3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGETAKO UDALA

Iragarkia

Arauzko jendaurreko informazio epea ino­lako erreklamazio eta oharpenik jaso gabe igaro ondoren, finko eta behin betikoa al­txa da, Udal Ba­tza­rrak 2018ko urriaren 30ean hartutako haserako erabakia, zergak, tasak, kuotak eta tarifa eta ordenan­tzak finkatu eta alda­tze­koak, 2019ko urtarrilaren 1etik aurreko ondorioekin. 

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

a)    Landalurrak. Landa izaerako ondasunei: 1,1.

b)    Hirilurrak:

— Hiri izaerako ondasunei: 0,2148.

— Industrial izaerako ondasunei: 0,420.

Errekargua: Ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tzen­tzat %75eko errekargua.

Salbuespenak:

— Zerga honetan zerga hobariren bat goza­tzen dutenak.  

— Alokairuan emandako etxe­bizi­tzak. Alokairua froga­tze­ko bete beharrekoak:

a)    Bizitegi erabilerarako izan behar da.

b)    Errentamendu kontratua eskatuko da eta kontratu horren berri emango zaio Foru Ogasunari.

c)    Urtean zehar gu­txi­enez 6 hilabetetan zehar alokatuta egon beharko dira, alokairu kontratuen bidez egiaztatuz.          

d)    Ez dira onartuko dohaineko zesioak eta ezta ere prezio sinbolikoa duten kontratuak.

— Ordura arte egoi­tza izan den per­tso­naren herio­tza­ren ondorioz ohiko bizileku ez diren ondasun higiezinak. Salbuespen hau 2 urterako izango da.

— Zahar etxe­etan erroldatutako per­tso­nen titulartasunekoak diren ondasun higiezinak. Etxe­bizi­tza bat bakarrik salbue­tsi­ko da, erroldatuta egon den azkenengoa hain zuzen ere. Errolda­tzen den egunetik konta­tzen hasita 2 urterako izango da salbuespena.

— Antolamenduz kanpo daudenak edo hirigin­tza kudeaketari lotutakoak.

— Udal baimena duten ostatu eta hostal jardueretara atxi­kitutako ondasun higiezinak.

— Udal baimenarekin eta modu jarraituan lanbide-jardueretarako edo merkatari­tza-jardueretarako erabil­tzen direnak. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan altan egotea ezinbestekoa izango da.

— Nekazari­tza ustiaketak ere salbue­tsi­ta egongo dira, Foru Aldundiaren Nekazari­tza­ko ustialekuen erroldan egonez gero.

— Elkarte baten kultur jardueretara bideratutako etxe­bizi­tzak ere salbue­tsi­ta daude.

— Udalaren eskariz etxe­bizi­tza horietan inor bizi ez denean.            

— Aurreko urtean eskuratu eta urtarrilaren 1ean udal baimenarekin obratan dauden etxe­bizi­tzak.

— Aurreko urtean eskuratu eta urtarrilaren 1ean inor ez badago erroldatua, eskura­tze datatik 3 hilabeteko epean erroldatutakoen etxe­bizi­tzak.

— Bi etxe­bizi­tza­kin etxe­bizi­tza bat eginda badago, bi etxe­bizi­tzak errekargutik salbue­tsi­ta egongo dira, baldin eta agrupazio espedientea hasita badute etxe­bizi­tzen jabeek 2016ko abenduaren 31a baino lehenago, eta agrupazio espedienteak bukatuta egon beharko du 2017ko abenduarne 31a baino lehenago. Dena den, dagokion epealdian per­tso­na baten erroldatuta egon beharko du bi etxe­bizi­tze­tako batean.

— Hu­tsik dagoen etxe­bizi­tza salduz gero, errekargua saldu den hilabetera arte ordainduko da, propor­tzi­onalki. 

Indarrean dauden hobariak:

— Babes ofizialeko etxe­bizi­tzak %50eko hobaria izango dute Ondasun Higiezinen gaineko zergaren kuotan, behin-betiko kalifikazioa jaso eta 3 urteko epean (mar­txo­aren 2ko 1/1994 Foru Arauko 4. Xedapen Gehigarria).

— % 50eko hobaria eguzki energiaren aprobe­txa­mendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatu dituztenen­tza­ko.

— % 50eko hobaria etxe­bizi­tza hu­tse­i buruz onartutako Bizigune programaren barruan erabilera-lagapena dutenei.

— Familia ugariko titular direnen­tza­ko hurrengo taularen arabera:

Kategoria berezia/Categoría especial

Hobaria/Bonificación

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 3,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. Artikuluaren arabera) / Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 3,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas).

%90

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 4,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. Artikuluaren arabera) / Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 4,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas).

%60

Gainerakoak / Restantes

%30

 

 

Kategoria orokorra/Categoría general

Hobaria/Bonificación

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 3,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. Artikuluaren arabera) / Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 3,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas).

