3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGOIBARKO UDALA

Iragarkia

Araubidezko jendaurreko informazio aldia ino­lako alegazio edo erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan delarik, uztailaren 5eko 11/89 Foru Arauaren 16. artikuluak xedatutakoari jarraiki tasa, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen finkapen eta aldaketa behin-betiko one­tsi­ta geratu da, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina duela, aldatutako testuak honela geratu direlarik:

A)  DERRIGORREZKO ZERGAK

1)  ‑ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTAK FINKA­TZE­KO FUN­TSE­ZKO ELEMENTUAK ARAU­TZEN DITUEN ORDENAN­TZA FISKALA

OHZ: Hiritarra.

a)  Hiri izaerako ondasunak: Karga tasa %0,233an finkatuko da.

b)  Industria lurzoruan kokatutako hiri izaerako ondasunak: Karga tasa %0,48an finkatuko da.

OHZ: Landalurra.

a)  Landalur izaerako Ondasunak: karga mota %1,1ean finkatu da.

2)  ‑UDALERRIKO JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ORDAINARAZTEKO ZENBAIT AHALMEN ERREGULA­TZEN DITUEN ORDENAN­TZA FISKALA.

Koefiziente bakarra 2,2.

Kaleen biderkaria: 1; izan ere, kale guztiak berdin­tzat har­tzen dira.

3)  ‑TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAU­TZEN DUEN ORDENAN­TZA FISKALA

Poten­tzi­a eta ibilgailu mota                                                                    

A)  Turismoak:

— 9 zaldi fiskal baino gu­txi­agokoak  .....................         42,10

— 9tik 11.99 zaldi fiskalera bitartekoak   ..............         84,15

— 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak ..............       140,30

— 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak ..............       196,50

— 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak ..............       252,70

— 20 zaldi fiskaletik gorakoak ................................       308,90

B)  Autobusak:

21 plaza baino gu­txi­agokoak ..................................       190,70

21etik 50 plazatara bitartekoak ...............................       271,60

50 plaza baino gehiagokoak ...................................       339,50

C)  Kamioiak:

— 1.000 kg baino gu­txi­agoko karga baliag. .........         96,75

Poten­tzi­a eta ibilgailu mota                                                                    

— 1.000 kg-tik 2.999ra arteko karga baliag. ........       190,70

— 2.999 kg-tik 9.999ra arteko karga baliag. ........      271,60.

— 9.999 kg baino gehiagoko karga baliag. .........      339,50.

D)  Traktoreak:

— 16 zaldi fiskal baino gu­txi­agokoak ....................         40,40

— 16 zaldi fiskaletik 25era artekoak ......................         66,65

— 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak ....................      190,70.

E)  Trakzio mekanikodun ibilgailuek herrestan eramandako atoak eta erdiatoiak.

— 1.000 kg. baino gu­txi­agoko eta 750 kg. baino ge- hiagoko karga baliagarria dutenak                   40,40

— 1.000 kg-tik 2.999 kg-ra arteko karga baliag ...         63,55

— 2.999 kg. baino gehiagoko karga baliag. ........       190,70

F)  Bestelako ibilgailuak:

— Ziklomotoreak .......................................................         10,40

— Motozikletak:

*  125 c3-ra bitartekoak ..........................................         10,40

*  125 c3-tik 250era bitartekoak ...........................         17,65

*  250 c3-tik 500era bitartekoak ...........................         35,35

*  500 c3-tik 1.000ra bitartekoak ..........................         70,70

*  1.000 c3 baino gehiagokoak ............................       141,45

Gehi­tzea:

001  Gu¬txi kutsatzen duten ibilgailuentzako hobaria: % 75.           

Energia elektrikoa eta gasolina edota gasolioa konbinatuz, nahiz elektrizitatea eta gas naturala konbinatuz (PGL eta GNK) dabil­tzan ibilgailu hibridoak, eta gas naturalarekin (PGL eta GNK) dabil­tzan ibilgailuak.

B)  BORONDATEZKO ZERGAK

4)  ‑ERAIKUN­TZEN, INSTALAZIOEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAU­TZEN DUEN ORDENAN­TZA FISKALA

Karga tasa: Obrarako materialaren aurrekontuari dagokion %5.

Denda txi­ki, ostalari­tza eta sortutako zerbi­tzu berrien­tza­ko zerga %2,5ekoa izango da.

Jarduera baten titularitate aldaketa dela eta, egin beharreko eraberri­tze obra merkatari­tza­ko jarduerarako bada, %2,5ekoa izango da.

Babes ofizialeko etxe­bizi­tzen­tzako karga tasa: %2.

5)  ‑HIRI-LURREN BALIO GEHIKUN­TZA­REN GAINEKO ZERGA ARAU­TZEN DUEN ORDENAN­TZA FISKALA          

1.  Ehunekoen taula.

Aldia                                        Irteko ehunekoa

a)  1 urtetik 5 urtera artekoa     %3,00

b)  10 urtera artekoa                  %2,80

c)  15 urtera artekoa                  %2,70

d)  20 urtera artekoa                  %2,60

1.1.  Tarifa

Karga tasa %7,26.

Kudeaketaren gu­txie­neko kuota: 10.

Ordenan­tza zuzen­tzea, eta horretarako, ondoren, testuan letra bel­tzez eta letra etza­nez ageri dena ken­tzea.

05.06.  Oinarri ezargarria.

8. artikulua.

001.  Hiri-lurren balio gehikun­tza­ren gaineko zerga. Ehunekoen taula.

05.07.  Tributu kuota.

11. artikulua.

Zerga honen kuota, oinarri ezargarriari Eranskinean adierazten den karga tipoa aplika­tze­aren emai­tza izango da.

C)  TASAK

6)  ‑UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBE­TXA­MENDU BEREZIAGATIKO TASAK ARAU­TZEN DITUEN ORDENAN­TZA

— A epigrafea: Ibilgailuak espaloietan zehar barrualdera sar­tze­a eta aparkalekua erreserba­tzea.

                                                                                                        

— 1 Tarifa.  Ibi iraunkorrarekin:

Garajeak:

*  Gehienez, 2 ibilgailuren­tza­ko kapazitatea .....         37,35

*  3 eta 5 ibilgailu arteko kapazitatea ..................         97,70

*  6 eta 10 ibilgailu arteko kapazitatea ................       192,85

*  11 eta 30 ibilgailu arteko kapazitatea .............       289,45

*  31 eta 60 ibilgailu arteko kapazitatea .............       382,50

*  60 ibilgailutik gorako kapazitatea ....................       499,35

— 2 Tarifa.  Ibi iraunkorrik gabe

Garajeak:

*  Gehienez 2 ibilgailuren­tza­ko kapazitatea ......         18,50

*  3 eta 5 ibilgailu arteko kapazitatea ..................         48,35

*  6 eta 10 ibilgailu arteko kapazitatea ................         96,40

*  11 eta 30 ibilgailu arteko kapazitatea .............       144,75

*  30 ibilgailutik gorako kapazitatea ....................       191,20

— 3 Tarifa.  Industriak, biltegiak eta an­tze­rakoak:

*  Ibi iraunkorrarekin, metro lineal edo zati bakoi­-  tze­ko          10,45

*  Ibi iraunkorrik gabe, metro lineal edo zati bakoi­-  tze­ko        5,25

— B epigrafea: Udalerriko herri-bideen erabilera pribatiboa edo lurzoruaren, lur azpiaren eta gainaldearen aprobe­txa­mendu berezia.

