3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Gizarte Zerbi­tzu­ak

Etxez Etxe­ko Lagun­tza zerbi­tzu­a arau­tzen duen udal arautegia onar­tzea.

Alkateak 2018ko irailaren 25ean emandako ebazpenaren bidez, behin betiko onarpena eman zion «Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzua» arau­tzen duen udal arautegi berria-ri, hasierako onespenean egin zen baldin­tza berdinetan.

Hala ere, zenbait akats an­tze­man dira bere edukinean eta zuzenketak egin dira.

Aipatutako erabakiari jarraiki, eta Toki Araubide Oinarri Lege Arau­tzai­learen 65.2 artikuluan aurrikusitako epea igaro ondoren, bai zuzenketak eta erabaki horren dagoeneko zuzendutako araudiaren testua argitaratuko dira, jendeak jakin dezan eta bere ondorioak izan di­tzan.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari amaiera ematen dio. Dena den, administrazioarekiko auzi errekur­tso jar dezakezu, edota egoki deri­tzo­zun beste edozein errekur­tso.

Non: Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazio Auzietarako Salan.

Epea: Bi hilabetekoa, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.

Arautegia sartuko da indarrean argitara­tzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Akats zuzenketak

1.    Aurkibidean.

— Honakoa dioen lekuan:

«5. artikulua.  Zerbi­tzu­aren baitako eta zerbi­tzu­az kanpoko prestazioak.»

— Honakoa esan behar du:

«5. artikulua.  Zerbi­tzu­aren baitako prestazioak, osagarriak edo ezohizkoak diren beste prestazioak eta kanpoan gera­tzen direnak.

5.1.  Baitako prestazioak.

5.2.  Beste jarduera osagarri edo ezohiko ba­tzuk.

5.3.  Zerbi­tzu­az kanpoko prestazioak.»

— Honakoa dioen lekuan:

«9. artikulua.  Zerbi­tzu­an sar­tze­ko baldin­tzak.»

— Honakoa esan behar du:

«9. artikulua.  Zerbi­tzu­an sar­tze­ko baldin­tzak.»

— Honakoa dioen lekuan:

«I. eranskina.  Ekarpen ekonomikoaren baremoa.»        

— Honakoa esan behar du:

«I. eranskina.  Ekarpen ekonomikoaren baremoa.»

2.    5.1. artikuluan.

— Honakoa dioen lekuan:

«Garbitasun per­tso­nalarekin loturikoak:

Garbiketa eta higiene per­tso­nala (lagungarri teknikoak baliatuta, halakorik balego; azazkalak moztea, bizarra egitea, ilea garbi­tzea, azala hidrata­tze­a eta arropak alda­tzea).»

— Honakoa esan behar du:

«Garbitasuna eta higiene per­tso­nalarekin loturikoak (lagungarri teknikoak baliatuta, halakorik balego):

Azazkalak moztea, bizarra egitea, ilea garbi­tzea, azala hidrata­tze­a eta arropak alda­tzea.»

— Honakoa dioen lekuan:

«Gizarte lagun­tza­ren inten­tsi­tatea aldatu egin daiteke per­tso­naren beharrizanen arabera. Horrela, erabil­tzai­learen lagun­tza beharrizanaren inten­tsi­tatea alda­tze­a ahalbidetuko duten ibilbideak plantea litezke (betiere, kontuan harturik inten­tsi­tatea murriztea dela desiragarria).»

— Honakoa esan behar du:

«Gizarte lagun­tza­ren inten­tsi­tatea aldatu egin daiteke per­tso­naren beharrizanen arabera. Horrela, erabil­tzai­learen lagun­tza beharrizanaren inten­tsi­tatea alda­tze­a ahalbidetuko duten ibilbideak plantea litezke.»

3.    I. eranskinean.

— Honakoa dioen lekuan:

«2.  Ondarea onuradunen kapital higigarri nahiz higiezin guztia da, eskaria egin aurreko bost urteak kontuan hartuta; kanpoan geldituko da saldutako kapital higiezina, haren etekin ekonomikoa dagoeneko kapital higigarrian sartuta egonez gero.»

— Honakoa esan behar du:

Ondarea onuradunen kapital higigarri nahiz higiezin guztia da, eskaria egin aurreko bost urteak kontuan hartuta; kanpoan geldituko da saldutako kapital higiezina, haren etekin ekonomikoa dagoeneko kapital higigarrian sartuta egonez gero.»      

Etxez Etxe­ko Lagun­tza zerbi­tzu­a arau­tzen duen udal arautegia.

Aurkibidea.

Arrazoien azalpena.

Lehen titulua.

1. artikulua.    Xedea.

2. artikulua.    Aplikazio eremua.

3. artikulua.    Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren definizioa.

4. artikulua.    Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren helburuak.

Bigarren titulua.  Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzua.

I. kapitulua.  Zerbi­tzu­aren baitako eta zerbi­tzu­az kanpoko prestazioak, aldaera eta ezaugarriak.

5. artikulua.    Zerbi­tzu­aren baitako prestazioak, osagarriak edo ezohizkoak diren beste prestazioak eta kanpoan gera­tzen direnak.

5.1.  Baitako prestazioak.

5.2.  Beste jarduera osagarri edo ez ohiko ba­tzuk.

5.3.  Zerbi­tzuz kanpoko prestazioak.

6. artikulua.    Zerbi­tzu­aren aldaera: atse­denerako zerbi­tzua.

7. artikulua.    Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren ezaugarriak.

II. kapitulua.    Erabil­tzai­leak.

8. artikulua.    Erabil­tzai­leak zehaztea.

9. artikulua.    Zerbi­tzu­an sar­tze­ko baldin­tzak.

10. artikulua.    Erabil­tzai­leen eskubideak.

11. artikulua.    Erabil­tzai­leen betebeharrak.

III. kapitulua.    Zerbi­tzu­an sar­tze­ko prozedura.

1. atala. Eska­tzai­leen zerrendan sar­tzea.

12. artikulua.    Eska­tzai­leen zerrenda.

13. artikulua.    Zerbi­tzu­aren eska­tzai­leen zerrendan sar­tze­ko eskaria.

14. artikulua.    Eskariarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

15. artikulua.    Izapide­tzea.

15.1.  Beharrizanen ebaluazioa.

15.2.  Gizarte Txo­sten proposamena.

16. artikulua.    Ebazpena.

17. artikulua.    Premiazko egoerak.

2. atala.    Zerbi­tzu­aren onespena eta zerbi­tzu­rako sarbidea.

18. artikulua.    Zerbi­tzu­aren onespena.

IV. kapitulua. Zerbi­tzu­aren egoki­tza­pena eta jarraipena.

19. artikulua.    Jarraipena eta ebaluazioa.

20. artikulua.    Egoki­tza­pena.

V. kapitulua. Zerbi­tzu­a etetea eta iraungi­tzea.

21. artikulua.    Zerbi­tzu­a etetea eta iraungi­tzea.

21.1.  Zerbi­tzu­a aldi batez etetea.

21.2.  Zerbi­tzu­a iraungi­tzea.

VI. kapitulua.    Zerbi­tzu­aren araubide ekonomikoa.

22. artikulua.    Prezio publikoa.

23. artikulua.    Finan­tza­keta.

24. artikulua.    Zerbi­tzu­aren erabil­tzai­learen ekarpena.

Xedapen iragankorra.

Xedapen gehigarria.

Xedapen indargabe­tza­ilea.

Amaierako xedapena.

I. eranskina.  Ekarpen ekonomikoaren baremoa.

ARRAZOIEN AZALPENA

Egungo Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren udal-araudiak, Gizarte Zerbi­tzu­en 1996ko Legean ezarritakoari jarraiki onartutakoak, egoki­tza­pen bat eska­tzen du, azken urteetan legegin­tzan egin diren garran­tzi­zko aldaketei dagokienez.

Bai Autonomia per­tso­nala susta­tze­ko eta mendetasun egoeran dauden per­tso­nak zain­tze­ari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea, bai Gizarte Zerbi­tzu­ei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea onar­tze­ak ondorio nabarmenak izan ditu gizarte zerbi­tzu­en alorrean.