%60

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 4,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. Artikuluaren arabera) / Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 4,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas).

%40

Gainerakoak / Restantes

%20

 

EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGA

Udal koefizientea 2.

Kokaeraren indizea 1.

Ponderazio indizea taularen arabera:

Negozio-zifraren zenbateko garbia (eurotan)

Importe neto de la cifra de negocios (euros)

Koefizientea

Coeficiente

1.000.000,00 eta 5.000.000,00 euro bitartean

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 euros

1,29

5.000.000,01 eta 10.000.000,00 euro bitartean

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 euros

1,30

10.000.000,01 eta 50.000.000,00 euro bitartean

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros

1,32

50.000.000,01 eta 100.000.000,00 euro bitartean

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 euros

1,33

100.000.000,00 euro baino gehiago

Más de 100.000.000,00

1,35

Eragiketa bolumenik gabe

Sin volumen de operaciones

1,31

 

Hobariak:

— Inber­tsi­oa eta ekonomia jarduera susta­tzek premiazko lagun­tza neurri fiskalei hel­tzen dieten Elkarte sortu berriek %50eko hobaria izango dute 5 urtetan (mar­txo­ak 2ko 1/1994 Foru Araua).

— Dagokion kuotaren %50eko hobaria, udal kuota ordain­tzen duten subjetu pasiboen­tzat, eta Energia erabili edo ekoiztea energia berriztagarriak aprobe­txa­tzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistematatik abiatuta.     

— Enpresei langile baten behin betiko kontratua egiteagatik hurrengo taularen arabera:

Lan kontratu mugagabea duten langileen kopurua igotzea / Por incremento de personal contratado fijo

Hobaria / Bonificación

Emakumeentzako enplegua sortzeagatik jasotako hobarien ehunekoa % 60 baino txikiagoa denean / Por creación de puestos de trabajo para mujeres y la bonificación es < 60 %

% 0,1etik % 5era

Entre 0,1 % y 5 %

% 10

% 15

% 5,01etik % 10era

Entre 5,01 % y 10 %

% 20

% 25

% 10,01etik % 15era

Entre 10 % y 15 %

% 30

% 35

% 15,01etik % 20ra

Entre 15,01 % y 20 %

% 40

% 45

% 20,01etik gora

Más del 20,01 %

% 50

% 50

 

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

 

 

a)                  Turismoak / Turismos

9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

De menos de 9 caballos fiscales

41,31

9tik 12 zaldi fiskal bitartekoak

De 9 hasta 12 caballos fiscales

82,62

12 eta 14 zaldi fiskal bitartekoak

De 12 hasta 14 cabalos fiscales

140,32

14 eta 16 zaldi fiskal bitartekoak

De 14 hasta 16 caballos fiscales

196,71

16 eta 20 zaldi fiskal bitartekoak

De 16 hasta 20 caballos fiscales

252,82

20 zaldi fiskal baino gehiagokoak

De más de 20 caballos fiscales

309,09

b)                  Autobusak / Autobuses

21 jarleku baino gutxiagokoak

De menos de 21 plazas

190,96

21 eta 50 plazara bitartekoak

De 21 a 50 plazas

271,87

50 jarleku baino gehiagokoak

De más de 50 plazas

339,84

c)                   Kamioiak / Camiones

1.000 kg baino gutxiagoko karga baliagarrikoak

De menos de 1000 kg de carga útil

96,01

1000tik 2999 kg-ra arteko karga baliagarriak

De 1000 a 2999 kg de carga útil

189,08

2999 kg-tik 9999 kr-ra arteko karga baliagarrikoak

De 2999 a 9999 kg de carga útil

271,87

9999 kg baino gehiagoko karga baliagarrikoak

De más de 9999 kg de carga útil

339,84

d)                  Traktoreak / Tractores

16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

De menos de 16 caballos fiscales

39,10

16tik 25 zaldi fiskal bitartekoak

De más de 16 a 25 caballos fiscales

61,40

25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

De más de 25 caballos fiscales

184,45

e)                   Ibilgailuek arrastaturiko atoiak eta erdi atoiak / Remolques y semiremolques

750 kg-tik gorako eta 1000 kg-tik beherako karga erabilgarria dutenak

De 750 kg a 1000 kg de carga útil

39,69

1000 kg-tik 2999 kg-ra arteko karga baliagarrikoak

De más 1000 kg a 2999 kg de carga útil

62,32

2999 kg baino gehiagoko karga baliagarrikoak

De más de 2999 kg de carga útil

187,22

f)                    Beste ibilgailuak / Otros vehículos

Ziklomotorrak

Ciclomotores

10,05

125 z.k. arteko motozikletak

Motocicletas de hasta 125 c.c.

10,05

125 eta 250 z.k. bitarteko motozikletak

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.