                                                                                                        

Udalerrian izandako sarrera gordinei %1,50eko koefizientea ezarriko zaie.

— C epigrafea: Salgaiak, hesiak, aldamioak, eta eraikun­tza­ko materialak jarrita, herri-bidea okupa­tzea.

                                                                                                        

— 1 Tarifa.  Eraikun­tza­rako materialak pila­tze­ko    edukion­tzi metalikoak, ibilgailuak edo an­tze­rakoak  jar­tzea, ale bakoi­tze­ko eta eguneko:

— Lehenengo eguna ................................................         10,40

— Bigarren egunetik aurrera ...................................            7,25

— 2 Tarifa.  Herri-bidea pasabidea oztopa­tzen  duten hesi, aldamio, edo beste edozein instalaziore-   kin har­tzea, oinezkoek azpitik pasa­tze­rik ez dutene-   an, metro karratuko edo zatiko eta eguneko.

 ......................................................................................            0,25

                                                                                                        

— 3. tarifa.  Herri bidea okupa­tze­a oinezkoei az- pitik igaro­tzen uzten dieten zurkai­tze­kin, aldamioe- kin, markesinekin eta an­tze­koekin; metro koadroko  edo zatiko eta eguneko.

 ......................................................................................            0,15

— D epigrafea: Herri-bidea mahaiekin eta aulkiekin okupa­tzea.

                                                                                                        

Urteko eta m².ko izenda­tzen dena .........................         27,65

Tasa hori seihilero kobratuko da. Ordainketa bi zatitan egin arren, urte osorako baimen bakarra emango da, eta ezin izango da baimen par­tzi­ala eskatu seihileko baterako.

— E epigrafea: Feria eta jaietan jar­tzen diren saltokiak.

Kultura Ba­tzor­deak izendatuko du zenbat ordaindu behar den herri-bidea feria-aparailuekin okupa­tze­agatik.     

— F epigrafea: Jabari publikoa hainbat instalaziorekin okupa­tzea.

                                                                                                        

— 1 tarifa: Ku­txa­zain automatikoak (aleko/urteko)

.....  ................................................................................       373,75

— 2 Tarifa: Ondasunak eta zerbi­tzu­ak sal­tze­ko aparailu automatikoak, txa­npon bidez eragindakoak(m²-ko edo zatiko eta urteko).

.......................................................................................       171,50

— 3 Tarifa: merkatari­tza lokaletako jangaiak, arropak eta bestelako artikuluak (m²-ko edo zatiko eta urteko).

 ......................................................................................       142,85

— 4 Tarifa: Filmazioak, iragarkiak, bideoak eta an­tze­koak (m²-ko eta eguneko).

 ......................................................................................            7,00

— 5 Tarifa: Elikagaiak sal­tze­ko instalazioak edo ta ibilgailuak (m²-ko eta eguneko).

 ......................................................................................            5,00

— 6 Tarifa: bestelako instalazioak (m²-ko eta egu- neko).

 ......................................................................................            3,10

Tasa hau kudea­tze­ko arauak:

1.  Eskatutako aprobe­txa­mendu bakoi­tze­ko, tarifa hauen arabera eska daitezkeen zenbatekoak urtero likidatuko dira, dagokion baimena eman aurretik.

2.  Ordain­tze­ko betebeharra noiz sor­tzen den:

a)  Baimen edo instalazio berrien kasuan, erabilera pribatiboa edo aprobe­txa­mendu berezia hasten den unean. Alten kasuan, kuotaren hainbanaketa egun naturalen arabera kalkulatuko da, baimena ematen den egunetik aurrera. Bajen kasuan, berriz, eskaera egiten den unera arte, hainbanaketa berbera kalkulatuko da.

b)  Dagoeneko baimenduta edo instalatuta dauden aprobe­txa­menduen kasuan, urte natural bakoi­tza­ren lehendabiziko egunean.

7)  ‑ZERBI­TZU PUBLIKOAK ESKAIN­TZE­AGATIKO ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO TASA ARAU­TZEN DUEN ORDENAN­TZA

— A epigrafea: Kirol instalazioen erabilera.

Jarduerak

                                                                                                        

— Abonuak:

Banakakoa<18 ...........................................................       123,00

Banakakoa >18 ..........................................................       155,75

Jubilatua>60 ...............................................................       136,00

Ikaslea .........................................................................       130,00

Familiarra ....................................................................       282,25

Jubilatuak Familiarra ................................................       237,25

Ezinduak .....................................................................       111,00

Rokodromoa urtekoa ................................................         65,50

Banakakoa <18-Hilabetekoa ..................................         34,75

Banakakoa>18-Hilabetekoa ...................................         44,00

Jubilatua >60 – Hilabetekoa ...................................         39,00

Ikaslea-Hilabetekoa ..................................................         36,00

Familiarra – Hilabetekoa .........................................         78,25

Familiarra Jubilatuak – Hilabetekoa ......................         65,50

Ezinduak – Hilabetekoa ...........................................         30,75

Rokodromoa – Hilabetekoa ....................................         17,00

Banakakoa <18-Lauhilekoa ....................................         74,25

Banakakoa>18-Lauhilekoa .....................................         94,25

Jubilatua >60 – Lauhilekoa .....................................         82,00

Ikaslea – Lauhilekoa .................................................         77,75

Familiarra – Lauhilekoa ...........................................       169,75

Familiarra Jubilatuak – Lauhilekoa .......................       142,25

Ezinduak – Lauhilekoa .............................................         66,75

Rokodromoa-Lauhilekoa .........................................         39,25

Banakakoa<18 – sei hilabetekoa ...........................         93,00

Banakakoa > 18 – sei hilabetekoa .........................       117,75

Jubilatua > 60 – sei hilabetekoa .............................       102,25

Ikaslea – sei hilabetekoa .........................................         99,25

Familiarra – sei hilabetekoa ....................................       211,00

Familiarra Jubilatuak – sei hilabetekoa ................       177,25

Ezinduak – sei hilabetekoa .....................................         82,50

Rokodromoa – sei hilabetekoa ...............................         49,25

— Sarrerak:

Sarrera Bazkideak .....................................................          Doan

Igerilekuko sarrera < 18 ...........................................            4,00

Igerilekuko sarrera > 18 ...........................................            6,00

