3
TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

2019. urterako Ordenan­tza Fiskalak. Udalerriko ekonomi jardueren gaineko zergaren ordainarazteko zenbait ahalmen arau­tzen dituen ordenan­tza fiskala.  

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udal honek Ordenan­tza Fiskal honetako koefizienteak eta indizeak finkatu ditu; horretarako, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Testu Batera­tza­ilea onar­tzen duen apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemai­learen 11. artikuluan aurreikusitako ahalmenak erabiliz.

II.  GU­TXIE­NEKO KUOTEN PONDERAZIOA

2. artikulua.

Udalerri honetan zergapetutako jardueretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak zerga honen tarifetan ezarritako gu­txie­neko kuotak hartu eta 1. eranskinean azal­tzen diren koefizienteen arabera gehituko dira, hau da, gehikun­tza eta ponderazio koefizienteetan.

3. artikulua.

Udalerrian Zerga honek zergapetutako jarduerak gauza­tzen diren lokalean kokapena pondera­tze­ko, aurreko 2.artikuluaren arabera gehitutako kuotei 2. eranskinean adierazitako indizeak aplikatuko zaizkie, bide publikoak duen kategoria kontutan hartuz.    

4. artikulua.

Gehikun­tza-koefizientea eta kokapen-indizea, ordenan­tza honetako 2. eta 3. artikuluetan finkatu direnak hurrenez hurren, ez zaizkie aplikatuko ez kuota probin­tzi­alei, ez kuota bereziei, ezta Foru Errekarguari ere.

5. artikulua.

Aurreko 3.artikuluan aipatutako indizeak aplika­tze­ko, udalerriko kale, plaza edo auzoak sailkatu egiten dira 2. eranskinean zerrendatutako kategorien arabera.  

III.  ZERGAREN KUOTA

6. artikulua.

Zerga honen tributu-kuota zehazteko, tarifek finkatutako gu­txie­neko kuotak hartu eta gehitu egin beharko zaizkie Ordenan­tza honetako 2. eta 3. artikuluen arabera dagozkien indize eta koefizienteak eta, kasua balitz, Foru Errekargua.

IV.  KUDEAKETA ARAUAK

7. artikulua.

1.  Zerga hau kudeatu, kitatu, bildu eta ikuska­tze­ko gaitasunak Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku utzi ahal izango dira, betiere Udalba­tza Osoak erabakitako baldin­tze­tan, edukian eta eremuan, eta horretarako dagokion hi­tzar­mena izenpetu beharko da, hi­tzar­mena ondorioak izan behar dituen urtearen hasiera baino lehen sinatuz.

2.  Erabaki eta hi­tzar­men horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira sinatu ondorengo lehen seihilekoaren barruan. Era Berean Aldizkari ofizial horren bidez ere argitaratuko da hi­tzar­men horien salaketa.

3.  Artikulu honetako 1. zenbakian xedatutakoa horrela bada ere, kuota probin­tzi­alei eta bereziei dagokionean Foru Aldundiak izango ditu han adierazitako ahalmenak.  

V.  AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskinak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko dira indarrean, eta hala jarraituko du indargabe­tze­a edo aldaketa erabaki bitartean.

ERANSKINAK

Bilkuraren data: 2018ko urriaren 25a.

1. ERANSKINA

Foru Dekretuan finkatutako kuoten gu­txie­neko kuoten gehikun­tza koefiziente bakarra:

— Udal koefizientea: 1,88.

Halaber, zerga hau onar­tzen duen 1993ko apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemai­learen 11. artikuluan xedatutakoari jarraituz, negozio-zifraren zenbateko garbiaren araberako ponderazio koefizientea ezarriko da.

2. ERANSKINA

Udalerriko bide publikoen sailkapena eta kokapen indizea:              

— Kategoria: Bakarra.

— Kokapen Indizea: 1.

3. ERANSKINA

Hobariak.

1.  Dagokion kuotaren %25eko hobaria babestutako kooperatibei, bai eta kooperatiben batasunei, federazioei eta konfederazioei nahiz eraldaketarako nekazari­tza-sozietateei ere, maia­tza­ren 22ko 2/1997 Foru Arauan, Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzkoan, aurreikusitakoaren arabera, 50 langile baino gehiago ez duten kooperatibak direnean.  

2.  Dagokion kuotaren %25eko hobaria udal-kuota ordain­tzen duten subjektu pasiboei, baldin eta hobaria aplikatu aurreko zergaldian kontratu mugagabedun langileen bataz bestekoa %10ean handitu badute, aurreko zergaldiarekin alderatuta.  


Zirkunstan­tzi­a hori egiazta­tze­ko, hobariaren eskaerarekin batera likidatutako azken bi ekitaldietako Sozietate Zergaren egiaztagiria, Ogasunak emana, aurkeztu beharko da, baita ere Gizarte Seguran­tza­ko langileen azken bi zerrenda nominalak.  

3.  Dagokion kuotaren %25eko hobaria udal-kuota ordain­tzen duten subjektu pasiboei, baldin eta hobaria aplikatu aurreko zergaldian jardueraren errenta edo errendimendu garbi negatiboa badute.           

Zirkunstan­tzi­a hori egiazta­tze­ko, hobariaren eskaerarekin batera likidatutako azken Sozietate Zergari buruzko egiaztagiria aurkeztu beharko da, Ogasunak emana.

4.  Dagokion kuotaren %30eko hobaria edozein jarduera ekonomikori hasiera eman eta udal-kuota ordain­tzen dutenen­tzat, beti ere jarduerari dagokion bigarren aldi ezargarria amaitu eta jardueraren hurrengo bi urteetan.                 

Hobaria aplikatu ahal izateko eskatuko da jarduera ekonomikoa aurretik beste titulartasun batekin ez egin izana. Aurretik beste titulartasun batekin egin izana ulertuko da, besteak beste, jardueraren adarren bat-egite, zatiketa edo ekarpena eman den kasuetan.

5.  Hobariei aplikatu beharreko arauak:

Hobariak bateraezinak dira. Subjektu pasibo berberak hobari bat baino gehiago jaso­tze­ko eskubidea badu, horietako bat aukeratu beharko du. Bestela, udal-administrazioak bere ustez subjektu pasiboaren­tzat onuragarriena den hobaria aplikatuko du.

Aipatutako hobariak urtero eskatu beharrekoak dira.  

Hobarien aitorpena eta aplikazioa ordain­tze­ra behartuta dau­den eta udal zergei dagozkien betebeharretan egunean dau­den per­tso­na zergadunen alde egingo da.               

Ondasun higiezinei buruzko zergaren kuotak finka­tze­ko fu­tse­zko elementuak erregulatuko dituen ordenan­tza fiskala.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udal honek, Ondasun Higiezinen Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 14.4 artikuluak ematen dion ahalmena erabiliz, ondorengo artikuluan ezarritako terminoetan finka­tzen du Zerga honen karga tasa.         

II.  ZERGA-TASA

2. artikulua.

Bai hiri ondasunei eta bai landa ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen zergaren karga tasa, I eranskinean adierazten den por­tzen­tajean geratuko da finkatua.                  

III.  OINARRI EZARGARRIA ETA KUOTAK

3. artikulua.

1.  Bai hiri ondasunei eta bai Landa ondasunei, aplikatutako Ondasun Higiezinen Zergaren Oinarri Ezargarria, ondasun horien balio katastrala izango da.            

2.  Zerga honen kuota atera­tze­ko aurreko puntuetan adierazitako Oinarri Zergagarriei, kasuan kasuan, Ordenan­tza honetako 2. artikuluan zehaztutako karga tasak aplikatuko zaizkie.                 

IV.  KUDEAKETA ARAUAK

4. artikulua.

1.  Zerga honen kudeaketa, likidazio, bilketa eta ikuskapena Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku utzi ahal izango dira aldez aurretik Udal Ba­tza­rrak erabakitako neurrian. Horretarako, toka­tzen den hi­tzar­mena sinatu beharko dute bi erakundeek.

2.  Udalak erabakia hartu ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean emango da argitara.

V.  AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskinak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko dira indarrean, eta hala jarraituko du indargabe­tze­a edo aldaketa erabaki bitartean.

ERANSKINA

Bilkura eguna: 2018ko urriaren 25a

I ERANSKINA: KARGA-TASA

Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa honako hauek dira:

Ehuneko 0,2014 etxe­bizi­tza uneetarako.

Ehuneko 0,4370 industria uneetarako.

Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa ehuneko 0,9510koa da.

II. ERANSKINA: HOBARIAK

Zergaren kuota osoaren gainean honako hobari hauek aplikatuko dira hauen alde:

1.  Familia ugariko titularitatea duten subjektu pasiboak, ohiko bizileku izaera duen ondasun higiezinari lotuta, betiere: 

 

Urteko sarrera gordinak

 

0-24.000 euros

24.001-50.000 euros

50.001-80.000 euros

Orokorra

90%

50%

15%

Berezia

90%

70%

40%

 

Dena den, ez da ino­lako hobaririk aplikatuko, ohiko etxe­bizi­tza­ren katastroko balioa 160.000 eurotik gorakoa denean eta familiaren urteko diru-sarrera gordinek 80.000 euro gaindi­tzen dituztenean.

Familia ugariei dagokien hobaria aplika­tze­ko, honako bal­din­tza hauek bete beharko dira:

a)  Zergaren sor­tza­pen unean hobari hau aplikatu ahal izateko kontuan hartu beharreko kide guztiak Urre­txu­ko udalerrian erroldatuta egotea, gu­txi­enez urtebete lehenagotik.          

b)  Etxe­bizi­tza­ren katastroko balioa ez izatea 160.000 eurotik gorakoa.

c)  Ohiko etxe­bizi­tza izatea.

d)  Hobari hori eskatu egin beharko da, eta urteroko izaera izango du.

e)  Hobari hau ez da bateragarria Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren barneko beste hobari ba­tzu­ekin.

Agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a)  Eskaera-orria.

b)  Eska­tzai­learen NAN, AIZ edo pasaportea.

c)  Familia ugariaren indarreko titulua.

d)  Bizikide­tza Unitate Bereziaren profila egiazta­tze­ko agiria, hala dagokionean.

e)  Familia unitatearen zinpeko aitorpena, familiako kideetako inork beste etxe­bizi­tza­rik ez duela adierazten duena.

f)  Familia-unitatea osa­tzen duten kide guztien azken errenta-aitorpena, edo berori aurkeztu beharrik ez duela egiaz­ta­tzen duen ziurtagiria.

g)  Familia unitatearen Errolda agiria.

2.  Helburuen artean ondasun higiezina errentan ematea duen erakunde publiko baten esku jarritako etxe­bizi­tza­ren jabeek kuotan %50eko hobaria izateko eskubidea izango dute. Hobaria jaso­tze­ko eskaria udalean egin beharko du jabeak, erakunde publiko horrekin kontratua egin eta sinatu ondoren. 

Etxe­bizi­tza programarako laga­tzen dela adieraziz programa kudea­tzen duen erakundeak emango duen indarreko dokumentazioa aurkeztu beharko da inguruabar hau egiazta­tze­ko.    

Hobarien aplikazioari buruzko Arau Komunak:

Hobariak ez dira elkarrekiko bateragarriak. Baldin eta subjektu pasibo batek hobari bat baino gehiago jaso­tze­ko eskubidea badu, horietako hobari bat aukeratu beharko du. Halakorik egiten ez badu, udal-administrazioak subjektu pasiboaren­tzat onuragarriena den hobaria aplikatuko du.

Eskaria zer zergalditan egin den, zergaldi horren hurrengotik izango dute indarra ematen diren salbuespenek eta hobariek.          

Hobarien aitorpena eta aplikazioa ordain­tze­ra behartuta dau­den eta udal zergei dagozkien betebeharretan egunean dauden per­tso­na zergadunen alde egingo da.            

Eraikun­tza, instalazio eta obren gaineko zerga arau­tzen duen ordenan­tza fiskala.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udal honek Eraikun­tza, Instalazio eta Obren gaineko zerga ezarri eta exiji­tzen du, ordenan­tza honen eta bere Eranskinean azal­tzen diren tarifen arabera, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arau­tzen dituen Foru Arauan eta tributuari dagokion Foru Arauan aurreikusitakoari jarraiki.  

2. artikulua.

Ordenan­tza udal barruti osoan aplika­tzen da.

II.  EGITATE EZARGARRIA

3. artikulua.

Eraikun­tza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga zeharkako tributu bat da, eta bere zerga-gaia sor­tzen da udalerriaren barruan edozein eraikun­tza, instalazio edo obra egiteagatik, horretarako obra edo hirigin­tza lizen­tzi­a jaso­tze­a exiji­tzen denean, lizen­tzi­a hori jaso edo ez, edo eran­tzu­kizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu beharra dagoenean, baldin eta lizen­tzi­a ematea edo kontrol jarduera egitea Udal honi badagokio.

4. artikulua.

Zergapeko egitate ezargarriak, banan-banan adierazita, ondorengo hauek dira:

1.  Solairu berridun mota guztietako eraikun­tza edo instalazioetako eraiki­tze-obrak.

2.  Dauden mota guztietako eraikun­tza edo instalazioak handi­tze­ko obrak.

3.  Dauden mota guztietako eraikun­tza eta instalazioen egi­turan eragin dezaketen aldaketa edo erreformak.

4.  Dauden mota guztietako eraikun­tza eta instalazioen kanpoko itxu­raren aldaketa dakartenak.

5.  Eraikun­tzen barne antolamendua alda­tzen duten obrak, beraien erabilera edozein delarik.

6.  Lurzoruaren Legeko testu bateratuko 58. artikuluko 2. atalean azal­tzen diren eta behin-behineko izaerarekin egin behar diren obrak.

7.  Zerbi­tzu publikoen instalaziorako obrak.

8.  Lur higidurak, hala nola, lur-erauzketak, lauketak, indus­ketak eta lurrezta­tze­ak, baldin eta egin­tza horiek, onartu edo baimendutako, hirigin­tza edo Eraikun­tza Proiekturen batean zehaztu eta programatutako obrak ez badira.

9.  Eraikun­tzen erauzketa, aurri zorian daudela aitortuetan izan ezik.

10.  Aparkaleku, industria, merkatari­tza edo lanbide jardue­ra, zerbi­tzu publiko edo lur-azpiari ematen zaion beste erabilera ba­tzu­etara bideratutako lurpeko instalazioak.        

11.  Bide publikotik ikusteko moduan propaganda kartelak jar­tzea.

12.  Lursailak hesi­tze­ko instalazioak.

13.  Gaitasun ekonomikoa erakusten duen inber­tsi­o ekonomikoa eta obra eta hirigin­tza baimena beharrezkoak dituen edozein obra, eraikun­tza edo instalazio. 

III.  ZERGARI EZ LOTUA

5. artikulua.

Zerga honen pean ez dira egongo Udal honi dagokion jabari titularitateko higiezinetan egindako eraikun­tza, obra edo instalazioak, baldin eta obraren jabe­tza Udalak badu.      

IV.  SALBUESPENAK

6. artikulua.

Eraikun­tza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordain­tze­tik salbue­tsi­ta dago edozein eraikun­tza, instalazio edo obra egitea, horren jabeak Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal Autonomia Erkidegoa, Estatua edo toki erakundeak direnean, baldin eta, zergari lotuta egonik, zuzenean errepide, trenbide, portu, aireportu, obra hidrauliko eta populazioen eta ur zikinen saneamendura zuzenduta badago, nahiz eta horien kudeaketa, dela inber­tsi­o lanetan dela artapen lanetan, erakunde autonomoek egin.          


V.  SUBJEKTU PASIBOAK

7. artikulua.

Eraikun­tza, instalazio edo obraren jabe diren per­tso­na fisiko, per­tso­na juridiko eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3. artikuluan aipa­tzen dituen entitateak dira, zergadun gisa, zerga honen subjektu pasiboak, horiek egiten diren ondasun higiezinaren titularrak izan edo ez.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, lanek sortarazten dituzten gastuak edo kostua jasaten dituena izango da eraikun­tza, instalazio edo obraren jabea.

8. artikulua.

Eraikun­tza, instalazioa edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, zergadunaren ordezko subjektu pasibo­tzat hartuko dira lizen­tzi­ak eska­tzen dituztenak, eran­tzu­kizu­nezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioak aurkezten dituztenak edo eraikun­tzak, instalazioak edo obrak egiten dituztenak.     

Ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa exiji diezaioke ordezkoak zergadunari.

VI.  OINARRI EZARGARRIA

9. artikulua.

Eraikun­tza, instalazio edo obraren benetako kostuak era­tzen du zergaren oinarri ezargarria; ondorio horietarako, kostu hori eraikun­tza, instalazio edo obra gauza­tze­ko kostu materiala dela jo­tzen da.

Oinarri ezargarritik kanpo gera­tzen dira Balio Eran­tsi­aren gaineko Zerga eta erregimen berezietako an­tze­ko beste zergak, eraikun­tza, instalazio edo obrekin lotuta egon litezkeen tasa, prezio publiko eta udal mailako gainerako ondare-prestaziok, eta, orobat, profesionalen ordainsariak, kontratistaren mozkin enpresariala eta her­tsi-her­tsi­an exekuzioaren kostu materiala osa­tzen ez duten bestelako kon­tze­ptuak.    