17,48

250 eta 500 z.k. bitarteko motozikletak

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.

35,01

500 eta 1000 z.k. bitarteko motozikletak

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 c.c.

70,82

1000 z.k. baino gehiagoko motozikeltak

Motocicletas de más de 1000 c.c.

141,58

 

Salbuespenak:

1.  Ondoko hauek daude zergatik salbue­tsi­ta:

a)    Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuz­koa­ko Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defen­tsa­ri edo herritarren segurtasunari atxi­kita badaude.

b)    Ordezkari­tza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kon­tsu­larrenak, eta atze­rriko agente diplomatiko eta kreditatuta dauden karrerako fun­tzio­nario kon­tsu­larrenak, kanpoaldetik identifikatuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldin­tza bete­tzen bada.

Baita ere, Espainiako Estatuan egoi­tza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta beren fun­tzio­nario edo kideenak, hauek estatutu diplomatikoa dutenean.

c)    Nazioarteko itun edo hi­tzar­menen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak.

d)    Anbulan­tzi­ak eta osasun lagun­tza­rako nahiz zauritu edo gaixoak garraia­tze­ko erabil­tzen diren gainerako ibilgailuak.               

e)    Mugikortasun murriztua duten per­tso­nen­tzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onar­tzen duenak, II. Eranskinaren A letran aipatuak, per­tso­na desgaituen izenean matrikulatuta daudenean.

Era berean, salbue­tsi­ta daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabil­tze­ko badira. Salbuespen hau zirkunstan­tzi­a horiek bete­tzen diren artean aplikatuko da, per­tso­na desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraia­tze­ko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horiek onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira per­tso­na desgaitu­tzat:

— Minusbaliotasun maila %33koa edo handiagoa eta %65ekoa baino txi­kiagoa duten per­tso­nak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifika­tze­ko prozedurari buruzkoak, 3. Eranskinean jaso­tzen duen baremoaren A, B eta C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.               

— Minusbaliotasun maila %65ekoa edo handiagoa duten per­tso­nak.

f)    Udalaren administrazio emakida bidez herri garraio zerbi­tzu­ari atxi­kita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bedera­tzi­tik gorakoa denean.

g)    Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makineria, Nekazari­tza­ko Makineria inskriba­tze­ko Kartilaz hornituta daudenean.

2.  Artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipa­tzen diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesatuek eskaera bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek salbuespena onartu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela froga­tze­ko.

3.  Aurreko apartatuan jasotakoaren ondorioetarako, ibilgailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatuta, eta zergaz salbuesteko eskaera Udale­txe­ko Erregistro Orokorrean ida­tziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriak eran­tsi beharko dizkiote:

a)    Ibilgailuek mugikortasun murriztua duten per­tso­nen­tzat direnean edo minusbaliatuen izenean eta horiek bakarrik erabil­tze­ko matrikulatuta daudenean:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren kopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.            

— Gizartekin­tzak edo bere ordez diharduen erakunde edo agintari administratiboak luzatutako ziurtagiri originala.

b)    Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta nekazari­tza­ko makinak badira:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.            

— Nekazari­tza­ko Makineria inskriba­tze­ko Kartillaren fotokopia edo, bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazari­tza eta Ingurugiro Departamentuko Nekazari­tza­ko Makineriaren Erroldan alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren izenean luzatua.

Hobariak:

1.  Izaera orokorrez, hobaria eskaera egin ondorengo ekitalditik aurrera hasten da aplika­tzen, eta ez du atze­ra eraginik. Dena den, onura fiskala likidazioa irmoa izan baino lehen eska­tzen denean, onura emango da baldin eta hobaria jaso­tze­ko baldin­tzak zerga sor­tzen den egunean bete­tzen badira.

Hobaria interesatuek eskatu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat luzatuko du eman dela froga­tze­ko.

2.  Ibilgailu historikoek edo fabrikazio egunetik kontatuta gu­txi­enez hogeita bost urteko ain­tzi­natasuna dutenek %100eko hobaria izango dute zerga kuotan. Fabrikazio eguna ez bada ezagu­tzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halako­tzat edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera fabrika­tze­ari utzi zi­tza­ion eguna.

Hobaria aplikatu ahal izateko, zergadunak eskatu beharko du eta indarrean sartuko da hurrengo ekitalditik aurrera.         

3.  Motore hibridoa (motor elektrikoa eta beste bat gasolinazkoa, gasoilezkoa edo gasarekin) edo elektrikoa duten ibilgailuek %75eko hobaria izango dute zerga kuotan.

4.  Aurreko 2 eta 3 zenbakietan aipatutako hobariak zerga kuotari aplikatuko zaizkio.

5.  Urte bakoi­tze­an hobaria per­tso­na bakoi­tze­ko ibilgailu batek soilik izango du, eta ibilgailu hori urtarrilaren 1ean alta egoeran zegoena izango da.