Zehazki, 12/2008 Legeak eran­tzu­kizun soziala duten gizarte-zerbi­tzu­en sistema integratu bat ordenatu eta egitura­tzen du Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, herritar guztiei gizarte-zerbi­tzu­en euskal sistemako gizarte-zerbi­tzu­ak jaso­tze­ko eskubide subjektiboa ziurta­tze­ko asmoz, prestazio edo zerbi­tzu bakoi­tze­rako araututa dauden aipatutako sistemara sar­tze­ko baldin­tza orokorren eta baldin­tza berezien barruan, eta horretarako:

22. artikuluan, Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi­tzu­en katalogoa defini­tzen du; horrek etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­a barne har­tzen du, eta zerbi­tzu horiek emateko eskumena udalei ematen die.

185/2015 Dekretuak, urriaren 6koak, Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi­tzu­en zorroari buruzkoak, 12/2008 Legea gara­tzen duenak, aipatutako eskubide subjektiboa zedarri­tzen du, Gizarte Zerbi­tzu­en Legearen katalogoan zehazten diren baldin­tzak, irizpideak eta prestazioetarako eta zerbi­tzu­etarako sarbidea erregulatuz.

Esandako aldaketa arauemaileez gain, errealitate sozialean ere bilakaera bat an­tze­man dezakegu: adinekoen hazkunde demografiko mailakatua, bizi-itxa­ropena areago­tze­aren ondorioz, eta adin-piramidearen aldaketa gure gizartean. Familia-harremanetan ere aldaketak izan dira, gizarte-zerbi­tzu­en babes eta garapenerako agente gisa. Haiek dira bizi­tza oso bat izateko beharrezkoak diren zerbi­tzu­ak defini­tze­a susta­tzen ari diren faktore garran­tzi­tsuenetako bat, are gehiago mendetasun maila altua duten edo babes sozialik gabe dauden per­tso­nen kasuan.    

Per­tso­nei beren mendetasun mailakatuan lagun­tze­ko zerbi­tzu­ak nola eman pen­tsa­tu eta zehazteko, lehentasunezkoa da per­tso­na horiek ahalik eta denbora gehien beren etxe­an gera­tze­ko nahia kontuan har­tzea, bizi­tza osoan zehar izan duten erreferen­tzi­azko sare soziala mantenduz. Alabaina, etxe­bizi­tza­ren inguruak, sarbideek, komunitateak dituen lagun­tza-zerbi­tzu­ek eta abarrek beste alderdi asko kontuan har­tze­a eska­tzen dute, eta mendetasuna duen per­tso­naren bizi­tza gara­tze­ko aukerak muga­tzen dituzte.

Mendetasun egoeran edo mendetasun egoeran egoteko arriskuan dauden per­tso­nei arreta emateko behar horrekin batera, egoera sozial konplexuak sor­tzen ari dira. Izan ere, zaurgarritasun edo ahultasun sozialeko egoeran bizi diren familia ba­tzu­ek, beren beharrizanek oinarrizko arreta jaso dezaten, etxez etxe­ko lagun­tza behar dute.

Horrela, eguneroko bizi­tza jasangarriago egiteko, babes eta lagun­tza-zerbi­tzu­ak eskuragarri izateaz gain, zaurgarritasun edo ahultasun sozialeko egoerak jasaten dituzten eta mendetasun egoeran dauden per­tso­nek beren etxe­etan eta komunitateetan haiek zain­tze­ko norbait izatea ezinbestekoa da, askotariko beharrizaneitara egoki­tze­ko eta denbora tarte ezberdinetan zatika­tze­ko gai izango dena, larrialdiak bere gain hartuko dituena eta zerbi­tzu­aren beharretan eman litezkeen aldaketei bizkortasunez eran­tzun ahalko diena. Zen­tzu horretan, etxez etxe­ko lagun­tza Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal Sisteman garran­tzi estrategikoa duen zerbi­tzu­a da, elkarbizi­tza­rako sostengua ematen baitio gizartean eta familian. Izan ere, sostengu hori ezinbestekoa da per­tso­na askoren bizi-kalitaterako eta lan-bizi­tza eta familia uztar­tze­ko, emakumeen kasuan bereziki. Erabil­tzai­leek eta beren inguruak, familiak zein auzokideek ain­tzat har­tzen duten zerbi­tzu­a da, eta per­tso­na askoren bizi-kalitatea berma­tzen du (adinekoak, mendetasun egoeran dauden per­tso­nak, familiaren zama handia duten per­tso­nak).      

Xede horretarako, araudi honek 2017. urtean Gipuzkoako udalen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean Gizarte Zerbi­tzu­en Erakunde Arteko Mahaian adostutako itunak jaso­tzen ditu, honako gaien inguruan; inten­tsi­tate malguagoak, zerbi­tzu­a emateko aukera zehaztea urteko egun guztietan, izaera mugatua, larrialdietako sarbide mota finka­tze­a eta profil ezberdinetara sarbidea izatea.         

Etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­aren araudiak ez du Administrazio honetan lagun­tza per­tso­nalerako beste zerbi­tzu ba­tzuk hasteko aukera alde batera uzten, bide berri­tza­ileak izan daitezkeenak per­tso­nen eta beren bizi­tza­rako beharrizanen artean oreka bat izateko; betiere, eskumena duen organoaren oniri­tzi­a izanda.

Horrenbestez, udal-araudi honek udaleko etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­rako sarbidea arau­tzen du, zerbi­tzu­ra sartu nahi duten per­tso­nak balioe­tsi eta gero, behin zerbi­tzu­rako eskubidea aitortua izan zaienean eta arreta per­tso­nalizaturako plan bat landu denean.

LEHEN TITULUA

1. artikulua.    Xedea.

Arautegi honen xedea da Errenteria udalerriko etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­a arau­tzea.

2. artikulua.    Aplikazio eremua.

Arautegi honek arau­tzen duen zerbi­tzu­a Errenteriako udalerrian emango da, udalak gizarte zerbi­tzu­en esparruan dituen eskumenen baitan.

3. artikulua.    Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren definizioa.

Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­a asisten­tzi­a eta preben­tzi­o zerbi­tzu bat da, erabil­tzai­leei ahal bezain luzaro norberaren etxe­an bizi­tzen jarrai­tze­ko lagun­tza ematean da­tza­na; horretarako, etxe­ko lagun­tza edo/eta lagun­tza per­tso­nala eskain­tzen zaie, etxe­an molda­tze­ko eta beren komunitatean txe­rta­tzeko, bakar­tze­a saihestuz.

4. artikulua.    Etxez etxe­ko zerbi­tzu­aren helburuak.

Zerbi­tzu­ak helburu hauek ditu:

— Autonomia galerari aurrea har­tzea, autonomiari eustea edo/eta autonomia galera konpen­tsa­tzea. Horretarako, lagun­tza par­tzi­ala edo/eta erabatekoa emango da norberaren zain­tza­rako eguneroko bizi­tza­ko oinarrizko jarduerak egiteko edo/eta eguneroko bizi­tza­ko jarduera instrumentaletarako.

— Erabil­tzai­leen segurtasun sentipena indar­tzea.             

— Beste zerbi­tzu ba­tzu­en esku-har­tze­a eska lezaketen beharrizanak an­tze­matea.

— Erabil­tzai­leak beren komunitatean integra daitezen bul­tza­tze­a eta bakar­tze edo/eta bazterketa egoerak saihestea.        

— Norberaren etxe­an ahalik eta luzaroen eta bizi kalitate egokiarekin bizi daitezen ahalbide­tzea, ahal den heinean; horrela, atze­ratu edo saihestu egingo da ostatu zerbi­tzu­etan edo egoi­tze­tan sartu beharra.

— Erabil­tzai­leari lagun­tzen dion familia-gizarte sareko zain­tza­ileei lagun­tzea, eta zain­tza­ri loturik dituzten eginbeharrak neurri batean arin­tzea, baldin­tza egokiak izan di­tza­ten beren garapen per­tso­nal, profesional eta sozialerako.           

— Oro har, erabil­tzai­leaz ardura­tzen den zain­tza­ile nagusiaren ordez jardutea, tarteka, hura falta denean.       

— Adingabeen zain­tzan lagun­tzea, haien guraso edo tutoreek zain­tza egokia ematerik ez dutenean.               

— Hainbat faktore psiko-fisiko-sozialen ondorioz krisi egoeran dauden familien bizikide­tza giroa hobe­tze­a eta faktore horietatik eratorri ohi diren arriskuei aurrea har­tzea.

BIGARREN TITULUA

ETXE­KO LAGUN­TZA ZERBI­TZUA

I. KAPITULUA.    ‑ZERBI­TZU­AREN BAITAKO ETA ZERBI­TZU­AZ KANPOKO PRESTAZIOAK, ALDAERA ETA EZAUGARRIAK

5. artikulua.    Zerbi­tzu­aren baitako prestazioak, osagarriak edo ezohizkoak diren beste prestazioak eta kanpoan gera­tzen direnak.