VII.  ZERGA KUOTA

10. artikulua.

Oinarri ezargarriari I eranskinean adierazten den karga tasa aplikatuz aterako da zerga honen kuota.

VIII.  SOR­TZA­PENA

11. artikulua.

Zergaren sor­tza­pena, eraikun­tza, instalazio edo obra hasterakoan bertan gerta­tzen da, beharrezko lizen­tzi­a jaso ez bada ere.

IX.  KUDEAKETA

12. artikulua.

Lizen­tzi­a eman edo eran­tzu­kizunezko aitorpena zein aurretiazko komunikazioa aurkezten bada, edo, lizen­tzi­a oraindik eskatu, eman edo ukatu gabe egonik edo aitorpena zein komunikazioa oraindik ez aurkezturik, eraikun­tza, instalazio edo obra hasten bada, konturako behin-behineko likidazio bat egingo da, oinarri ezargarria honela kalkulatuta: interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren arabera, betiere kasuan kasuko elkargo ofizialak hura bisatu badu, baldin­tza hori nahitaezkoa denean.   

13. artikulua.

Dagokion lizen­tzi­a eman ondoren, lehen proiektua alda­tzen bada, aurrekontu berria aurkeztu beharko du, hasierakoak izan duen igoeraren araberako behin-behineko likidazio berria egiteko.

14. artikulua.

1.  Eraikun­tza, instalazio edo obra amaitutakoan, eta haren kostu erreal eta efektiboa ain­tzat harturik, Udalak, bidezko egiaztapen administratiboa egin ondoren, 12. artikuluan aipatutako oinarri ezargarria aldatuko du, hala badagokio. Egiaztapena Hirigin­tza, Obrakk eta Zerbi­tzu­ak Ba­tzor­dean finkatutako irizpideen arabea egingo da. Kasu horretan, behin betiko likidazioa egingo du, eta subjektu pasiboari behar den zenbatekoa eskatu edo, behar bada, itzu­liko dio.

2.  Aurreko atalean xedatuaren ondoriotarako, obra bukatu edo behin-behinerako onartu eta ondorengo lehen hilabetearen barruan, zirkunstan­tzi­a honen aitorpena aurkeztuko da, obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagiriarekin, ahal denean dagokion kolegio profesionalak ikus-one­tsi­ta, non ziurtatuko den obren kostu osoa, bertan sartuz zuzendari­tza­ren eta proiektuaren eskubide fakultatiboak, onura industriala eta obren ondoriozko beste ba­tzuk.

3.  Aurreko idatz-zatian xedatua bete­tzen ez duenari, dituen obligazioak alde batera utzi­ta, behin-behineko zerga oinarria udal zerbi­tzu teknikoek kalkulatuko diote, benetan eginda dagoenari balioesten zaion kostuaren arabera. Balioespena behin betikoa eta atze­ra bota izango da.

Aurrekoaz gainera, eran­tzu­kizuna duen subjektu pasiboari aipatutako balioespena egiteko zerbi­tzu­en kostuak ego­tzi ahal izango zaizkio eta Zerga Arau Foral Orokorrak xedatuaren arabera legozkiokeen san­tzi­oak ezarri.

15. artikulua.

Zergaren likidaziorako, isiltasun administratibo positibo bidez emandako lizen­tzi­ek, espresuki emandakoen balio berdina izango dute.

16. artikulua.

Ordenan­tza honetan araututako zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskari­tza­ri dagokionez, eta era berean zergarekiko arau-hausteen kalifikazioa eta kasu bakoi­tze­an ezarri beharreko zehapenak erabaki­tze­ari dagokienez, Foru Zergaren Arau Orokorrean aurreikusitakoa izango da aplikagarri.

17. artikulua.

Lizen­tzi­aren titularrak erabaki­tzen badu baimendutako obrak, eraikun­tzak edo instalazioak ez buru­tzea, eta ida­tzi bidez espresuki uko egiten badie, Udalak eginiko behin-behineko likidazioa itzu­li edo ezabatuko du.               

18. artikulua.

Lizen­tzi­a iraungi ondoren, Udalak egindako likidazioa itzu­li edo ezabatuko du, baldin eta titularrak hori berri­tze­a eskatu eta Udalak onar­tzen ez badu.

X.  AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskinak 2019ko urtarrilaren 1ean sartuko dira indarrean, eta indarrean jarraituko du, alda­tze­a edo deroga­tze­a erabaki arte.

ERANSKINAK

I eranskina: karga tasa: %5.

II eranskina: hobariak.

Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzkoak, 5. artikuluan xedatutakoaren arabera, ondoko hobariak ezar­tzen dira:

1.  %95a arteko hobaria, eraikun­tzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstan­tzi­a sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua susta­tze­ko baliagarriak gerta­tze­agatik, beti ere dagokion udal teknikariak hala baderi­tzo. Izendapena Udal Ba­tza­rrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, ba­tza­rkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.

2.  Hobaria eraikun­tzak, instalazioak edo obretan, beti ere ikaste­txe­ek egindakoak eta bakar-bakarrik irakaskun­tza izaerako instalazioetan.

Hobaria:

— Zerga-oinarria 60.000 € arte: %50.

— Zerga-oinarria 60.000 €tik gora: %25.

3.  %90eko hobaria nekazari­tzan, abel­tza­in­tzan edo basoan lehentasun izaera duten ustialekua dutenek egindako eraikun­tza, instalazio edo obrengatiko zerga kuotan, baldin eta elkarte edo komunitatea era­tzen ez bada eta ustiaketari lotuta baldin badago.     

Hobari eskaerarekin batera zergapeko onuradunaren izenean Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, nekazari­tza ustialekuak «lehentasun izaera» duela adierazten duena.

4.  %60ko hobaria, nekazari­tzan, abel­tza­in­tzan edo basoan ari­tzen direlarik, Nekazari­tza­ko Ustiategien Erregistroan altan emanda dauden baina lehentasun izaerareik ez dutenek egindako eraikun­tza, instalazio edo obrengatiko zerga kuotan, beti ere sozietatea edo komunitatea era­tzen ez badute.      

Hobari eskaerarekin batera Eskualdeko Nekazari­tza-Bu­legoaren agiria aurkeztu beharko da, bertan jardueraren titularraren izenean nekazari­tza-ustiategien erroldako datu eguneratuak zehaztuz.

5.  %90eko hobaria fa­txa­dak txu­kun­tzeko eta berri­tze­ko obretan, aldamioei eta margo­tze­ari dagozkien partidei aplikatuta, aldez aurreko zarpia­tze­a eta lixa­tze­a barne, eta isolamendua, inpermeabilizazioa eta eraikinaren estetika hobe­tze­ko ez direnak kanpo.

6.  %90eko hobaria, desgaituen edo 70 urte baino gehiagoko adina duten per­tso­nen sarbidea eta bizigarritasun baldin­tzak errazteko eraikun­tza, instalazio eta obretan, bizitegi-erabilerarako diren eta 2005. urtea baino lehen eraikitako eraikinetan irisgarritasun araudia bete­tze­ko.             

7.  %50eko hobaria eraikun­tza, instalazio eta obretan, babes ofizialeko etxe­bizi­tza obra berriak direnean. Eraikun­tzak, instalazioak edo obrak Gizarte Babeseko Etxe­bizi­tze­tako obra berriak baldin badira, %95eko hobaria izango da, urbanizazio kostuak hobari honetan sartuta daudelarik. Tasatutako etxe­bizi­tza promozioek ez dute hobaririk izango.

8.  %75eko hobaria zergaren kuotan, baldin eta eraikun­tza, instalazio edo obretan eguzki energiaren aprobe­txa­mendu termiko edo elektrikoa ahalbide­tzen duten sistemak ezar­tzen badira, eta beti ere Lehen Erabilera Baimena 2006ko mar­txo­aren 28a edo lehenago, hots, Eraikun­tza­ko Kodigo Teknikoa (EKT) indarrean sartu aurretik, eman zaien etxe­bizi­tza­tan. Hobari hori aplikatuko bada, beroa sor­tze­ko instalazioek Administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak eduki behar dituzte.            

9.  %50eko hobaria Alde Zaharra sektoreko merkatari­tza­ko lokalak egoki­tze­ko edo berri­tze­ko obretarako, PERCOri lotutako gunea, betiere egoki­tza­pena edo berrikun­tza obra aipatutako lokal horretan jarduera berri bat ireki­tze­ko baldin bada.          

Hobarien aplikazioari buruzko Arau Komunak:

Hobariak eskatu egin behar dira eta euren artean bateraezinak dira. Dagokion obra baimena eska­tze­ko unean eskatu beharko dira.

Subjektu pasibo berberak hobari bat baino gehiago jaso­tze­ko eskubidea badu, horietako bat aukeratu beharko du. Bestela, udal-administrazioak bere ustez subjektu pasiboaren­tzat onuragarriena den hobaria aplikatuko du.     

Hobarien aitorpena eta aplikazioa ordain­tze­ra behartuta dauden eta udal zergei dagozkien betebeharretan egunean dauden per­tso­na zergadunen alde egingo da.            

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arau­tzen duen ordenan­tza fiskala

I.  IZAERA ETA ZERGAGAIA

1. artikulua.

1.  Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga bide publikoetatik zirkula­tze­ko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titulartasuna zergape­tzen duen zuzeneko tributua da, haien mota, kategoria, poten­tzia, edukiera eta karga edozein direla ere, eta zirkulazio baimenean ageri den helbidea Zumarragako udalerrian dagoenean exiji­tzen da.

2.  Ibilgailua zirkula­tze­ko gai izango da bidezko erregistro publikoetan matrikulatua izan denean eta haietan oraindik baja emanda ez dagoenean. Aldi baterako baimena dutenak eta turismo matrikula daramatenak ere zirkula­tze­ko gai izango dira zerga honen ondorioetarako.

3.  Ondoko hauek ez daude zerga honi lotuta:

a)  Aspaldiko modeloak izateagatik erregistroetan baja emanda egon arren, kasu berezietan zirkula­tze­ko baimendu daitezkeenak haien­tzat antola­tzen diren erakusketa, lehiaketa edo lasterketak direla eta.

b)  Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdiatoiak, hauen karga erabilgarria 750 kilogramotik gorakoa ez denean.

II.  SALBUESPENAK

2. artikulua.

1.  Ondoko hauek daude zergatik salbue­tsi­ta:

a)  Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuz­koa­ko Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defen­tsa­ri edo herritarren segurtasunari atxi­kita badaude.

b)  Ordezkari­tza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kon­tsu­larrenak, eta atze­rriko agente diplomatiko eta kreditatuta dauden karrerako fun­tzio­nario kon­tsu­larrenak, kanpoaldetik identifikatuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldin­tza bete­tzen bada.

Baita ere, Espainiako Estatuan egoi­tza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta beren fun­tzio­nario edo kideenak, hauek estatutu diplomatikoa dutenean.

c)  Nazioarteko itun edo hi­tzar­menen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak.

d)  Osasun lagun­tza emateko edo zauritu zein gaixoak garraia­tze­ko erabil­tzen diren anbulan­tzi­ak eta gainerako ibilgailuak.

e)  Mugikortasun murriztua duten per­tso­nen­tzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onar­tzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak, desgaitasuna duten per­tso­nen izenean matrikulatuak.

Era berean, salbue­tsi­ta daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, desgaitasuna duten per­tso­nen izenean matrikulatuak, eta per­tso­na horiek soilik erabil­tze­koak direnean. Salbuespen hau zirkunstan­tzi­a horiek bete­tzen diren artean aplikatuko da, per­tso­na desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraia­tze­ko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira per­tso­na desgaitu­tzat:

a»)  Minusbaliotasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta 100eko 65ekoa baino txi­kiagoa duten per­tso­nak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifika­tze­ko prozedurari buruzkoak, III. eranskinean jaso­tzen duen baremoaren A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.

b»)  Minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duten per­tso­nak.

Aurreko a) eta b) letretan aipatutako per­tso­nak mugikortasun murriztuko A egoeran badaude 1971/1999 Errege Dekretuak 3. eranskinean jaso­tzen duen baremoaren arabera, 14 zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gurpil-aulkia eramateko egokituta badago.              

Salbue­tsi­ta daude, baita ere, guraso-ahala, tutore­tza edo ku­radore­tza dela-eta ardurapean minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa duen per­tso­na bat duten per­tso­nen jabe­tza­ko ibilgailuak. Ibilgailu bat baino gehiago badute jabe­tzan, ibilgailu bakarrak izango du salbuespena.

f)  Herriko garraio zerbi­tzu­ari atxi­kita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bedera­tzi­tik gorakoa denean.             

g)  Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makineria, Nekazari­tza­ko Makineria inskriba­tze­ko Kartilaz hornituta daudenean.

2. artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipa­tzen diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesdunak eskaera bat aurkeztu beharko du ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz, eta alegatu duen guztia egiaztatuko duen dokumentazioa aurkeztuz. Udal Administrazio honek salbuespena aitortu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela froga­tze­ko.

Aurreko 1. puntuko e) letraren bigarren paragrafoan aurreikusitako salbuespenari dagokionez, interesatuak desgaitasunaren frogagiria eta, hala badagokio, mugikortasun murriztuarena, aurkeztu beharko dizkio zerga ezar­tzen duen udalari, eta ibilgailua zertarako erabil­tzen duen ere justifikatu beharko dio, udalak dagokion ordenan­tza fiskalean ezarriko duen eran. Aipatutako frogagiriak organo eskudunak emanak izango dira beti.

e) atalaren arabera minusbaliotasuna duen per­tso­naren bat ardurapean duten per­tso­nek udalaren aurrean egiaztatu behar dute minusbaliotasun maila eta minusbaliotasuna duen per­tso­narekin duten harremana

3.  Aurreko atalean jasotakoaren ondorioetarako, ibilgailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatuta, eta zergaz salbuesteko eskaera Udale­txe­ko Erregistro Orokorrean ida­tziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriok eran­tsi­ko dizkiote:

a)  Minusbaliotasuna duten per­tso­nek gidatutako ibilgailuak:

— NANren fotokopia.

— Minusbaliotasun-ziurtagiria, organo eskudunak emana.               

— Gidabaimenaren fotokopia (aurrealdea eta atze­aldea).

— Zirkulazio baimenaren fotokopia, minusbaliotasuna duen per­tso­naren izenean.

— Ibilgailuaren fi­txa teknikoaren fotokopia.

— Ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia, non ohiko gidaria azal­tzen den.

— Zinpeko aitorpena, ibilgailua berak bakarrik erabil­tzen duela dioena.

b)  Minusbaliotasuna duten per­tso­nak garraia­tze­ko ibilgailuak:

— Minusbaliotasuna duen per­tso­naren eta ibilgailuaren ohiko gidariaren NANren fotokopiak.

— Guraso-ahala, tutore­tza edo kuradore­tza tarteko, per­tso­na minusbaliatua bere kargu eduki­tze­aren egiaztagiria.

— Minusbaliotasun-ziurtagiria, organo eskudunak emana.               

— Zirkulazio baimenaren fotokopia, minusbaliotasuna duen per­tso­naren izenean.

— Ibilgailuaren fi­txa teknikoaren fotokopia.

— Ibilgailuaren aseguru-polizaren fotokopia, non ohiko gidaria azal­tzen den.

— Zinpeko aitorpena, ibilgailua salbuespenaren onuraduna garraia­tze­ko bakarrik erabil­tzen dela dioena.

c)  Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta nekazari­tza­ko makinaria.

— Zirkulazio baimenaren fotokopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.            

— Nekazari­tza­ko makinariaren inskripzio txa­rtelaren fotokopia. Edo bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazarita eta Ingurumen Departamentuko Nekazari­tza­ko Makinariaren Erregistro Ofizialean alta eman izanaren ziurtagiria, ibilgailuaren titularraren izenean egina nahitaez.

III.  SUBJEKTU PASIBOAK

3. artikulua.

Honako hauek dira zerga honen subjektu pasiboak: per­tso­na fisiko zein juridikoak eta Zergen Foru Arau Orokorraren 35. artikuluan aipatutako entitateak, zirkulazio baimenean ibilgailua beren izenean ageri denean

IV.  ZERGALDIA ETA SOR­TZA­PENA

4. artikulua.

1.  Zergaldia bat dator urte naturalarekin, salbu ibilgailuak lehen aldiz eskura­tzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean. Horrelakoetan, zergaldia ibilgailua eskura­tzen den egunean hasiko da, eta Trafiko Buruzagi­tzan behin betiko baja ematen zaion egunean amaituko da.      

2.  Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.            

V.  ZERGA KUOTA

5. artikulua.