HIRILURREN BALIO GEHIKUN­TZA­REN GAINEKO ZERGA

Urteko por­tze­ntaiak:

a)    Urte batetik 5 urtera: %3,6.

b)    10 urtera arte: %3,4.

c)    15 urtera arte: %3,1.

d)    20 urtera arte: %2,9.

Tipoa:

1-5 urte bitartean: %10.

5-10 urte bitartean; %7,5.

10-15 urte bitartean: %6.

15-20 urte bitartean: %6.

ERAIKUN­TZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA    

Obra bakoi­tze­ko gu­txi­engo tarifa: 40 €.

Tipoa: %5.

Hobariak:

— Baserrietan egiten diren obrak, bere ustiapena hobe­tze­ko badira, %90ko hobaria.               

— % 95eko hobaria, eraikun­tzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean, eskaera egin ondoren.

— Monumentu historiko-artistikoetan buru­tzen diren eraikin, obra edo instalazioek %90eko hobaria izango dute zergaren kuotan, ondasuna kalifikatuta badago. Egitamu Orokorreko katalogoan dauden ondasunen inguruan, hobari hauek izango dituzte kategoria hauetakoek:

Kategoria                                              Hobaria

BA-1-A                                               % 90

BA-1-B                                               % 90

BA-2                                                   % 90

BA-3                                                   % 70

BA-4                                                   % 50

BA-5                                                   % 50

BA-6                                                   % 50

                                                                                                                      

 

BA-1-A: Monumentu Multzoa / Conjuntos Monumentales.

BA-1-B: Monumentoak / Monumentos.

BA-2: Ondasun Higiezinak, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian Ondasun Kultural gisa inskribatu edo sartu ondoren / Bienes Inmuebles declarados Bienes Culturales mediante su inscripción o inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

BA-3: Ondasun Higiezinak, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian Ondasun Kultural gisa inskribatzeko edo sartzeko espedientea hasita dutenak / Bienes Inmuebles que poseen expediente incoado para su declaración como Bienes Culturales mediante su inscripción o inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

BA-4: Ondasun Higiezinak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Ondasun Kultural gisa izendatzeko proposatuak direnak, inkripzio edo kalifikazio bidez, edo Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian sartzeko / Bienes Inmuebles propuestos para ser declarados Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, bien mediante su calificación, bien mediante su inscripción o inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

BA-5: Udal mailako babesa duten Ondasun Higiezinak / Bienes Inmuebles de protección a nivel municipal.

BA-6: Ondasun Higiezinetan dauden eta udal mailako babesa duten elementu bereziak dira / Elementos singulares de protección a nivel municipal en bienes inmuebles.

 

— % 95eko hobaria baldin eta eraikun­tza, instalazio edo obretan energia berriztagarrien aprobe­txa­mendua ezar­tzen badute. Eusko Jaurlari­tza­ren lagun­tza izan beharko dute egin nahi diren lanek.

— % 50eko hobaria babes ofizialeko etxe­bizi­tza berriak egiteko obra direnean.

— % 90eko hobaria, eraikun­tza, instalazio edo obrek per­tso­na ezinduen irisgarritasuna eta bizigarritasun baldin­tzak errazten dituztenean.

— % 95eko hobaria Debagoieneko Mankomunitateak egiten dituen obretan.

— % 90eko hobaria erakinetako fa­txa­da eta teilatuetan egindako lanetan.

— % 90eko hobaria jabekideen komunitateko lanak egiten direnean.

— % 90eko hobaria eraikun­tzen ikuskari­tza teknikoak ezarritakoak bete­tze­ko egiten diren obretan.

— % 90eko hobaria Bizigunek eskatutako baldin­tze­tara egoki­tze­ko lanetan, ondoren etxe­bizi­tza hori Bizigunen inskriba­tze­ko baldin­tza­rekin.

TASAK

ZERBI­TZU PUBLIKOAK ESKEINI ETA JARDUERAK BURU­TZE­AGATIKO TASA

a)    Administrazioak ematen dituen dokumentuen gaineko tasa.

                                                                                                        

Ziurtapenak .................................................................            3,27

Fax-a bidal­tzea, orri bakoi­tze­ko ..............................            2,00

Fotokopiak, orri bakoi­tze­ko ......................................            0,15

Fotokopia koloretan, orri bakoi­tze­ko ......................            1,00

Fotokopiak ordain­tze­tik salbue­tsi­ta daude Elgetako Elkarteak.

Lizen­tzi­a eskaerak ....................................................            5,73

Txa­kur arrisku­tsu­en lizen­tzi­a tramita­tze­agatik, alta emateagatik, txa­kur bakoi­tze­ko                            30,00

Txa­kur arrisku­tsu­en txa­rtela bikoiztu edo galdutakoa berriz egiteagatik                                 10,00

Ahalordeen askiespena ...........................................         15,63

Hirigin­tza txos­tenak ematea ....................................         28,98

Finkak bana­tze­ko baimenak ematea ....................         38,01

Argazki ar­txi­boko kopiak.