5.1.  Baitako prestazioak.

•  Informazioa: Erabil­tzai­leei beren eskubideei eta zerbi­tzu­ari buruzko informazio egokia eta nahikoa eskura­tze­ko aukera ematea, behar den denboraz eta behar den moduan.

•  Jarraipenaren balioespena: Arreta Per­tso­nalizatuko Planaren aldian aldiko ebaluazioak egitea, kasuan-kasuan dagokion sakontasunaz.

•  Etxe­ko lagun­tza: Erabil­tzai­leei eguneroko bizi­tza­ko jarduera instrumentalak egiteko lagun­tza par­tzi­ala edo osoa eskain­tzen dien prestazioa. Lagun­tza hori bereziki dagokie elikadurari, jan­tzi­ei eta erabil­tzai­lea bizi den etxe­ko instalazioen manten­tze garbiketari, ongi antola­tzen lagun­tze­ko; prestazio honetan sar­tzen da, halaber, hala dagokionean, jarduera horiek gauza­tze­ko beharrezko trebetasunen lanketa.

a)  Elikadurarekin loturikoak:

— Otorduak antola­tze­a eta presta­tzea, erabilitako on­tzi eta tresnak garbi­tze­a eta jaso­tze­a barne.

— Janaria erostea.

— Erabilitako on­tzi­ak eta tresnak garbi­tze­a eta lehor­tzea.

b)  Jan­tzi­ekin loturikoak:

— Arropa etxe­an garbi­tzea.

— Arropa lehor­tzen jar­tzea.

— Arropa gainbegira­tzea.

— Arropa antola­tze­a eta gorde­tzea.

— Arropa etxe­an lisa­tze­a eta tolestea.

— Arropa erostea.

— Erabili beharreko elementu guztiak presta­tze­a eta jaso­tzea.

c)  Etxe­bizi­tza manten­tze­arekin lotura dutenak:

— Etxe­a txu­kun­tzea.

— Gainaldeak produktu egokiekin garbi­tzea.

— Erabilitako elementuak garbi­tze­a eta jaso­tzea.

— Hau­tsa ken­tzea.

— Zorua garbi­tze­a eta xurgagailua pasa­tzea.

— Errezelak eta leihoak zabal­tzea, etxe­a airezta­tzea.

— Komuna garbi­tzea.

— Sukaldea garbi­tzea.

— Leihoetako kristalak garbi­tzea.

— Zaborra zain­tze­a eta atera­tzea.

— Zerbi­tzu­a hasi aurretiko garbiketa orokorra.

— Jabekideen erkidegoko espazioak garbi­tzea.

— Ohea egitea eta oheko arropa aldatu eta arropa zikina ken­tzea.

•  Lagun­tza per­tso­nala: Erabil­tzai­leei honako jarduera hauek egiteko lagun­tza par­tzi­ala edo osoa eskain­tzen dien prestazioa:

a)  Zain­tza per­tso­nalarekin loturiko beharrezko eguneroko bizi­tza­ko oinarrizko jarduerak, bereziki, ohetik al­txa­tze­a eta ohera­tzea, norberaren garbitasuna, jatea edo oinarrizko beste fun­tzio­ ba­tzuk.

— Mugikortasunarekin eta ingurunean molda­tze­arekin loturikoak:

Ohetik al­txa­tzeko, ohera­tze­ko edo eserlekutik al­txa­tzeko lagun­tza, lagungarri teknikoak baliatuta, halakorik balego.

Etxe­an nahiz etxe­tik kanpo batetik bestera mugi­tze­ko lagun­tza (komunera, gela batetik bestera, eskolara, garraiora, eguneko zentroetara, osasun etxe­etara joateko lagun­tza), lagungarri teknikoak baliatuta, halakorik balego.

Garbitasun per­tso­nalarekin loturikoak (lagungarri teknikoak baliatuta, halakorik balego):

— Azazkalak moztea, bizarra egitea, ilea garbi­tzea, azala hidrata­tze­a eta arropak alda­tzea.

— Jatearekin loturikoak:

Jateko lagun­tza.

Edateko lagun­tza.

Janaria bero­tzea.

Erabilitako tresnak eta on­tzi­ak garbi­tze­a eta jaso­tzea.

Jan­tzi­ekin loturikoak:

Janzteko eta eranzteko lagun­tza.

Eguneroko arropa presta­tzea.

b)  Jarduera instrumentalak, ingurunearekiko lotura ahalbide­tzen dutenak, bereziki, komunikaziokoak (telefonoa erabil­tzea, gutunak idaztea...) eta familiarengana eta komunitatearengana iristeko beharrezkoak.

Oro har, aurreko egitekoekin lotura duten aurretiko jarduerak, egiteko horiek gauza­tze­ko elementuak presta­tze­a edo/eta haietatik eratorritako jarduerak.

Bereziki, hala badagokio, edozein eginkizunetarako beharrezko trebetasunen lanketa.

— Komunitatearekiko harremanarekin loturikoak:

Haur­tza­indegi, ikaste­txe, garraio, eguneko zentro, osasun etxe, komunitate-ekipamendu eta abarretara iristen lagun­tzea.               

— Ingurunearekiko komunikazioarekin loturikoak:         

Eskariak egiteko, gutunak jaso­tze­ko, gutunen eta abarren edukia uler­tze­ko lagun­tza, etxe­an.

Komunikazioa erraztea banke­txe­ekin, osasun etxe­ekin; errekur­tso­ak izapide­tzea; dokumentazioa eska­tze­a eta entrega­tzea, etab.

— Osasunarekin loturikoak:

Medikuak agindutako botikak (ahotik har­tze­koak) erostea, kontrola­tze­a eta behar bezala har­tzen diren gainbegira­tzea.

Medikuekiko hi­tzo­rduen kontrola eta jarraipena.

— Zain­tza­rekin loturikoak:

Adingabeen­tza­ko zerbi­tzu­etan, ingurune komunitarioan ari­tze­ko lagun­tza eta adingabearen zain­tza gauza­tze­an suerta­tzen diren bestelako egitekoak.

•  Gizarte lagun­tza: gizarte zerbi­tzu­en berariazko zerbi­tzua, berezkoa, zeinaren bidez per­tso­nek aukera duten profesional kualifikatu batekin beren kasa hobeto molda­tze­ko eta gizartera­tze­ko lagun­tza harreman batean parte har­tze­ko.     

Erabil­tzai­leari aukera ematen dio bere egoera azter­tze­ko, bere autonomia eta gizartera­tze maila manten­tze­ari edo hura gara­tze­ari buruz zer helburu dituen zehazteko eta helburu horiek bete­tze­ko erreferen­tzi­azko per­tso­na bat eduki­tze­ko, zeinaren bidez ondorengo lagun­tza hauek jasoko dituen prozesuan zehar:

a)  Instrumentala (baliabide eta beste sistema ba­tzu­etako zerbi­tzu­etara nahiz lagun­tza­ko gizarte/familia sareetara –familia, lagunak, komunitatea– harreman sareetara iristeko informazioa, orientazioa eta bitartekari­tza).

b)  Emozionala (kaltea murriztea, sostengua, babes emozionala eta orientazioa krisi egoeretan...).

c)  Hezkun­tza­koa (eguneroko bizi­tza­ko eta gizartera­tze­a susta­tze­ko oinarrizko jarduerak, jarduera instrumentalak nahiz jarduera aurreratuak egiteko trebetasunak har­tzea, jokabideak alda­tzea...).

d)  Harremanei loturikoa (en­tzu­te aktiboa, gizarte harremanak edo/eta harreman per­tso­nalak egiteko edo manten­tze­ko trebetasunak har­tzea, harremanak egiteko aukerak sor­tzea).        

Gizarte lagun­tza­ren inten­tsi­tatea aldatu egin daiteke per­tso­naren beharrizanen arabera. Horrela, erabil­tzai­learen lagun­tza beharrizanaren inten­tsi­tatea alda­tze­a ahalbidetuko duten ibilbideak plantea litezke.

5.2.  Beste jarduera osagarri edo ezohiko ba­tzuk:

— Higiene arazo larriak dituzten etxe­etako garbiketa orokorra.

— Higiene eta osasungarritasun arazo larriak dituzten etxe­ak hustea eta garbi­tzea.