Igerilekuko 5 sarrerako bonoa <18 ........................         16,50

Igerilekuko 5 sarrerako bonoa > 18 .......................         24,50

Min­txe­tako aldagelak – Urte Osoa .........................         30,00

— Alokairuak:

IMHko Kan­txa alokairua – Ordu 1 ..........................         42,00

Kiroldegiko Kan­txa alokairua – Ordu 1 .................         42,00

Kiroldegiko frontoi txi­kia – Bazkideak ...................          Doan

Kiroldegiko frontoi txi­kia – Ez Bazkide – (ordua per- ­tso­nako)                  6,00

Squash 1 Ordu-Bazkideak .......................................          Doan

Squash 1 Ordu-Ez Bazkide – (ordua per­tso­nako)                        6,00

Gimnasioa I – Ordu 1 ................................................         41,75

Gimnasioa II – Ordu 1 ...............................................         34,75

Min­txe­tako Zelai Handia – Ordu 1 ..........................         72,00

Min­txe­tako Zelai Erdia – Ordu 1 .............................         45,00

Min­txe­tako Zelai Txi­kia – Ordu 1 ............................         30,00

Ikastolako frontoia .....................................................         10,45

— Hilabeteko kuotak:

Aerobik – Bazkideak – Egun 1 ................................         21,50

                                                                                                        

Aerobik – Ez bazkideak – Egun 1 ..........................         26,75

Aerobik – Bazkideak – 2 Egun ................................         32,75

Aerobik – Ez bazkideak – 2 egun ...........................         45,00

Aerobik – Bazkideak – 3 egun ................................         40,00

Aerobik – Ez Bazkideak – 3 egun ..........................         50,75

Aquaerobik – bazkideak – Bi egun ........................         32,75

Aquaerobik – Ez bazkideak – Bi egun ..................         44,00

Igeri eskola – Bazkideak – 2 egun .........................         31,75

Igeriketa haurrak – Bazkideak ................................         53,75

Igeriketa haurrak – Ez bazkideak ...........................         74,00

Igeriketa nagusiak – Bazkideak ..............................         65,75

Igeriketa nagusiak – Ez bazkideak ........................         88,00

Igeriketa master-Bazkideak .....................................         39,75

Igeriketa master – Ez bazkideak ............................         53,25

Wing-tsun-Bazkideak ................................................         39,75

Spinning egun 1-Bazbideak ....................................         25,25

Spinning egun 1 – Ez bazbideak ...........................         36,50

Spinning 2 egun-Bazkideak ....................................         39,75

Spinning 2 egun – Ez bazkideak ............................         63,50

Spinning saio bat-Bazkideak ..................................            8,00

Spinning saio bat – Ez bazkideak ..........................         10,50

Pilates egun 1-Bazkideak ........................................         25,25

Pilates egun 1 – Ez bazkideak ................................         36,50

GAP egun 1 – Bazkideak .........................................         25,25

GAP egun 1 – Ez bazkideak ....................................         36,50

Zumba egun 1-Bazkideak .......................................         25,25

Zumba egun 1 – Ez bazkideak ...............................         36,50

Zumba 2 egun-Bazkideak .......................................         39,75

Zumba 2 egun – Ez bazkideak ...............................         63,50

Zumba Gazteak 1egun Bazkideak .........................         21,50

Zumba Gazteak 1 egun ez bazkideak ...................         26,75

Zumba Gazteak 2 egun Bazkideak ........................         32,50

Zumba Gazteak 2 egun ez bazkideak ...................         45,00

K-Stretch egun 1 – Bazkideak .................................         25,25

K-Stretch egun 1 – Ez bazkideak ...........................         36,50

Krosfit egun 1 – Bazkideak ......................................         25,25

Krosfit egun 1 – Ez bazkideak ................................         36,50

Trs egun 1 bazkide ....................................................         25,25

Trs egun 1 ez bazkide ..............................................         36,50

Hipopresiboak egun 1 – Bazkideak .......................         25,25

Hipopresiboak egun 1 – Ez bazkideak .................         36,50

60+ Bazkideak-hileko ...............................................            8,50

60+ Ez bazkideak-hileko ..........................................         10,50

60+ Spinning Bazkideak – egun 1 .........................         21,00

60+ Spinning Ez bazkideak egun bat ....................         34,50

60+ Spinning Bazkideak – 2 egun .........................         37,50

60+ Spinning Ez bazkideak 2 egun .......................         61,50

Anateusk .....................................................................         41,75

Eskalada <16 urte bazkide ......................................         33,00

Eskalada <16 urte ez bazkide .................................         38,00

Eskalada >16 urte bazkide ......................................         37,00

Eskalada >16 urte ez bazkide .................................         47,50

Lagun­tza bereziak behar dituztenen­tzat ur jardue- rak-Bazkide                               31,00

Lagun­tza bereziak behar dituztenen­tzat ur jarduerak  – Ez bazkide                        36,00

Patinajea bazkideak banakakoa ............................         33,50

Patinajea bazkideak familiarra ...............................         40,75

                                                                                                        

Patinajea ez bazkideak banakakoa .......................         40,75

Patinajea ez bazkideak familiarra .........................         51,25

Abdominalak bazkideak ..........................................         12,50

Abdominalak ez bazkideak .....................................         18,50

K-Stretch egun 1 – Haurdunen­tza­ko .....................         25,25

Talde bereziak:

Igerilekuko sarrera haurrak .....................................            3,70

Igerilekuko sarrera helduak .....................................            4,70

Rokodromoa ...............................................................            4,75

Kiroldegiko kan­txa – Ordu 1 ....................................         41,00

Min­txe­tako futbol zelaia – Ordu 1 ...........................         19,00

Min­txe­tako futbol zelaia txi­kia – Ordu 1 ................         29,00

Min­txe­tako futbol zelaia haundiaren erdia – Ordu 1              
.................................................................................         44,00

Min­txe­tako futbol zelaia haundia – Ordu 1 ...........         71,00

Atlestimo pista ............................................................         65,50

Ikastolako frontoia – Ordu 1 ....................................         41,00

Gimnasioak – Ordu 1 ................................................         15,50

Institutoari eskain­tzen zaizkion ikastaroak 1 ........         41,00

Muskulazioa + igerilekua Klubak ...........................         75,00

Min­txe­tako muskulazio gela Klubak ......................         60,00

40x15 tenis eta padel elkarteari alokairua orduko                 
.................................................................................            5,75

Bestelakoak:

Karnet berria egiteagatik ..........................................            3,75

Estali gabeko igerilekua

Sarrera 3 urtera arte ..................................................          Doan

Sarrera < 18 urte ........................................................            4,00

Sarrera > 18 urte ........................................................            6,00

Sonbrillen alokairua ..................................................            1,00

Tenis eta paddela

Tenis pista bazkideak ...............................................            2,60