Paperean, argazkiko .................................................            1,67

CDan, bakoi­tze­ko ......................................................            3,30

Euskarri fisiko gabe argazki kopia digitala jaso­tzea, bakoi­tza                   1,22

b)    Obretako lizen­tzi­a eta baimenak ematearen gaineko zerga.

Obra txi­kiak                                                                                       

601,01 €ra iristen ez diren obrak ........................... .        37,91

601,01 €tik gorako obrak ........................................ .        49,99

6.010,12 €tik gorakoak ............................................ .        91,50

Obra handiak                                                                                     

30.050,61 €ra iristen ez diren obrak ..................... .      250,65

30.050,61 €tik gorako obrak ................................... .      501,51

Partikular baten eskariz hirigin­tza arloko espedien- teen tramitazioagatik: Zatikako Planak, Xeheta- sun Azterlanak, Urbanizazio Proiektuak, Plan Be- reziak, Hirilurrak muga­tze­ko proiektuak                            
.................................................................................    1.500,00

Partikular baten eskariz, aurreko atalean izenda­tzen ez diren hirigin­tza arloko espedienteen tramita- zioak                               800,00

Gune libreetarako eta gune berdeetarako lurzorua ugari­tze­agatik, m² berde bakoi­tze­ko                   75,00

c)    Udal hilerrian zerbi­tzu­ak eskain­tze­agatik, enterramendu bakoi­tze­ko.

                                                                                                        

Lurpera­tzea ................................................................       358,80

Deshobira­tzea ............................................................       358,80

Kolunbarioa uztea 10 urterako ...............................       100,00

d)  Taxi lizen­tzi­a emateagatik .............................. .      412,85

e)  Lehen erabilpenerako edo okupaziorako baimenen tasak (edo baimenaren ordez eran­tzu­kizunezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu behar den kasuetan).

                                                                                                         

Etxe­bizi­tza bakoi­tze­ko ............................................. .        50,75

Merkatari­tza jarduera ............................................... .      101,50

Zerbi­tzu jarduera ...................................................... .      101,50

Industria jarduera ..................................................... .      685,28

Ostalari­tza jarduera .................................................. .      101,50

Industria, 1.500 m² baino gehiago eraikita dutenak.             
.................................................................................       853,00

Aurrez aipaturiko jarduerek IGOKA espediente baten izapide­tze­a ekar­tzen dutenean, aipaturiko kopu- ruei beste hau ere gehituko zaie ................................................................................ .      183,72

f)  Makineria eta tresneria erabil­tze­agatik,

                                                                                                         

Aulkiak erabil­tze­agatik (eguna/aulkia) ................. .           0,51

Mahaiak erabil­tze­agatik (eguna/mahaia) ............ .           2,03

Amasadora (eguneko) ............................................ .        13,20

Musika ekipoa (eguneko, udal langilea, orduko kos- tua barne)               .               253,75

Traktore txi­kia orduko, gehi gidarien orduko kostua              .    
.................................................................................         16,24

Hesi metalikoak, eguneko ...................................... .           5,28

Fidan­tza makinak aloka­tze­agatik .......................... .      260,86

Fidan­tza ohol­tza aloka­tze­agatik ............................ .      260,86

Depositoa ................................................................... .        72,07

g)    Zaborrak jaso eta tratamendua emateko zerbi­tzua.

Kategoriak

Categorías

Tarifa

Tarifa

Langileak

Trabajador

Gehienez kg/eguna

Max. Kg/día

Urtea 2019 €

Año 2019 €

Hiruhilabetekoa €

Trimestral €

Etxebizitzak

Viviendas

10

 

 

85,79

21,45

11

 

 

114,38

28,60

12

 

 

57,18

14,30

Biltegi eta komertzioak

Almacenes y comercios

2,1

<2

6

363,68

90,92

2,2

<5

10

606,13

151,53

2,3

<15

20

1.212,26

303,07

2,4

>15

30

1.818,38

454,60

Ostalaritza eta elikadura

Hostelería y alimentación

3,1

<2

8

484,92

121,23

Eta zerbitzuak 1ª

y servicios 1ª

3,2

<5

15

909,22

227,31

3,3

<15

25

1.515,32

378,83

3,4

>15

35

2.121,45

530,36

Industria

Industria

4

<2

6

363,68

90,92

Eta zerbitzuak 2ª

Y servicios 2ª

4,1

<5

16

969,80

242,45

4,2

<15

30

1.818,38

454,60

4,3

<50

40

2.424,54

606,14

4,4

<100

50

3.030,67

757,67

4,5

<500

60

3.636,80

909,20

4,6

>500

70

4.242,93

1.060,73

5

Batzuk

40

2.424,54

606,14

 

Aurreko tarifetan hurrengo hobariak kontutan hartuta daude:

% 50 baserri guztien­tzat (Larrabil­tze­arra auzoan ezik) (12).              