— Egoera bereziei eran­tzu­nez, zerbi­tzu­aren helburuak lor­tze­ko ezinbesteko jo­tzen diren beste jarduera ba­tzuk gauzatu ahal izango dira, gizarte langin­tza­ko teknikariak hala proposatuz gero eta Gizarte Zerbi­tzu­en Zuzendari­tzak jarduera horiek berariaz baimenduz gero.

5.3.  Zerbi­tzu­az kanpoko prestazioak:

Ondorengo jarduerak etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­tik kanpoko­tzat jo­tzen dira:

— Etxe­bizi­tza berean bizi arren, udal zerbi­tzu teknikoek zerbi­tzu­aren onuradun jo­tzen ez dituzten per­tso­nen lagun­tza per­tso­nala.

— Etxe­bizi­tza berean bizi arren, zerbi­tzu­aren onuradun jo­tzen ez diren per­tso­nak zuzenean mesede­tzen dituen etxe­ko lagun­tza.

— Prestakun­tza espezifikoa eska­tzen duten osasun arloko jarduerak, hala nola, indizioak jar­tzea, in­tsu­lina edo heparina ematea, ten­tsi­oa har­tzea, zundak eta zarakarrak trata­tzea, ezagu­tza espezifikoa eska­tzen duten botikak ematea eta horien an­tze­rakoak.          

— Etxe­an konponketak egitea: margo­tzea, etab.

6. artikulua.    Zerbi­tzu­aren aldaera: atse­denerako zerbi­tzua.

Bere helburua da, mendekotasun egoeran edo egoera horretan egoteko arriskuan dagoen per­tso­na, aldi batez EELZn sar­tze­a edo zerbi­tzu horretan ordura arte eskain­tzen zen lagun­tza­ren inten­tsi­tatea areago­tzea, zain­tza­ile nagusiaren atse­dena gauza­tze­ko.

7. artikulua.    Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren ezaugarriak.

Etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­a onuradunak lo egiten duen edo/eta eguna igaro­tzen duen tokian (ingurunean) emango da, Errenteriako udalerrian.

— Lagun­tza emateko egunak:

Oro har, urteko egun guztietan emango da zerbi­tzua, jarraibide teknikoen arabera.

— Zerbi­tzu­aren inten­tsi­tatea:

Zerbi­tzu­aren denbora mugak erabil­tzai­leen beharrizanen banakako ebaluazioaren arabera zehaztuko dira. Gehienez ere, asteko hogeita zor­tzi orduko lagun­tza emango da. Gehieneko hori malgutasunez banatu ahal izango da, baldin eta profesionalen irizpideen arabera malgutasun hori beharrezkoa bada erabil­tzai­leak etxe­an jarrai­tze­a errazten edo/eta ahalbide­tzen duten zain­tzak osa­tze­ko edo/eta ordezka­tze­ko.

Orduak 15 minutu baino gu­txi­agokoak ez diren tarteetan banatuko dira, eta sarrera bakoi­tze­an zerbi­tzu­ak gu­txi­enez 30 minutuko iraupena izango du; fakturatutako ordu edo tarte bakoi­tza lanean egindako denborari dagokiola ulertuz.

— Lagun­tza­ren ordutegiak:

Zerbi­tzu­aren ordutegia malgua da; nagusiki, 07:00etatik 22:00etarako ordutegiaren barruan emango da.

Nolanahi ere, zerbi­tzu­aren ordutegia zabaldu egin ahal izango da, balioespen teknikoaren arabera, muga ba­tzu­en barruan.

— Lagun­tza per­tso­nalari dagokionez, udal teknikariek zehaztuko dute ordutegia, lagun­tza eska­tzai­learen ohiko ordutegiak eta beharrizanak kontuan hartuta.

— Etxe­ko lagun­tza­ri eta gizarte lagun­tza­ri dagokien zerbi­tzu­etarako, udal teknikariek zerbi­tzu­a ematen duen enpresarekin batera zehaztuko dute ordutegia, zerbi­tzu horiek ematen dituzten langileen ordutegien arabera.

II. KAPITULUA.     ERABIL­TZAI­LEAK

8. artikula.  Erabil­tzai­leak zehaztea.

Oro har, ondorengo profila izango dute zerbi­tzu honen erabil­tzai­leek: autonomia galeraren edo ahultasun egoeraren ondorioz, norberaren etxe­bizi­tzan bizi­tzen jarraitu ahal izateko eguneroko bizi­tza­ko oinarrizko jarduerak egiteko lagun­tza –aldi batekoa nahiz iraunkorra– behar duten per­tso­nak edo/eta familiak.               


Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal Sisteman, Gizarte Zerbi­tzu­en Euskal Sistemaren prestazio eta zerbi­tzu­en zorroari buruzko 185/2015 Dekretuak ezar­tzen duenari jarraituz, mendekotasun egoeran edo mendekotasuna jasateko arriskuan dauden per­tso­nei zuzendutako zerbi­tzu­a da etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzua.

Honako per­tso­na edo/eta familia hauek ere izan daitezke etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­aren erabil­tzai­leak:

— Beren kasa molda­tze­ko zailtasunak direla medio eguneroko bizi­tza­ko oinarrizko jarduerak edo/eta jarduera instrumentalak gauza­tze­ko lagun­tza behar duten per­tso­nak.

— Familiek zaindu ezin dituzten edo behar duten zain­tza eta arreta eman ezin dieten adingabeak.

— Zama astunegia, harreman gatazka­tsu­ak, gizarte egoera egongai­tzak edo/eta gaixotasun fisiko edo/eta psikikoen ondoriozko arazoak dituzten familiak edo per­tso­nak, eguneroko bizi­tza­ko jardueretarako lagun­tza par­tzi­ala edo erabatekoa behar dutenak.

— Aldi bateko gaixotasun edo gaixotasun terminal batek jotako per­tso­nak, gaixotasunaren ondorioz eguneroko bizi­tza­ko jardueretarako beste norbaiten lagun­tza behar dutenak.

— Kasuaren arduradunaren iri­tziz eta haren irizpideei jarraituz zerbi­tzu honen arreta jaso­tze­a dagokien per­tso­na edo/eta egoerak, Gizarte Zerbi­tzu­en Zuzendari­tzak baimenduak.    

Eskaria talde batek eginez gero, taldeko kide guztiek bete beharko dituzte zerbi­tzu­an sar­tze­ko baldin­tzak.

Zerbi­tzu­aren titular bat izendatuko da, onuradun guztiak ordezka­tze­ko; titularra hil eginez gero, egoi­tza zentro batean sartuz gero edo bizitokia aldatuz gero, bizikide­tza unitateko beste onuradun batek hartuko du titulartasuna.      

Titulartasuna alda­tze­an, berriro ebaluatuko dira beharrizanak, gizarte-familia egoera eta egoera ekonomikoa.

9. artikulua.    Zerbi­tzu­an sar­tze­ko baldin­tzak.

Aurrez aipatutako talde horietako bateko kidea izateaz gainera, honako baldin­tza hauek bete beharko ditu eska­tzai­leak: 

— Baldin­tza administratiboak:

Eskaria egiten den datan Errenteriako udalerrian erroldatuta egotea, eta hartan erroldatuta jarrai­tzea. Teknikariek hala proposatuz gero, baldin­tza hau bete­tze­tik salbue­tsi­ta geldituko dira senitartekoen etxe­etan txa­ndaka bizi diren per­tso­nak.

— Beharrizanari buruzko baldin­tzak:

a)  Dagokion etxe­bizi­tzan bizi­tzea, izan hura norberarena nahiz zain­tza­ile nagusi gisa diharduen senitarteko batena.   

b)  Etxe­bizi­tza­ren edo ingurunearen egoerak ez eragoztea edo zail­tze­a erabil­tzai­lea han egotea eta ez jar­tze­a arriskuan erabil­tzai­lea nahiz etxez etxe­ko langileak.

c)  Hala behar izanez gero, etxe­bizi­tzan baldin­tza egokietan bizi­tze­ko behar adina lagun­tza izatea, EELZren prestazioarekin batera.

d)  Osasun edo gizarte-osasun erakundeetan iraunkorki arreta jaso­tze­a eska­tzen duen osasun egoeran ez egotea.

e)  Gaixotasun infekto-ku­tsa­kor edo buru gaixotasun bat izanez gero, uko ez egitea dagokion tratamendua har­tze­ari. 

f)  Jokabide asaldurarik izanez gero, etxez etxe­ko langileen­tza­ko arrisku­tsu­a ez izatea.

10. artikulua.    Erabil­tzai­leen eskubideak.

