3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

2019 urtean emango diren Kultura saileko diru-lagun­tzen deialdia. II Diru-lagun­tza lerroa: aurreikusi gabeko jarduerak. BDNS (Identif.): 425987.              

Azaroaren 17ko Diru-lagun­tzen 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitara­tzen da. Horren testu osoa Diru-lagun­tzen Datu-Base Nazionalean kon­tsu­lta daiteke, goiburuan zehazten den erreferen­tzi­a zenbakiarekin (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index).

2018ko azaroaren 13an 3191 zk.ko alkatearen dekretu bidez onartu dira Errenteriako Udalak 2019. urtean zehar lehiaketa bidez emango dituen diru-lagun­tzak arau­tze­ko oinarri orokorrak.

Kultura saileko zinego­tzi delegatuak, 2018ko azaroaren 15ean, dekretu zka. 3213, ebazpenean jaso­tzen den diru-lagun­tza ematea arau­tzen duten deialdia onar­tze­a erabaki du.        

II diru-lagun­tza lerroa: aurreikusi gabeko jarduerak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 10.000 eurotakoa da.

Aurreikusigabeko jarduerak programetarako diru-lagun­tzen eskabideak aurkezteko epea 2019ko mar­txo­aren 1ean irekiko da eta 2019ko ekainaren 30ean amaituko da.

Per­tso­na edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian (http://static.errenteria.eus/zerbikat/inprimakiak/E10605.pdf) eta Kultura sailean (tfnoa. 943.449.634 posta elektronikoa kultura@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.    

Errenteria, 2018ko azaroaren 20a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.           (7891)