1.  I. Eranskinean jasota dauden tarifen taulari jarraiki exijituko da zerga.

2.  Ibilgailuak lehen aldiz eskura­tzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean, kuota hilabete naturaletan hainbanatuko da, ibilgailua eskuratu edo baja ematen zaion hilabetea barne. Ibilgailua lapur­tze­agatik Erregistro Publikoan aldi baterako baja ematen zaionean ere kuota modu berean hainbanatuko da.  

3.  Aurreko apartatuko tarifak aplikagarri izango dituzten ibilgailu motak zehazteko, kontuan hartuko da abenduaren 21eko 114/1999 Foru Dekretua, hain zuzen ere, ibilgailu mota desberdinen kon­tze­ptua ezarri eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren tarifak aplika­tze­ko arauak finka­tzen dituena. Zehazki esanda:            

— 3.1. Zerga honen ondorioetarako, bere tarifetan zerrenda­tzen diren ibilgailu mota desberdinen kon­tze­ptua abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onar­tze­koak, II. Eranskinean jasotakoa izango da.            

— 3.2. Furgoi edo furgonetek, ibilgailu misto moldagarriek eta turismotik eratorritakoek turismo gisa tributatuko dute beren poten­tzi­a fiskalaren arabera. Ez da horrela izango, ordea, 1.000 kilogramotik gorako karga erabilgarria garraiatu dezaketenean, kamioi gisa tributatuko baitute orduan.

— 3.3. Autokarabanek turismo gisa tributatuko dute beren poten­tzi­a fiskalaren arabera.

— 3.4. Edozein kasutan ere, tarifa horien D) letran adierazitako traktoreen errubrika orokorrak honako hauek ere har­tzen ditu: «traktokamioiak», «obra eta zerbi­tzu­etako traktoreak» eta trakzio mekanikoko beste ibilgailuek garraiatu edo eramanak izan gabe bide publikoetatik zirkula dezaketen makina autobul­tza­tuak.

— 3.5. Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak motozikleta­tzat hartuko dira zerga honen ondorioetarako eta, beraz, beren zilindradaren arabera tributatuko dute. Kuatriziklo arinek, beren aldetik, ziklomotore gisa tributatuko dute.

— 3.6. Ibilgailu artikulatuen kasuan, arrasteko poten­tzi­a daramak eta arrastean eramandako atoiek eta erdiatoiek aldi berean eta bereizita tributatuko dute.

— 3.7. Zaldi fiskaletan adierazitako poten­tzi­a fiskala abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onar­tze­koak, V. eranskinean xedatutakoaren arabera ezarriko da.

VI.  KUDEAKETA ETA LIKIDAZIOA

6. artikulua.

Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den helbidea bere udalerrian dagoenean, zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta bil­tzea, eta orobat, zerga kudeaketan emandako egin­tzak berrikustea Urre­txu­ko Udalaren ardura da.              

7. artikulua.

Matrikulazioaren eta zirkula­tze­ko baimenaren ondorioz zergan alta har­tzen duten ibilgailuen kasuan, autolikidazio erregimenean kudea­tzen da zerga, eta gainon­tze­ko ibilgailuen kasuan, berriz, Udalak urtero egiten duen erroldaren bidez.            

Aitorpen-likidazioak Udale­txe­an aurki daitezkeen inprimaki normalizatuak erabiliz egingo dira. Aitorpen-likidazio horiek kalkulurako beharrezkoak diren elementuak jasoko dituzte, eta agiri hauek eran­tsi­ta aurkeztuko dira: ibilgailua erosi edo aldatu izanaren frogagiriak, ezaugarri teknikoen ziurtagiria eta subjektu pasiboaren Nortasun Agiria edo Identifikazio Fiskaleko zenbakia.

Aitorpen-likidazioa behin bere esku duela, interesatuak bulego kudea­tza­ilean edo entitate lagun­tza­ile batean ordaindu ahal izango du zerga kuotaren zenbatekoa.

Edozein kasutan ere, ibilgailua matrikulatu baino lehen, bule­go kudea­tza­ileak egiaztatuko du ordainketa behar den zenbatekoagatik egin dela, eta aitorpen inprimakia egiaztatu izana adieraziko du.

8. artikulua.

1.  Trafiko Buruzagi­tza­ri ibilgailuaren matrikulazioa, zirkula­tze­ko gaitasun agiria edo behin betiko baja eska­tzen diotenek Zerga ordaindu izana frogatu beharko dute aldez aurretik.  

2.  Ibilgailuen titularrek Trafiko Buruzagi­tza­ri haien erreformaren berri ematen diotenean, Zerga honen eraginetarako duten sailkapena alda­tzen bada betiere, eta orobat, ibilgailuak transferitu, zirkulazio baimenean ageri den helbidea aldatu edo horiei baja ematen dietenean, zergaren azken ordainagiria ordaindu izana frogatu beharko diote aurrez Trafiko Buruzagi­tza­ri. Horrek ez du erago­tzi­ko, dena den, kon­tze­ptu horregatik sortu, likidatu, kobran­tza­ra aurkeztu eta preskribitu ez diren zor guztien ordainketa kudeaketa eta ikuskari­tza organoen bitartez exijitu ahal izatea.         

Hamabost urteko edo hortik gorako an­tzi­natasuna duten ibilgailuen behin betiko bajak ordainketa froga­tze­ko obligaziotik kanpo gera­tzen dira.

3.  Trafiko Buruzagi­tzek ez dute baja edo transferen­tzi­a espedienterik tramitatuko, aldez aurretik zergaren ordainketa egiazta­tzen ez bada.

VII.  BETEBEHAR FORMALAK ETA ZERGA ARLOKOAK

9. artikulua.

Zerga honi lotutako ibilgailuen titularrek beharrezko tramiteak egin beharko dituzte Trafiko Buruzagi­tzan zirkulazio baimenean ager­tzen den helbidea beren ohiko egoi­tza­koa izan dadin.              

VIII.  ERROLDAK

10. artikulua.

1.  Matrikulatuta dauden edo zirkula­tze­ko gai diren ibilgailuen kasuan, zergaren urteko kuotak urte bakoi­tze­ko lehen seihilerokoaren barruan eta Udalak erabaki­tzen duen kobran­tza aldian ordainduko dira. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ediktuak argitaratuz eta legeriak aurreikusten dituen edo egoki jo­tzen diren bestelako baliabideak erabiliz emango da horren berri.              

2.  Aurreko apartatuan araututako kasuan, urteko errolda erabiliz bilduko dira kuotak. Erroldaren aldaketak Trafikoko Erregistro Publikoaren datuetan oinarrituko dira.           

3.  Errolda edo zergaren matrikula jendaurrean eraku­tsi­ko da interesatuek aztertu eta bidezko erreklamazioak egin ahal izan di­tza­ten. Horretarako epea 15 egunetakoa izango da, kobran­tza aldia hasten denetik aurrera.               

Jendaurreko erakusketaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta subjektu pasibo bakoi­tza­ri likidazioa jakinarazteko balio izango du.

IX.  ITZU­LKETAK

11. artikulua.

Ibilgailuari zerga sortu ondoren ematen bazaio behin betiko baja eta, ordurako, kuota ordainduta badago, subjektu pasiboak dagokion zenbatekoaren itzu­lketa eskatu ahal izango du Ordenan­tza Fiskal honen 5.2 artikuluan aipa­tzen den hainbanaketa aplikatuta.

XEDAPEN GEHIGARRIA

11/1989 Foru Arauan xedatutakoari jarraiki, zerga honi Zergen Foru Arau Orokorrak kudeaketa, likidazio, ikuskapen eta bilketari buruz nahiz zerga urraketa eta zigorrei buruz jaso­tzen dituen arauak aplikatuko zaizkio.

AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskinak 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean, eta aldatu edo indargabe­tze­a erabaki­tzen ez den artean jarraituko du indarrean.

ERANSKINAK

Bilkuraren data: 2018ko urriaren 25a.

I ERANSKINA: KOEFIZIENTEAK ETA TARIFAK

                                                                                                        

A.  Turismoak:

9 zaldi fiskal baino gu­txi­agokoak ...........................         43,19

9tik 11,99 zaldi fiskalera artekoak ..........................         87,52

12tik 13,99 zaldi fiskalera artekoak .......................       146,72

14tik 15,99 zaldi fiskalera artekoak .......................       211,83

16tik 19,99 zaldi fiskalera artekoak .......................       280,02

20 zaldi fiskaletik gorakoak .....................................       351,83

B.  Autobusak

21 plaza baino gu­txi­agokoak ..................................       198,38

21 plazatik 50 plaza arte ..........................................       282,08

50 plazatik gorakoak .................................................       352,35

C.  Kamioiak:

1.000 Kg baino gu­txi­agoko karga baliagarrikoak ..................      100,23

1.000tik 2.999 Kg bitarteko karga baliagarrikoak       198,38

2.999tik 9.999 Kg bitarteko karga baliagarrikoak       282,08

9.999 Kg-tik gorako karga baliagarrikoak .............       352,35

D.  Traktoreak:

16 zaldi fiskaletik beherakoak ................................         40,76

16tik 25 zaldi fiskalera artekoak .............................         64,06

25 zaldi fiskaletik gorakoak .....................................       192,19

E.  Atoiak eta erdi-atoiak:

1.000 Kg baino gu­txi­agoko karga baliagarrikoak ..................      40,76

1.000tik 2.999 Kg-ra bitarteko karga baliagarrikoak                    64,06

2.999 Kg-tik gorako karga baliagarrikoak .............       192,19

F.  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak ............................................................         10,80

125 cc-rainoko motoak .............................................         10,80

125etik 250 cc-ra arteko motoak ............................         18,34

250etik 500 cc-ra arteko motoak ............................         36,73

500etik 1.000 cc-ra arteko motoak .........................         76,05

1.000 cc-tik gorako motoak .....................................       157,84

II ERANSKINA: HOBARIAK

1.  Zerga kuotaren %30eko hobaria izango dute 5 edo plaza gehiagoko ibilgailuek, beti ere indarrean dagoen legeriaren arabera familia ugariaren kon­tsi­derazioa duen familiako kideren bat titular izanik, eta familiaren urteko diru-sarrera gordinak 80.000 euro baino gehiagokoak ez badira.    

Familia bakoi­tze­ko ibilgailu bakarrari emango zaio hobaria.

Honako dokumentazioa aurkeztu behar da:

— Eskaera-orria.

— NAN, AIZ edo eska­tzai­learen pasaportea.

— Familia ugariaren titulua indarrean.

— Hala badagokio, Bizikide­tza Unitate Bereziaren profila egiazta­tze­ko dokumentazioa.

— Familia unitatea osa­tzen duten kide guztien azken errenta-aitorpena, edo berori aurkeztu beharrik ez duela egiazta­tzen duen ziurtagiria.

— Hobaria egiaztatuko duen ibilgailuaren dokumentazioa.

— Familia unitatearen Errolda agiria.

2.  Zerga-kuotaren %100eko hobaria izango dute ibilgailu historikoek edo gu­txi­enez hogeita bost urte dituztenek, zenba­tzen fabrikazio-datatik hasita edo, datu hori ezagu­tzen ez bada, lehenengo matrikulazioa egin zenetik; edota, bestela, dagokion eredu edo mota hori egiteari utzi zi­tza­ionetik. 

3.  Zerga-kuotaren % 75eko hobaria izango dute motor elektrikoa edota hibridoa duten ibilgailuek (motor elektrikoa eta gasolinazkoa, elektrikoa eta diesela, edo erregai gisa gas naturala, petrolio gas likidotua (GLP), biogasa erabil­tzen dutenak), fabrikan bertan homologatuta badatoz eta, mota eta ereduaren arabera, igorpen ku­tsa­tzaileak gu­txi­ago­tzeko egokitutako katalizagailuak badituzte.

Era berean, hobari bera izango dute, fabrikako homologazioaren arabera, erregai modura gasa erabil­tzen duten ibilgailuek, eta igorpen ku­tsa­tzaileak gu­txi­ago­tzeko mota eta modeloari egokitutako kataliza­tza­ileak dituztenek.  

Orohar, hobaria eskaria egiten den ekitaldiaren hurrengotik aplikatuko da, atze­raeraginik gabe. Dena den, likidazioa ordain­tze­ko borondatezko epean eska­tzen denean zerga-hobaria, hobari hori eman egingo da, zergaren sor­tza­pen-egunean hobaria jaso­tze­ko zehaztutako baldin­tzak bete­tzen badira, betiere.        


Interesatuek eskatu egin beharko dituzte hobariak, eta eskabidean ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren arrazoia adierazi behar dituzte, eskatutako hobaria egiazta­tzen duen dokumentazioa aurkeztuz.

Hobariak ez dira elkarrekiko bateragarriak. Baldin eta hoba­ri bat baino gehiago jaso­tze­ko eskubidea baldin badago, horietako hobari bat aukeratu beharko du. Halakorik egiten ez badu, udal-administrazioak zergadunaren­tzat onuragarriena den hobaria aplikatuko du.

Hobarien aitorpena eta aplikazioa ordain­tze­ra behartuta dau­den eta udal zergei dagozkien betebeharretan egunean dauden per­tso­na zergadunen alde egingo da.            

Hiri lurren balioa gehi­tze­aren gaineko zerga arau­tzen duen ordenan­tza fiskala.               

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udal honek, Lurralde Historikoko Herri Ogasunak arautu dituen Foru Arauan, zerga horri buruzko Foru Arauan, eta baita mar­txo­aren 28ko hiri-lurren balio gehikun­tza­ren gaineko zerga alda­tzen duen 2/2017 Foru Dekretu-Arauan aurreikusitakoarekin bat, Hiri Lurren Balioa Gehi­tze­aren gaineko Zerga ezar­tzen eta eska­tzen du ordenan­tza honekin. Ehunekoen taula eta aplika daitezkeen tarifak jaso­tzen dituen eranskina ere ordenan­tza honen atalak dira.  


2. artikulua.

Ordenan­tza hau udalbarruti osoan aplikatuko da

II.  ZERGAPEKO EGITATEA

3. artikulua.

Hiri lurren balioak zergaldian izan duen gorakada da zergapeko egitatea, bai hiri lurren jabe­tza edozein tituluren bidez eskualdatu denean bai hiri lurren jabaria muga­tzen duen edozein gozamen-eskubide eratu edo eskualdatu denean. 

Balio gehikun­tza horren zehaztapenean kontuan hartuko da 2/2017 Foru Dekretu-Arauan, mar­txo­aren 28koa, hiri-lurren balio gehikun­tza­ren gaineko zerga alda­tzen duenean xedatutakoa (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 64. zkia., 2017ko mar­txo­aren 31koa).

III.  ERAGIN-EREMUTIK KANPO

4. artikulua.

Ez da zerga honen eraginik izango honako hauetan:

a)  Ez dago zerga honen pean Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako landa-lur­tzat jo­tzen diren lurren balio gehi­tzea. Beraz, zerga honen eraginpean egongo da Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako hiri lur­tzat jo­tzen diren lurren balio gehi­tzea, kontuan hartu gabe Katastroan edo Zergaren Erroldan halako­tzat hartuta dauden edo ez.  

b)  Zerga honen eragin-eremutik kanpo geratuko da, era berean, Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak VIII. tituluaren X. kapituluan araututako araubide berezia aplikagarria zaien eragiketetatik eratorritako eskualdaketak direla-eta hiri lurrek izan duten balio gehi­tzea, salbu aipatu Foru Arauak 101. Artikuluan jasotakoaren arabera egiten diren lurren eskualdaketak, jarduera adar batean sartuta ez daudenean.

Aipatutako lurrak geroago eskualda­tzen direnean, aipatu VIII. tituluaren X. kapituluan jasotako eragiketetatik eratorritako eskualdaketak ez du etenaraziko balio gehikun­tza gertatu den urteen kopurua. 

c)  Ezkontideek ezkon­tza–sozietateari ondasunak eta eskubideak ekar­tzen dizkiotenean ez dago zerga ordaindu beharrik, ezta hark ordainketa gisa esleipenak jaso­tzen dituenean eta ezkontideek ondasun komunen ordainketa gisa elkarri eskualda­tzen dizkiotenean ere.

Halaber, ezkon­tza deuseztu edo senar-emazteak banandu edo dibor­tzi­atuz gero, horren gainean emandako epaia betearazteko ezkontide batek besteari ondasun higiezinak eskualda­tzen badizkio edo ezkontideek euren seme-alabei eskualda­tzen badizkie, eragiketa ez dago zergaren kargapean, ezkon­tza­ren araubide ekonomikoa edozein izanda ere.

IV.  SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

5. artikulua.

1.  Balio gehikun­tzak zerga honetatik salbue­tsi­ko dira egin­tza hauen ondorio direnean:

a)  Zortasun–eskubideak era­tze­a eta eskualda­tzea.         

b)  Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 4-2.e) artikuluan zehazten den salbuespena aplikagarri zaien ondasunak eskualda­tzea, baldin eta jabeek edo eskubide errealen titularrek froga­tzen badute ondasun higiezinak kon­tse­rba­tzeko, hobe­tze­ko edo zaharberri­tze­ko obrak egin dituztela euren kargura.