Gizarte zerbi­tzu­ei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 9. artikuluaren arabera, etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­aren erabil­tzai­leen eskubideak dira:

— EAEko hizkun­tza ofizialetatik edozeinetan zerbi­tzu­a jaso­tzea.

— Zerbi­tzu ematea eta haren inten­tsi­tatea alda­tze­ko eskaria egitea.

— Zerbi­tzu­aren baldin­tzen aldaketen berri aldez aurretik jaso­tzea.

11. artikulua.    Erabil­tzai­leen betebeharrak.

Gizarte zerbi­tzu­ei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 19. artikuluan ezarritakoaz gainera, etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­aren erabil­tzai­leak behartuta egongo dira:            

— Zerbi­tzu­an parte har­tzen duten profesionalen lana erraztera, haiek lagun­tze­ra eta zuzen eta errespetuz trata­tze­ra.

— Egoera sozio-ekonomikoa balioesteko beharrezko dokumentuak gizarte langileari ematera eta balioespena nahiz jarraipeneko bisitak egiteko etxe­an sar­tzen uztera.             

— Zerbi­tzu­a jaso bitartean gaixotasun infekto-ku­tsa­kor bat harrapatuz gero, udal teknikariei horren berri ematera, etxez etxe­ko lagun­tza­ileek hartu beharreko babes neurriak hartu ahal izan di­tza­ten.

— Osasun egoerak hala eskatuz gero, behar den orotan joatea osasun erakundeetara.

— Aurrez hi­tza­rtu gabeko ino­lako prestaziorik ez eska­tze­ra, eta ez eska­tze­ra, halaber, udal ebazpenak barne har­tzen ez dituen per­tso­nen­tzako arreta.

— Etxez etxe­ko zerbi­tzu­ko langileak zerbi­tzu­a ematen ari diren bitartean etxe­an egotera, bestelako berariazko baimenik eta agindu teknikorik ezean.

— Zerbi­tzu­a etetea dakarten lekualda­tze­en berri aldez aurretik ematera.

— Udal teknikariei behar adinako aurrerapenaz jakinaraztera eskain­tzen den zerbi­tzu­a ematean ino­lako aldaketarik eragin lezaketen bat-bateko gorabehera per­tso­nalak.            

— Etxez etxe­ko langileen esku uztera esleitutako etxe­ko lanak egiteko eta lagun­tza per­tso­nala emateko beharrezko tresnak eta materialak.

— Etxez etxe­ko langileek beren egitekoak behar bezala ez betez gero udal zerbi­tzu teknikoei irregulartasun horien berri ematera.

— Dagokion epean ordain­tze­ra emandako zerbi­tzu bakoi­tza­ri dagokion prezio publikoa/tasa, nahiz eska­tzai­leari egotz lekizkiokeen arrazoiak direla medio gauzatu gabe gelditutako zerbi­tzu­ei dagokiena, baita zerbi­tzu­a aldi batez eten izanaren ondorioz zerbi­tzu­aren erreserbari dagokiona ere.

— Udal zerbi­tzu teknikoei jakinaraztera bere egoera sozio-ekonomikoan gertatutako aldaketa adierazgarri oro.

— Udal langile teknikoei jakitera ematera prezio publikoa/tasa ordain­tze­ko erabiliko den banku erakundea eta kontu korrontearen zenbakia.

— Gipuzkoako Foru Aldundiari mendekotasunaren balioespena edo/eta ezgaitasunaren kalifikazioa egin dezan eska­tze­ra.           

Betebehar horietakoren bat huts eginez gero, zerbi­tzu­a eteteko edo iraungi­tze­ko prozedura abian jarriko da, arautegi honetan araututako prozedurarekin bat etorrita.

III. KAPITULUA.     ZERBI­TZU­AN SAR­TZE­KO PROZEDURA

1. ATALA.  Eska­tzai­leen zerrendan sar­tzea

12. artikulua.    Eska­tzai­leen zerrenda.

Egiten den balorazio sozialaren arabera, Zerbi­tzu­aren eska­tzai­leen zerrenda osa­tzen da zerbi­tzu­a emateko lehentasunaren baitan.

13. artikulua.    Zerbi­tzu­aren eska­tzai­leen zerrendan sar­tze­ko eskaria.

Arautegi honetan araututako etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­aren eska­tzai­leen zerrendan sar­tze­ko, aldez aurretik eskaria egin behar dute interesdunek edo, hala dagokionean, bizikide­tza unitateko kide guztiek, inprimaki formalizatua erabiliz. Ondoren, organo eskumendunari helaraziko zaio inprimakia, eska­tzai­leak sinatuta. Udalak xede horretarako berariaz gaitutako erregistroetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako moduan edo erregistroetan aurkeztu beharko da eskaria.

Interesdunak prozesuaren edozein unetan bertan behera utz dezake eskaria, ida­tziz. Hala eginez gero, ar­txi­batu egingo da espedientea.

Era berean, gizarte langileak txos­tena egin ahal izango du espedientea ar­txi­ba­tzeko, baldin eta eska­tzai­leak edo haren ordezkariak hi­tzez adierazten badu eskaria bertan behera utzi nahi duela.

14. artikulua.    Eskariarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskariekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:              

— NANaren fotokopia, edo beste edozein nortasun agiri baliokiderena.

— Familia liburua, baldin eta bizikide­tza unitatean 18 urtetik beherako adingaberik badago.

— Mendekotasun edo/eta ezgaitasunen balioespena, baldin eta beste autonomia erkidego batean egina bada eta espedientea oraindik Gipuzkoako Foru Aldundira aldatu gabe badago.               

— Mediku txos­tena, gizarte zerbi­tzu­ek beharrezkoa dela iri­tziz gero.

— Zain­tza­ren onuraduna adingabea edo ezgaitasuna duen per­tso­na bat izanez gero, legez edo izatez, ordezkari­tza­ren egiaztapena (adingabeak badira: familia liburua, gurasoen eta seme-alaben arteko neurrien edo tutorearen izendapenaren dokumentua; ezgaitasuna duten per­tso­nak badira: tutorearen izendapenaren ebazpena edo izatezko zain­tza­ilearen dokumentua, ereduari jarraituz egina).

— Egoera ekonomikoari buruzko datuak (zerbi­tzu­aren onuradun diren per­tso­na guztiei dagokien dokumentazioa).      

— Eskaria egin aurreko bost urteei buruzko ondasun higigarrien eta higiezinen eran­tzu­nkizunpeko aitor­tza.

— Per­tso­na Fisikoen Errentaren gaineko zergaren azken aitorpenaren fotokopia, edo, bestela, Ogasunaren ziurtagiria, eska­tzai­leak aitorpena egiteko derrigortasunik ez duela egiazta­tzen duena (ez da agiri hori aurkeztu beharrik izango aitortutako azken ekitaldian Gipuzkoako zergaduna izanez gero).

— Eskaria egiteko unean edozein kon­tze­pturengatik jaso­tzen ari diren diru sarreren egiaztagiria: pen­tsi­oak eta gizarte aurreikuspeneko prestazio publiko, pribatu nahiz atze­rrikoak, nominak, enpresa jardueren etekinak, etab.

— Kapital higiezinen etekinengatiko diru sarreren ziurtagiria, halako etekinik balego.

— Banku posizio eguneratuen eta kapital higigarriaren etekinen ziurtagiria.

— Gipuzkoako lurraldetik kanpoko jabe­tzen katastro balioaren eta titulartasunaren egiaztagiria.

— Ezarritako prezioari dagokion hileko ekarpena ordain­tze­ko erabiliko den banku erakundea eta kontu korrontearen zenbakia.

— Udaleko gizarte zerbi­tzu­ek intereseko­tzat jo­tzen duten beste edozein dokumentazio.

Eska­tzai­leak bere egoera balioesterik nahi ez badu edo modu frogagarrian egiazta­tzen ez badu, ulertuko da uko egiten diela itxa­ron zerrenda –halakorik balego– osa­tze­ko baremoan bere egoera ekonomikoa kontuan har­tze­ari, baita zerbi­tzu­a ordain­tze­ko eskain­tzen diren lagun­tze­i ere. Hala, zerbi­tzu­a jaso­tze­ko ezarritako gehieneko tarifa ordain­tze­ra behartuta egongo da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 8.3 artikulua aplikatuz, herritarrak salbue­tsi­ta daude aurreko agiriak aurkeztetik, baldin eta administrazioaren esku badaude. Xede horretarako, dagokion agiria noiz eta zer organoren aurrean aurkeztu zituzten adierazi beharko dute interesdunek. Udalak agiri horiek eskuratu ezin izanez gero, berriro eskatu ahal izango diote interesdunari horiek aurkezteko.          