Tenis pista ez bazkideak ..........................................            4,80

Padel pista bazkideak ..............................................            2,60

Padel pista ez bazkideak .........................................            4,80

Pista piztea .................................................................            2,60

Padel palak alokairua ...............................................            3,80

Padel pilotak alokairua .............................................            2,60

Galdutako padel pilotak ...........................................            1,60

Denboraldiko bonoa:

Banakakoa < 18 urte .................................................         66,50

Banakakoa > 18 urte .................................................         74,75

Jubilatua > 60 urte .....................................................         66,50

Ikaslea .........................................................................         69,50

Familiarra ....................................................................       131,00

Ezinduak .....................................................................         62,50

Kanpotar banakakoa ................................................         88,00

Jubilatu familiarra .....................................................       110,50

Kanpotar familiarra ...................................................       141,25

Uda kanpaina

Igeriketa haurrak bazkideak ....................................         53,75

Igeriketa haurrak ez bazkideak ...............................         74,25

Aerobika bazkideak ..................................................         32,25

Aerobika ez bazkideak .............................................         45,00

Zumba krosfit bazkideak ..........................................         40,00

Zumba krosfit ez bazkideak ....................................         50,75

Kanpusa bazkideak ..................................................       102,00

Kanpusa ez bazkideak .............................................       112,00

                                                                                                        

Aste Santuko kanpusa bazkide ..............................         44,00

Aste Santuko kanpusa ez bazkide .........................         49,00

Spinning gazteak bazkide .......................................         32,75

Sponning gazteak ez bazkide .................................         45,00

— B epigrafea: Trakzio mekanikodun ibilgailuak herri-bidean aparka­tze­a (TAO).

                                                                                                        

1.  Bizilagunen­tza­ko aparkalekua baimen­tze­ko txa­r- telak                      0,90

Bizilagunen­tza­ko berariazko gunea:

— Eguneko .................................................................            0,20

— Baimendutako txa­rtelen asteko abonua ..........            1,20

2.  Ordutegi mugatuarekin aparka­tze­ko baimena:              

— Egunez:/minutuko ................................................            0,01

— Gauez:/orduko (20:00-08:00) .............................            0,10

— Aparkalekua erreserba­tzea:/plazako eta hileko                       26,00

3.  Makinaren isuna indargabe­tzea: Isunaren %50  (10 eguneko epearen barruan).

4.  Oinezkoen gunera sar­tze­ko txa­rtelak ............            6,35

— C epigrafea: Merkatu Plazako zerbi­tzu­a eta Merkatu txi­kia.

                                                                                                        

a.  Saltoki finkoak:

Saltoki alokairua, m²-ko/hileko ...............................            9,10

Sotoen alokairua, m²-ko/hileko ..............................            3,20

b.  Finkoak ez diren saltokiak:

Azoka Plaza, m²-ko/eguneko ..................................            0,35

Herri-bidean, m²-ko/eguneko .................................            1,00

c.  Kobra­tze­ko borondatezko epea bukatu eta   hiru hilabeteko epea igaro ondoren, ordainagiriren   bat ordaindu ezean, automatikoki, emandako baime-   na galduko da.

— D epigrafea: Ibilgailuak herri-bidetik ken­tzea.

                                                                                                        

1.  Motorrak ken­tzea ...............................................         49,40

2.  Turismoak ken­tzea ............................................         98,80

3.  1.000 kg. arteko ibilgailuak ken­tzea ..............         98,80

4.  1.000 kg. baino gehiagoko ibilgailuak ken­tzea                     116,00

5.  Ibilgailua geldiaraztea edo zepoa jar­tzea ....
.................................................................................         29,85

6.  Ibilgailua biltegian gorde­tzea, eguneko ........         22,35

7.  Garabiaren irteera .............................................         54,60

— E epigrafea: Herriko An­tzo­kiko instalakun­tzen erabilpena eta Kultur Etxea.

                                                                                                        

a)  Pelikula emanaldiak:

*  Emanaldi arruntak ..............................................            6,00

*  Gazte Txa­rtela ......................................................            4,50

*  Astelehena ikuslearen eguna ...........................            4,00

— Haurren­tza­ko zine emanaldia:

*  Haurrak .................................................................            3,50

*  Nagusiak ...............................................................            5,00

b)  An­tze­rki emanaldiak:

*  Emanaldi arruntak ..............................................         10,00

*  Gazte Txa­rtela ......................................................            7,00

— Haurren­tza­ko an­tze­rki emanaldia:

*  Haurrak .................................................................            3,50

                                                                                                        

*  Nagusiak ...............................................................            5,00

— Kultura Sailak, jardueraren izaera kontutan-    izanda, Ikuskizun eszenikoen prezioetan salbues-    penak egin ahal izango ditu.

c)  Lokalen alogera orduko:

*  Kultur Etxe­ko hi­tza­ldi gela .................................         50,00

*  Aita Agirreko bilera gela ....................................         50,00

*  Kultur Etxe­ko sotoa .............................................         50,00

d)  Herriko An­tzo­kiaren alokairua:

Lanegunetan.

*  Lanaldi erdia ........................................................       475,00

*  Lanaldi erdia (10 lanalditik gora) .....................       350,00

*  Lanaldi osoa ........................................................       900,00

*  Lanaldi osoa (10 lanalditik gora). ....................      .600,00

*  Operadorea ..........................................................         87,00

Ostiral, jai egunetan eta jai bezperetan.

*  Lanaldi erdia ........................................................       600,00

*  Lanaldi erdia (10 lanalditik gora) .....................       450,00

*  Lanaldi osoa ........................................................    1.110,00

*  Lanaldi osoa (10 lanalditik gora) .....................       850,00

*  Operadorea ..........................................................       120,00

Alokairuaren ordutegia:

Lanaldi osoa: 8 ordu.

Lanaldi erdia: 4 ordu.

Ohiko ordutegia gaindi­tzen den ordu bakoi­tze­ko,  %20ko errekargua ezarriko da.

e)  Ikuskizunaren kostua kontuan izanik, anto- la­tzen duen ba­tzor­deak tarifa horiek 20 eurora arte  igo­tze­ko erabakia hartu ahal izango du.

f)  Idotorbeko (San Pedro) Lokala

*  4 ordu arte ............................................................         50,00

*  4 ordu baino gehiago .........................................       100,00

Irabazi asmorik gabeko elkarteek, kultur elkarteek eta ikaste­txe­ek ez dute tasa hau ordaindu beharko.

Lokalen alokairua eskatu eta azkeneko momentuan atze­ra egiten badu, eska­tzai­leak tasaren %15 ordaindu beharko du.              

— F epigrafea: Landa Auzoetan karpa jar­tzea.

Landa Auzoetan bigarren karpa jar­tzea: 600 €.    

— G epigrafea: Eguneko zentroa eta erabilera ani­tze­ko pisua.