2.  Era berean, balio-gehikun­tzak zerga honetatik aske geratuko dira zerga ordaindu behar dutenak ondoko per­tso­na edo erakundeak direnean:       

a)  Estatua, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoa, Gipuz­koa­ko Foru Aldundia eta lurralde administrazio publikoetako organismo autonomoak eta zuzenbide publikoko an­tze­ko erakundeak.

b)  Zerga aplikatu den udalerria, bertako udal erakunde guztiak eta udala kide duten erakunde guztiak, nahiz lurralde administrazio publikoetako organismo autonomoak eta zuzenbide publikoko an­tze­ko erakundeak.       

c)  Ongin­tza­ko edo ongin­tza-irakaskun­tza­ko erakundeak.               

d)  Gizarte Seguran­tza­ren eta indarrean dagoen legeriaren arabera eratutako aurreikuspen sozialeko mutualitateen kudeaketa-erakundeak.

e)  Emakida administratibo itzu­lgarrien titularrak, emakidei atxi­kitako lurrei dagokienez.

f)  Guru­tze Gorria eta harekin pareka daitezkeen beste zenbait erakunde, arau bidez zehaztuko direnak.

g)  Nazioarteko itun edo hi­tzar­menetan zerga honen salbuespena ain­tza­te­tsi zaien per­tso­nak edo Entitateak.

V.  SUBJEKTU PASIBOAK

6. artikulua.

1.  Honakoak dira zerga honen subjektu pasiboak:

a)  Irabazi asmoekin lurrak eskualda­tzen direnean edo jabaria muga­tzen duten gozamen-eskubide errealak eratu edo eskualda­tzen direnean: lurrak eskura­tzen dituen per­tso­na fisikoa edo juridikoa nahiz Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipa­tzen duen erakundea edo, bestela, eskubide erreala zeini era­tzen edo eskualda­tzen zaion, per­tso­na huraxe.

b)  Lurrak eskualda­tzen direnean edo jabaria muga­tzen duten gozamen-eskubide errealak era­tzen edo eskualda­tze­an direnean, baldin eta ordain truke egiten bada: lurrak eskualda­tzen dituen per­tso­na fisikoa edo juridikoa nahiz Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipa­tzen duen erakundea edo, bestela, eskubide erreala era­tzen edo eskualda­tzen duena.

2.  Aurreko idatz-zatiko b) letran aipatutako kasuetan, zergadunaren ordezko subjektu pasibo­tzat hartuko da lurrak eskura­tzen dituen edo, bestela, eskubide erreala era­tzen edo eskualda­tzen zaion huraxe, per­tso­na fisikoa edo juridikoa izan nahiz Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatutako erakundea izan, beti ere zergaduna Espainian egoiliarra ez den per­tso­na fisikoa edo entitate bat bada, ordezkaria izenda­tze­ko obligaziorik ez badu, edo obligazio hori edukita, ordezkariak solidarioki eran­tzu­ten ez badu ordezkatuaren zerga zorra ordain­tze­ko obligazioari dagokionez.      

3.  Lurrak ohiko etxe­bizi­tza­ren hipoteka betearazteagatik eskualda­tzen direnean, haiek eskura­tzen dituen per­tso­na fisiko edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorreko 35.3 artikuluan aipa­tzen den entitatea hartuko da zergadunaren ordezko subjektu pasibo­tzat.               

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, ordezkoak ezingo dio zergadunari exijitu ordaindutako obligazio tributarioaren zenbatekoa.

Apartatu honetan aurreikusitako ondorioetarako, ohiko etxe­bizi­tza­tzat hartuko da urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Per­tso­na Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 87.8 artikuluan halako­tzat definitutakoa.          

4.  Mar­txo­aren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuak, baliabiderik gabeko zordun hipotekarioak babesteko presako neurriei buruzkoak, 2. artikuluan ezarritakoan sar­tzen diren zordunek euren etxe­bizi­tza zorren ordainez emateagatik egindako eskualdaketetan, ondasun higiezina eskura­tzen duen entitatea izango da zergadunaren ordezko subjektu pasiboa, eta ordezkoak ezin izango dio zergadunari exijitu ordaindutako zerga obligazioen zenbatekoa.              

VI.  ZERGA-OINARRIA

7. artikulua.

1.  Zerga honen oinarria hiri-lurren balioaren benetako gehikun­tza da, sor­tza­penarekin batera azal­tzen dena, eta gehienez hogei urtean metatutakoa.           

2.  Benetako gehikun­tza zenbatekoa den zehazteko, eranskinean jasota dagoen eskalaren araberako ehunekoa aplikatuko zaio lurrak sor­tza­pen-unean duen balioari.

3. artikulu honen bigarren zenbakian aipatutako ehunekoa zehazteko hurrengo arauak erabiliko dira:

Lehena.  Zergapetutako eragiketa bakoi­tza­ren balioaren gehikun­tza zehazterakoan, artikulu honen 2. atalean ezarritako urteko ehunekoa aplikatuko da, gehikun­tza hori agerian jarri den urte-kopurua har­tzen duen epe osorako.            

Bigarrena.  Sor­tza­penaren unean lurrak duen balioari aplikatu behar zaion ehunekoa zein den zehazteko, kasu jakin bakoi­tza­ri aplika dakiokeen urteko ehunekoaren eta gehikun­tza hori agerian jarri den urte-kopuruaren arteko biderketa egingo da.

Hirugarrena.  Lehen arauari jarraiki eragiketa jakin bakoi­tza­ri aplika dakiokeen urteko ehunekoa zehaztu ahal izateko, eta bigarren arauari jarraiki urteko ehuneko hori zenbat urtez biderkatu behar den finka­tze­ko ain­tzat hartuko dira, bakar-bakarrik, gehikun­tza hori agerian jarri den epeko urte osoak. Horrenbestez, ez dira kontuan hartuko epe horretan izandako urte-zatiak.          

8. artikulua.

Lurrak eskualda­tzen direnean, sor­tza­pen unean duten balioa, une horretan Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatutakoa izango da.

Nolanahi ere, balio hori ponen­tzi­a onartu ondoren onartutako antolamenduko aldaketak jaso­tzen ez dituen balio-ponen­tzi­a baten ondorioz kalkulatu denean, zerga hori behin-behingoz likidatu ahal izango da. Halakoetan, behin betiko likidazioan lursailen balioa aplikatuko da. Balio hori dagozkion balorazio-prozedurei jarraiki kalkulatuko da, zerga sortu den eguna erreferen­tzi­atzat hartuta.       

Lursaila, hiri lurra izanik ere, zerga sor­tze­ko garaian katastroko balioa zehaztu gabe badu, katastroko balio hori zehaztean egin ahal izango du likidazioa Udalak, eta, balio hori kalkula­tze­ko, zerga sor­tzen den unea hartuko da oinarri­tzat.     

9. artikulua.

1.  Jabaria muga­tzen duten gozamen-eskubide errealak eratu eta eskualda­tzen direnean, eranskinean jaso­tzen diren urteko ehunekoak 7. Artikuluan definitutako balioaren zatiari aplikatuko zaizkio, betiere Ondare Eskualdaketa eta Egin­tza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako eskubide horiek kalkula­tze­ko finkatutako arauak aplika­tze­tik atera­tzen den ehunekoaren arabera.

2.  Eraikin edo lur baten gainean solairu bat edo gehiago eraiki­tze­ko eskubidea, edo lur azpian, azalera eskubide errealik sortu gabe eraiki­tze­ko eskubidea eratu eta eskualda­tzen denean, eranskinean jaso­tzen diren urteko ehunekoak 7. artikuluan definitutako balioaren zatiari aplikatuko zaizkio eskualdaketa–eskrituran finkaturiko propor­tzi­onaltasun moduluaren arabera, edo bestela, lur gainean edo lur azpian eraikiko diren solairuen azalera edo bolumena eta haiek behin eraikiz gero eraikitako azalera edo bolumen osoaren arteko propor­tzi­oaren arabera.    

3.  Nahitaezko desjabe­tze­etan, eranskinean jaso­tzen diren urteko ehunekoak lurraren balioari berez dagokion balio justuaren zatiari aplikatuko zaizkio

VII.  ZERGA KUOTA

10. artikulua.

Zerga oinarriari eranskinean adierazten den karga-tasa aplikatuz lortuko da zerga honen kuota

VIII.  ZERGAREN SOR­TZA­PENA

11. artikulua.

1.  Zerga sor­tzen da:

a)  Eskualdaketa egunean, ordain truke edo doan, bizidunen artean edo herio­tza­gatik, lurraren jabe­tza eskualda­tzen denean.

b)  Eraketa edo eskualdaketa egunean, jabaria muga­tzen duen gozamen–eskubide errealen bat era­tzen edo eskualda­tzen denean.

Gorago xedatutakoaren ondorioetarako, eskualdaketa egun­tzat ondokoa hartuko da:

a)  Bizidunen arteko egin­tza edo kontratuetan, agiri publikoa eman den eguna, eta dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publiko batean sartu edo inskribatu diren eguna edota duen lanbidea dela-eta fun­tzio­nario publiko bati eman zaionekoa.

b)  Herio­tza­gatik egindako eskualdaketetan, kausa­tza­ilea hil zen eguna.

2.  Epaile-ebazpen edo administrazio-ebazpen irmo bidez, lurren eskualdaketa edo lur horien gaineko gozamen-eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketa sortarazi duen egin­tza edo kontratua deuseztatu, desegin edo amaitu dela deklara­tzen edo aitor­tzen bada, subjektu pasiboak eskubidea izango du aurretik ordaindutako zerga itzul diezaioten, baldin eta egin­tza edo kontratu horrek irabazirik ekarri ez badio eta itzu­lketa ebazpen irmoa eman zenetik lau urteko epean erreklama­tzen badu. Irabaziak izan direla ulertuko da interesatuek Kode Zibilaren 1295. artikuluan jasotakoaren arabera elkarri egin beharreko itzu­lketak gauzatu behar dituztela justifika­tzen ez denean. Nahiz eta egin­tzak edo kontratuak irabazirik ekarri ez, desegitea edo amaiera zergaren subjektu pasiboak betebeharrak ez bete­tze­agatik deklara­tzen bada, ez da itzu­lketarik egingo.  

3.  Kontrata­tza­ileek elkarren arteko adostasunez kontratua ondoriorik gabe uzten badute, ez da ordaindutako zerga itzu­liko eta egin­tza zergapeko egin­tza berri­tzat joko da. Elkarren arteko adostasun­tzat hartuko dira adiskide­tze-ekitaldiko bat etor­tze­a eta demandari amore emate hu­tsa.

4.  Egin­tzek edo kontratuek baldin­tza­ren bat dutenean tarteko, Kode Zibileko preskripzioen arabera kalifikatuko dira. Etenarazlea bada, zerga ez li­tza­teke likidatuko harik eta berau bete arte. Baldin­tza sun­tsi­arazlea bada, zerga exijitu egingo li­tza­teke; hori bai, baldin­tza bete­tzen denean aurreko ataleko arauaren arabera itzu­lketa egiteko aukerarekin.            

IX.  KUDEAKETA

12. artikulua.

Subjektu pasiboek Udalari aurkeztu beharko diote, derrigorrez, zergari buruzko aitorpena, Udalak berak eskainitako eredu ofizialaren arabera egina. Eredu horretan jasota egongo dira zerga-zerrendaren elementuak eta kuota finka­tze­ko ezinbesteko eta derrigorrezko beste datu guztiak. Aitorpena aurkezten den une berean ordaindu beharko da kuota.      

13. artikulua.

Aitorpen hori ondoren adierazten diren epeen barruan aurkeztu beharko da, eta ateratako kuota ordaindu, zergaren sor­tza­pena sor­tzen den datatik aurrera zenbatuko delarik:

a)  Bizidunen arteko egin­tze­tan, epea hogeita hamar lanegunekoa izango da.

b)  Herio­tza­gatik egiten diren egin­tze­tan, epea sei hilabetekoa izango da, eta subjektu pasiboak eskatuta urtebeteko mugaraino luzatu ahal izango da

14. artikulua.

1.  Aitorpenarekin batera, ezarpena sortaraziko duten egin­tzak edo kontratuak jasoko dituen agiria aurkeztuko da ezinbestez, behar bezala egiaztatuta.

2.  Eska­tzen diren salbuespenak edo hobariak ere agiri bidez justifikatu beharko dira

15. artikulua.

Horietaz gain, zergaren likidazioa egiteko beharrezko iri­tzi­tako agiri guztiak eskatu ahal izango dizkie Udal Administrazioak per­tso­na interesatuei. Agiriok aurkezteko epea hogeita hamar egunekoa izango da, eta beste hamabost egunez ere luzatu ahal izango da, interesatuak eskatuz gero. Eginiko errekerimenduak epe horien barruan bete­tzen ez dituztenei kasuan kasuko zerga-zehapenak ezarri ahal izango zaizkie, aurkeztu gabeko agiriak aitorpena ikuska­tze­ko beharrezkoak direnean. Falta diren agiriak interesatuak bere onerako alegatutakoak egiazta­tze­ko bakar-bakarrik direnean, likidazioa, alegatu bai baina justifikatu ez diren zer­tze­lada horiek kontuan hartu gabe egitea izango du ondorio errekerimendua ez bete­tze­ak.

16. artikulua.

12. artikuluan xedatutakoa gorabehera, ondoren aipa­tzen direnek ere Udal Administrazioari derrigorrez eman behar diote zergapeko egitatearen berri, subjektu pasiboen­tza­ko finkatutako epe berberak erabiliz:

a)  Zerga Ordenan­tza honen 6. artikuluko a) hizkian jasotako kasuetan, baldin eta bizidunen arteko negozio juridikoak izan badira, emai­leak edo kasuan kasuko eskubide erreala era­tzen edo eskualda­tzen duen per­tso­nak.

b)  Aipatutako 6. artikuluko b) hizkian jasotako kasuetan, eskura­tza­ileak edo kasuan kasuko eskubide erreala nori era­tzen edo eskualda­tzen zaion, per­tso­na horrek.

17. artikulua.

Era berean, notarioek hiruhilabeteko bakoi­tza­ren lehen hamabostaldian, aurreko hiruhilabetekoan beraiek baimendutako agiri guztien zerrenda edo aurkibidea igorri beharko diote Udal Administrazioari. Zerga honen zergapeko egitatea udalbarrutian bete dela agerian laga­tzen duten egitateak, egin­tzak edo negozio juridikoak jasoko dira agiri horietan, hilburuko egin­tzak salbu.          

Halaber, epe berberaren barruan igorri beharko dute sinadurak ain­tza­testeko edo legezta­tze­ko aurkeztu izan zaizkien egitate, egin­tza edo negozio juridikoei buruzko agiri pribatuen zerrenda. Artikulu honetan aurreikusitakoa, dena den, ez da izango Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean lankide­tza­rako ezarritako betebehar orokorraren kalteko.   

18. artikulua.

1.  Udal Administrazioak aitortu ez diren zergapeko egitateen berri duenean, 13. Artikuluan adierazitako epeen barruan, interesatuei eskatuko die aitorpena egin dezaten, zerga-arauak haustearen eta horrek ekar di­tza­keen zehapenen kaltetan gabe, beti ere.              

2.  Aurreko paragrafoan aurreikusitako errekerimenduak eginda ere, interesatuek ez badituzte egin beharreko aitorpenak aurkezten, espediente bat abiaraziko da ofizioz, Udal Administrazioak eskura dituen datuak erabiliz, eta horien araberako likidazioa egingo du; sarrerak egiteko epeak eta jar daitezkeen helegiteak ere adieraziko ditu Administrazioak, zerga-arauak haustearen eta horrek ekar di­tza­keen zehapenen kaltetan gabe, beti ere.

19. artikulua.

Ordenan­tza honetan araututako zergaren likidazioa, bilketa eta ikuskari­tza gauza­tze­ko, eta gerta daitezkeen zerga mailako arau-hausteak eta kasuan kasuko zehapenak zehazteko Zerga Arau Orokorrari buruzko Foru Arauan aurreikusitakoa aplikatuko da.

20. artikulua.

Ordainketa bermeak:

1.  Zergaren likidaziotik ondorioztatutako zerga obligazioaren ordainketaren benetako berme bezala ordainketari atxi­kita geratuko da eskualdatutako ondasuna, Zerga Arau Foral Orokorreko 74.1 artikuluan xedatuaren arabera, aplikaziozkoa zaionez testu legal bereko 41 artikuluan adierazia, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketa Erregelamendua onar­tzen duen 27/91 Foru Dekretuko 12. Artikuluarekiko, edo arau hauek ordezka­tzen dituen arauarekiko.

2.  Ezin izango da Jabe­tza­ren Erregistroan inskribatu, zerga honengatik ordaindu beharra duen egin­tza edo kontratua daukan dokumenturik, baldin eta ez bada aldez aurretik bere ordainketa egiazta­tzen, Hipoteka Legeko 254 artikuluan xedatuaren arabera.

3.  Jabe­tza­ren Erregistroan aurkezpen idazpena eginez gero Zergaren ordainketa egiaztatu gabe, kalifikazio eta inskripzioa edo eskaturiko eragiketa esekirik geratuko da, Hipoteka Legeko 255 artikuluak agin­tzen duen bezala.