Eskariarekin batera aurkeztutako dokumentazioa osatugabea bada edo aka­tsen bat badago, eska­tzai­leari 10 eguneko epea emango zaio dokumentazioa osa­tze­ko edo an­tze­mandako aka­tsak zuzen­tze­ko. Hala egiten ez badu, eskariari uko egin diola ulertuko da.

Eska­tzai­leak eta, hala badagokio, bizikide­tza unitateko gainerako kideek baimena ematen diote udalari datuak egiazta­tze­ari edo dagozkion datuak bil­tze­ari begira egin beharreko izapideak egiteko. Arautegi honetan ezarritako baldin­tzak bete­tzen diren egiazta­tze­ko eta, hala dagokionean, zerbi­tzu­a finan­tza­tzeko baldin­tza eta baliabide ekonomikoak egiazta­tze­ko besterik ezingo dira erabili datu horiek.    

Datuak fal­tsu­tzeak eta ezkuta­tze­ak zerbi­tzu­aren eska­tzai­leak eska­tzai­le izaera gal­tze­a ekarriko dute, horregatik egotz lekizkiokeen beste eran­tzu­kizun ba­tzu­en kalterik gabe.

15. artikulua.  Izapide­tzea.

Erabil­tzai­leen beharrizanen ebaluazioa eta gizarte txo­sten-proposamena egiteko, Gizarte Zerbi­tzu­en 12/2008 Legean bildutako zehaztapenak hartuko dira kontuan.

15.1.  Beharrizanen ebaluazioa:

a)  Balioespena eta ebazpen proposamena eska­tzai­learen etxe­bizi­tza­ri (edo, hala dagokionean, txa­ndakako etxe­bizi­tza­ri) dagozkion udaleko gizarte zerbi­tzu­etako gizarte langin­tza­ko teknikariek egingo dituzte.

b)  Langile teknikoek dokumentazioa aztertuko dute, eta elkarrizketak, etxe­ko bisitak eta egoera bakoi­tze­an zer beharrizan dauden balioesteko egin beharreko izapide guztiak egingo dituzte.

15.2.  Gizarte txo­sten-proposamena.

Gizarte langin­tza­ko zerbi­tzu teknikoek arauzko gizarte txo­sten bat egingo dute, honako alderdi hauei buruz:

— Zerbi­tzu­an sar­tze­ko baldin­tzak bete­tze­a eta eskaria aurkeztea.

— Hala dagokionean, baldin­tzak bete­tze­tik salbuesteko proposamen arrazoitua.

— Eska­tzai­learen eta, hala dagokionean, bizikide­tza unitatearen egoera per­tso­nal, familiar eta sozialak.

— Esku-har­tze­aren onuradunak, emango den zerbi­tzu mota, asteko ordu kopurua eta egunak, proposa­tzen den zerbi­tzu­ak barne har­tzen dituen egitekoak eta haren iraupena.

— Hala dagokionean, ezohiko zerbi­tzu­ak emateko proposamen arrazoitua.

— Eska­tzai­leak zerbi­tzu­a jaso­tze­ko ordaindu beharreko orduko prezioa.

— Hala dagokionean, zerbi­tzu­a uka­tze­ko proposamen arrazoitua.

16. artikulua.    Ebazpena.

Eskaria aztertu eta balioespena egin ondoren, udaleko organo eskumendunari helaraziko zaio, hark ebazpen arrazoitua eman dezan; ebazpen horretan, eskatutako zerbi­tzu­an sar­tze­a one­tsi edo eze­tsi­ko da.

Ebazpen positiboa izanez gero, honako alderdi hauek adierazi behar ditu:

— Eskaria zerbi­tzu eska­tzai­leen zerrendan sar­tzea.          

— Prestazioaren onespena, honako hauek zehaztuz: zerbi­tzu­aren iraupena, mota, inten­tsi­tatea eta kostua, baita onuradunari dagokion ekarpen ekonomikoa ere.

Ebazpen negatiboa izanez gero, eskaria ezesteko arrazoiak azaldu beharko ditu, eta honako kasu hauetan izango da bidezkoa:

— Arautegi honetako 9. kapituluan zerbi­tzu­an sar­tze­ari buruz adierazitako baldin­tzak ez bete­tzea.

— Eska­tzai­leak, bere kasa edo/eta senitarteko edo/eta beste baliabide per­tso­nalen bidez behar bezala estali ahal izatea eskarian argudiatutako beharrak.               

— Zerbi­tzu­a emateko eskumena beste administrazio publiko batena izatea, prestazio motagatik edo eska­tzai­learen bizitokia kokatuta dagoen tokiagatik.

— Zerbi­tzu­a emateak erabil­tzai­leari nahiz zerbi­tzu­a ematen duten langileei arrisku fisikoak edo/eta psikikoak ekar diezazkiokeela balioestea.

— Behar bezala argudiatutako beste arrazoi ba­tzuk.

Ezespenezko ebazpena legez ezarritako epeetan eta formalitateak betez jakinarazi beharko da, eta aukerako berrazter­tze­ko errekur­tso­a ezarri ahal izango da haren kontra organo eskumendunaren aurrean, baita zuzenean haren aurka egin ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenaren aurrean, legez ezarritako epe eta baldin­tze­tan.

Onespenezko ebazpena zerbi­tzu­a ematen duen erakundeari ere helaraziko zaio, hark eba­tzi­takoa bete­tzen has dadin jakinarazpenetik 7 egun naturaleko epearen barruan.     

17. artikulua.    Premiazko egoerak.

Aparteko izaeraz, premia larri edo muturreko premia duten kasuei eran­tzu­teko, prestazioa berehala ematen hastea proposatuko dute udaleko gizarte zerbi­tzu­ek.

Udaleko gizarte zerbi­tzu­ek zerbi­tzu­a ematen duen erakundeari jakinaraziko diote zerbi­tzu­aren premiazko izaera, eta jakinarazpena jaso­tzen duenetik 24 orduko epearen barruan zerbi­tzu­a gauza­tzen hasiko da erakunde hori.

15 egun naturaleko epean, gehienez ere, premiazko eskari­tzat hartutako eskaria ohiko prozeduraren arabera izapidetuko da.

2. ATALA.  Zerbitzuaren onespena eta zerbitzurako sarbidea

18. artikulua.    Zerbi­tzu­aren onespena.

Zerbi­tzu­aren onespena Gizarte Zerbi­tzu­etako teknikarien balorazio sozialaren baitan egingo da.     

IV. KAPITULUA.    ‑ZERBI­TZU­AREN EGOKI­TZA­PENA ETA JARRAIPENA

19. artikulua.    Jarraipena eta ebaluazioa.

Gizarte langin­tza­ko teknikariek jarraipen iraunkorra egingo dute zerbi­tzu­ak onuradunen beharrekiko duen egokitasunari buruz; jarraipen horren bidez, dagozkien aldaketak proposatuko dituzte, eta proposatutako helburuak lor­tzen ari diren ebaluatuko dute onuradunekin lankide­tzan. Jarraipena egiteko, egoki irizten zaionean onuradunaren etxe­ra bisitak egitea eta aldian-aldian etxez etxe­ko lagun­tza­ileekin harremana izatea aurreikusten da.

Aldizkako ebaluazioak egin ahal izango dira, onuradunak hala eskatuta, zerbi­tzu­a ematen duen erakundeak hala eskatuta nahiz protokolo eta kontratuetan ezarritako moduan.

20. artikulua.    Egoki­tza­pena.

Zerbi­tzu­an sartu ondorengo hiru hilabeteak erabil­tzai­leak zerbi­tzu­aren ezaugarri eta fun­tzio­namendura egoki­tze­ko aldi­tzat hartuko dira. Erabil­tzai­learen erreferen­tzi­azko gizarte langileek edo/eta zerbi­tzu­ak kudea­tzen dituzten enpresetako profesionalek etengabe izango dute harremana erabil­tzai­learekin, gorabeheraren bat sortuz gero egoki­tza­pena lor­tze­ko bilatu beharreko konponbideak bila­tze­ko.            