1.  Eguneko zentroa

Gipuzkoako Foru Aldundiak honi buruz onar­tzen duen Ebazpenean zehazten den zenbatekoa onar­tze­a erabaki da.

2.  Erabilera ani­tze­ko pisua

Erabilera hori arau­tzen duen araudian ezarritakoaren arabera, honakoak dira aplikatuko diren tarifak:

— Etxe­bizi­tza hu­tsa hiruhilero: 194,22 €.

*  Hiruhileko bakoi­tza­ri dagokion KPI, etxe­bizi­tza hu­tsik baldin badago.

— Etxe­bizi­tza okupatua hiruhilero: 388,47 €.

*  Hiruhileko bakoi­tza­ri dagokion KPI, etxe­bizi­tza okupatuta baldin badago.

— H epigrafe: Larrialdi egoeretan harrera egiteko udal etxe­bizi­tza erabil­tze­agatik ordaindu beharreko tasa.

Tasa premiazko harrerarako udal etxe­bizi­tza erabil­tze­agatik ezarriko da.

Ondorengo tarifa ezarriko da: 450 euro/hileko.

Erabil­tzai­leen ekarpen ekonomikoa.

1.  Erabil­tzai­leek zenbateko horren %100 ordaindu behar­ko dute ondorengo kasuetan.

— Harreran hartutako per­tso­nek kide kopuru bereko bizi­kide­tza unitatearen­tzat ezarrita dagoen Diru-sarrerak Berma­tze­ko Errentaren indarreko zenbatekoaren %150etik gorako sarrerak badituzte.

— Erabil­tzai­leak harrera eragin duen ezbeharraren edo inguruabarraren ondorioz sortu diren gastuak estaliko dituen asegururen bat kontratatuta badu, baldin eta aukerako lojamendua aseguratutako kon­tze­ptu­tzat hartu ahal baldin bada.   

— Sarrera egin bitartean, erabil­tzai­lea lojamendu gastuak estal­tze­a xede duen lagun­tza publiko edo pribaturen bat jaso­tzen ari bada.

— Zerbi­tzu­a erabil­tze­ko eskaera beste erakunderen batek egin baldin badu, Gizarte Larrialdi Egoerak arta­tze­ko udalaren harrera-etxe­bizi­tza arau­tzen duen araudiko 3. artikuluan zehaztutako baldin­tze­i jarraiki.

2.  Erabil­tzai­leek zenbateko horren %50 ordaindu beharko dute ondorengo kasuetan:

— Harreran hartutako per­tso­nek kide kopuru bereko bizi­kide­tza unitatearen­tzat ezarrita dagoen Diru-sarrerak Berma­tze­ko Errentaren indarreko zenbatekoaren %100etik gorako eta %150era arteko edo hortik beherako sarrerako badituzte.

3.  Erabil­tzai­leek ez dute ino­lako tasarik ordainduko ondorengo kasuetan:

— Harreran hartutako per­tso­nek kide kopuru bereko bizi­kide­tza unitatearen­tzat ezarrita dagoen Diru-sarrerak Berma­tze­ko Errentaren indarreko zenbatekoaren pareko edo zenbateko horretatik beherako sarrerako badituzte.

— Zerbi­tzu­a per­tso­na batek baino gehiagok, edo arrazoi desberdinak tarteko, harreran hartutako per­tso­na talde batek parteka­tzen badute, horietako bakoi­tzak tasa, arestian adierazitako irizpideen arabera ordaindu beharko du.

— I epigrafea: Zabor bilketa eta ezabaketa.

                                                                                                        

1.  Etxe­bizi­tzak .........................................................       197,54

2.  ‑Jarduera ekonomikorik gabeko lokalak, konta- gailua zigilatu gabe dutenak                              390,10

2.1.  ‑Jardunik gabeko lokalak, kontagailua zigilatu- rik dutenak                           221,62

3.  ‑Denda arruntak, biltegiak, lanbidezkojarduera duten lokalak eta an­tze­rakoak:

— 5 langilera artekoak .............................................       585,40

— 6 eta 15 langile artekoak .....................................       848,86

— 15 langiletik gorakoak .........................................    1.170,02

4.  ‑Banke­txe­ak, higiezinen agen­tzi­ak eta bidaia agen­tzi­ak eta an­tze­rakoak:

— 5 langilera artekoak .............................................       974,46

— 6 eta 15 langile artekoak .....................................    1.559,26

— 15 langiletik gorakoak .........................................    2.363,00

5.  Supermerkatu eta jate­txe­ak:

— 5 langilera artekoak .............................................    1.559,26

— 6 eta 15 langile artekoak .....................................    2.363,00

— 15 langiletik gorakoak .........................................    3.538,76

6.  Tabernak, kafetegiak eta an­tze­rakoak;

— 5 langilera artekoak .............................................       974,46

— 6 eta 15 langilera artekoak .................................    1.365,30

                                                                                                        

7.  Industria jarduerak, mekanikoak, jolaserakoak,   zerbi­tzu­etarakoak, biltegiak eta an­tze­rakoak:

— 5 langilera artekoak .............................................       934,78

— 6 eta 10 langile artekoak .....................................    1.170,02

— 11 eta 50 langile artekoak ..................................    1.950,22

— 51 eta 100 langile artekoak ................................    2.923,50

— 101 langiletik gorakoak .......................................    3.899,00

  8.  Gastronomi elkarteak:

— 10 bazkidera artekoak .........................................       466,72

— 11 eta 25 bazkide artekoak- ...............................       974,46

— 26 bazkidetik gorakoak .......................................    1.528,18

— 50 bazkidetik gorakoak .......................................    2.344,24

— 100 bazkidetik gorakoak .....................................    2.717,00

  9.  Kirol elkarteak, jolaserakoak eta kultur arlokoak                585,40

10.  Dan­tza­lekuak, jai gelak, bingoak .................    2.534,46

11.  Ibilgailuak aparka­tzea:

aparkaleku bakoi­tze­ko .............................................         10,24

12.  Hotelak, ostatuak eta pen­tsi­oak

— 10 logela artekoak ................................................       387,68

— 11 eta 25 logela artekoak ...................................    1.164,94

— 26 logelatik gorakoak ..........................................    1.463,04

Zabor-bilketaren tasa kudea­tze­ko arauak:

1.  Zerbi­tzu­a ezar­tze­arekin batera sortuko da tasa ordain­tze­ko betebeharra, tasa hori ordain­tze­a nahitaezkoa eta orokorra baita zaborrak bil­tze­ko tokitik, gehienez, 150 metrora dauden etxe­bizi­tzen eta merkatari­tza-jardueren titular guztien­tzat.

2.  Tasa horiek ezar­tze­ko, honako atal hauek izango dira kontuan:

A)  Etxe­bizi­tzan bertan edo norberaren bizitokian buru­tzen diren merkatari­tza, industria eta lanbide jarduerak: esaterako, ile-apaindegiak, kon­tsu­ltategiak.          

