3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

2019 urtean emango diren Hezkun­tza azpisaileko diru-lagun­tzen deialdia: 3.4 dirulagun­tza lerroa: Aurrikusi gabeko jarduerak. BDNS (Identif.): 426720.

Azaroaren 17ko Diru-lagun­tzen 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitara­tzen da. Horren testu osoa Diru-lagun­tzen Datu-Base Nazionalean kon­tsu­lta daiteke, goiburuan zehazten den erreferen­tzi­a zenbakiarekin (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

Akateak 2018ko azaroaren 13an emandako ebazpenaren bidez, erabaki zuen 2019. urtean Errenteriako Udalak diru-lagun­tzak emateko oinarri orokorrak onar­tzea. 

Hezkun­tza azpisaileko zinego­tzi delegatuak, 2018ko azaroaren 21an, dekretu zka. 3288, ebazpenean jaso­tzen diren diru-lagun­tza lerroak ematea arau­tzen duten deialdia onar­tze­a erabaki du. Horien artean:

— 2019 urteko dirulagun­tza - Hezkun­tza 3.4 dirulagun­tza lerroa: Aurrikusi gabeko jarduerak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 4.000,00 eurotakoa da.

Eskaerak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean, eta amaituko da 2019ko azaroaren 30ean.

Per­tso­na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian (https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/segundaPag.do?ayto=067&elem=13611) eta Hezkun­tza sailean (tfnoa 943.449.606, posta elektronikoa hezkun­tza@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.     

Errenteria, 2018ko azaroaren 28a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.       (8002)