% 25 konposta egiten dutenei edo konpost-guneetan parte har­tzen dutenei (10).

h)  Etxe­bizi­tza tutelatua             .

                                                                                                         

Senideak / eguna ......................................................         19,03

Bakarra ........................................................................         25,00

Jangela, egunekoa ...................................................            6,63

i)  Kaleetatik txa­kurrak jaso­tze­ko zerbi­tzua.

                                                                                                         

Txa­kurrak jaso­tze­agatik ...........................................         30,45

Txa­kurtegian eduki­tze­agatik, eguneko .................            5,73

j)  Ludoteka eta Gazteleku zerbi­tzua.

                                                                                                         

Ludoteka urte osoko bonoa .....................................       280,00

Ludoteka hilabeteko bonoa (hobaria %30 2. Anai-arrebagatik)               .               40,00

Ludoteka 5 eguneko bonoa ................................... .        20,00

Gaztelekua urte osoko bonoa .................................       180,00

Gaztelekua hilabeteko bonoa (hobaria %30 2. Anai-arrebagatik)           .               25,00

Astebukaerako Gaztelekuko bonoa ...................... .        10,00

Hobariak: aurreko urteko sarreren PFEZeko aitorpena (unitate familiarra).

Kide kopurua

Nº de miembros

1

2

3

4

5

SBE laguntza jasotzen dutenak

Perceptores del RGI

7.733,88

4.965,54

3.661,88

2.746,41

2.197,13

Gutxieneko soldata * 1/kide kop.

Salario mínimo * 1/nº de miembros

10.302,60

5.151,30

3.434,20

2.575,65

2.060,52

Gutxieneko soldata * 2/kide kop.

Salario mínimo * 2/nº de miembros

20.605,20

10.302,60

6.868,40

5.151,30

4.121,04

Gutxieneko soldata * 3,5/kide kop.

Salario mínimo * 3,5/nº de miembros

36.059,10

18.029,55

12.019,70

9.014,78

7.211,82

 

                                                                                                        %

6.650,00 €tik behera .................................................               50

6.650,00 € - 11.650,00 €ra ......................................               30

11.650,01 € - 15.007,50 €ra ....................................               20

— Gu­txie­neko soldata * 3,5 baino sarrera handiagoak dituzten unitate familiarrei ez zaie hobaririk aplikatuko.   

— SBE jaso­tzen dutenei %50.

Aurreko hobariak baita ere Kirol Zerbi­tzu­etako tarifetan aplikatuko dira.

k)  Ibilbide tematikoa.

                                                                                                         

0-6 urte ........................................................................          Doan

6-16 urte bitartean .....................................................            2,00

16 urtetik gorakoak ....................................................            5,00

Ikaste­txe­etako taldeak (per­tso­nako) ......................            3,00

Gu­txie­neko taldeak: 12 per­tso­nakoak (taldeak) ..         60,00

Gu­txie­neko taldea ez bada osa­tzen baina bisita egin nahi bada, 60 € ordaindu beharko dira.

l)  Kirol jarduerak.

                                                                                                         

Pilotalekua

Argiarekin/ordua ........................................................         16,00

Argi gabe/ordua .........................................................            8,00

Linea 1 berogailua ....................................................         16,00

Linea 1+2 berogailua ...............................................         21,00

Kirol jaialdiak

Egun erdia argi gabe ................................................         30,00

Egun erdia argiakin ...................................................         55,00

Egun osoa argi gabe ................................................         61,00

Egun osoa argiakin ...................................................         97,00

Bestelako ekitaldiak

Egun erdia argi gabe ................................................         41,00

Egun erdia argiakin ...................................................         66,00

Egun osoa argi gabe ................................................         71,00

Egun osoa argiakin ...................................................       107,00

Sauna

Ordua ...........................................................................            5,50

Bono 5 .........................................................................         19,00

Bono 10 .......................................................................         39,00

Squash

Ordua ...........................................................................            4,50

Ikasturtea erreserba ..................................................            3,90

Gimnasioa

Banaka-orduko ..........................................................            2,00

Osoa aloka­tze­a orduko ............................................            5,00

Taldea orduko ............................................................         12,00

Taldea egun erdiko ...................................................         29,00

Taldea eguneko .........................................................         62,00

Du­txa ............................................................................            1,20

Manten­tze gimnasia GAP

Hilabetea .....................................................................         25,00

Edadetuen­tza­ko gimnasia

Hilabetea .....................................................................            5,00

Yoga

Hilabetea .....................................................................         35,00

Tai-chi

Hilabetea .....................................................................         30,00