Burututako jardueraren araberako tasa hartuko da kontuan.

B)  Biltegi gisa erabil­tzen diren lokalak:

Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, unitate juridiko independente gisa ager­tzen den lokal bakoi­tza izango da Tasa hori ezar­tze­ko kontuan izango den zergapeko egitatea.

C)  Zabor-bilketa zerbi­tzu­a edukinon­tzi bidez egingo da. 

D)  Udaleko zerbi­tzu teknikoek adieraziko dute edukinon­tzi horiek non jarri behar diren.

E)  Eraikina edo etxe­bizi­tza hu­tsik egon ala ez, erakinaren edo etxe­bizi­tza­ren jabeak berdin ordaindu beharko du dagokion tasa.

F)  Zabor-bilketari dagokion tasa sei hilabetetik behin kobratuko da, ordainagiri bakar batean.

G)  Subjektu pasiboa etxe­bizi­tza­ren edo lokalaren jabea izango da, periodoaren lehenengo egunean.

Ordainagiria errenteroaren edo maizterraren kontu korrontean helbideratu ahal izango da, baldin eta ordainagiriaren titularra den jabeak, espresuki, horretarako baimena ematen badu.

H)  Tarifa aldatu behar ez bada, altak, bajak eta aldaketak transmisioa egiten den egunetik aurrera sartuko dira indarrean. Bestalde, tarifak aldatu behar baldin badira, Udalari adierazpena egin eta hurrengo seihilekotik aurrera sartuko dira indarrean.

I)  Etxe­bizi­tza eraiki­tza­ileek edo susta­tza­ileek, eraikun­tza­ren lehen erabilerarako lizen­tzi­a ematen denetik hasi eta bi hilabeteko epearen barruan, etxe horretako etxe­bizi­tzak izango dituzten jabeen aitorpen-zerrenda aurkeztu beharko dute Udal honetan bertan, haien deiturak, izena eta NANa adierazi beharko dira, baita etxe­bizi­tza­ren identifikazioa ere.   

J)  1.1 epigrafearen tasa aplika­tze­ko ezarrita dagoen baldin­tza­ri jarraiki, urtean, gu­txi­enez, 40 aldiz erabili beharko da 5. edukion­tzia. Gu­txi­engo hori bete­tzen ez baldin bada, etxe­bizi­tza horiek 1. epigrafean ageri den tasaren araberako zerga ordainduko dute, eta horretarako, likidazio osagarria egingo zaie.

K)  Autokonposta­tze programan alta hartuta dauden zergadunei dagokienez, zaborren bilketan, 5. edukion­tzi­a erabil­tzen duten zergadunei ezar­tzen zaien tarifa bera ezarriko zaie.  

— J epigrafea: Hilerriak.

                                                                                                        

a)  Ni­txo­ak denboraldi baterako uztea:

— Gehienez 10 urtera arteko epea ........................       261,10

— Gehienez 99 urtera arteko epea ........................    1.842,55

b)  Hilerriko zerbi­tzu­ei dagozkienak:

— Utzi­tako ni­txo­ak 10 edo 99 urterako .................       420,52

— Zulodun hilobia .....................................................       499,05

— Apaladun hilobia ..................................................       621,05

— Hobi-panteoia edo errau­tse­ntzako apalak ......       112,85

c)  Gorpuzkiak hilerri barruko beste leku batera  eramatea edo gorpuzkiak trata­tze­a leku berean edo  beste batean uzteko:

.....  ................................................................................       362,10

d)  Hilobiak garbi­tzea:

Apaldunak:

— Gorpu bakoi­tze­ko .................................................       362,10

— Gainerako gorpu bakoi­tze­ko ..............................         70,45

Hobidunak:

— Gorpu bakoi­tze­ko .................................................       362,10

— Gainerako gorpu bakoi­tze­ko ..............................         52,70

e)  Eskualda­tze­ak, heren­tzi­ak edo lagapenak inskriba­tze­agatiko eskubideak:

— Panteoi bat eta dagokion lursaila, 1. eta 2. maila- ko odolkidetasun harremana duten senideen ar- tean                                 97,10

— 3. eta 4. mailako odolkidetasun harremana duten  senideen artean                  168,70

— 5. mailako odolekotasun harremana duten seni- deen artean                             300,40

— Panteoirik gabeko lursaila, hau da, mota horreta- ko eraikun­tza­rik ez duena, 1. eta 2. mailako se- nideen artean                  84,30

— Panteoirik gabeko lursaila, hau da, mota horreta- ko eraikun­tza­rik ez duena, 3. eta 4. mailako se- nideen artean                  120,75

— Panteoirik gabeko lursaila, hau da, mota horre- tako eraikun­tza­rik ez duena, 5. mailako senide- en eta arro­tzen artean      .................................................................... 204,45

Gera­tzen den emakidaren denborako, eskubideari uko egiten baldin bazaio, ez da zati propor­tzi­onala itzu­liko

— K epigrafea: Jarduera-baimenak emateagatiko tasa eta jardueraren edo instalazioaren fun­tzio­namendua egiazta­tze­agatiko eta ikuska­tze­agatiko tasa.

1.  Jarduera baimena behar duten jarduerak:

                                                                                                        

A)  Sailkatutako jarduerei dagozkien baimenak ematea.

— Industria arloko jarduerak, lantegiak eta bilte- giak:

100 m2 arte .................................................................    1.649,50

500 m2 arte .................................................................    1.926,45

1.000 m2 arte ..............................................................    2.203,40

2.000 m2 arte ..............................................................    2.568,25

2.500 m2 arte ..............................................................    2.877,95

2.500 m2-tik gora .......................................................    3.468,65

— Ostalari­tza eta jolas alorreko jarduerak:

Dan­tza­lekuak, dan­tza aretoak eta an­tze­ko establezi- menduak                               2.162,55

3. taldeko Pubak eta tabernak ................................    1.797,70

— Abel­tza­in­tza arloko jarduerak:

Azienda Larriko 20 Unitatetik gora .........................       665,30

— Bestelako jarduerak:

300 m2 arte .................................................................       734,80

300 m2-tik aurrera, 10 m² bakoi­tze­ko gehitu behar dena           3,05

— Titularitatea alda­tzea:

Aurrez ezarritako tarifa %50 murriztuko da.          

2.  Jardueraren aurretiazko adierazpena behar du-ten jarduerak.

Jardueraren edo instalazioaren fun­tzio­namendua egiazta­tzea.

