2 arte izan daiteke).

— Indize-eskala (finkamendu fisikoa pondera­tzen duena): (gu­txi­enez 1 eta gehienez 2 izan daiteke).

                                                                                                                                                             %

— Egileor 101 ...............................................................            2,00

— Amategi aldeko industri aldea ...................................            1,81

— Gainon­tze­ko kaleak ..................................................            1,76

Guzti hori Gipuzkoako Toki Ogasunak erregula­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluak agindutakoa betez argitara­tzen da, guztion jakinerako eta artikulu horretan aurrikusten diren gainerako ondorioetarako.

Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzen finkapen eta aldaketa onesten zuten erabakien aurka, interesatuek tartejarri ahal izango dute errekur­tso konten­tzi­oso-administratiboa Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiari dagokion Salaren aurrean, bi hilabeteko epe barruan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.            

Horren kalterik gabe eta aipatu artikuluak emandako baimenarekin bat, interesatuek jarri ahal izango dute, hala nahi badute eta bide Konten­tzi­oso-administratiboa hartu aurretik Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurreko erreklamazioa, horretarako hilabeteko epea dutelarik, argitalpen hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen diren egunaren biharamunetik konta­tzen hasita.

Al­tzo, 2018ko abenduaren 24a.—Joseba Elduaien Olazar, alkatea.  (8334)