Spinning

Hilabetea .....................................................................         25,00

Karate

Hileko kuota ................................................................         22,00

Zumba

Hileko kuota ................................................................         30,00

Pilates

Hileko kuota ................................................................         30,00

Eskola kirola

Urteko kuota ...............................................................         50,00

Tonifikazio gimnasia

Hileko kuota ................................................................         25,00

Bonoak:

Kur­tso­ko bono osoa: Gimnasilekuko ekin­tzak eta gimnasia lekuaren erabilera libre dagoen ordu- etan. Kur­tso­ko kuota           .................................................................... 350,00

                                                                                                         

Kiroldegiko kur­tso­ko bonoa: gimnasialekuaren erabi- lera libre dagoen orduetan eta %50eko deskon- tua gimnasilekuko ekin­tze­tan. Kur­tso­ko kuota .......................................................... .                  
.................................................................................       180,00

Hileko kuota ............................................................... .        25,00

Otsa­ilaren 15etik aurrera kur­tso­ko bonoek %50eko prezioa izango dute.

1936-37ko gerrarekin lotutako materiala aloka­tzea.

                                                                                                        

Korreajeak, eguneko ................................................            5,00

Kaskoak, eguneko .....................................................         10,00

Jan­tzi­ak (osoak), eguneko .......................................         10,00

Fusilak, eguneko. Kopuruari teknikaria/eguneko ge- hitu beharko zaio                  20,00

% 50eko hobaria izango dute memoriam) histo- rikoaren berreskurapenean lanean diharduten taldeek.

m)  1936-37ko gerrarekin lotutako materiala alokatzea.

Korreajeak, eguneko ................................................            5,00

Kaskoak, eguneko .....................................................         10,00

Jan­tzi­ak (osoak), eguneko .......................................         10,00

Fusilak, eguneko. Kopuruari teknikaria/eguneko ge- hitu beharko zaio                  20,00

% 50eko hobaria izango dute memoria historikoaren berreskurapenean lanean diharduten taldeek.

n)  Bara­tze­gunea.

                                                                                                         

Urteko kuota ...............................................................       100,00

Fidan­tza .......................................................................       100,00

Hobariak: aurreko urteko sarreren PFEZeko aitorpena (unitate familiarra).

Kide kopurua

Nº de miembros

1

2

3

4

5

SBE laguntza jasotzen dutenak

Perceptores del RGI

7.733,88

4.965,54

3.661,88

2.746,41

2.197,13

Gutxieneko soldata * 1/kide kop.

Salario mínimo * 1/nº de miembros

10.302,60

5.151,30

3.434,20

2.575,65

2.060,52

Gutxieneko soldata * 2/kide kop.

Salario mínimo * 2/nº de miembros

20.605,20

10.302,60

6.868,40

5.151,30

4.121,04

Gutxieneko soldata * 3,5/kide kop.

Salario mínimo * 3,5/nº de miembros

36.059,10

18.029,55

12.019,70

9.014,78

7.211,82

 

                                                                                                        %

6.650,00 €tik behera .................................................               50

6.650,00 € - 11.650,00 €ra ......................................               30

11.650,01 € - 15.007,50 €ra ....................................               20

— Gu­txie­neko soldata * 3,5 baino sarrera handiagoak dituzten unitate familiarrei ez zaie hobaririk aplikatuko.   

— SBE jaso­tzen dutenei edo 6.203,01 €tik behera: %100.

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO PROBE­TXA­MENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

a)    Hesi, aldamio, puntal eta asnilekin udal jabari publikoa okupa­tzea.

                                                                                                        

Bide publikoak zakarrekin okupa­tze­a m² bakoi­tze­ko eta eguneko                          1,43

Edukion­tzi­en okupa­tze­a m² bakoi­tze­ko, eguneko                      6,72

Hesi eta aldamioekin okupa­tze­a m² bakoi­tze­ko eta hileko        2,25

b)    Ibilgailuak espaloietan barne finken barrualdera sar­tze­a eta horien aparkamendu erreserba bide publikoan.

Erabilera partikularreko pasaguneak metro edo sai- leko eta urteko                       30,75

Plaka berria eskatu eta ipin­tze­a (2 plaka) ............       101,50

c)    Azoka eta herriko jaietako postuak

Kalez kaleko edozein postu eguneko eta postuko                      
.................................................................................            8,42

Jaietako barraka eta bestelako postuak ...............         15,23

d)    Udal jabariko pistak erabil­tze­arren: 7,05 € kilometro/bidaia.

ZORREN ZATIKAKO ORDAINKETAK EGITEKO ARAUDIA

ORDAINKETAK ATZE­RATU ETA ZATI­TZE­KO MODUA

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketako Erreglamenduaren 36. Artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Elgetako Udalak ordainketa atze­ra­tzeko eta zatika ordain­tze­ko onarturiko araudiak aplika­tze­ko lehentasuna izango du Erreglamendu hartan xedatuta dagoenarekiko. Izan ere, Erreglamendu hura Elgetako Udalak araututa ez duen kasuetan aplikatuko bait da era subsidiarioan.          