Harekin batera irtenbideak bila­tzen saiatu arren erabil­tzai­lea zerbi­tzu­ra edo zerbi­tzu­a erabil­tzai­lera egoki­tze­ko zailtasunak daudela edo zerbi­tzu­ak erabil­tzai­learen beharrak behar bezala estal­tzen ez dituela ikusiz gero, udaleko gizarte zerbi­tzu­ek proposamen bat egingo dute, zerbi­tzu­ari dagozkion langile teknikoek edo/eta zerbi­tzu­a kudea­tzen duen enpresak aurrez egindako txos­tena kontuan hartuta.          

Proposamen hori erabil­tzai­leari helaraziko zaio, eta 15 eguneko tartea emango zaio alegazioak aurkezteko.    

Udaleko gizarte zerbi­tzu­ek, alegazioak aztertu ondoren, behin betiko proposamena egingo diote organo eskumendunari, hark ebazpen arrazoitua eman dezan. Erabil­tzai­lea zerbi­tzu­tik atera­tze­a eba­tziz gero, beste bide bat eskainiko zaio, halakorik balego.

V. KAPITULUA.     ZERBI­TZU­A ETETEA ETA IRAUNGI­TZEA

21. artikulua.    Zerbi­tzu­a etetea eta iraungi­tzea.

21.1.  Zerbi­tzu­a aldi batez etetea.

Dagokion espedientea bideratu ondoren, organo eskumendunak ebazpena eman eta udaleko gizarte zerbi­tzu­ek hala proposatuta, zerbi­tzu­a aldi batez etetea erabakiko da, interesdunak esateko duena en­tzun eta gero. Erabil­tzai­leari eta, hala dagokionean, zerbi­tzu­a ematen duen erakundeari emango zaie ebazpen horren berri, legeak ezarritako epe eta baldin­tzak beteta.    

Arrazoi hauengatik etengo da etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzua:

a)  10. artikuluan erabil­tzai­leei ezarritako betebeharren batean huts eginez gero, hu­tse­gite hori zerbi­tzu­a iraungi­tze­ko arrazoia ez bada. Ofizioz abian jarriko da etena.

b)  9. artikuluan ezarritako baldin­tze­takoren bat aldi baterako galduz gero. Ofizioz nahiz erabil­tzai­leak hala eskatuta abian jarriko da etena.

c)  Ezusteko arrazoiak direla medio erabil­tzai­lea etxe­an ez badago, honako egoera hauetan, esaterako:

— Erabil­tzai­lea erie­txe­an ingresa­tzea.

— Erabil­tzai­lea gizarte-osasun baliabideetan sar­tzea.

— Mediakuarengana edo/eta tratamendua har­tze­ra joan behar izatea.

— Senitartekoen etxe­etan txa­ndaka bizi izatea.

Etenaldia 3 hilabetekoa izango da, gehienez ere.

Ondorengo egoeretan gehienez 45 eguneko etenaldia onartuko da:

— Oporraldia.

— Etxe­ko lagun­tza eska­tze­a eragin zuten egoerak alda­tze­a eta lagun­tza behar izateko arrazoia desager­tzea.

Erabil­tzai­leak hala eskatuta abian jarriko da etena.

Profesionalen aburuz egokia izanez gero, luzatu egin ahal izango dira epe horiek.

Zerbi­tzu­a eteteko arrazoia erabil­tzai­lea etxe­an ez egotea bada eta zerbi­tzu­a eteteko finkatutako epea igarota erabil­tzai­lea etxe­ra itzu­ltzen ez bada, zerbi­tzu­a iraungi egingo da.   

21.2.  Zerbi­tzu­a iraungi­tzea.

Dagokion espedientea bideratu ondoren, organo eskumendunak ebazpena eman eta udaleko gizarte zerbi­tzu­ek hala proposatuta, zerbi­tzu­aren bajak zehaztuko dira, interesdunak esateko duena en­tzun eta gero.

Arrazoi hauengatik iraungiko da etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzua:

— Erabil­tzai­leak uko egitea.

— Zerbi­tzu­a emateko aurreikusitako epea amai­tzea.

— Erabil­tzai­learen herio­tza.

— Erabil­tzai­lea beste udalerri batera lekualda­tzea, senitartekoen etxe­etan txa­ndaka bizi denean izan ezik.

— Erabil­tzai­lea beste baliabide edo programa batean sar­tzea.

— Zerbi­tzu­a emateko arrazoia desager­tzea.      

— Zerbi­tzu­a emateko kontuan hartu beharreko datuak ezkuta­tze­a edo fal­tsu­tzea.

— Zerbi­tzu­an sar­tze­ko eskatutako baldin­tza­ren bat bete­tze­ari uztea.

— Zerbi­tzu­aren jarraipenerako eskatutako dokumentazioa ez ematea.

— Egoera sozio-ekonomikoan aldaketaren bat gertatuz gero 30 eguneko epean horren berri ez ematea.

— Kasuaren arabera finkatutako aldi baterako etenaren epea amaitutakoan etxe­bizi­tza­ra ez itzu­ltzea.

— Zerbi­tzu­a ematen duten langileei eraso fisiko edo psikologikoa egitea.

— Arautegi honetan ezarritako erabil­tzai­leen betebeharrak behin eta berriz huts egitea.

— Bizikide­tza unitateko kideen eta gizarte langin­tza­ko teknikarien edo zerbi­tzu­a ematen duten langileen arteko lankide­tza­rik eza. Arrazoi hau argudia­tze­ko, aldez aurreko balioespena egin behar dute gizarte zerbi­tzu­ek.

— Erabil­tzai­learen­tzat nahiz zerbi­tzu­a ematen duten langileen­tzat arrisku fisikoak eta/edo psikikoak egotea. Arrazoi hau argudia­tze­ko, aldez aurreko balioespena egin behar dute gizarte zerbi­tzu­ek.

Zerbi­tzu­a iraungi­tze­ko ebazpena jaso ondoren erabil­tzai­leak berriro zerbi­tzu­a jaso nahi izanez gero, beste eskari bat egin beharko du, eta arautegi honetan zehaztutako moduan izapidetuko da.

Zerbi­tzu­a iraungiz gero erabil­tzai­leak zerbi­tzu­ari dagokion ordainketaren bat egin gabe edukiz gero, berriro zerbi­tzu­a eman aurretik ordain­tze­a eskatuko zaio.

VI. KAPITULUA.     ZERBI­TZU­AREN ARAUBIDE EKONOMIKOA

22. artikulua.    Prezio publikoa.

Zerbi­tzu­aren enpresa esleipendunak kobratuko dituen prezioak etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­a eslei­tze­an zehaztuko dira. Organo eskumendunak urtero eguneratuko ditu prezioak, hala dagokionean, zerbi­tzu­a eslei­tze­ko baldin­tze­tan zehaztutako igoeren arabera.

Ez zerbi­tzu­a ematen duten langileek, ez enpresa esleipendunak, ezingo dute onartu ino­lako dohain­tza edo ordainketa gehigarririk, aurreko paragrafoan ezarritakotik kanpo. Enpresa esleipendunaren ardura izango da baldin­tza hori bete­tzen dela zain­tzea.

Aurreko ataletan ezarritakoari jarraituz erabil­tzai­leak ordaindu beharreko etxez etxe­ko zerbi­tzu­aren prezioa unean-unean horri buruz indarrean dagoen udal arautegiaren arabera zehaztuko da.

23. artikulua.    Finan­tza­keta.

Zerbi­tzu­ak honela finan­tza­tuko dira:

— Onuradunak zerbi­tzu­a finan­tza­tzen parte hartu beharko du. Hain zuzen ere, bere gain hartu behar du bere ahalmen ekonomikoa kontuan hartuta organo eskumendunak emandako ebazpenean ezarritako zenbatekoari dagokion ekarpena ordain­tze­ko konpromiso sinatua. Nahitaezko betebeharra izango da zerbi­tzu­a ematen hasteko.

— Errenteriako udalak ordainduko du orduko prezioaren zenbatekoa, onuradunak ordaindu beharreko orduko ekarpena kenduta. Onuradunak ordaindu beharreko ekarpena 24. artikuluaren, I. ranskinean zehaztutako ekarpenen baremoaren eta arlo honi buruz indarrean dagoen udal arautegiak dioenaren arabera kalkulatuko da.

24. artikulua.    Zerbi­tzu­aren erabil­tzai­learen ekarpena.

Arautegi honetan araututako zerbi­tzu­en erabil­tzai­leek zerbi­tzu­aren kostuaren ehuneko bat ordaindu beharko dute; ehuneko hori kalkula­tze­ko, beren ahalmen ekonomikoa kontuan hartuko da, I. eranskinak eta arlo honi buruz indarrean dagoen udal arautegiak diotenaren arabera.