X.  XEDAPEN GEHIGARRIA

8. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, eta Ondare Eskualdaketa eta Egin­tza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zerga onartu zuen Foru Araua indarrean dagoen bitartean, honako arau hauek bete beharko dira:

1-a)  Aldi baterako gozamenaren balioa ondasunen balioaren propor­tzi­oan egingo da, urtebeteko epe bakoi­tze­ko 100eko 2koa alegia, baina 100eko 70etik gora pasa gabe, beti ere

b)  Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa dela iri­tzi­ko da gozamendunak 20 urte baino gu­txi­ago dituenean, eta, adinean gora egin ahala 100eko 1 murriztuko da urteko, balio osoaren 100eko 10ean jarriz muga, beti ere.

c)  Per­tso­na juridiko baten­tzat eratutako gozamenak 30 urtetik gorako epea badu edo mugaegunik gabea bada, baldin­tza sun­tsi­arazle pean dagoen jabe­tza osoko eskualdaketa­tzat hartuko da zergei dagokienez.

2.  Jabe­tza soilaren balioa kalkula­tze­ko, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren arteko aldea hartuko da kontuan. Aldi baterako diren biziarteko gozamenen kasuan jabe­tza soila balora­tze­ko, aurreko lehen zenbakiko arauetatik baliorik txi­kiena ematen diona aplikatuko da.          

3.  Erabil­tze­ko eta bizi­tze­ko eskubide errealen balioa kalkula­tze­ko, aldi baterako gozamenak edo biziarteko gozamenak –kasuan kasukoak– balora­tze­ko erabil­tzen diren arauak ondasunen zer baliori aplikatu zaizkion ikusi eta balio oso horrexen 100eko 75 hartuko da.

XI.  AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskina 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera sartuko dira indarrean, eta indarrean egongo dira, harik eta indargabe­tze­ko edo alda­tze­ko erabakia har­tzen den arte.

ERANSKINA

Bilkuraren data: 2018ko urriaren 25a

I. Ehunekoen taula

Epea                                                                         Urteko ehunekoa %

a)  1 eta 5 urte bitartean .........................................              3,6

b)  10 urte bitartean ................................................              3,4

c)  15 urte bitartean .................................................              3,1

d)  20 urte bitartean ................................................              2,9

II. Aipatutako erabakiaren arabera indarrean dagoen tarifa.

Karga-tasa bakarra ezar­tze­a balio gehikun­tza sor­tzen den aldi guztietarako, karga-tasa hori %12koa izanik.      

Hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arau­tzen duen udal ordenan­tza fiskala.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

1.  Udal honek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arau­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoarekin bat etorriz, hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresei tasak ezar­tzen eta ordainarazten dizkie udalerriko bideetako lurzoruaren, zorupearen eta lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobe­txa­mendu bereziagatik.

2.  Ondorio horietarako, hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresa­tzat honako hauek joko dira:

a)  Energia elektrikoaren, uraren edo gasaren hornikun­tzan diharduten enpresak.

b)  Herritar guztien­tzat telekomunikazio zerbi­tzu­ak egiten dituzten enpresak, baldin eta osorik edo zati batez erabil­tzen badituzte udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabilera edo aprobe­txa­mendu berezia eginez instalatutako telekomunikazio sare publikoak.

c)  Hornidura zerbi­tzu­ak egiten dituen edozein enpresa, baldin eta zerbi­tzu­ak egiteko erabil­tzen dituen tutueria, hari eta gainerako instalazioek udalerriko lurzorua, lurgaina edo zorupea atze­maten badute.

2. artikulua.

Ordenan­tza hau Udal Erakundearen mugarte osoan aplikatuko da.

II.  ZERGA EGITATEA

3. artikulua.

1.  Zerga egitatea honakoa da: hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabilera edo aprobe­txa­mendu berezia egitea, zerbi­tzu­ok interes orokorrekoak badira, edo eragina badute udalerriko biztanle guztiengan edo gehienengan.

2.  Tasaren zenbatekoa ezar­tze­ko araubide hau aurreko artikuluan aipatutako enpresa guztiei aplikatuko zaie, bai zerbi­tzu­ak egiteko erabil­tzen dituzten sareen titular direnei, bai sareen titular ez izan arren sareak erabil­tze­ko, sareetan sar­tze­ko edo haiekin konekta­tze­ko eskubideen titular direnei.

3.  Sakelako telefonoen zerbi­tzu­ak ez dira sartuko tasaren zenbatekoa ezar­tze­ko araubide berezi honetan.

4.  Tasa hau bateragarria da udal eskumeneko zerbi­tzu­ak edo jarduerak egiteagatik ezar litezkeen beste tasa ba­tzu­ekin, hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresak haien subjektu pasibo izan behar direnean 5/89 Foru Arauaren 23.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Tasa hau ordain­tzen duenak ez du edukiko udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobe­txa­mendu bereziagatik ezarritako gainerako tasak ordaindu beharrik.

III.  SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.

1.  Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluan aipatutako per­tso­na fisiko eta juridikoak eta erakundeak, hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresen titularrak izanez gero, baldin eta zerbi­tzu­ok interes orokorrekoak izan edo udalerriko biztanle guztiengan edo gehienengan eragina badute, eta haiek egiteko udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabilera edo aprobe­txa­mendu berezia egiten bada.

2. artikulu honetan ezarritakoaren ondoreetarako, zerbi­tzu­ak bana­tzen eta merkatura­tzen dituzten enpresak ere zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresen mul­tzo­an sartuko dira.

IV.  SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK

5. artikulua.

Salbuespenak, eta bestelako onura fiskalak, aplikatu beharreko xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.          

V.  ZERGA OINARRIA

6. artikulua.

1.  Tasaren zerga oinarria kalkula­tze­ko, hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresek udal mugartean urtean egiten duten fakturaziotik ateratako sarrera gordinak hartuko dira kontuan.

2.  Sarrera gordinak izango dira enpresari ego­tzi ahal zaizkionak, udalerrian egindako zerbi­tzu­en ordainez lortutakoak badira.

3.  Ez dira sarrera gordin­tzat joko zerbi­tzu­en gaineko zeharkako zergak, ez eta gainon­tze­koen kontura kobratutako partidak edo kopuruak ere, hornidura zerbi­tzu­a ustia­tzen dituen enpresaren beraren sarrerak ez badira.            

Halaber, ez dira sartuko fakturazioko sarrera gordinetan Ekonomia Ministerioaren Elektraenergia Ekoizteko Instalazioen Administrazio Erregistroko 1. edo 2. atalean inskribatutako instalazioetan araubide berezi honen araberako zerga-ordainketari lotuta dagoen energia sor­tze­ko erabiliko den lehengaia horni­tze­agatik jaso­tzen diren kopuruak.             


4.  Zerbi­tzu­ak egiteko besteren sareak erabil­tzen dituzten enpresek euren fakturazioaren sarrera gordinetatik kenduko dituzte beste enpresa ba­tzu­ei beraien sareekin konekta­tze­agatik edo haietan sar­tze­agatik ordaindutako kopuruak. Halako sareen titular diren enpresek horregatik jasotako kopuruak fakturazioaren sarrera gordin gisa konputatu behar dituzte.

5.  Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 111. artikuluan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ikuskapenari buruzko Araudiaren 37. artikuluan ezarritakoari jarraituz, sareen titular diren enpresek Udalari informazioa eman beharko diote, hark eskatuz gero, sareetan sar­tze­agatik edo haiekin konekta­tze­agatik ordain­tzen dieten enpresei buruz.

VI.  KUOTA

7. artikulua.

1.  Zerga kuota %1,5 izango da, eta udal mugartean urtean egindako fakturaziotik datozen sarrera gordinei aplikatuko zaie.

2.  Aprobe­txa­mendu bereziak udalerriko jabari publikoko ondasunak sun­tsi­tze­a edo narria­tze­a badakar berekin, onuradunak haiek berreraiki­tze­ko edo konpon­tze­ko gastu osoa ordaindu beharko du eta zenbatekoa lanei ekin aurretik jarri beharko du; horrez gainera tasa ordaindu beharko du.

Kalteak konponezinak badira, Udalak kalte-ordaina jasoko du. Kalte-ordainaren zenbatekoa sun­tsi­tutako ondasunen balioa edo narriadurari dagokiona izango da.

Udalak ezin ditu barkatu idatz-zati honetan adierazitako kalte-ordainak eta itzu­lketak, ez osorik, ez zati bat.

VII.  SOR­TZA­PENA ETA ZERGALDIA

8. artikulua.

1.  Hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresek udalerriko bide publikoetako lurzoruaren, zorupearen edo lurgainaren bakarreko erabileragatik edo aprobe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa aprobe­txa­mendu berezia hasten denean sortuko da lehenengoz, eta geroztik urtero sortuko da, urtarrilaren 1ean.

2.  Subjektu pasiboari ego­tzi ezin zaizkion arrazoiengatik jabari publikoaren aprobe­txa­mendua ezin baliatu edo garatu bada, tasaren zenbatekoa itzu­li egingo da.

VIII.  LIKIDAZIOA ETA SARRERA

9. artikulua.

Udalak likidazioa egingo du, eta likidatutako zenbatekoaren sarrera egingo da.

IX.  TASEN KUDEAKETA

10. artikulua.

Hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresek, hiru hilean behin, egutegiko hiruhilekoaren lehen hamabostaldian, aurreko hiruhilekoan izandako sarrera gordinen aitorpena aurkeztu beharko diote Udalari. Aitorpen horrekin batera, udalerrian eginiko fakturazioa egiazta­tze­ko agiriak aurkeztuko dituzte, eta Udal Administrazioak eska­tzen dizkien gainerako agiriak.

11. artikulua.

1.  Udal Administrazioak hiru hilean behingo likidazioak egingo ditu. Behar diren egiaztapenak egin arte likidazioak behin-behinekoak izango dira eta ordaindu beharreko zenbatekoa 4 urteko epearen barruan zuzendu ahal izango da; epe hori amaituta, hala badagokio, behin-betiko­tzat hartuko da. Borondatezko epea amaiturik, zorra premiamendu bidez ordainaraziko da.

2.  Udalaren eta hornidura zerbi­tzu­ak ustia­tzen dituzten enpresen artean hi­tzar­men edo akordioren bat badago, artikulu honetan eta aurrekoan kudeaketari buruz ezarritako arauak ordezkoak izango dira.

12. artikulua.

Zergen arloko arau-hausteak, haien sailkapena eta dagozkien zehapenak direla eta, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean eta gara­tzen duen araudian xedatutakoa beteko da.

X.  AZKEN XEDAPENA

Ordenan­tza hau 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean eta horrela iraungo du harik eta bera aldatu edo indargabe­tze­a erabaki­tzen den arte.

Zerbi­tzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak buru­tze­agatik ordaindu beharreko tasen ordenan­tza arau­tzai­lea

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Udal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arau­tzen dituen Foru arauak ezarritakoarekin bat etorriz, ERANSKINean jasotako zerbi­tzu publikoak eman eta jarduerak buru­tze­agatik tasak ezarri eta exiji­tzen ditu, Ordenan­tza honen zehaztapenen arabera. Tasa horiek jaso­tzen dituen eranskina Ordenan­tza honen zati delarik.

2. artikulua.

Ordenan­tza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

II.  ZERGAGAIA

3. artikulua.

Administrazio Lokalaren aldetik zerbi­tzu bat eskain­tze­ak edo jarduera bat buru­tze­ak era­tzen du zergagaia, bai hala eskatua izan delako, bai partikularren jarduketek zein omisioek zeharka eragin dutelako, subjektu pasiboari bereziki egokitu, eragin edo onura ekar­tzen diotenean.   

III.  SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.

1.  Honako hauek izango dira, zergadun gisa, subjektu pasiboak: per­tso­na fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipa­tzen dituen ntitateak, zerbi­tzu edo jarduerak eska­tzen dituztenean edo haien onura edo eragina jaso­tzen dutenean.

Partikularrek eskatu gabe, baina haien jarduketa edo omisioek eraginda burututako zerbi­tzu edo jardueren kasuan, aipatu jarduketak edo omisioak egin dituztenak.         

2.  Zergadunaren ordezko­tzat hartuko dira:         

a.  Etxe­bizi­tza edo lokalen erabil­tzai­le edo okupa­tza­ileei onura edo eragina dakarkieten zerbi­tzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b.  Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako hirigin­tza lizen­tzi­ak emateagatik ezarritako tasetan: obren eraiki­tza­ileak edo kontratistak. 

c.  Suhil­tza­ile zerbi­tzu­engatik, aurrien preben­tzi­oagatik, eraikun­tza eta eraispen zerbi­tzu­engatik, salbamendukoengatik eta, oro har, per­tso­na eta ondasunak babesteko zerbi­tzu­engatik ezarritako tasetan, zerbi­tzu­aren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate asegura­tza­ileak.

5. artikulua.

Tasak ordain­tze­ra behartuta daude:

a.  Partikularren eskariz egindako zerbi­tzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

b.  Partikularrek eskatu ez baina, horien jarduketa edo omisioengatik derrigorrezkoak gertatu diren zerbi­tzu edo jardueren kasuan, jarduketa edo omisio horiek leporagarri dituztenak.   

6. artikulua.

Ordenan­tza honetatik erator­tzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplika­tze­ko arauetan aipa­tzen diren per­tso­nek ere eran­tzu­ngo dute.

IV.  SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

7. artikulua.

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.               

V.  OINARRI EZARGARRIA

8. artikulua.

Oinarri ezargarria zerbi­tzu­a gauza­tzen den unitate bakoi­tzak era­tzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.     

VI.  KUOTA

9. artikulua.

Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, eranskinean ezarritakoaren arabera.    

VII.  SOR­TZA­PENA ETA ZERGALDIA

10. artikulua.

Zerbi­tzu­a edo jarduera egiten denean sor­tzen da tasa.

VIII.  LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

11. artikulua.

Tokiko Administrazio kon­tze­ptu bakoi­tza­ren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua ordainduko da ERANSKINak exakzio bakoi­tze­rako ezar­tzen dituen arau partikularrei jarraituz.

IX.  TASEN KUDEAKETA

12. artikulua.

Ordenan­tza honetan arau­tzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuska­tze­ari dagokion eta gainerako guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoi­tze­an dagozkien zigorrak ezar­tze­rakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.      

X.  AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskina ondoren aipa­tzen den egunean onartu zen behin betiko, eta 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean, eta aldatu edo indargabe­tze­a erabaki­tzen ez den artean jarraituko du indarrean.

XI. ERANSKINA

Onarpena: 2018ko urriaren 25ean.

— A epigrafea: Zaborra bildu eta ezaba­tze­ko zerbi­tzu­a ( €/hiruhilabeteko).

                                                                                         €/hiruhilabet.

1.  Etxe­tik datozen hondakinak.

1.1.  Etxe­ko zaborra ................................................         29,10

2.  ‑Merkatari­tza­tik, janari dendetatik, zerbi­tzu­e- tatik eta ostalari­tza­tik datozen hondakinak.

2.1.  ‑Jate­txe­ak, janari zerbi­tzu­a duten establezi- menduak, sukalderako prestaketa, elkarte gas- tronomikoak eta an­tze­ko beste establezimen- duak ...........................................       141,31

2.2.  ‑Tabernak, pub, garagardotegiak, kafetegiak, croissanteriak, txo­kolategiak, txu­rreriak eta an­- tze­ko establezimenduak                .................................................................... 131,81

2.3.  ‑Janari establezimenduak (frutategiak, harate- giak, urdaitegiak, oilasko dendak, arrandegiak, izoztuak, janari dendak, okindegiak, gozote- giak,e.a.) ................................................       134,19

2.4.  ‑Supermerkatuak eta an­tze­koak, salmenta- rako azalera 200 m2 baino txi­kiagoa dutenak                   134,19

2.5.  ‑Supermerkatuak eta an­tze­koak, salmentara- ko azalera 200 m2 eta 400 m2 artekoa dute- nak                         419,19

2.6.  ‑Supermerkatuak eta an­tze­koak, salmenta- rako azalera 400 m2 edo gehiago dutenak       
.................................................................................       704,19

2.7.  Hotelak, fondak, pen­tsi­oak eta an­tze­koak       269,56

2.8.  ‑Gainerako merkatari­tza- eta zerbi­tzu-establezi- menduak                           49,88

3.  Industriatik datozen hondakinak.

3.1.  5 langile edo gu­txi­ago ...................................       114,00

3.2.  20 langile edo gu­txi­ago ................................       194,75

3.3.  100 langile edo gu­txi­ago ..............................       244,62

3.4.  100 langiletik gora .........................................       488,06

Titulartasun bati loturik eta tarifa industriala aplikagarri zaien hainbat lokal duten subjektu pasiboen kasuan, tarifa bakarra aplikatuko zaie, betiere eskaera egiteko unean daukaten langile kopuruari dagokiona; eskaerarekin batera langile kopurua egiazta­tze­ko Gizarte Seguran­tza­ren zirutagiria edo baliokidea aurkeztu beharko dute.