— Biltegi jarduerak:

100 m2 arte .................................................................    1.649,50

500 m2 arte .................................................................    1.926,45

1.000 m2 arte ..............................................................    2.203,40

2.000 m2 arte ..............................................................    2.568,25

2.500 m2 arte ..............................................................    2.877,95

2.500 m2-tik gora .......................................................    3.468,65

— Industria arloko jarduerak eta lantegiak:

100 m2 arte .................................................................    1.649,50

300 m2 arte .................................................................    1.788,50

— Ostalari­tza eta jolas alorreko jarduerak:

Jate­txe­ak, elkarte gastronomikoak eta an­tze­koak                       
.................................................................................    1.922,35

2 taldeko Kafetegiak eta tabernak .........................    1.649,50

Kafetegiak, dastalekuak, izozkitegiak e.a. ............                   
.................................................................................    1.222,30

Bestelakoak ................................................................    1.222,30

— Abel­tza­in­tza arloko jarduerak:

Azienda Larriko 20 Unitatera arte ..........................       552,90

— Bestelako jarduerak:

100 m2 arte .................................................................       245,25

300 m2 arte .................................................................       734,80

300 m2-tik aurrera, 10 m2-ko gehitu behar dena .            3,05

Titularitatea alda­tzen baldin bada, tarifa 50%murriz- tuko da.

300 m²-tik beherako jardueren titularitatea alda­tzen  baldin bada, ez da ino­lako tasarik aplikatuko.

— L epigrafea: Auto-taxien baimen administratiboak.

                                                                                                        

a)  Baimenak ematea, jaulki­tze­a eta erregistra-­ tzea:

— Baimen bakoi­tze­ko:

A motakoak .................................................................         73,80

B motakoak .................................................................         92,20

C motakoak ................................................................       110,80

b)  Baimenak erabil­tze­a eta ustia­tzea:

— Urteko baimen bakoi­tze­ko:

A motakoak .................................................................         40,30

B motakoak .................................................................         46,10

C motakoak ................................................................         55,35

c)  Ibilgailuak alda­tzea:

— Baimen bakoi­tze­ko:

A motakoak (taximetroarekin), ................................         18,10

B motakoak .................................................................         24,00

C motakoak (Anbulan­tzi­ak, etab.) ..........................         27,25

d)  Baimenak eskualda­tzea:

Baimena eskualda­tzen den bakoi­tze­ko ................    1.839,75

— M epigrafea: Hirigin­tza­ko baimenak.

Gu­txi­engo kuota: ........................................................         33,95

A)  Exekuzio materialaren aurrekontuaren %0,70.            

B)  Lehenengo erabileragatiko edo okupazioa- gatiko baimenak:

— Etxe­bizi­tza bakoi­tze­an eraikitako m² bakoi­tze­ko                     2,00

— Lokal komer­tzi­al bakoi­tze­an eraikitako m² bakoi­- tze­ko        3,95

— Pabilioi edo modulu industrial bakoi­tze­an eraikita- ko m² bakoi­tze­ko                                3,95

— Borda, ukuilu eta nekazari­tza­ko edo abel­tza­in­tza- ko pabiloi bakoi­tze­an eraikitako m² bakoi­tze­ko                            1,35

— Irabazi asmorik gabeko lokalak eta udal interese- ko erakundeak, m² bakoi­tze­ko                          2,60

C)  Finkak normaliza­tzea.

 ......................................................................................       262,50

D)  Segregazioak.

 ......................................................................................       121,05

— N epigrafea: Hirigin­tza­ko zerbi­tzu­ak eskain­tze­agatiko tasak.

                                                                                                        

— Hi­tzar­men Ba­tzor­dearen Oinarrien eta Estatutuen  proiektuak                            3.173,70

— Birpar­tze­la­tze proiektuak ....................................    3.173,70

— Birpar­tze­la­tze prozedura laburtuak ...................       792,30

— Nahitaezko Desjabe­tze Espedienteak, baldin eta onuraduna herri-administrazioa ez bada                        1.055,95

— Aurri-deklarazioak egiteko espedienteak, alderdi batek eskatutakoak egindakoak                         1.584,60

— Ñ epigrafea: Dokumentuak jaulki­tzea.

                                                                                                        

a)  Akordioen eta agirien egiaztagiriak, Udal bulego- etan daudenei buruzkoak, bulego horietan jaul- ki­tzen direnak:

— 5 urteren barrukoak ..............................................   Dohainik

— Aurrekoak ...............................................................            1,80

                                                                                                        

Baliabide elektronikoen bitartez tramitatutako egiaz- tagiriak eta bolanteak tasa hauek ordain­tze­tik salbue­tsi­ta geldituko dira.

b)  ‑Administrazio espedienteak eta onura partikula- rreko espedienteak direla-eta, udal teknikariek  jaulki­tzen duten txo­sten bakoi­tze­ko .................................................................................            4,55

c)  ‑Udal Liburutegian eska­tzen den fotokopia bakoi-­ tze­ko                    0,10

d)  Hirigin­tza­ko kon­tsu­ltak edo argibideak .........         96,80

e)  Tasa honen a) eta b) ataletan zehaztutakoa or- dain­tze­tik salbue­tsi­ta egongo dira, gizarte-izaera- ko lagun­tza ekonomikoen (GLL, DBE, KGP) onu- radun diren per­tso­na fisiko guztiak, baldin eta ai- patutako dokumentuak lagun­tza horiek lor­tze­ra bideratuta badaude, eta Gizarte Zerbi­tzu­ko Sai- lak egiten baditu.

— O epigrafea: Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­a eskain­tze­agatiko tasa.

Etxez-Etxe­ko Zerbi­tzu­aren erabil­tzai­leek egin behar duten ekarpen ekonomikoa izango da Etxez etxe­ko Zerbi­tzu­a Arau­tzen duen araudian jasotako kalkulu sistema ezarri ondoren atera­tzen dena. Hala ere, erabil­tzai­leek, gehienez ere, orduko ordaindu beharko duten zenbatekoa 14-koa izango da.        

— P epigrafea: Erraldoi eta buru handiak laga­tze­agatiko tasa

                                                                                                        

a)  Erraldoi bikote bakoi­tze­ko ...............................       600,00

b)  Buruhandi bakoi­tze­ko ......................................       100,00

c)  Zezenzikleta bakoi­tze­ko ...................................       100,00

d)  Horiek Elgoibarren desfila­tze­ko erabil­tzen badira, eta eskaera egiten duena Elgoibarkoa bada edo herriko jaien ba­tzor­deren batekoa bada, %80eko beherapena egingo da.         

— Q Epigrafea: Arrisku­tsu­ak izan daitezkeen txa­kurrak eduki­tze­ko baimena eskura­tze­ko eta erregistroan izena emateko tasa.

a)  Arrisku­tsu­ak izan daitezkeen txa­kurrak eduki­tze­ko baimena.

— Baimena ematea edo berri­tzea: 20,00 €.

b)  Arrisku­tsu­ak izan daitezkeen txa­kurren Udal Erregistroa.           

— Txa­rtela ematea edo berri­tzea: 20,00 €.