Ahalmen ekonomikoari buruzko datuak fal­tsu­tu edo ezkutatuz gero, ar­txi­batu egingo da zerbi­tzu­a jaso­tze­ko eskaria, edo, erabil­tzai­lea aldez aurretik lagun­tza jaso­tzen ari bazen, iraungi egingo da zerbi­tzua, gertaera horietatik erator litezkeen eran­tzu­kizunen kalterik gabe. Udalak prezioa ordain­tze­ko lagun­tza­ren bat edo hobariren bat eman badio erabil­tzai­leari, diru lagun­tzak bana­tze­ari buruzko udal ordenan­tzan diru lagun­tzak itzu­ltzeko araututako prozedura abian jarriko da.

Zerbi­tzu­en erabil­tzai­leak eta, hala dagokionean, haien legezko ordezkariak behartuta daude familia unitatearen errentan, ondarean edo kideen kopuruan gertatutako aldaketak edo banakako ekarpenak zehaztean eragina izan dezakeen edozein gorabehera udalari jakinaraztera, 30 eguneko epean. Horren ondoriozko aldaketa ekonomikoek hurrengo hilabetean izango dute eragina.         

Erabil­tzai­le bakoi­tza­ri dagokion banakako ekarpenak alda­tze­a eragin lezakeen aldaketaren bat gertatuz gero erabil­tzai­learen baldin­tze­tan edo egoeran, ofizioz berrikusiko da ekarpena, udal zerbi­tzu teknikoek edo erabil­tzai­leak nahiz haren ordezkariak hala eskatuta, horri buruzko udal arautegian ezarritako moduan.               

Xedapen iragankorra.

Araudi hau behin indarrean sartu eta gero jaso­tzen diren etxez etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­ko eskaerei aplikatuko zaie. Aldiz, aurretik jasotako eskaerei 2006ko ekainaren 28an onartutako auraudia aplikatuko zaie.

Xedapen gehigarria.

Etxez Etxe­ko Lagun­tza Zerbi­tzu­aren bidez, erabil­tzai­leek beren etxe eta ingurune komunitarioan jarrai­tze­ari begirako esperien­tzia/jarduera/prestazio berri eta berri­tza­ileak abian jarri ahal izango dira.

Xedapen Indargabetzailea.

Indarrik gabe geldi­tzen da 2006ko ekainaren 28an (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 130 zkia, uztailak 10koa) onartutako udal araudia, hala nola arautegi honetan xedatutakoarekin kontraesanean dauden edo haiei kontra egiten dieten maila bereko nahiz apalagoko arau guztiak.

Amaierako xedapena.

Alkate­tza­ri ahalmena ematen zaio arautegi hau aplikatu eta gara­tze­ko eman beharreko arauak eman di­tzan.

I. ERANSKINA

EKARPEN EKONOMIKOAREN BAREMOA

A)  Onuradunen ahalmen ekonomikoaren kalkulua:    

Honako elementu hauek balioe­tsiz kalkulatuko da ahalmen ekonomikoa: errenta, ondarea eta onuradunen kopurua.      

1.    Errenta gisa uler­tzen da onuradunak edo onuradunek honako bide hauetatik guztira jaso­tzen dituzten diru sarrera garbiak:

— Lanaren etekinak, barne direla pen­tsi­oak eta gizarte aurreikuspeneko prestazioak, edozein erregimenetakoak direla ere; aldi baterako edo bizi arteko errentak, eta Diru Sarrerak Berma­tze­ko Errenta.

— Kapital higigarriaren nahiz higiezinaren etekinak.

— Enpresa edo lanbide jardueren etekinak.     

Errenta kalkula­tze­an, ez dira diru sarrera modura hartuko:               

— Etxe­bizi­tza Prestazio Osagarria, PEKen titularren­tza­ko etxe­bizi­tza­ren osagarria eta Etxe­bizi­tza Legetik erator litezkeen lagun­tzak.

— Autonomia per­tso­nala susta­tze­ari eta mendekotasun egoeran dauden per­tso­nak zain­tze­ari buruzko legetik eratorritako prestazio ekonomikoak.

— Seme edo alaba adingabe bat ardurapean eduki­tze­agatiko Gizarte Seguran­tza­ko Institutuaren prestazio ekonomikoa.

— Lanbide zentro batean jardutegatik jasotako haborokin ekonomikoak.

— Aurretiko ohiko etxe­bizi­tza batetik alde egin behar izanez gero arkitektura-oztopoengatik edo salbuespenezko arrazoi batengatik (genero indarkeriaren biktima...), etxe­bizi­tza haren alokairutik jasotakoa, etxe­bizi­tza berria aloka­tze­ko edo erosteko kredituaren gastuei aurre egiteko beharrezko zenbatekoraino (etxe­bizi­tza berriaren gastuaren zenbatekoa gaindi­tzen ez duen partea). Zenbateko baten eta bestearen artean gaindikinik balego, diru sarrera giza hartuko da.

Diru sarrera guztietatik, honako hauek kenduko dira:

— Ebazpen judizial bidezko banan­tze­agatiko konpen­tsa­zio pen­tsi­oen edo/eta gurasoen eta seme-alaben arteko neurriengatikoen ordainketa, halakorik balego; sarrera horiek kanpo uzteko, dagokien justifikazioa aurkeztu beharko da.

— Etxez etxe­ko zerbi­tzu­arekin batera erabil­tzai­leak beste gizarte zerbi­tzu­etako zerbi­tzu­ak erabil­tzen baditu (eguneko zentroa, etxe­bizi­tza babestua,...), dirusarrei kenduko da, zerbi­tzu hauengatik egiten duen ekarpen kopuru osoa.      


2.    Ondarea onuradunen kapital higigarri nahiz higiezin guztia da, eskaria egin aurreko bost urteak kontuan hartuta; kanpoan geldituko da saldutako kapital higiezina, haren etekin ekonomikoa dagoeneko kapital higigarrian sartuta egonez gero.             

— Kapital higigarri­tzat jo­tzen dira: kontu korronteetako eta epe jakinerako kontuetako gordailuak; inber­tsi­o fun­tsak eta pen­tsi­o fun­tsak; balore higigarriak; bizi aseguruak eta aldi bateko zein biziarteko errentak; arte objektuak, zaharkinak eta bestelako objektu balio­tsu­ak.

— Kapital higiezin­tzat jo­tzen dira landa eta hiri izaerako ondasunak. Ohiko etxe­bizi­tza (garajea eta trastelekua barne) ez da ondorio hauetarako kapital higiezin­tzat hartuko.

Era berean, ez da zenbatuko ondare higiezina, baldin eta haren gaineko titulartasuna %100ekoa ez bada.

3.    Bizikide­tza unitate­tzat hartuko da ohiko etxe­bizi­tzan bizi diren per­tso­na guztiek osa­tzen dutena.

4.    Libreki erabil­tze­ko kopurua.

Arlo horretan indarrean dagoen udal arautegiaren arabera zehaztuko da libreki erabil­tze­ko kopuruaren zenbatekoa, bizikide­tza unitatea osa­tzen duten per­tso­nen kopurua ain­tzat hartuta, hala dagokionean.

Zerbi­tzu motaren, onuradunaren edo onuradunen ondarearen eta haien errentaren arabera, jarraian adierazitako moduan zenbatuko dira:

— Etxe­ko lagun­tza zerbi­tzu­a eta zerbi­tzu mistoa (etxe­ko lagun­tza + lagun­tza mistoa): Bizikide­tza unitateko kideen araberako kapital higiezina eta higigarria eta per capita sarrera garbiak.

— Lagun­tza per­tso­naleko zerbi­tzua. Onuradunaren kapital higiezina eta higigarria. Ezkon­tze­tan edo izatezko bikoteetan, bi per­tso­nen ondarea batu eta zati bi egiten da, eta zati bat bakarrik har­tzen da kontuan.

B)  Ezarritako orduko prezioari onuradunek egin beharreko ekarpenaren kalkulua:

Unean-unean horri buruz indarrean dagoen udal arautegiaren arabera zehaztuko da erabil­tzai­leak arautegi horretan ezarritako gehieneko prezioari egin beharreko ekarpena; erabil­tzai­learen ahalmen ekonomikoa hartuko da horretarako kontuan, A) atalean aurreikusitakoari jarraituz kalkulatua.

Errenterian, 2018ko azaroaren 15a.—Jaione Karrikiri Garaño, alkateordea.     (7622)