Tarifak kudea­tze­ko eta aplika­tze­ko arauak:

1.  Ordain­tze­ko obligazioa derrigorrezkoa izango da, edozein tituluren bitartez, udalerriko etxe­bizi­tzen eta merkatari­tza- eta industria-lokalen jabe edo okupa­tza­ile diren per­tso­na fisiko eta juridiko guztien­tzat, eta inor ezingo da geratu, ez per­tso­na fisikorik, ez juridikorik, zerbi­tzu hau ordain­tze­tik salbue­tsi­ta, nahiz eta etxe­bizi­tza edo lokal horiek hu­tsik egon.  

2.  Tasa, urte bakoi­tze­ko urtarrilaren 1ean sortuko da eta zergaldia urte naturala izango da.

3.  Kobran­tza hiru hilero egingo da. Halere, aldez aurretik eskaera egin eta Udalak hala onar­tzen duen kasuetan, kuota hilabeteko epealdietan zatikatu ahal izango da. Bestetik, tarifa edota titularitate aldaketa kasuetan, orokorrean kuota ezingo da hainbanatu. Nolanahi ere, eraikun­tza berriko etxe­bizi­tza edo lokalen kasuan, zein eraispenetan, kuota hilabeteka hainbanatuko da, eta horretarako sor­tza­pen data bezala lehen okupaziorako eta eraispenerako lizen­tzi­a ematearen data hartuko da, hurrenez hurren.

4.  Ordainketa-betebehar honen oinarri­tzat, udalerrian zerbi­tzu­a eskain­tzen den inguru edo kaleetan kokaturiko etxe­bizi­tza eta merkatari­tza/industria arloko lokal bereizi bakoi­tza hartuko da.

Zen­tzu honetan, etxe­bizi­tza bereizi­tzat hartuko da, erregistro-finka bakar gisa ageri dena, edo erregistro-finka bat baino gehiago izanez gero, horiek jabe berarenak baldin badira eta Biztanleen Erroldan etxe­bizi­tza bakar gisa onarturik datorrena.

Era berean, merkatari­tza edo industria arloko lokal bereizi­tzat hartuko da:

a.  Erregistro-finka bakar gisa eta fisikoki lokal bakar gisa ageri dena, betiere bertan ekonomia-jarduera bakarra buru­tzen denean, edo hala egokituz gero, irekiera-lizen­tzi­a beraren menpe eta titular beraren menpe dauden zenbait jarduera daudenean.

b.  Erregistro-finka bat baino gehiago bezala baina fisikoki lokal bakar gisa ageri dena, jabe bakarra eta jarduera bat edo gehiago dituena, guztiak ere irekiera-lizen­tzi­a beraren menpe eta titular bakarrarekin.

c.  Erregistro-finka bakar gisa ageri baina fisikoki zenbait lokaletan bereizia dagoena. Kasu honetan, dauden merkatari­tza-lokalak adina tarifei emango zaie alta, jabea bera den edo ez den kontuan izan gabe.

5.  Jarduerarik gabeko lokalen kasuan, kuota minimoa ezarriko zaie, etxe­ko tarifari dagokiona. Jarduera ekonomikoan baja ematen denean, interesdunak ida­tziz eskatu beharko du tarifa aldaketa, eskabideari ekonomia-jardueren gaineko zergaren baja eran­tsiz (840 inprimakia). Jardueraren baja Udale­txe­an jakinarazi eta hurrengo hiruhilekoan izango du eragina tarifa aldaketak, eta ez du inola ere atze­raeraginik izango. Jardueraren bajak Jarduera Ekonomikoen Zergan baja ematea ez dakarrenean, eskaera bat aurkeztu beharko du udale­txe­an, eta tarifa aldaketa emango zaio, betiere lokalean jarduerarik ez dagoela egiaztatu ondoren, eta udal teknikariak aurretik txos­tena eginda.        

6.  Etxa­be edo lokal baten erabilera ibilgailuak gorde­tze­ra bideratua badago, ez dute tasa ordain­tze­ko betebeharrik izango.

7.  Zergadunaren betebeharra izango da Udalari edo, hala badagokio, enpresa esleipendunari jakinaraztea tasaren erroldan egin nahi dituen elementuen alta, baja eta aldaketak. Edozein aldakun­tza-eskaera gehienez ere kobran­tza epealdiko azken lanegunean jakinarazi behar da, hurrengo epealdian indar-eragina izan dezaten. Baldin­tza hori bete­tzen ez dutenek tasa ordain­tze­ko obligazioa izango dute. Ekitaldi ekonomikoan eraiki diren etxe­bizi­tza edo lokal berrien altaren kasuan, jabe berriek hilabeteko epean egin beharko dute aipatutako eskaera, etxe­bizi­tza­ren jabe egiten direnetik hasita.     


— B epigrafea: Etxe­etako edateko uraren hornidura, ura emateko lotuneen mantenimendua eta kontagailuak zaindu nahiz alda­tzea.

                                                                                                        

1.  Etxe­ko erabilera, hiruhilabeteko.

Kon­tsu­moa < 9 m³/erroldatutako per­tso­na bakoi­- tze­ko            0,63

Kon­tsu­moa > 9 m³/ erroldatutako per­tso­na bakoi­- tze­ko           1,08

Zerbi­tzu kuota, etxe­ko ura abonatuko eta hiruhileko            12,36

                                                                                                        

2.  Dendak.

A mota: m³-ko, abonatuko, hiruhileko ...................            1,28

B mota: m³-ko, abonatuko, hiruhileko ...................            1,05

Zerbi­tzu kuota, ur komer­tzi­ala abonatuko, hiruhileko            22,46

3.  Industriala.

m³-ko, abonatuko, hiruhileko ..................................            1,30

Zerbi­tzu kuota, ur industriala abonatuko eta hiruhi- leko           22,46

4.  Altak eta hartuneak.

 ......................................................................................         21,68

5.  Ur kloratua.

 ......................................................................................            0,44

6.  Tratatu gabeko ura.

 ......................................................................................            0,31

7.  Kontagailuen kon­tse­rbazioa, hiruhileko.

Etxe­ko erabilera .........................................................            3,29

Erabilera komer­tzi­ala ...............................................            7,89

Erabilera industriala ..................................................            8,87

8.  Hartuneen kon­tse­rbazioa, abonatuko/hiru- hileko.

Etxe­ko erabilera .........................................................            2,24

Erabilera komer­tzi­ala eta industriala .....................            2,24

9.  Saneamendu kanona, hiruhileko.

Etxe­koa (m³) ...............................................................            0,42

Dendak (m³) ...............................................................            0,49

Industriala (m³) ..........................................................            0,72

Tarifak aplika­tze­ko arauak:

Ordaindu beharrekoaren zenbatekoa atera­tze­ko, kontagailuak neurtutako metro kubikoak hartuko dira. Kontagailua honda­tze­a suertatuz gero, eta berria jarri bitartean, azken lau hiruhileko bataz besteko kon­tsu­moa hartuko da likidazioa egiteko.            

Udalak nahiz zerbi­tzu­aren enpresa esleipendunak egingo du kobran­tza, hiruhilero, eta beti ere ahalegina egingo da ordainagirien helbidera­tze­a bul­tza­tzeko.               

Zergadunaren obligazioa izango da Udalari edo, hala badagokio, enpresa esleipendunari jakinaraztea altak, bajak eta tasa kalkula­tze­ko egin nahi dituen aldaketak.   

— C epigrafea: Estolderia publikoaren zerbi­tzua.

                                                                                                        

1.  Etxe­ko erabilera.

m³ < 9 m³ ....................................................................            0,24

m³ > 9 m³ ....................................................................            0,43

2.  Dendak.

A mota .........................................................................            0,75

B mota .........................................................................            0,62

3.  Industriala.

.....  ................................................................................            0,78

4.  Garajeak.

Sare orokorreko ura baldin badu, garaje plaza bakoi- ­tze­ko, gu­txi­enez                                 2,93

Sare orokorreko urik ez badu, garaje plaza bakoi­tze- ko, gu­txi­enez                       2,24

Kobran­tza hiru hilabetero egingo da.

— D epigrafea: Udal hilerriko aprobe­txa­mendu eta zerbi­tzu­ak.

                                                                                                        

Udal jabe­tza­ko hilobietan egindako ehorzketa bakoi­- tze­ko, hamar urteko epean                               354,41

Panteoian ehorzketa egiteagatik ............................       237,65

Panteoia eduki­tze­agatik, urtean .............................         28,94

Ni­txo­etako gorpuzkinak atera edo sar­tze­agatik ..
.................................................................................       153,95

Panteoietako gorpuzkinak atera edo sar­tze­agatik                       153,95

Panteoi bereko bi gorpuzkin edo gehiago atera­tze­a- gatik (bakoi­tze­ko)                                153,95

Gorpuzkinak erraustea .............................................
.................................................................................       153,95

Bi gorpuzkin edo gehiago errausteagatik (bakoi­tze­-ko)              153,95

Kolunbario kon­tze­sioa, gehienez ere 10 urte ......       243,85

— E epigrafea: Autotaxien eta alokairuko gainerako ibilgailuen lizen­tzi­ak eta administrazio baimenak.

                                                                                                        

Lizen­tzi­en emakida, luzapena eta erregistroa.....
.................................................................................       555,90

Lizen­tzi­ak eskuz alda­tze­ko baimena ....................       555,90

Lizen­tzi­en erabilera eta ustiaketa, urtean .............         44,43

Ibilgailuaren aldaketa: lizen­tzi­a bakoi­tze­ko .........         19,63

— F epigrafea: Agiriak onartu eta egitea.

                                                                                                        

Enkanteetarako gordailuak, emakidak, udal obra edo zerbi­tzu­en esleipen zuzenak, behin-behine- koak nahiz behin betikoak               ....................................................................... 28,15

— G epigrafea: Establezimenduen jarduera eta instalazioa eta ireki­tze­ko baimena.

                                                                                                        

Kasinoak, bingoak: ....................................................    2.316,58

Dan­tza­lekuak .............................................................    2.749,55

Zine aretoak ................................................................    2.749,55

Hotelak, egoi­tzak: ......................................................    1.063,24

Jate­txe­ak, jate­txe-kafetegiak: ..................................    1.057,05

Tabernak, kafetegiak ................................................       690,22

Pup, taberna musikadunak .....................................    1.373,23

Biltegiak eta jarduera industrialak ..........................       740,87

Banke­txe­ak eta ku­txak ..............................................    3.954,32

Lokal komer­tzi­alak orokorrean ...............................       371,96

Azalera handiak .........................................................    3.178,35

Gimnasioa, squash pistak, arte mar­tzi­alen eskola eta an­tze­koak                           371,96

Jolas gelak: .................................................................       691,24

Garaje kolektiboak, plazako: ...................................            9,80

Aldez aurretik jarduera sailkatuari dagokion komuni- kazioari lotutako jardueren espedienteen trami- tazioa                            147,78

Insonorizazioa konprobatu behar den jarduera sailka- tuari dagokion espedienteen tramitazioa  
.................................................................................
.................................................................................       772,87

Sailkatutako jardueren espedienteen tramitazioa                       
.................................................................................                   
.................................................................................       295,50

Tarifak aplika­tze­ko arauak:

1.  Establezimendu berriak.

Atal honen barruan sartuko dira, zerga gorabeheretarako, establezimendu berriak, eta baita sei hilabete baino gehiago itxi­ta egon ondoren berriz ireki­tzen direnak ere. Jarduera bakoi­tza­ri dagokion taula aplikatuko zaio.


2.  Titularitatea alda­tzea.

Titularra alda­tze­an, zerga gorabeheretarako, honako kasu hauek izango dira: titularra aldatu arren establezimendua itxi gabe egin izana, edota itxi­ta bada ere sei hilabete baino gu­txi­agoan egon bada itxi­ta.

Espedientearen tramitazioagatiko tasa kitatuko da, honako tarifa hauek aplikatuko dira:

a)  Aldez aurretik jarduera sailkatuari dagokion komunikazioari lotutako jarduerak: 73,15 €.

b)  Lizen­tzi­ari lotutako jarduera sailkatuak: 145,29 €.        

3.  Obrengatiko toki aldaketa.

Ireki­tze­ko baimena izanez gero, aurreko kuotaren gainean %50eko hobaria emango da, beti ere hasierako jarduera handi­tzen ez bada. Subjektu pasiboak ireki­tze­ko baimenaren eskaera, aldez aurreko Komunikazioa edo aitorpen ardura­tsu­a aurkezten duen unean sortuko da tasa.

Zergapeko jarduera bati baimenik lortu gabe hasiera ematen zaionean, edo hala badagokio, aldez aurreko jakinarazpena edo aitorpen eran­tzu­lea aurkeztu gabe, zerbi­tzu­a edo hori baimen­tze­koa den jakiteko jarduera administratiboa benetan hasten denean sortuko da tasa.  

Lizen­tzi­ak iraungi­tzat joko dira baimena emateko erabakiaren ondorengo hiruhilekoetan esandako jarduera ireki ez bada.            

Beste horrenbeste, establezimenduak ireki ondoren sei hilabete baino gehiago itxi­ta badaude.

Aurkeztutako proiektuaren aldaketari baldin­tza­tua dagoen baimen emateak ez du ino­laz ere eraginik izango zerga ordain­tze­ko obligazioan, hori behin sortuta dagoela, ez eta behin baimena emanda edo jakinarazia dagoela, edo jarduera aurretik aitortua dagoela, eska­tzai­leak bertan behera uzten baldin badu ere.

4.  %50eko hobaria Alde Zaharra eremuko ireki­tze eta instalazio lizen­tzi­etarako, PERCO delakoari loturiko gunea:

%50eko hobaria aplikatuko da aurreko kuotaren gainean, Alde Zaharrean, Merkatari­tza Biziberri­tze­ko Plan Bereziari lotutako gunean kokatuta dauden lokal komer­tzi­aletan instalatutako jarduera berrietarako.

— H epigrafea: Ibilgailuak ibilge­tzea, erretira­tze­a eta zain­tzea.

1.  Ibilgailuak erretira­tzea:

                                                                                                        

— Astelehenetik-ostiralera erretira­tze­a (astelehene- ko 8:00etatik ostiraleko 19:59era)                     110,00

— Gauean/jai egunetan/asteburuetan erretira­tze­a (ostiraleko 20:00etatik asteleheneko 7:59era)                  150,00

— Irteera, erretiratu gabe, astelehena-ostirala (aste- leheneko 8:00etatik ostiraleko 19:59era)                       66,00

— Irteera, erretiratu gabe, gau/jaieg/asteburu (osti- raleko 20:00etatik asteleheneko 07:59era)                      105,00

— I epigrafea: Patenteak, plakak eta bereizgarriak ema tea

Ibi iraunkorrerako plakak emateagatik.

                                                                                                        

.....  ................................................................................         56,95

— J epigrafea: Txa­kurren harrera eta egonaldia txa­kur-egoi­tzan edota udal bulegoetan

                                                                                                        

Jaso­tzea ......................................................................         53,70

Egonaldia, eguna edo zatia ....................................            5,44

Hil­tzea ..........................................................................         53,70

— K epigrafea: Txa­kur arrisku­tsu­en erregistroa.

                                                                                                        

Inskripzioaren tramitazioa .......................................         20,68

— L epigrafea: Kirol instalazioak, igerilekuak eta udal pilotalekua.