2.  Ordainketa atze­ra­tze­a edo zatika­tzea, ordaindu behar duena, une horretan ordain­tze­ko adina dirurik ez duenean bakarrik eskatuko da.

3.  Ordain­tze­a atze­ra­tzeko edo zatika­tze­ko eskaera Alkateari egingo zaio, honek erabakiko duelarik, dagozkion txo­sten eta informazio epeen ondoren, zordunaren ekonomia egoera nolakoa den eta zorrak ordain­tze­ko gauza den.

4.  Atze­ra­tzeko edo zatika­tze­ko zorrak, ordain­tze­ar dagoen zor guztia hartuko du, eska­tzai­leak aurretik izan di­tza­keen zor guztia kontutan hartuta.

5.  Zatikatutako zorraren ordainketaren helbidera­tze­a egingo da, ordainketa agindu baten bidez, honen kopia bat aurkeztea beharrezkoa izango delarik.

6.  Ordainketa atze­ra­tzeko eta hilabeteka zatika­tze­ko irizpide orokorrak ondorengo hauek dira:

a)    Zor guztiaren heren bat (1/3) atze­rapena edo zatika­tze­a onar­tzen den inean ordaindu beharko da.

b)    Zorra 250 € baino txi­kiagoa bada ez da atze­rapenik edo zatika ordain­tze­ko aukerarik emango, baldin eta aparteko arrazoiren bat ez balego.

c)    Zorra 250,01 € eta 500 € tartekoa bada, gehienez ere 3 hilabetez atze­ratu edo zatitu ahal izango da.            

d)    Zorra 500,01 € eta 1.000 € tartekoa bada, gehienez ere 3 hilabetez atze­ratu ahalko da, eta zatika ordain­tzen bada, gehienez ere 6 hilabetetan.

e)    Zorra 1.000,01 € eta 6.000 € tartekoa bada, gehienez 6 hilabetez atze­ratu ahal izango da, eta zatika ordain­tzen bada, gehienez 12 hilabetez.

f)    Zorra 6.000 € baino handiagoa bada, gehienez 6 hilabetez atze­ratu ahal izango da, eta zatika ordain­tzen bada, 18 hilabetez.

g)    Ez da atze­rapenik edo zatika ordain­tze­ko aukerarik izango, zorra jada exekutiba fasean badu; edo aurrez beste zorren bat exekutiba fasean badu.    

h)    Aipaturiko edozein epe beteko ez balitz, Dirubilketa Erreglamendu Orokorrak dioenaren arabera jokatuko da. Zorraren ordainketa atze­ratuagatik nahiz zatika ordaindu izanagatik, eperen bat beteko ez balitz, ezingo da beste bat onartu 2 urteko epean.

i)    Kasu guztietan, ordainketa atze­ra­tzeak nahiz zatika ordain­tze­ak, indarrean dagoen urteko interes tasa sorraraziko du.

7.  Ez da bermerik eskatuko ondorengo kasuetan:

a)    Ordainketa zatikatuan nahiz atze­ratuen eskabideen kasuan, zorra 10.000 € baino txi­kiagoa denean.

b)    Prozedura exekutiboan zorra kita­tze­ko adina ondare erregistro publikoan bahi­tze­ko badaezpadako oharra egin bada, zorra bermatu­tzat joko da eta ez da beharrezkoa izango berme berria jar­tzea.

c)    Espedientean jasotako agiriak eta zatika ordain­tze­ko eskabidearekin ekarritakoa kontutan izanik, Alkateak derrigorrezko berme hori kendu dezake.

Hau guztia, Gipuzkoako Ogasun Lokala erregula­tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16.4 artikuluak agindutakoa betez argitara­tzen da, guztion jakinerako eta artikulu horretan aurreikusten diren gainerako ondorioetarako.

Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, tasa, kuota, tarifa edo Ordenan­tze­tan egindako finka­tze eta aldaketak onar­tzen dituzten erabaki horien kontra interesatuek tartegarri ahal izango dute errekur­tso-konten­tzi­oso-adminis­tra­tiboa Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean, bi hilabeteko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren hurrengo lanegunetik hasita.   

Horren kalterik gabe eta aipatu artikuluak emandako baimenarekin bat, interesatuek jarri ahal izango dute, hala nahi badute eta bide konten­tzi­oso-administratiboa hartu aurretik, Gipuz­koako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren aurreko erreklamazioa, horretarako hilabeteko epea dutelarik, argitalpen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren hurrengo lanegunetik hasita.

Elgeta, 2018ko abenduaren 18a.Iraitz Lazkano Garitaonandia, alkatea.       (8388)