D)  PREZIO PUBLIKOAK

8)  ‑ZERBI­TZU­AK ESKAIN­TZE­AGATIKO EDO UDAL ESKUMENEKO JARDUERA ADMINISTRATIBOAK EGITEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAU­TZEN DITUEN ORDENAN­TZA

— A Epigrafea: Ludoteka Zerbi­tzua

Zerbi­tzu­a ikasturtearen arabera eskainikio da:

                                                                                                        

— Urteko kuota (iraila-uztaila) ................................         45,00

— Gabonetako opor ondorengo altak ...................         30,00

— Aste Santuko opor osteko altak .........................         15,00

— Familia Ugaria eta/ edo gurasobakarra %30eko deskontua.

— Familia ugariak ez direnak: bigarren anai-arrebek %30eko deskontua.

— Gizarte izaerako lagun­tza ekonomikoak jaso­tzen dituzten familiak: %70eko deskontua.

— B Epigrafea: Argitalpenen salmenta

                                                                                                        

  1.  Elgoibar, modernitatearen atarian (1870-1910)  Euskal Jaiak 1907                              10,00

  2.  Uraren indarra ..................................................         10,00

  3.  Villamayor de Marquina-Elgoibar 1346-1946                     10,00

  4.  Parrokiko Jaio­tza­ren 25. urteurrena 1980-2004                 10,00

  5.  Elgoibartarren esanetan, liburua ..................         10,00

  6.  Elgoibartarren esanetan, CD ........................            5,00

  7.  Elgoibar eta bere errotak ...............................         10,00

  8.  Elgoibar dan­tzan .............................................         15,00

  9.  Gela­txo ..............................................................         10,00

10.  Elgoibar. Apuntes etnográficos I ..................         10,00

11.  ‑Elgoibar. Apunte etnografikoak II. Igaro­tze erri- toak       10,00

12.  ‑Elgoibarko Ondare Historiko Artistikoa; Arkitek- tura Zibila                             10,00

13.  Festa herrikoiak Elgoibarren .........................         10,00

14.  Elgoibar, lanak eta mendeak ........................         10,00

15.  La Iglesia parroquial de Elgoibar .................         10,00

16.  Postala ..............................................................            1,00

17.  Poster txi­kia ......................................................            1,00

18.  Poster handia ...................................................            2,00

19.  Elgoibar: Iragana eta oraina .........................         15,00

20.  Elgoibarko euskara .........................................         15,00

— C Epigrafea: Gazteria Sailaren Jarduerak

Jarduera bakoi­tza­ri ezar­tzen zaion prezioa:

— Familia ugariak eta/edo gurasobakarra %30eko deskontua.

— Bigarren-anai arrebak, familia ugarietakoak ez direnak: %30eko deskontua.

— Gizarte izaerako lagun­tza ekonomikoak jaso­tzen dituzten familiak: %70eko deskontua.

— Langabezian dauden per­tso­nak eta Gazte Txa­rtela edo Ikasle Txa­rtelaren titular direnak: %20ko deskontua.

— D epigrafea: Saiakeren prezioen tarifa

Lokalen artean, aireko soinuarekiko isolamendu akustikoa dela-eta «in situ» egindako saiakera, UNE-EN ISI 140-4 arauaren araberakoa.

Fa­txa­den isolamendu akustikoari buruz «In Situ» egindako UNE-EN ISO 140-5 saiakera akustikoak

Talka makina normalizatuarekin laginak har­tzea, UNE-EN ISO 140-7 prozedura

Saiakeran ondokoak sar­tzen dira: etxe­bizi­tza baten, ondoko lokalen eta fa­txa­daren azterketa.

Oinarrizko zenbatekoa: 849,85 €.

Kreditazioen barruan emandako egiaztagiriak.

Jarduerek izan di­tza­keten musika ekipoek, motoreek eta instalazio orokorrek transmiti­tzen duten soinua neur­tzea.           

Oinarrizko zenbatekoa: 618,55 €.

Keak husteko hodien estankotasuna egiazta­tzea.

Oinarrizko zenbatekoa: 403,40 €.

Arestiko tarifak frogak banaka eska­tzen direnean ezarriko dira. Jarduera bakar batean, isolamendu akustikoari edo transmisio akustikoari buruzko taldeko balorazio bat egin behar baldin bada, prezioa honela zehaztuko da:  

Isolamenduari buruzko saiakera osoa: 849,85 €.

Soinu transmisioari buruzko neurri osagarria: 371,10 €.

Adierazitako zenbatekoak, nolanahi ere, etxe­bizi­tza bakar batean egindako jarduerak kontuan hartuta kalkulatu dira. Bi etxe­bizi­tza­ri edo gehiagori dagozkien lokalei buruzko jardueren kasuan 132,05 euroko tarifa ezarriko da gehitutako etxe­bizi­tza bakoi­tze­ko, eta aldez aurretik, aurrekontua egingo da, lokal bakoi­tza­ren egoera kontuan izanda.

— E Epigrafea: Jabekun­tza eskolaren prestakun­tza jarduerak.

Prestakun­tza ekin­tzak.

— 12 ordu artekoak: 10,00 €.

— 12 ordutik 30 ordura atekoak: 15,00 €.

— 30 ordutik gorakoak: 20,00 €.

— Ikastaroa Udal Kirol Patronatuarekin elkarlanean eskain­tzen bada, edo Kirol Patronatuak ikastaro berdina eskain­tzen badu, azken honek jarritako tarifa ezarriko da.

— Gizarte izaerako lagun­tzak jaso­tzen dituzten emakumeak: %70eko deskontua.

— Langabezian dauden emakumeak: %70eko deskontua.

— Guraso bakarreko familien burua diren emakumeak %70eko deskontua.

Aldatutako Ordenan­tza eta Eraskinen gainerako hitzbaketak 2018ko urriaren 31n, 210. zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, eta hemen aipatu­tzat jo­tzen dira, osorik hartuta bailiren, alegia.

Hau guztia, Gipuzkoako Hazienda Lokalak, erregula­tzen dituen uztailaren 6eko 11/1.989 Foru Arauko 16.4 artikuluak agindutakoa betez argitara­tzen da, guztion jakinerako eta artikulu horretan aurrikusten den gainerako ondorietarako.

Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin, tasa, kuota, tarifa eta Ordenan­tze­tan egindako finka­tze eta aldaketak onar­tzen dituzten erabaki horien kontra, interesatuek tartejarri ahal izango dute errekur­tso konten­tzi­oso Administratiboa Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiaren aurrean, bi hilabetetako epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren biharamunetik hasita.               

Horren kalterik gabe eta aipatutako artikuluak emandako baimenarekin bat, interesatuek jarri ahal izango dute, hala nahi badute eta bide Konten­tzi­oso-Administratiboa hartu aurretik, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren aurreko erreklamazioa, horretarako hilabeteko epea dutelarik, argitalpen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen diren egunaren biharamunetik hasita.

Elgoibar, 2018ko abenduaren 20a.—Ane Beitia Arriola, alkatea.      (8091)