KIROL INSTALAZIOAK

 

Abonua

Urtea

Igerilekuko Bonua

4. Hiruhilekoa

Haurra 3-18

62,55

40,65

18,75

Heldua + 18

125,00

81,25

37,45

Ikaslea/langabetua

62,55

40,65

18,75

Jubilatua/pentsioduna

62,55

40,65

18,75

Familiarra

186,40

121,20

56,05

 

Frontoia

Kantxaren erabilera, orduko

 

10,00

Kantxaren erabilera, orduko (<18 urte)

 

5,00

Argiaren erabilera, orduko

 

5,00

Sarrera: ez abonatua

 

-

Profesional pilota partiduak / Alokairu bereziak

 

436,45

Afizionatu pilota partiduak

 

99,55

 

Igerilekuak

Sarrerak 3-18 urte

 

2,30

Helduak + 18 urte

 

5,30

Ikasle eta langabetuak

 

4,00

Bainu-txanoa

 

2,10

10 sarrerako bonua

 

46,30

 

KIROLDEGIA

 

 

Abonatua

 

Ez abonatua

 

Ziklo, Fit Zone, Ziklo-Power eta Antzekoak

Elementu bereziekin 1 ordu/astean hilabetea

19,90 €/hileko

 

32,35 €/hileko

Elementu bereziekin 1,5 ordu/astean hilabetea

32,35 €/hileko

 

38,60 €/hileko

Elementu bereziekin 2 ordu/astean hilabetea

38,60 €/hileko

 

44,85 €/hileko

Elementu bereziekin 3 ordu/astean hilabetea

44,85 €/hileko

 

57,35 €/hileko

 

Aerobic, Zumba, Pilates eta Antzekoak

Elementu gabe 1 ordu/astean hilabetea

18,75 €/hileko

 

24,95 €/hileko

Elementu gabe 1,5 ordu/astean hilabetea

23,70 €/hileko

 

32,35 €/hileko

Elementu gabe 2 ordu/astean hilabetea

32,35 €/hileko

 

38,60 €/hileko

Elementu gabe 3 ordu/astean hilabetea

38,60 €/hileko

 

47,35 €/hileko

 

Mantenu Gimnasia, Gimnasia Erritmikoa, 3. Adineko Gimnasia eta Antzekoak

Ikastaroa 3 ordu/astean

23,70 €/hileko

 

36,10 €/hileko

Ikastaroa 2 ordu/astean

18,75 €/hileko

 

31,15 €/hileko

Adineko gimnasia 2 ordu/astean

18,75 €/hileko

 

24,95 €/hileko

Instalazioen alokairua

Orokorra

 

< 18 urte

Kantxa ordubete argiarekin

31,15

 

15,55

Kantxa ordubete argirik gabe

18,75

 

9,30

Kantxa: Ordubete 1/3 argiarekin

24,95

 

12,45

Kantxa: Ordubete 1/3 argirik gabe

12,45

 

6,15

Lehiaketa partiduak ordubete

 

99,65

Lehiaketa partiduak 1/3: ordubete

 

43,70

Megafonia ekipoa: ordubete

 

24,95

Kantxaren alokairu bereziak

 

436,45

Gelen alokairuak: ordubete

 

49,75

Zerbitzuen prezioak

Abonatua

 

Ez abonatua

Sarrera kiroldegia

-

 

2,45

Kirol txartel berria, galtzeagatik

2,45

 

-

Sauna-lurrin bainua

-

 

5,00

Sarrera sauna bonua 10 saio

-

 

43,70

Muskulazio gela: sarrera

-

 

6,25

Muskulazio taulen zerbitzua

12,45

 

12,45

Muskulazio gela hilean

-

 

32,40

Kurtso bereziak

Abonatua

 

Ez abonatua

Multikirola hilean

99,75

 

119,70

Multikirola hamabostaldia

58,80

 

77,70

Kurtsoa Tipo I

2,50 €/orduko

 

3,50 €/orduko

Kurtsoa Tipo II

4,00 €/orduko

 

5,00 €/orduko

Kurtsoa Tipo III

6,00 €/orduko

 

7,50 €/orduko

Kurtsoa Tipo IV

8,00 €/orduko

 

10,00 €/orduko

Kurtsoa Tipo V

10,00 €/orduko

 

12,50 €/orduko

 

Tarifak aplika­tze­ko arauak:

— Ikastaroetako matrikulazioa egin eta gero ez joateak ez du esan nahi kuota zatitu egingo denik, eta beraz kuota osoa ordaindu beharko da, behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik.

— Tarifa berezi bakoi­tze­rako sarbidea ematen duen baldin­tza abonoa/sarrera eska­tzen den unean egiaztatu beharko da. Zehazki, aurkeztu beharreko dokumentazioa honakoa da:       

— Ikasleak: indarrean dagoen ikasturteko ikasle txa­rtela.  

— Langabetuak: langabezia egoeran egotea egiazta­tzen duen ziurtagiri eguneratua, Lanbidek emana (Izen ematearen aldiei buruzko txos­tena).

— Tasa ordain­tze­tik salbue­tsi­ta egongo dira aldi baterako edo iraunkorki harrera egoeran dauden adin txi­kikoak eta horien lagun­tza­ileak, eta baita Udaleko Gizarte Zerbi­tzu­ek kudeatutako ingurune irekiko programaren batean parte har­tzen duten adin-txi­kikoak eta horien lagun­tza­ileak ere. Salbuespen honen aplikazioa aurrez eskatu beharko zaio Udalari, eta beharrezkoa izango da Gizarte Zerbi­tzu­en aldeko txos­tena

— M Epigrafea: Udal aterpe­txea.

                                                                                                        

— Per­tso­nako eta eguneko .....................................         18,55

— 10 lagun edo gehiagoko taldeak (€/lagun/egun)                     11

— Izarak aloka­tzea ....................................................            2,55

— N epigrafea: Gizarte Zerbi­tzu­ak.

                                                                                             €/eguneko

1.  Eguneko Zentrua:

Lanegunak ..................................................................         50,06

Asteburu eta jai-egunak ...........................................         57,47

2.  Etxez etxe­ko lagun­tza:

Lanegunak ..................................................................         15,00

Asteburu eta jai-egunak ...........................................         22,40

Aplikazio arauak:

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak eta Udalak erabil­tzai­le bakoi­tza­ren­tzat ezar­tzen dituzten irizpideen arabera kitatuko dira tasa horiek biak.

— O epigrafea: Museo Mineralogikoa.

                                                                                                        

— Bisita gidatua, partaideko ...................................            3,00

— Turismo mahaiaren sustapena (1) ...................            2,50

— Turismo mahaiaren sustapena (2) ...................            2,00

— P epigrafea: Kultur etxe­ko tailerrak eta ikastaroak

                                                                                                        

— Pintura ikastaroa, hilean .....................................         15,50

                                                                                                        

— Marrazki ikastaroa, hilean ...................................         15,50

— Arte tailerraren erabilera, hilean ........................         10,00

— Udalekuak ..............................................................         30,00

— Mineralogia Asteko txa­ngoa:

Helduak .......................................................................         40,70

Haurrak (16 urte arte) ...............................................         30,50

Kobran­tza hilero egingo da, hilaren lehenengo astean zehar, eta klaseetan parte har­tze­ko ezinbestekoa izango da aipatutako egunetan zehar ordainduta izatea.

Beste tailer ba­tzuk:

Kultur etxe­ko tailerrak:

                                                                                                        

A. I mota ......................................................................         10,00

B. II mota .....................................................................         20,00

C. III mota ....................................................................         25,00

D. IV mota ...................................................................         30,00

E. V mota .....................................................................         40,00

F. VI mota ....................................................................         50,00

Ikastaroetako bonoak, %25eko deskontua 3 ikastaro edo gehiagotan izena ematerakoan.

Tailerren motari dagokion sailkapena arloko teknikariek egindako txo­sten bidez egingo da, betiere kostuaren, iraupenaren eta tailerreko irakasle profesionalaren egiaztapenaren arabera.

— Q epigrafea: Ikuskizunetako eta beste saio ba­tzu­etako sarrerak.

                                                                                                        

— Helduen­tza­ko ikuskizunak ..................................         10,00

— Haurren­tza­ko ikuskizunak ..................................            5,00

— Gazte Txa­rtela .......................................................            7,00

— Ikuskizun bereziak Txa­rteldegia ........................         15,00

— Ikuskizun bereziak aurretiko salmenta .............         12,00

— Helduen an­tze­rki denboraldiko abonua ..........         65,00

— Haurren an­tze­rki denboraldiko abonua ...........         20,00

— Haurren anzterkia haurra eta lagun­tza­ilearen abo- nua       30,00

— Haurren­tza­ko DVD saioa Labeaga ...................            1,00

— Santa Lu­tzi­tako ardo dastaketa sar­tzea ...........            3,00

— Ardo dastaketa azokan koparen salmenta ......            2,00

— Festetako zapia .....................................................            3,00

— R epigrafea: Jaietako egitarauan iragarkiak jar­tzea.

                                                                                                        

— Azaleko iragarkia ..................................................       292,90

— Kontrazaleko iragarkia ........................................       287,80

— Azken orrialdeko iragarkia ..................................       665,10

— Orrialde osoko iragarkia ......................................       199,35

— Orrialde erdiko iragarkia .....................................       146,45

— Orrialde hereneko iragarkia ...............................       112,90

— Orrialde laurdeneko iragarkia ............................         85,45

— Orrialde seireneko iragarkia ...............................         68,15

— S epigrafea: Hirigin­tza zerbi­tzu­en prestazioa.

                                                                                                        

Hirigin­tza kon­tsu­ltak ..................................................         37,19

Proiektua, Oinarriak eta Kon­tze­rtazio Ba­tzor­dearen Estatutuak                               619,96

Birpar­tze­lazio proiektua:

— Jabe kopurua 10 lagun edo gu­txi­ago ...............    1.033,27

                                                                                                        

— Jabe kopurua 10 lagunetik gora ........................    1.239,93

Jarduketa Urbaniza­tza­ilearen programa:

— Jabe kopurua 10 lagun edo gu­txi­ago ...............       619,96

— Jabe kopurua 10 lagunetik gora ........................    1.239,93

Birpar­tze­lazio prozedura laburrak ..........................    619,96 €

Derrigorrezko desjabe­tze espedientea, onuraduna Herri Administrazioa ez denean                        
.................................................................................       619,96

Aurri-deklarazio espedientea, alderdi batek eskatuta                 1.239,93

Lizen­tzi­a txi­kien tramitazioa ....................................         42,37

Lizen­tzi­a haundien tramitazioa ..............................       408,13

Aurri espedientearen tramitazioa ...........................       798,22

Segregazio lizen­tzi­en tramitazioa ..........................       227,33

Lehendik dauden eraikun­tze­tan igogailuak jar­tze­ko eskatu eta bideratu diren segregazio lizen­tzi­ak salbue­tsi­ta egongo dira.          

Espedientearen tramitazioa hasteko eskaerarekin sor­tzen eta kita­tzen da behin behingoz tasa. Dagokion espedientearen gainean azken ebazpena egiten denean bihur­tzen da kitapena behin betiko.

Jabe bat baino gehiago duten kitapenak kuota propor­tzi­onatuak banaketa indibidualaren bitartez kitatuko dira, proiektuan jasota dauden modura.

Tasetan ez dira sar­tzen Aldizkari Ofizialetan eta egunkarietan egindako argitalpen gastuak, hirigin­tza araudia betez egindakoak, eta horiek benetako balioagatik kitatuko dira.

Dagokion ebazpena eman aurretik eska­tzai­leak atze­ra eginez gero, epigrafe honetan ezarritako zenbatekoen %50 kitatuko da, betiere udal jarduera benetan hasita baldin badago. 

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arau­tzen dituen ordenan­tza.

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Tokiko Erakunde honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arau­tzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exiji­tzen ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo aprobe­txa­mendu bereziagatik. Ordenan­tza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exiji­tzen dira tasa horiek, eta haren barruan gera­tzen dira jasota

2. artikulua.

Ordenan­tza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da

II.  ZERGAGAIA

3. artikulua.

Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo haren aprobe­txa­mendu bereziak era­tzen du zergagaia, baita erabilera publikoari lotutako beste ondasun ba­tzuk ere.

III.  SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.

1.  Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: per­tso­na fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipa­tzen dituen entitateak, baldin eta beren onura partikularrerako gozatu, erabili edo aprobe­txa­tzen badute modu berezian udal jabari publikoa, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzkoak, 20.2 artikuluan jaso­tzen dituen kasuen arabera.            

2.  Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatiboan erabil­tze­agatik edo haien aprobe­txa­mendu bereziagatik ezar­tzen diren tasetan eta, oro bat, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo ken­tze­koetan, zergadunaren ordezko­tzat hartuko dira ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.   

5. artikulua.

Tasen ordainketa lizen­tzi­a beren izenean jaso­tzen dutenek egingo dute, eta horien ezean, aprobe­txa­menduaren onuradun direnek.

IV.  SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

6. artikulua.

Ez daukate tasa ordaindu beharrik:

Estatuak, Autonomia Erkidegoek eta Toki Entitateek, zuzenean ustia­tzen dituzten komunikazio zerbi­tzu publikoen aprobe­txa­menduetan eta, bereziki, herritarren segurtasunarekin edo defensa nazionalaren zer ikusia duten guztietan.            

Onura publikoaren deklarazioa duten fundazioek eta elkarteek, eta interes orokorrerko helburuak dituzten gainon­tze­ko erakundeek, baldin eta Eusko Jaurlari­tza­ren edo Urre­txu­ko Udalaren Erregistroan inskribatuta badaude, erabilera pribatibo edo udal jabariaren aprobe­txa­mendu berezia xede sozialari lotutako aprobe­txa­menduetan ematen denean.

Artikulu honetan xeda­tzen ez dena, salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

V.  OINARRI EZARGARRIA

7. artikulua.

Oinarri ezargarria udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo aprobe­txa­mendu berezia gauza­tzen den unitate bakoi­tzak osa­tzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.        

VI.  KUOTA

8. artikulua.

1.  Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru fin­ko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.    

2.  Erabilera pribatibo edo aprobe­txa­mendu bereziak udal jabari publikoa sun­tsi­tu edo honda­tzen duenean, onuradunak, behar den tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzu­li beharko ditu berreraikun­tza edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik ordaindu.               

Kalteak konponezinak badira, Udalak kalte-ordain bat jasoko du. Sun­tsi­tutako ondasunen pareko balioa izango du, edo bestela, kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.

Udalak ezingo ditu barkatu, ez osorik ez zati batean, atal honetan aipa­tzen diren kalte-ordainak edo diru-itzu­lketak.         

VII.  SOR­TZA­PENA ETA ZERGALDIA

9. artikulua.

1.  Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobe­txa­mendu bereziagatik exiji­tzen den tasa hurrengo uneetan sortuko da zergagaiaren izaeraren arabera: erabilera pribatiboa edo aprobe­txa­mendu berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aurrez ordain­tze­a exijitu daiteke, edota, bestela, jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; jarduketa ez da egingo edo espedientea ez da izapidetuko dagokion ordainketa egiten ez bada.

2.  Tasaren izaera materialak sor­tza­pena aldizkakoa izatea exiji­tzen duenean, sor­tza­pen hori urte bakoi­tze­ko urtarrilaren 1ean gertatuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du. Erabilera pribatiboa edo aprobe­txa­mendu berezia hasi edo uzten denean, ordea, zergaldia zirkunstan­tzi­a horretara egokituko da, eta kuotan dagokion hainbanaketa egingo da Eranskinean ezarritakoari jarraituz.

3.  Jabari publikoa erabili edo aprobe­txa­tzeko eskubidea burutu edo gauzatu gabe gera­tzen bada subjektu pasiboarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik, dagokion zenbatekoa itzu­liko zaio.

VIII.  LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

10. artikulua.

Udalak kon­tze­ptu bakoi­tza­ren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua ordainduko da Eranskinak exakzio bakoi­tze­rako ezar­tzen dituen arau partikularrei jarraituz.   

Udal lizen­tzi­a edo baimena behar da elementuen instalaziorako, baita ere hasiera batean emandakoen aldaketa, berrikun­tza, handi­tze edo txi­ki­tze­rako; emanda bezala ulertuko da beti ere ordenan­tza honetan araututako tasak ordainduta badaude, eta hori egin bitartean ezingo zaio hasiera eman erabilerari edo aprobe­txa­menduari.

Tasa ez ordain­tze­ak automatikoki ekarriko du lizen­tzi­a edo baimena atze­ra bota­tzea.

IX.  TASEN KUDEAKETA

11. artikulua.

Ordenan­tza honetan arau­tzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuska­tze­ari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoi­tze­an dagozkien zigorrak ezar­tze­rakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.       

X.  AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenan­tza hau eta bere eranskina ondoren aipa­tzen den datan onartu zen behin betiko, eta 2019ko urtarrilaren 1ean jarriko dira indarrean, eta aldatu edo indargabe­tze­a erabaki­tzen ez den artean jarraituko du indarrean.

XI.  ERANSKINA

Onarpena: 2018ko urriaren 25a.

— A epigrafea: Hesiak, edukion­tzi­ak, garabiak, aldamioak, eskorak, astoak eta beste ba­tzuk

                                                                                                        

— Metro karratuko edo zatiko, eguneko ...............            0,62

— Metro karratuko, hilekoa ......................................         21,44

— Metro karratuko hiruhilekoa ................................         26,77

— Metro karratuko, urteko ........................................         42,77

— Obrengatiko bide mozketa par­tzi­ala, orduko ..         20,35

— Obrengatiko bide mozketa osoa, orduko .........         35,60

Tarifa aplika­tze­ko arauak:

a)  Obrengatiko bide okupazioak aparkalekuak har­tzen dituenean, adierazitako tarifak %30ean gehituko dira.

b)  Epigrafe honetan aipatutako obrak, justifikatu gabe, bi hilabetetik gora etenda gera­tzen direnean, tarifa hau aplika­tze­rakoan sor­tzen diren zenbatekoek %100eko errekargua izango dute hirugarren hilabetetik aurrera, eta obrak amaitutakoan aprobe­txa­menduak jarrai­tzen badu, %200eko errekargua aplikatuko zaie.

c)  Fa­txa­dak txu­kun­tzeko jarri behar diren hesi, aldamio eta bestelako elementuei dagozkien tarifak %100 murriztuko dira, hain zuzen ere honako hauek: fa­txa­dak margo­tze­a eta horretarako behar diren aurre-lanak, zarpia­tzea, lixa­tzea, eta abar.            

d)  Igogailuen instalazioa egiteko edo igogailuak indarrean dagoen araudiari (bai teknikoa bai irisgarritasunari buruzkoa) egoki­tze­ko jarri behar diren hesi, aldamio eta bestelako elementuei dagozkien tarifak %100 murriztuko dira, beti ere, eraikita dauden eraikun­tzak baldin badira.      

— B epigrafea: Lubakiak edo zangak egitea

Metro karratuko edo zatiko, egunean: 5,06 €.

— C epigrafea: Postuak, barrakak, salmenta etxo­lak, ikuskizunak eta an­tze­koak

                                                                                                        

  1.  Taberna, kafetegi eta an­tze­koak ..................            0,41

  2.  Txu­rreria, txo­kolategi eta ore frijituko mahaiak             
.................................................................................            0,41

  3.  ‑Pastel, gozoki, gozo, fruitu lehor, patata frijituak, bisuteria, jostailuak, liburuak etab. sal­tze­ko txo­s- nak                             0,41

  4.  Tiro, txi­rringil eta bestelako jokoetako txo­snak              
.................................................................................            2,39

  5.  ‑Tonbolak, zozketak, salmenta arinak eta an­tze- ­koak                     2,90

  6.  Mugimenduzko edozein aparailu mota ......            1,22

  7.  Auto­txo­ke pistak ...............................................            0,50

  8.  Ikuskizun eta an­tze­rkiak .................................            0,34

  9.  Zirkoak ...............................................................            3,04

10.  ‑Santa Lu­tzi­tako feria, kaleko salmenta pos-tuak:

— Udalak finkatutako postuak, metro lineal edo za- tiko, egunean                         18,00

— Bestelako postuak metro karratuko edo zatiko,egunean       6,00

— Postua ibilgailuarekin, egunean ........................         77,80

11.  ‑Jai Nagusiak eta bestelako jaialdiak, kalez ka- leko salmenta postuak:

— Udalak finkatutako postuak, metro lineal edo za- tiko, egunean                         15,51

— Postuak metro karratuko edo zatiko, egunean                         5,17

— Postua ibilgailuarekin, egunean ........................         79,04

12.  Mineralogia Feria, feriako postuak:

— Postuak metro lineal edo zatiko, egunean ......         15,26

Tarifa aplika­tze­ko arauak:

Feria tokietako lur sailak eslei­tze­ko enkante sistema erabiliko balitz, Udalak kasu bakoi­tze­an erabaki­tzen dituen oinarri eta baldin­tzen arabera egingo da enkantea.          

Eskualdeko artisau eta ekoizleen salmenta postuak salbue­tsi­ta egongo dira.

Kaleko salmenta postua udal interesa duten talde kulturalek, sozialek eta kiroletakoek eta ikaste­txe­ek beraien jardueraren finan­tzi­aziorako jar­tzen dutenean salbue­tsi­ta daude.             

— D epigrafea: Udal azoka eta azoka txi­kien zerbi­tzu­ak.

— Bertako produktuen salmenta, metro karratuko eta eguneko: 0,22 €.

— Postuak, metro karratu eta eguneko: 0,62 €.

— Argindarraren hartunea (urteko tarifa): 5,43 €.

Herriko baserriak izanik, baserriko produktuak sal­tzen dituzten salmenta postuak tasa ordain­tze­tik salbue­tsi­ta gera­tzen dira.

Tarifak aplika­tze­ko arauak:

Gaur egun modu iraunkorrean okupatuta dauden postuak errespetatu egingo dira. Libre daudenak eskatu egingo dira, Alkate­tza­ri zuzendutako ida­tzi bidez. Horiei eran­tzu­na emango zaie, beti ere urteko baimenaren bitartez ezarritako tasak ordain­tze­ko baldin­tza­rekin.

Kobran­tza hiru hilabetero egingo da:

— E epigrafea: Terraza eta instalazio osagarriak bide publikoan: mahaiak, aulkiak, estalpeak, eguzkitakoak edo an­tze­koak.          

— Instalatutako mahaiko eta 4 aulki, urtean: 83,72 €.

Kobran­tza hiru hilabetero egingo da.

— F epigrafea: Bide publikoetako kioskoak

— Egunkariak, aldizkariak, ipuinak, liburuak eta an­tze­koak sal­tze­ko kioskoak. Kiosko bakoi­tze­ko, urteko: 165,30 €.

— G epigrafea: Espaloi pasabideak edo ibilgailuen sarrera, ibiak eta gune publikoaren erre­tse­rba

a)  Ibilgaluen sarrera edo pasabidea espaloitik edo bide publikotik

a.1.  Erabilera partikularreko garajeak:

                                                                                                   €/urte

1 tarifa.  Baimendutako ibia edo gune publikoaren erre­tse­rba dutenek:

— Ibilgailu 1 ................................................................         31,00

— 2 ibilgailu ................................................................         57,90

— 3 ibilgailu ................................................................         74,40

— 4-10 ibilgailu artean .............................................       155,00

— 11 ibilgailutik gora (€/plaza/urte) .......................         12,40

2 tarifa.  Ibi iraunkorra ez dutenek:

— Ibilgailu 1.................................................................         15,50

— 2 ibilgailu.................................................................         29,00

— 3 ibilgailu.................................................................         47,55

— 4-10 ibilgailu artean..............................................         93,05

— 11 ibilgailutik gora (€/plaza/urte) .......................         11,40

Lehen azaldutakoaz gain, sarreraren zabalerak dituen metro lineal edo zatien kopurua bider 6,20 €/urtean eginda, horren emai­tza­ren zenbatekoa ordainduko dute.

a.2.  Merkatal edo industria erabilera duten garajeak:

                                                                                                   €/urte

Ibia dutenek.................................................................         58,90

Ibi gabekoek................................................................         46,50

(metro lineala edo zatia/urteko, gu­txi­enez 4 metro)

a.3.  Nekazal erabilera duten garajeak:

Ibia dutenek ................................................................         19,65

(metro lineala edo zatia/urteko)

Ibi gisa uler­tzen da ibilgailuen sarrera lokaletara eta etxe­bizi­tze­tara errazteko erre­tse­rba­tzen den gunea, ibilgailuak uzteko eta aparka­tze­ko debekuarekin.

b)  Espazio erreserbak

b.1.  Erreserbak har­tzen duen errepideko metro karratu bakoi­tze­ko edo zatiko, urtean: 60,40 €/urte.

b.2.  Noizbehinkako beharretarako espazio erreserba, metro karratu bakoi­tze­ko edo zatiko, egunean: 0,62 €/egun.

Espazio erreserba­tzat har­tzen da bide publikoan espazio erreserba egitea, ibilgailuak aparka­tze­ko debekuarekin, pasabideaz apartekoa.

Tarifa aplika­tze­ko arauak:

a)  Espaloietako edo bide publikoetako pasabideen zabalera beheratutako espaloi-er­tza­ren metro linealek emango dute, beheragunea baldin badago. Espaloi-er­tza ez badago beheratuta, ezta kenduta ere, neurria zabalera guztia izango da, hau da, kasu bakoi­tze­an lokalean edo orubean sar­tze­ko zuloaren luzera erabilgarri osoa.

b)  Aparkalekuen instalazio, kon­tse­rbazio, berri­tzea, pasabideak ken­tze­a eta erreserba, baita horien seinalizazioa ere, eska­tzai­leen kontura izango da.             

c)  Tarifa urtekoa eta zatiezina izango da.

— H epigrafea: Labeaga aretoa erabil­tzea

                                                                                                        €e

Orduko, teknikariarekin.............................................         30,50

Orduko, aretoko per­tso­nalarekin.............................         18,30

Herriaren­tzat interesa duten talde kulturalak, sozialak eta kiroletakoak eta ikaste­txe­ak salbue­tsi­ta daude tasaren ordainketatik.

— I epigrafea: Kulturako gelaren erabilera

Orduko: 14,25 €.

Herriaren­tzat interesa duten talde kulturalek, sozialek eta kiroletakoek eta ikaste­txe­ek erabil­tzen dutenean, salbue­tsi­ta daude.

— J epigrafea: Sarraldeko musika lokalen erabilera

Hilabetean eta talde bakoi­tze­ko: 20,00 €.

Izen-ematean edo lokalak erabil­tzen hasi aurretik edo erabil­tzen hasteko unean bertan egin behar da tasaren ordainketa, eskaera egiten den lehen aldian.

Ondorengo hileroko kuoten ordainketa aurretiaz egin beharko da hilero, hilabete bakoi­tze­ko 1 eta 10. egunen artean.

Tasa honen ordainketa egiteko, bankuko helbideraketa bidez edo diru-sarrera udal diru-ku­txe­tan eginez burutuko da (Udale­txe­an edo Kultur Etxe­an).

Tasa honegatiko zorrak premiamenduzko prozedura administrativo bidez eskatu ahal izango dira.

Zerbi­tzu­ak emateagatiko edo udal jarduerak egiteagatiko prezio publikoen ordenan­tza arau­tzai­lea.           

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udal honek prezio publikoak ezar­tzen ditu ERANSKINean dauden tarifetan zehaztutako zerbi­tzu­ak emateagatik edo jarduerak egiteagatik, Ordenan­tza honetan jasotako arauen arabera, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arau­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan aurreikusitakoaren arabera.        

2. artikulua.

Ordenan­tza udalerri osoan aplikatuko da.

3. artikulua.

Ordenan­tza honetan araututako precio publikoak ordainduko dituzte Zerbi­tzu­ak edo jarduerak har­tzen dituztenek.

4. artikulua.

Prezio publikoen tarifak ordenan­tza honen eranskinean jasota daudenak dira.

5. artikulua.

Eskatutako edo egindako zerbi­tzu bakoi­tza­gatik ordainduko dira zenbatekoak, eta ezingo dira murriztu dagozkien ataletan zehaztuta dauden zenbatekoekiko.

6. artikulua.

Ordenan­tza honetan jasotako Zerbi­tzu­ak emateko edo udal jarduerak egiteko, aldez aurretik eskaera egin beharko zaio Udal Administrazioari. Nolanahi ere, emanda bezala hartuko dira Ordenan­tza honetan araututako prezio publikoak ordain­tze­ko baldin­tza­pean, eta behin luzapenak eginda, prezioa ez ordain­tze­ak modu automatikoan erabakiko du zerbi­tzu hori ez ematea edo jarduera ez egitea.               


7. artikulua.

Ordenan­tza honetan araututa dauden precio publikoak ordain­tze­ko obligazioa zerbi­tzu­a ematen edo jarduera egiten hasten denetik sor­tzen da.

Dena den, lehendik emandako edo luzatutako Zerbi­tzu­ak ematea jarduerak egitea izanik, dagozkien tarifetan zehaztutako denboraldi natural bakoi­tze­ko lehen egunean sor­tzen da obligazioa.

8. artikulua.

Prezio publikoaren ordainketa horrela egingo da:

a)  Zerbi­tzu­ak ematea edo jarduerak egitea denean, udal ku­txan zuzeneko diru sarrera eginda, beti ere zerbi­tzu­a eman edo jarduera egin aurretik, eta ezarrita dagoen kopurua ordainduz.

b)  Eman beharreko zerbi­tzu­en edo jardueren izaeragatik aldez aurretiko diru sarrera ezin bada egin, Administrazioak dagokion faktura aurkezten duen unean.       

c)  Urteko izaera duten Zerbi­tzu­ak edo jarduerak baldin badira, prezio publikoen matrikulak amai­tzen direnean, urte naturalen arabera.

9. artikulua.

Prezio publikoa ordaindu behar duen per­tso­nari ego­tzi ezin zaion arrazoiak tarteko direla, jarduera egiten ez bada, dagokion zenbatekoa itzu­liko da.

10. artikulua.

Prezio publiko horien zorrak premiazko prozedura administratiboaren bidez exijitu ahal izango dira.

11. artikulua.

Ordenan­tza honetan araututako prezio publikoen kitapenari, bilketari eta ikuskapenari dagokion guztian, Zergen Foru Arau Orokorrean aurreikusitakoa izango da aplikagarri.

ERANSKINA

— A Epigrafea. Materialak.

                                                                                                        

— Karpa, eguneko ....................................................         51,70

— Karparen muntaia eta desmuntaia....................    1.136,60

                                                                                                        

— Hesi metalikoak, unitatea eguneko ..................            3,25

— Erregadio mahuka, unitatea eguneko...............            4,85

— 10x5 ohol­tza toldorik gabe .................................       350,00

— 10x5 ohol­tza toldoarekin .....................................       500,00

— 10x10 ohol­tza toldorik gabe ...............................       650,00

— 10x10 ohol­tza toldoarekin ..................................       800,00

— Ohol­tza­ren muntaia eta desmuntaia, orduko..         29,50

— Aluminiozko eskailera,orduko ...........................            2,35

— Kaiolak, unitatea/eguneko ..................................            1,15

— Aulkiak, unitatea/eguneko ..................................            0,75

— Hau­tsi­tako edo itzu­li gabeko aulki bakoi­tza ....         14,40

— B Epigrafea. Makineria eta ibilgailuak.

                                                                                                        

— Puska­tze­ko mailua, eguneko .............................         17,80

— Sorgailua, soldadura ekipoa eta beste ba­tzuk:

Orduko .........................................................................            3,65

Eguneko ......................................................................         26,10

— Kamioia gidariarekin, ordu bakoi­tze­ko ............         62,70

— 4 x 4 ibilgailua gidariarekin, orduko ..................         38,10

— C Epigrafea. Langileria.

                                                                                                        

— Kamioiaren txo­ferra, ordua ................................         35,50

— Obrako peoia, ordua ............................................         25,50

— Obra ofiziala, ordua .............................................         27,50

— D Epigrafe. Kopiak atera­tzea.

                                                                                                        

— Liburutegiko dokumentu fotok. (txu­ri/bel) ........            0,10

— Liburutegiko dokumentu fotok. (kolore) ...........            0,15

— Dokumentu kopiak CDan....................................            8,15

Arau aplikagarriak:

1.  Prezio hauek ordain­tze­tik salbue­tsi­ta daude udal intereseko kultur elkarteak, sozialak eta kiroletakoak, baita ikaste­txe­ak ere, eta Administrazio Publikoko beste entitateak.    

2.  Urre­txu­ko Udalak materiala utzi­ko du beti ere erabilgarri badago.

3.  Kamioi eta 4x4 ibilgailuaren kasuan, derrigorrezkoa izango da hauek gidariarekin batera erabil­tzea. Edozein kasutan, Udalak egoki­tza jo­tzen badu, interesduna betebehar horretatik salbue­tsi dezake.

4.  Materiala irteten denetik berriro itzu­ltzen den bitartean kontatuko dira egunak.

5.  Zamalanak, garraioaren kostua eta garraioaren kontratazioa eska­tzai­learen kontura izango dira, 1 puntuan adierazitakoak izan ezik.

6.  Zerbi­tzu­aren kudeaketa:

5.1.  Ondasun erabilera Alkate­tza­ri eskatu beharko zaio, gu­txi­enez 15 egun lehenago.

5.2.  Arduradunak entregatuko du material aedo zerbi­tzu­aren prestazioa.

5.3.  Materiala deskargatu eta gero, horren egoera egiaztatuko da eta prezioen behin betiko kitapena egingo da.           

Behin kitapena jakinarazita, ordainketarako borondatezko epea 30 egun da, jakinarazpena jaso­tzen den biharamunetik kontatuta.

5.4.  Biltegitik atera­tzen den unetik berriro itzu­li bitartean materialean eragindako kalteak edo desager­tze­a persona edo entitate eska­tzai­leak hartuko du bere gain, eta faktura egingo zaio dagokion zenbatekoarekin.

5.5.  Karparen erabilera 2016ko mar­txo­aren 17an egindako osoko bilkuran Udalba­tzak onartu zuen Araudiak arautuko du.

— E Epigrafea. Urre­txu­ko Udalak editatutako argitalpenak eskura­tze­a edo/eta «Urrelur» merchandising artikuluak eskura­tzea.

Udalak editatutako argitalpenen prezio edo tarifaren zenbatekoa, honakoa da:

— Liburua «Ipeñarrietarrak, Austriarren zerbi­tzu­peko leinua» / «Los Ipeñarrieta, un linaje al servicio de las Austrias»: 10,00 €.

— Liburua+DVD pack «Memorian atze­ra. 1936ko gerraren eta ondorenaren testigan­tzak Urre­txun eta Zumarragan»: 10,00 €.

Merchandising artikuluen prezio edo tarifaren zenbatekoa, honakoa da:

— Liburua. I mota: 5,00 €/un.

— Liburua. II mota: 10,00 €/un.

— Liburua. III mota: 15,00 €/un.

— CD               5,00 €/un.

— Kamiseta: 5,00 €/un.

— Mineral, fosil eta bestelako artikulu txi­kiak: gu­txie­neko eta gehieneko prezio-tarte bat ezar­tzen da: 1,00 €/un gu­txie­neko preziotik 50,00 €/un gehieneko preziora.

Urre­txu, 2018ko abenduaren 17a.—Jon Luqui Albisua, alkatea.       (8333)